Tập hợp dữ liệu là gì?

Tập hợp dữ liệu là hệ thống kho lưu trữ dữ liệu chứa thông tin cụ thể cho đơn vị kinh doanh của tổ chức. Tập hợp dữ liệu chứa một phần nhỏ và đã qua chọn lọc của dữ liệu mà công ty lưu trữ trong một hệ thống lưu trữ lớn hơn. Các công ty sử dụng tập hợp dữ liệu để phân tích thông tin dành riêng cho từng bộ phận một cách hiệu quả hơn. Tập hợp dữ liệu cung cấp dữ liệu tóm tắt mà những bên liên quan chính có thể sử dụng để nhanh chóng đưa ra các quyết định sáng suốt. 

Ví dụ: một công ty có thể lưu trữ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như thông tin nhà cung cấp, đơn hàng, dữ liệu cảm biến, thông tin nhân viên và hồ sơ tài chính trong kho dữ liệu hoặc hồ dữ liệu. Tuy nhiên, công ty lưu trữ thông tin liên quan đến, lấy ví dụ bộ phận tiếp thị, chẳng hạn như các đánh giá trên nền tảng truyền thông xã hội và hồ sơ khách hàng trong một tập hợp dữ liệu.

So sánh giữa tập hợp dữ liệu với những loại hệ thống kho lưu trữ dữ liệu khác

Các công ty sử dụng một số loại hệ thống kho lưu trữ dữ liệu khác nhau để quản lý và phân tích dữ liệu. Hãy tìm hiểu một số loại kho lưu trữ dữ liệu phổ biến để nắm bắt bối cảnh sử dụng tập hợp dữ liệu của các công ty.

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là kho lưu trữ có tổ chức mà các hệ thống máy tính sử dụng để lưu trữ, tìm kiếm, truy xuất và phân tích thông tin. Có nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu quan hệ. Cơ sở dữ liệu quan hệ lưu trữ thông tin trong bảng gồm hàng và cột. Dữ liệu trong các bảng khác nhau được kết nối với nhau bằng một mã định danh duy nhất, gọi là khóa. Khóa là các giá trị không lặp lại trong các cột cụ thể.

Tập hợp dữ liệu so với cơ sở dữ liệu

Tập hợp dữ liệu đóng vai trò là yếu tố trực diện cho dữ liệu của một bộ phận.  Bạn có thể sử dụng tập hợp dữ liệu để truy xuất và phân tích thông tin. Trong khi đó, cơ sở dữ liệu thu thập, quản lý và lưu trữ thông tin. Sau đó, bạn có thể sử dụng các công cụ để xử lý, định dạng và truyền thông tin lưu trữ vào một tập hợp dữ liệu. 

Kho dữ liệu  

Kho dữ liệu là hệ thống cơ sở dữ liệu mở rộng, có vai trò lưu trữ thông tin cho cả một doanh nghiệp. Kho dữ liệu thu thập thông tin thô từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như phần mềm doanh nghiệp và bảng tin trên mạng xã hội, và xử lý thông tin thô thành dữ liệu có cấu trúc được lưu trữ ở định dạng bảng. Các doanh nghiệp có thể kết nối kho dữ liệu của công ty với những công cụ kinh doanh thông minh để đưa ra quyết định sáng suốt hơn. 

Tập hợp dữ liệu so với kho dữ liệu

Tập hợp dữ liệu chia sẻ nhiều đặc tính của kho dữ liệu. Điểm khác biệt giữa chúng là kho dữ liệu chứa dữ liệu của toàn công ty về nhiều chủ đề khác nhau. Trong khi đó, tập hợp dữ liệu lưu trữ thông tin liên quan chặt chẽ với một chủ đề cụ thể. Ví dụ: kho dữ liệu có thể lưu trữ thông tin cho các bộ phận tiếp thị, nhân sự, mua sắm và hỗ trợ khách hàng. Tuy nhiên, tập hợp dữ liệu chỉ có thể lưu trữ dữ liệu giao dịch liên quan đến một bộ phận duy nhất. Sức hấp dẫn của việc xây dựng tập hợp dữ liệu là các bộ phận quản lý tập hợp dữ liệu của mình có toàn quyền kiểm soát hoạt động tải cũng như quản lý dữ liệu của họ. 

Nhiều tổ chức đang sử dụng các công nghệ như chia sẻ dữ liệu để đưa tập hợp dữ liệu của họ lên kho dữ liệu trung tâm.  Bằng cách đó, các tổ chức có thể hoạt động linh hoạt hơn bằng cách phân phối quyền sở hữu và tách biệt khối lượng công việc.  Tương tự, chia sẻ dữ liệu cho phép các tập hợp dữ liệu theo bộ phận tiêu thụ dữ liệu từ một kho dữ liệu hoặc những tập hợp dữ liệu khác.

Hồ dữ liệu 

Hồ dữ liệu là kho lưu trữ dữ liệu, có vai trò lưu giữ thông tin thô và không có cấu trúc. Hồ dữ liệu không lưu trữ thông tin trong tệp và thư mục. Thay vào đó, thông tin chưa qua xử lý được lưu trữ tại một hệ thống cấp bậc phẳng trên một kho lưu trữ dung lượng lớn. Hồ dữ liệu lưu trữ các loại thông tin thô khác nhau, bao gồm tài liệu văn bản, hình ảnh, video và âm thanh. 

Các nhà phân tích dữ liệu sử dụng hồ dữ liệu để tiến hành phân tích dự đoán từ dữ liệu không có cấu trúc. Ví dụ: hồ dữ liệu có thể lưu trữ văn bản từ các đánh giá trên mạng xã hội mà doanh nghiệp có thể sử dụng để phân tích quan điểm. Các nhà phân tích dữ liệu có thể sử dụng kết quả phân tích quan điểm để phát hiện các xu hướng ý kiến tiêu cực cho công ty. 

Tập hợp dữ liệu so với hồ dữ liệu

Vì hồ dữ liệu lưu trữ dữ liệu chưa qua xử lý, một số thông tin có thể bị trùng lặp hoặc không có giá trị với công ty. Trong khi đó, tập hợp dữ liệu lưu trữ dữ liệu đã qua xử lý, đáp ứng một nhu cầu cụ thể. Hồ dữ liệu có thể là nguồn của tập hợp dữ liệu. Các doanh nghiệp xác định xu hướng dữ liệu bằng cách xem xét dữ liệu lịch sử trong tập hợp dữ liệu, tuy nhiên, họ sử dụng hồ dữ liệu để phân tích chuyên sâu thông tin được lưu trữ. 

OLAP

Xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) là phương thức biểu diễn dữ liệu theo nhiều thứ nguyên. Ví dụ: các nhà phân tích dữ liệu sử dụng khối lập phương OLAP để biểu thị đồng thời doanh thu bán hàng dựa trên tháng, thành phố và sản phẩm. Cấu trúc dữ liệu OLAP rất rộng, với các trường được phân loại là dữ kiện hoặc thứ nguyên và dẫn đến trùng lặp dữ liệu.  Điều này trái ngược với cơ sở dữ liệu quan hệ thông thường, vốn thiên về cấu trúc hẹp và ít trùng lặp dữ liệu.

Tập hợp dữ liệu so với khối lập phương OLAP

OLAP là chiến lược lưu trữ thông tin cụ thể, phi chuẩn hóa dữ liệu thành các bảng rộng. OLAP đơn giản hóa các biểu diễn phức tạp của dữ liệu nhiều thứ nguyên. Một số tập hợp dữ liệu có thể sử dụng OLAP để cấu trúc thông tin của chúng, tuy nhiên, những tập hợp dữ liệu khác sử dụng các cấu trúc được chuẩn hóa thông thường. Các nhà phân tích kinh doanh được hưởng lợi từ cấu trúc OLAP để trực quan hóa thông tin từ tập hợp dữ liệu. 

Kho dữ liệu hoạt động

Kho dữ liệu hoạt động (ODS) là kho lưu trữ thông tin, đóng vai trò trung gian giữa các nguồn dữ liệu và kho dữ liệu. Các nhà phân tích dữ liệu sử dụng ODS để cung cấp báo cáo về dữ liệu giao dịch gần với thời gian thực. ODS hỗ trợ các truy vấn đơn giản và chỉ cung cấp một lượng thông tin hạn chế. Ví dụ: ODS chỉ có thể lưu trữ hồ sơ bán hàng trong 12 giờ qua. 

Tập hợp dữ liệu so với ODS 

Tập hợp dữ liệu trích xuất thông tin hướng chủ đề từ kho dữ liệu, tuy nhiên, ODS sẽ gửi thông tin vào kho dữ liệu để xử lý. Tập hợp dữ liệu cung cấp thông tin lịch sử mà bạn có thể phân tích nhưng ODS cung cấp chế độ xem cập nhật về các hoạt động hiện tại. Ví dụ: bạn có thể sử dụng tập hợp dữ liệu để xác định kiểu bán hàng trong quý vừa qua nhưng nhận được các cập nhật số liệu bán hàng theo giờ từ ODS. 

Tại sao tập hợp dữ liệu lại quan trọng?

Dưới đây là một số lý do xác đáng mà các công ty có thể sử dụng tập hợp dữ liệu. 

Truy xuất dữ liệu hiệu quả hơn

Bằng cách sử dụng tập hợp dữ liệu, các công ty có thể truy cập thông tin cụ thể hiệu quả hơn. So với kho dữ liệu, tập hợp dữ liệu chứa những thông tin phù hợp và chi tiết mà một bộ phận truy cập thường xuyên. Do đó, các nhà quản lý doanh nghiệp không cần tìm kiếm toàn bộ kho dữ liệu để tạo báo cáo hiệu năng hoặc đồ họa.

Hợp lý hóa quá trình đưa ra quyết định

Các công ty có thể tạo tập con dữ liệu từ một kho dữ liệu với tập hợp dữ liệu. Sau đó, nhân viên trong bộ phận có thể phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên cùng một tập thông tin. 

Kiểm soát thông tin hiệu quả hơn

Tập hợp dữ liệu cung cấp cho nhân viên đặc quyền truy cập có độ chi tiết cao. Tức là công ty có thể cấp quyền cho một cá nhân nhất định xem hoặc truy xuất dữ liệu cụ thể. Tập hợp dữ liệu giúp các công ty cải thiện công tác quản trị dữ liệu và thực thi các chính sách truy cập thông tin. Ví dụ: bạn có thể sử dụng tập hợp dữ liệu để cung cấp quyền truy cập người dùng cho nhân viên để xem những thông tin cụ thể trong kho dữ liệu.

Quản lý dữ liệu linh hoạt

Tập hợp dữ liệu có kích cỡ nhỏ hơn và chứa ít bảng hơn so với kho dữ liệu. Điều này nghĩa là các kỹ sư dữ liệu có thể quản lý và thay đổi thông tin trong tập hợp dữ liệu mà không gây ra những thay đổi lớn về cơ sở dữ liệu.

Tập hợp dữ liệu hoạt động như thế nào?

Tập hợp dữ liệu biến thông tin thô thành nội dung có giá trị, có cấu trúc cho một bộ phận cụ thể của doanh nghiệp. Để thực hiện điều này, các kỹ sư dữ liệu thiết lập một tập hợp dữ liệu để tiếp nhận thông tin từ kho dữ liệu hoặc trực tiếp từ những nguồn dữ liệu bên ngoài. 

Khi được kết nối với một kho dữ liệu, tập hợp dữ liệu sẽ truy xuất một tuyển tập thông tin liên quan đến một đơn vị kinh doanh. Thông thường, thông tin chứa dữ liệu tóm tắt và loại trừ dữ liệu chi tiết hoặc không cần thiết. 

ETL 

Trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL) là quá trình để tích hợp và truyền thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau vào một cơ sở dữ liệu vật lý duy nhất. Tập hợp dữ liệu sử dụng ETL để truy xuất thông tin từ những nguồn bên ngoài khi thông tin không đến từ kho dữ liệu. Quá trình đó liên quan đến những bước sau.

 • Trích xuất: thu thập thông tin thô từ nhiều nguồn khác nhau
 • Chuyển đổi: cấu trúc thông tin thành một định dạng phổ biến
 • Tải: truyền dữ liệu đã qua xử lý tới cơ sở dữ liệu

Các công cụ ETL sao chép thông tin từ những nguồn bên ngoài như bảng tính, ứng dụng và tài liệu văn bản. Sau đó, tập hợp dữ liệu sẽ xử lý, tổ chức và lưu trữ thông tin ở dạng có cấu trúc. 

Phân tích

Các nhà phân tích kinh doanh sử dụng những công cụ phần mềm để truy xuất, phân tích và biểu diễn dữ liệu từ tập hợp dữ liệu. Ví dụ: họ sử dụng thông tin được lưu trữ trong các tập hợp dữ liệu để phục vụ phân tích kinh doanh thông minh, bảng điều khiển báo cáo và ứng dụng đám mây. 

Mỗi tập hợp dữ liệu sẽ phục vụ một số lượng người dùng nhỏ. Ví dụ: quản lý tiếp thị và các nhà tiếp thị cấp cao được quyền truy cập tập hợp dữ liệu, do đó, họ mất ít thời gian hơn để tạo báo cáo và đồ thị hoặc thực hiện phân tích dự đoán.

Tập hợp dữ liệu gồm những loại nào?

Đây là những loại tập hợp dữ liệu khác nhau. 

Tập hợp dữ liệu phụ thuộc 

Tập hợp dữ liệu phụ thuộc điền tập con thông tin vào kho lưu trữ của nó từ kho dữ liệu tập trung. Kho dữ liệu tập hợp mọi thông tin từ các nguồn dữ liệu. Sau đó, tập hợp dữ liệu truy vấn và truy xuất thông tin về chủ đề cụ thể từ kho dữ liệu. 

Ưu và nhược điểm

Hầu hết các hoạt động quản lý và quản trị dữ liệu đều được thực hiện trong kho dữ liệu. Điều này tức là các nhà phân tích kinh doanh không cần có kỹ năng cao siêu trong việc quản lý cơ sở dữ liệu để sử dụng thông tin từ tập hợp dữ liệu. Mặc dù các tập hợp dữ liệu phụ thuộc giúp quá trình truy xuất thông tin dễ dàng hơn rất nhiều, vẫn tồn tại một điểm lỗi chí mạng đơn lẻ. Nếu kho dữ liệu bị lỗi, mọi tập hợp dữ liệu được kết nối cũng sẽ bị lỗi. 

Tập hợp dữ liệu độc lập

Tập hợp dữ liệu độc lập không phụ thuộc vào kho dữ liệu trung tâm hay bất kỳ kho dữ liệu nào khác. Mỗi tập hợp dữ liệu sẽ thu thập thông tin từ các nguồn của nó thay vì từ một kho dữ liệu. Các tập hợp dữ liệu độc lập phù hợp với những công ty nhỏ hơn nhưng chỉ các bộ phận cụ thể mới cần truy cập và phân tích thông tin.

Ưu và nhược điểm

Các công ty có thể thiết lập tập hợp dữ liệu độc lập khá là dễ dàng. Tuy nhiên, công tác quản lý tập hợp dữ liệu có thể khó khăn. Điều này là do các nhà phân tích kinh doanh cần thực hiện công tác quản trị cơ sở dữ liệu tại từng tập hợp dữ liệu. Việc chia sẻ dữ liệu giữa những tập hợp dữ liệu khác nhau rất đơn giản bằng cách sử dụng các chiến lược như chia sẻ dữ liệu; các bộ phận có thể đọc dữ liệu của một bộ phận khác và thậm chí bồi đắp dữ liệu đó bằng dữ liệu của riêng họ.  Tuy nhiên, một chiến lược lập danh mục dữ liệu mạnh mẽ phải được triển khai để đảm bảo từng bộ phận nắm được những mục mà họ đang tìm hiểu. 

Tập hợp dữ liệu lai

Các tập hợp dữ liệu lai thu thập thông tin từ một kho dữ liệu và các nguồn bên ngoài. Qua đó, các công ty có thể kiểm thử các nguồn dữ liệu độc lập một cách linh hoạt trước khi định hướng dữ liệu tới kho dữ liệu. 

Ví dụ: giả sử bạn ra mắt một sản phẩm mới và muốn phân tích dữ liệu bán hàng ban đầu của sản phẩm đó. Tập hợp dữ liệu sử dụng thông tin bán hàng trực tiếp từ phần mềm thương mại điện tử và truy xuất hồ sơ bán hàng cho những sản phẩm khác từ tập hợp dữ liệu. Sau khi sản phẩm đó trở thành vật phẩm cố định, thường trực trong cửa hàng của bạn, bạn chuyển các chi tiết giao dịch vào kho dữ liệu.

Tập hợp dữ liệu gồm những cấu trúc nào?

Tập hợp dữ liệu sử dụng những cấu trúc này để lưu trữ và biểu diễn thông tin. 

Hình sao

Cấu trúc hình sao có một bảng dữ kiện ở trung tâm và phân nhánh tới một số bảng thứ nguyên. Từ đó thu được một kết nối hình sao. Bảng dữ kiện là bảng dữ liệu chứa dữ liệu tóm tắt mà bạn có thể sử dụng để phục vụ mục đích phân tích. Trong khi đó, các bảng thứ nguyên chứa thông tin mô tả trong bảng dữ kiện. Mỗi bảng thứ nguyên liên kết với bảng dữ kiện bằng một khóa ngoại. Khóa ngoại là mã định danh duy nhất, chẳng hạn như ID sản phẩm hoặc ID nhà cung cấp. 

Ví dụ: bảng dữ kiện về các giao dịch bán hàng gồm những cột sau:

 • ID bán hàng
 • ID sản phẩm
 • ID nhà cung cấp
 • Doanh số bán hàng

Bảng thứ nguyên dành cho sản phẩm lưu trữ những thông tin sau:

 • ID sản phẩm
 • Tên sản phẩm
 • Chi phí sản phẩm

Bảng thứ nguyên của nhà cung cấp gồm những cột sau:

 • ID nhà cung cấp
 • Tên nhà cung cấp
 • Thành phố

Lợi ích

Trong cấu trúc hình sao, bảng thứ nguyên được phi chuẩn hóa để không mở rộng thêm bảng. Tức là bảng thứ nguyên có thể chứa dữ liệu dư thừa nhưng cải thiện tốc độ tìm kiếm và truy xuất. Việc lưu trữ bảng thứ nguyên cũng tốn ít không gian hơn.

Các nhà phân tích kinh doanh có thể sử dụng tập hợp dữ liệu có cấu trúc hình sao để thực hiện những truy vấn phức tạp một cách đơn giản. Khi họ tìm kiếm một hồ sơ bán hàng cụ thể, hệ thống quản lý dữ liệu sẽ tìm kiếm thông qua bảng dữ kiện. Khi tìm thấy hồ sơ chính xác, hệ thống tập hợp dữ liệu sẽ sử dụng ID sản phẩm và ID nhà cung cấp để truy vấn dữ liệu từ các bảng thứ nguyên tương ứng. 

Phi chuẩn hóa

Cấu trúc được phi chuẩn hóa lưu trữ mọi dữ liệu liên quan trong một bảng duy nhất. Cấu trúc được phi chuẩn hóa không có các điểm liên kết phức tạp giữa những bảng dữ kiện và bảng thứ nguyên. Các nhà phân tích dữ liệu sử dụng tập hợp dữ liệu được phi chuẩn hóa vì khả năng cải thiện tốc độ truy vấn của nó. Ví dụ: một lượt tìm kiếm hồ sơ bán hàng diễn ra trong một bảng được phi chuẩn hóa duy nhất như sau:

 • ID bán hàng
 • Sản phẩm 
 • Tên sản phẩm
 • Chi phí sản phẩm
 • Tên mô hình
 • Trọng lượng 
 • Kích cỡ
 • Nhà cung cấp 
 • Tên nhà cung cấp
 • Thành phố
 • Doanh số bán hàng

Tập hợp dữ liệu được phi chuẩn hóa rất phù hợp để báo cáo theo thời gian thực vì cách tiếp cận một bảng duy nhất của nó. Tuy nhiên, việc phi chuẩn hóa tập hợp dữ liệu dẫn tới dư thừa dữ liệu. Ví dụ: cùng một tên sản phẩm có thể xuất hiện ở nhiều hồ sơ. Việc này dẫn tới phát sinh thêm không gian lưu trữ và chi phí triển khai tốn kém.

Quá trình triển khai tập hợp dữ liệu gồm những bước nào? 

Các kỹ sư dữ liệu đám mây thiết lập tập hợp dữ liệu bằng cách thực hiện những bước sau:

 1. Khởi chạy nền tảng dữ liệu hoạt động trên đám mây của họ.
 2. Điền dữ liệu kinh doanh vào tập hợp dữ liệu. Họ đảm bảo dữ liệu có định dạng chính xác và phù hợp với người dùng doanh nghiệp.
 3. Thiết lập tập hợp dữ liệu để nhiều người dùng có thể truy cập dữ liệu từ đó. Ví dụ: họ cài đặt bảng điều khiển báo cáo trong tập hợp dữ liệu. 
 4. Tiếp tục giám sát, tối ưu hóa và giải quyết vấn đề khi tập hợp dữ liệu chạy.

Làm thế nào để triển khai tập hợp dữ liệu trên AWS?

Các công ty cần xử lý lượng dữ liệu ngày càng tăng, khiến việc lưu trữ tập hợp dữ liệu thông thường bị đẩy tới giới hạn. Khó mà điều chỉnh quy mô các tập hợp dữ liệu được cài đặt trên các máy chủ tại chỗ. Kiến trúc đám mây cung cấp một cách thức tích hợp cấp doanh nghiệp ít tốn kém hơn, quy mô linh hoạt hơn và dễ quản lý hơn cho các tập hợp dữ liệu.

Amazon Redshift là giải pháp kho dữ liệu mà bạn có thể sử dụng để triển khai tập hợp dữ liệu trên đám mây. Bạn có thể nhận được thông tin chuyên sâu tích hợp bằng cách chạy phân tích dự đoán và theo thời gian thực về dữ liệu phức tạp, được chia theo tỷ lệ trong cơ sở dữ liệu hoạt động, hồ dữ liệu, kho dữ liệu của bạn cũng như hàng nghìn tập dữ liệu của bên thứ ba. Bạn có thể tự động tạo, đào tạo và triển khai các mô hình máy học (ML) một cách dễ dàng. Bạn có thể tạo các tập hợp dữ liệu trên Amazon Redshift và sử dụng chúng để đưa ra quyết định sáng suốt hơn. 

Amazon Redshift có một số tính năng chính để trở thành giải pháp tuyệt vời cho tập hợp dữ liệu của bạn:

 • Với Amazon Redshift Serverless, việc cân nhắc kích cỡ và quy mô của cụm sẽ được xử lý thay cho bạn. 
 • Nhờ chia sẻ dữ liệu nguyên bản, dữ liệu trong tập hợp dữ liệu của bạn có thể tiếp cận dữ liệu trong kho dữ liệu của bạn hoặc có thể được chia sẻ cho kho dữ liệu của bạn.

Bắt đầu sử dụng tập hợp dữ liệu bằng cách tạo tài khoản AWS ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo để sử dụng Tập hợp dữ liệu trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Xem các ưu đãi miễn phí dành cho dịch vụ Phân tích trên đám mây 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập