Đám mây AWS
Tạo tài khoản miễn phí

Hướng dẫn 10 phút là tài liệu kỹ thuật “Hello, World!” đơn giản để giúp bạn có trải nghiệm thực tế với AWS.

Sử dụng những hướng dẫn từng bước tự phục vụ này để xây dựng và khởi động dự án đầu tiên của bạn bằng AWS.

Sử dụng AWS để lưu trữ trang web có dùng các công nghệ phía máy khách (chẳng hạn như HTML, CSS và JavaScript) và không yêu cầu các công nghệ phía máy chủ (như PHP và ASP.NET)

Lưu trữ ứng dụng web mạnh mẽ có khả năng mở rộng trên cơ sở hạ tầng AWS

Lưu trữ ứng dụng web mạnh mẽ có khả năng mở rộng trên cơ sở hạ tầng AWS và triển khai ứng dụng .NET mẫu

Tạo một dịch vụ kho lưu trữ dữ liệu cấp petabyte được quản lý hoàn toàn trong đám mây bằng cách sử dụng Amazon Redshift

Tạo một cụm máy chủ Amazon EMR mẫu và chạy tập lệnh Hive để xử lý dữ liệu mẫu được lưu trữ trên Amazon S3  

Kết nối một đối tượng với AWS IoT, tạo quy tắc để xử lý thư do đối tượng đó gửi đồng thời sử dụng dịch vụ Thing Registry và Thing Shadows để tương tác với thiết bị của bạn

Các video dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về Nền tảng AWS

editorial_wicc_lightblue
2:57
AWS là gì?
editorial_products-services_orange
50:41
Tổng quan về Dịch vụ AWS
editorial_amazon-ec2_green
4:01
Giới thiệu về Amazon EC2
editorial_storage_yellow
3:16
Giới thiệu về Amazon S3

Kiểm tra xem các điều khoản của Bậc miễn phí có nằm trong giới hạn của bạn không.

Tối ưu hóa chi phí của bạn cho cả khối lượng công việc biến đổi và ổn định.

Thiết lập thông báo thanh toán và các thông báo khác về số liệu của bạn bằng Amazon Cloudwatch.

Sử dụng bộ tính toán này để so sánh chi phí chạy ứng dụng của bạn trong môi trường lưu trữ tại chỗ hoặc truyền thống với AWS.

Tài liệu về từng dịch vụ web, bao gồm Hướng dẫn bắt đầu, thông tin sản phẩm và tài liệu tham khảo API chi tiết.

Chỉ mục này nêu bật các SDK chính, Bộ công cụ IDE và Công cụ dòng lệnh để phát triển và quản lý các ứng dụng AWS của bạn.

Danh sách toàn diện các tài liệu kỹ thuật của AWS, bao gồm các chủ đề như kiến trúc, an ninh và kinh tế.

Các tài nguyên nhằm phát triển những kỹ năng thiết kế, triển khai và vận hành cơ sở hạ tầng cũng như các ứng dụng trên đám mây AWS.

Đăng ký tài khoản miễn phí.

Thảo luận dự án của bạn với nhóm kinh doanh của chúng tôi.

Làm việc với Đối tác AWS được chứng nhận để giải quyết các nhu cầu dựa trên đám mây của bạn.