*Vui lòng không xóa đoạn văn bản này. Đoạn văn bản này được ẩn trên tất cả các nền tảng. Nếu bạn đang muốn cập nhật "Danh sách các dịch vụ theo khu vực AWS" bên dưới, vui lòng liên hệ với Nhóm nhà cung cấp thông tin theo khu vực.

Danh sách dịch vụ AWS khả dụng theo khu vực

Danh sách dịch vụ AWS được cập nhật hàng ngày.

*AWS Fargate - Bảng này cho biết độ sẵn sàng theo khu vực của AWS Fargate khi sử dụng Amazon ECS. Để biết tính khả dụng AWS Fargate với Amazon EKS xem https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/fargate-getting-started.html

**Amazon Rekognition - Bảng này cho biết độ sẵn sàng theo khu vực của Hình ảnh của Amazon Rekognition và Video của Amazon Rekognition. Nhãn tùy chỉnh của Amazon Rekognition có tại các khu vực sau: Bắc Virginia, Ohio, Oregon, Ireland, Singapore, Sydney, Seoul, Tokyo, London, Mumbai và Frankfurt.

***Amazon Transcribe - Bảng này cho biết độ sẵn sàng theo khu vực của Amazon Transcribe tiêu chuẩn (Batch). Amazon Transcribe tiêu chuẩn (Streaming) có tại các khu vực sau: Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) và Nam Mỹ (Sao Paulo).

Amazon Transcribe Call Analytics (Batch) có tại các khu vực sau: Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Âu (London), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Âu (Frankfurt), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Canada (Miền Trung). Amazon Transcribe Call Analytics (Streaming) có tại các khu vực sau: Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Âu (London), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo). 

****Dịch vụ được AWS quản lý - Bảng này cho biết mức độ sẵn sàng theo khu vực của Gói vận hành tăng tốc của Dịch vụ được AWS quản lý. Gói vận hành AWS Managed Services Advanced có sẵn tại các khu vực sau đây: Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) và Nam Mỹ (Sao Paulo).

Dịch vụ AWS xử lý và lưu trữ nội dung của khách hàng trong (các) khu vực AWS nơi khách hàng sử dụng dịch vụ. Trừ khi được chỉ định khác, các Dịch vụ toàn cầu – Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS, Tổ chức AWS, Amazon CloudFront, Amazon Route53, Trình tăng tốc toàn cầu của AWS, AWS Direct Connect, Trình quản lý tường lửa của AWS, AWS Web Application Firewall (WAF) và AWS Shield – có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu trên toàn cầu. Các dịch vụ AWS tạo dữ liệu hoạt động nội bộ – không bao gồm nội dung của khách hàng – để vận hành, duy trì và cải tiến dịch vụ. Dữ liệu vận hành nội bộ, chẳng hạn như dữ liệu được sử dụng để đo mức sử dụng, tạo hóa đơn của khách hàng và tài nguyên nhãn có thể được xử lý trong các khu vực AWS được khách hàng sử dụng và các khu vực khác.

Để tìm hiểu thêm về các Thành phần phụ thuộc của dịch vụ AWS, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Các vị trí mạng biên của AWS

Các dịch vụ Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Trình quản lý tường lửa của AWS, AWS ShieldAWS WAF được cung cấp thông qua các Vị trí biên của AWS. Để biết danh sách đầy đủ các vị trí có sẵn, hãy nhấp vào đây.  

Các khu vực ở Trung Quốc của AWS*

Nhà điều hành và nhà cung cấp dịch vụ cho Khu vực Trung Quốc (Bắc Kinh) của AWS có trụ sở tại Bắc Kinh và các khu vực lân cận Bắc Kinh là Beijing Sinnet Technology Co., Ltd. (Sinnet). Còn nhà điều hành và nhà cung cấp dịch vụ cho Khu vực Trung Quốc (Ninh Hạ) của AWS có trụ sở tại Ninh Hạ là Ningxia Western Cloud Data Technology Co., Ltd. (NWCD).

Khách hàng muốn sử dụng các Khu vực ở Trung Quốc cần đăng ký một bộ thông tin đăng nhập riêng dành cho các dịch vụ ở Trung Quốc. Khách hàng có thông tin đăng nhập AWS hiện tại sẽ không thể truy cập vào tài nguyên trong các Khu vực ở Trung Quốc và ngược lại. Vui lòng yêu cầu một tài khoản AWS (Trung Quốc) tại www.amazonaws.cn.


AWS Support ở AWS GovCloud (US)

AWS Support có sẵn ở tất cả các khu vực, bao gồm cả AWS GovCloud (US). Là khách hàng AWS GovCloud (US), bạn có quyền tiếp cận với các kỹ sư AWS Support 24 giờ mỗi ngày qua email, chat và điện thoại. Các tài nguyên được bảo vệ của AWS GovCloud (US) chỉ có thể được truy cập bởi các kỹ sư hỗ trợ đã được đào tạo và kiểm tra của ITAR cư trú ở Hoa Kỳ. Kỹ sư hỗ trợ đã được kiểm tra không phải của ITAR cư trú bên ngoài Hoa Kỳ có thể trợ giúp với các trường hợp hỗ trợ cơ bản và báo cáo cho các kỹ sư hỗ trợ được kiểm tra của ITAR, cư trú ở Hoa Kỳ để được hỗ trợ với các tài nguyên được bảo vệ.

Để biết thêm thông tin về AWS Support ở AWS GovCloud (US), hãy xem trang AWS GovCloud (US) và FAQ về Hỗ trợ và nhấp vào liên kết “Hỗ trợ” ở đầu trang.