Ngày đăng: Nov 29, 2016

AWS đã mở rộng chương trình tuân thủ HIPAA của mình để thêm Amazon AuroraAmazon RDS for PostgreSQL. Giờ đây, bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu Amazon Aurora hoặc RDS for PostgreSQL để dựng các ứng dụng tuân thủ HIPAA và lưu thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe, bao gồm thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI) theo Thỏa thuận hợp tác kinh doanh (BAA) đã ký với AWS.

AWS có thể được sử dụng để dựng các ứng dụng tuân thủ HIPAA bao trùm toàn bộ hệ thống phân tích chăm sóc sức khỏe. Bạn có thể tìm thông tin về các dịch vụ đủ điều kiện HIPAA trên AWS tại trang tuân thủ HIPAA của chúng tôi.

Nếu bạn có BAA đã ký với AWS, bạn không cần phải làm gì thêm để bắt đầu sử dụng các dịch vụ này trên (các) tài khoản được bảo vệ theo BAA của mình. Nếu bạn chưa có BAA đã ký với AWS hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về ứng dụng tuân thủ HIPAA trên AWS, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn liên lạc với một đại diện từ đội ngũ của mình. 

Hãy truy cập trang sản phẩm Amazon Aurora để tìm hiểu thêm về Aurora và trang chăm sóc sức khỏe của chúng tôi để tìm hiểu thêm về việc dựng các ứng dụng chăm sóc sức khỏe trên AWS.