Bộ công cụ AWS dành cho Visual Studio là phần mở rộng dành cho Microsoft Visual Studio chạy trên hệ điều hành Microsoft Windows giúp các nhà phát triển dễ dàng phát triển, gỡ lỗi và triển khai các ứng dụng .NET bằng cách sử dụng Amazon Web Services. Với AWS Toolkit for Visual Studio, bạn sẽ có thể bắt đầu xây dựng các ứng dụng AWS nhanh hơn và đạt năng suất cao hơn.

AWS Toolkit for Visual Studio được cung cấp trên Visual Studio Marketplace và hỗ trợ Visual Studio 2022, 2019 và 2017. AWS Toolkit 2013 và 2015 có trong gói cài đặt AWS SDK và Công cụ cho .NET.

Vào thời điểm này, AWS Toolkit for Visual Studio không hỗ trợ Visual Studio dành cho Mac.


AWS Toolkit for Visual Studio bao gồm AWS SDK cho .NET, để bạn có thể bắt đầu dựng ứng dụng .NET trên các dịch vụ cơ sở hạ tầng AWS bằng Visual Studio, trong đó có Amazon S3, Amazon EC2, AWS Elastic Beanstalk và Amazon DynamoDB.

Dễ dàng tạo dự án .NET mới với thư viện .NET của AWS bằng cách sử dụng một trong các mẫu dự án đi kèm hoặc thêm thư viện vào dự án hiện có.

Sử dụng Visual Studio để dựng và gỡ lỗi ứng dụng của bạn.


Tạo, xem và xóa đối tượng Amazon S3, mục và thuộc tính của Amazon DynamoDB, tin nhắn của Amazon SQS và nhiều tài nguyên khác.

Thêm, chỉnh sửa và xóa tài nguyên để giúp dựng và kiểm thử ứng dụng của bạn mà không phải rời khỏi IDE.

Tạo truy vấn dữ liệu của bạn trong Amazon DynamoDB và chỉnh sửa kết quả.


AWS Elastic Beanstalk
Bạn có thể sử dụng AWS Toolkit for Visual Studio để phát triển, gỡ lỗi rồi triển khai các ứng dụng web .NET bằng cách sử dụng mẫu ứng dụng web. Sử dụng Visual Studio để dựng và chạy cục bộ ứng dụng của bạn trước khi triển khai lên AWS Elastic Beanstalk. Tìm hiểu thêm »

AWS Lambda và Amazon API Gateway
Tạo ứng dụng serverless chỉ yêu cầu quản trị ở mức tối thiểu và thay đổi quy mô theo sự kiện với C# và Node.js bằng cách sử dụng AWS Lambda và Amazon API Gateway.

Amazon Elastic Container Service
Dễ dàng dựng, đăng ký và triển khai ứng dụng .NET Core Docker lên Amazon Elastic Container Service mà không bao giờ phải rời khỏi Visual Studio. Tìm hiểu thêm »

AWS Explorer
AWS Explorer sẽ giúp bạn quản lý các tài nguyên AWS. Trong đó có đối tượng của Amazon S3, bảng biểu của Amazon DynamoDB và phiên bản EC2.

Trình biên tập CloudFormation
Tạo ứng dụng web .NET mới bằng cách sử dụng mẫu ứng dụng. Sử dụng Visual Studio để dựng với sự thuận tiện của IntelliSense và triển khai lên AWS bằng AWS CloudFormation. Tìm hiểu thêm »

Mẫu dự án
AWS Toolkit for Visual Studio bao gồm nhiều mẫu dự án dành cho các chức năng của AWS Lambda, mẫu của AWS CloudFormation cũng như dự án mẫu minh họa cách sử dụng nhiều dịch vụ AWS khác nhau.


Khám phá tất cả các tính năng trong Hướng dẫn Bắt đầu »

Đọc bài blog mới nhất về lập trình .NET trên Blog Lập trình viên của chúng tôi »

Kết nối với các lập trình viên khác trong Diễn đàn Cộng đồng .NET »

Khám phá thêm về việc sử dụng .NET với AWS trong Trung tâm nhà phát triển .NET »


Bạn có quan tâm đến việc chạy ứng dụng Microsoft Windows Server hoặc Windows Server, ví dụ như Microsoft SQL Server hay Microsoft SharePoint trên AWS và muốn Đại diện bán hàng AWS tiếp xúc thêm với bạn về dự án CNTT của bạn không? Vui lòng liên hệ với chúng tôi.