Danh sách các dịch vụ theo khu vực của AWS

Danh sách các dịch vụ theo khu vực của AWS được cập nhật hàng ngày.

*AWS Fargate - Bảng này cho biết độ sẵn sàng theo khu vực của AWS Fargate khi sử dụng Amazon ECS. Amazon EKS hỗ trợ Fargate tại các khu vực sau: Bắc Virginia, Bắc California, Ohio, Oregon, Canada, Sao Paulo, London, Paris, Frankfurt, Ireland, Milan, Stockholm, Cape Town, Bahrain, Singapore, Mumbai, Seoul, Hồng Kông, Tokyo và Sydney.

**Amazon Rekognition - Bảng này cho biết độ sẵn sàng theo khu vực của Amazon Rekognition Image và Amazon Rekognition Video. Amazon Rekognition Custom Labels hiện có ở những khu vực sau: Bắc Virginia, Ohio, Oregon, Ireland, Singapore, Sydney, Seoul, Tokyo, London, Mumbai và Frankfurt.

***Amazon Transcribe - Bảng này cho biết mức độ sẵn sàng theo khu vực của Amazon Transcribe và Amazon Transcribe (Batch). Amazon Transcribe (Streaming) có tại các khu vực sau: Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) và Nam Mỹ (Sao Paulo).

****AWS Managed Services - Bảng này cho biết mức độ sẵn sàng theo khu vực của Gói vận hành AWS Managed Services Accelerate. Gói vận hành AWS Managed Services Advanced có sẵn tại các khu vực sau đây: Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) và Nam Mỹ (Sao Paulo).

Các vị trí mạng biên của AWS

Các dịch vụ Amazon CloudFront, Amazon Route 53, AWS Firewall Manager, AWS ShieldAWS WAF được cung cấp tại các Vị trí biên của AWS.  

Các khu vực ở Trung Quốc của AWS*

Nhà điều hành và nhà cung cấp dịch vụ cho Khu vực Trung Quốc (Bắc Kinh) của AWS có trụ sở tại Bắc Kinh và các khu vực lân cận Bắc Kinh là Beijing Sinnet Technology Co., Ltd. (Sinnet). Còn nhà điều hành và nhà cung cấp dịch vụ cho Khu vực Trung Quốc (Ninh Hạ) của AWS có trụ sở tại Ninh Hạ là Ningxia Western Cloud Data Technology Co., Ltd. (NWCD).

Khách hàng muốn sử dụng các Khu vực ở Trung Quốc cần đăng ký một bộ thông tin đăng nhập riêng dành cho các dịch vụ ở Trung Quốc. Khách hàng có thông tin đăng nhập AWS hiện tại sẽ không thể truy cập vào tài nguyên trong các Khu vực ở Trung Quốc và ngược lại. Vui lòng yêu cầu một tài khoản AWS (Trung Quốc) tại www.amazonaws.cn.


AWS Support ở AWS GovCloud (US)

AWS Support có sẵn ở tất cả các khu vực, bao gồm cả AWS GovCloud (US). Là khách hàng AWS GovCloud (US), bạn có quyền tiếp cận với các kỹ sư AWS Support 24 giờ mỗi ngày qua email, chat và điện thoại. Các tài nguyên được bảo vệ của AWS GovCloud (US) chỉ có thể được truy cập bởi các kỹ sư hỗ trợ đã được đào tạo và kiểm tra của ITAR cư trú ở Hoa Kỳ. Kỹ sư hỗ trợ đã được kiểm tra không phải của ITAR cư trú bên ngoài Hoa Kỳ có thể trợ giúp với các trường hợp hỗ trợ cơ bản và báo cáo cho các kỹ sư hỗ trợ được kiểm tra của ITAR, cư trú ở Hoa Kỳ để được hỗ trợ với các tài nguyên được bảo vệ.

Để biết thêm thông tin về AWS Support ở AWS GovCloud (US), hãy xem trang AWS GovCloud (US) và FAQ về Hỗ trợ và nhấp vào liên kết “Hỗ trợ” ở đầu trang.