Với Amazon MQ, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu hay cam kết trả trước. Bạn trả tiền cho thời gian chạy phiên bản chương trình trung chuyển tin nhắn, dung lượng lưu trữ sử dụng hàng tháng và phí truyền dữ liệu tiêu chuẩn**. Thật dễ dàng để bắt đầu sử dụng Amazon MQ trong 12 tháng đầu tiên với Bậc miễn phí của AWS.

Giá trình trung chuyển


Mức sử dụng phiên bản theo giờ

Bạn trả tiền cho mức sử dụng trình trung chuyển tin nhắn theo giờ (được tính phí ở độ phân giải một giây), với các mức phí khác nhau tùy thuộc vào kích thước của phiên bản trình trung chuyển tin nhắn và việc bạn chọn trình trung chuyển một phiên bản, cụm 3 nút hay trình trung chuyển hoạt động/dự phòng. Vui lòng xem Bảng giá trình trung chuyển để biết chi tiết.

Giá dung lượng lưu trữ trình trung chuyển


Mức sử dụng dung lượng lưu trữ hàng tháng

Có hai loại dung lượng lưu trữ trình trung chuyển cho Amazon MQ for ActiveMQ – độ bền được tối ưu hóa bằng Amazon Elastic File System (Amazon EFS) và thông lượng được tối ưu hóa bằng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Tất cả các trình trung chuyển Amazon MQ for RabbitMQ đều sử dụng Amazon EBS. Với Amazon MQ, bạn trả tiền cho mức dung lượng lưu trữ trung bình sử dụng mỗi tháng. Mức này được tính bằng cách cộng tổng số GB sử dụng mỗi giờ rồi chia cho số giờ trong tháng. Kết quả là một giá trị ở đơn vị "GB-Tháng", như thể hiện trong ví dụ về giá. Vui lòng xem Bảng giá dung lượng lưu trữ trình trung chuyển để biết chi tiết.

Bậc miễn phí của AWS


Số lượng và thời lượng

Amazon MQ là dịch vụ miễn phí dùng thử. Bậc miễn phí của AWS bao gồm tối đa 750 giờ sử dụng trình trung chuyển mq.t2.micro hoặc mq.t3.micro phiên bản đơn mỗi tháng bằng ActiveMQ hoặc RabbitMQ. Bậc miễn phí của AWS cũng bao gồm tối đa 5 GB dung lượng lưu trữ Amazon EFS được tối ưu hóa độ bền mỗi tháng đối với ActiveMQ và 20 GB dung lượng lưu trữ Amazon EBS đối với RabbitMQ, trong một năm. Tài khoản AWS mới được sử dụng Bậc miễn phí của AWS trong 12 tháng. Vui lòng xem Bậc miễn phí AWS để biết chi tiết. Tại thời điểm này, Bậc miễn phí AWS chưa được cung cấp ở các khu vực AWS GovCloud (US) hoặc khu vực Trung Quốc (Bắc Kinh).

  • Giá ActiveMQ Broker
  • Giá trình truyền tải RabbitMQ

Phí truyền dữ liệu

Đối với lưu lượng được chuyển tiếp giữa các chương trình trung chuyển trên các vùng sẵn sàng trong cùng khu vực, bạn sẽ được tính phí ở mức 0,01 USD/GB mỗi chiều. Đối với các mạng liên vùng, bạn sẽ được tính phí băng thông gửi đi từng khu vực theo biểu giá EC2. Ví dụ: từ Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) đến Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), bạn sẽ được tính phí 0.02 USD/GB. Băng thông gửi vào khu vực AWS không bị tính phí.

Mạng lưới trình trung chuyển Amazon MQ for ActiveMQ không bị tính thêm phí. Bạn sẽ được tính phí cho mỗi trình trung chuyển trong mạng lưới, cộng với bất kỳ phí truyền dữ liệu nào đối với lưu lượng mạng giữa các khu vực và các Vùng sẵn sàng

Các cụm Amazon MQ for RabbitMQ không bị tính thêm phí truyền dữ liệu trong cụm.

Bạn sẽ trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn cho dữ liệu được truyền đến và ra khỏi Amazon MQ.

Ví dụ về giá

Ví dụ 1 về giá

Nếu bạn đang vận hành một trình trung chuyển ActiveMQ hoạt động/dự phòng mq.m5.large ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với kiểu lưu trữ Amazon EFS, đồng thời, trình trung chuyển này sử dụng 1 GB dung lượng lưu trữ trong 15 ngày vào tháng 3 và 10 GB dung lượng lưu trữ trong 16 ngày cuối tháng 3, bạn sẽ trả phí trong tháng như sau:

Phí phiên bản trình trung chuyển
Mức sử dụng phiên bản (theo giờ) = 31 ngày x 24 giờ/ngày = 744 giờ
x 0.576 USD (giá mỗi giờ cho một trình trung chuyển hoạt động/dự phòng mq.m5.large ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia))
= 428.54 USD

Phí dung lượng lưu trữ
Mức sử dụng dung lượng lưu trữ theo GB-Giờ = [1 GB x 15 ngày x (24 giờ/ngày)] + [10 GB x 16 ngày x (24 giờ/ngày)]
= 4.200 GB-Giờ

Đổi GB-Giờ thành GB-Tháng để tính phí hàng tháng:
4.200 GB-Giờ / 24 giờ / 31 ngày = 5,64516 GB-Tháng - 5 GB-Tháng miễn phí = 0,64516
x 0.30 USD (giá mỗi GB-Tháng ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ)
= 0,19 USD

Tổng phí = 428,54 USD (phí phiên bản trình trung chuyển) + 0,19 USD (phí dung lượng lưu trữ) = 428,73 USD

Ví dụ 2 về giá

Nếu bạn đang vận hành cụm RabbitMQ mq.m5.large trong khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) có kiểu lưu trữ Amazon EBS và giới hạn dung lượng lưu trữ mặc định là 200 GB, bạn sẽ trả phí trong tháng như sau:

Phí phiên bản trình trung chuyển
Tổng mức sử dụng phiên bản (giờ) = [31 ngày x 24 giờ/ngày x 3 phiên bản trình trung chuyển] = 2.232 giờ
x 0.288 USD (giá mỗi giờ cho một mq.m5.large ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia))
= 642.82 USD

Phí dung lượng lưu trữ
Tổng mức sử dụng dung lượng lưu trữ tính theo GB-Giờ = [200 GB x 31 ngày x (24 giờ/ngày) x 3 ổ đĩa Amazon EBS] = 446.400 GB-Giờ

Đổi GB-Giờ thành GB-Tháng để tính phí hàng tháng:
446.400 GB-Giờ / 24 giờ / 31 ngày = 600 GB-Tháng
x 0.10 USD (giá mỗi GB-Tháng ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ)
= 60 USD


Tổng phí = 642,82 USD (phí phiên bản trình trung chuyển) + 60 USD (phí dung lượng lưu trữ) = 702,82 USD

Ví dụ 3 về giá

Nếu bạn đang vận hành 3 trình trung chuyển ActiveMQ mq.m5.large trong một mạng lưới các trình trung chuyển ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) đều có kiểu lưu trữ Amazon EBS và giới hạn dung lượng lưu trữ mặc định là 200 GB, bạn sẽ trả phí trong tháng như sau:

Phí phiên bản trình trung chuyển
Tổng mức sử dụng phiên bản (giờ) = [31 ngày x 24 giờ/ngày x 3 phiên bản trình trung chuyển] = 2.232 giờ
x 0.288 USD (giá mỗi giờ cho một mq.m5.large ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia))
= 642.82 USD

Phí dung lượng lưu trữ
Tổng mức sử dụng dung lượng lưu trữ tính theo GB-Giờ = [200 GB x 31 ngày x (24 giờ/ngày) x 3 ổ đĩa Amazon EBS] = 446.400 GB-Giờ

Đổi GB-Giờ thành GB-Tháng để tính phí hàng tháng:
446.400 GB-Giờ / 24 giờ / 31 ngày = 600 GB-Tháng
x 0.10 USD (giá mỗi GB-Tháng ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ)
= 60 USD

Tổng phí = 642,82 USD (phí phiên bản trình truyền tải) + 60 USD (phí dung lượng lưu trữ) = 702,82 USD

Ví dụ số 4 về giá

Nếu bạn đang vận hành trình truyền tải ActiveMQ hoạt động/dự phòng mq.m5.large làm trình truyền tải chính ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với kiểu lưu trữ Amazon EFS, trình truyền tải ActiveMQ hoạt động/dự phòng mq.m5.large làm trình truyền tải bản sao ở khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) với kiểu lưu trữ Amazon EFS để sao chép dữ liệu xuyên khu vực, đồng thời, trình truyền tải của bạn sử dụng 1GB dung lượng lưu trữ trong 15 ngày vào tháng 3 và 10GB dung lượng lưu trữ trong 16 ngày cuối tháng 3, bạn sẽ cần trả phí trong tháng như sau:

Phí phiên bản trình truyền tải
Khu vực chính
– Mức sử dụng phiên bản (theo giờ) = 31 ngày x 24 giờ/ngày = 744 giờ
x 0,576 USD (giá mỗi giờ cho một trình truyền tải hoạt động/dự phòng mq.m5.large ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia))
Khu vực phụ – Mức sử dụng phiên bản (theo giờ) = 31 ngày x 24 giờ/ngày = 744 giờ
+ 744 giờ x 0,576 USD (giá mỗi giờ cho một trình truyền tải hoạt động/dự phòng mq.m5.large ở khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon))
= 857,08 USD

Phí sao chép dữ liệu xuyên khu vực
Số lượng trình truyền tải – 2
Mức sử dụng sao chép (theo giờ) = 31 ngày x 24 giờ/ngày = 744 giờ
x 0,10 USD (giá mỗi giờ cho một trình truyền tải để sao chép dữ liệu xuyên khu vực trên tất cả khu vực AWS)
= 148,8 USD

Phí dung lượng lưu trữ
Khu vực chính – Mức sử dụng dung lượng lưu trữ theo GB-Giờ = [1 GB x 15 ngày x (24 giờ/ngày)] + [10 GB x 16 ngày x (24 giờ/ngày)]
= 4.200 GB-Giờ
Đổi GB-Giờ thành GB-Tháng để tính phí hàng tháng:
4.200 GB-Giờ / 24 giờ / 31 ngày = 5,64516 GB-Tháng - 5 GB-Tháng miễn phí = 0,64516
x 0,30 USD (giá mỗi GB-Tháng ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ)
= 0,19 USD
Khu vực phụ – Mức sử dụng dung lượng lưu trữ theo GB-Giờ = [1 GB x 15 ngày x (24 giờ/ngày)] + [10 GB x 16 ngày x (24 giờ/ngày)]
= 4.200 GB-Giờ
Đổi GB-Giờ thành GB-Tháng để tính phí hàng tháng:
4.200 GB-Giờ / 24 giờ / 31 ngày = 5,64516 GB-Tháng - 5 GB-Tháng miễn phí = 0,64516
x 0,30 USD (giá mỗi GB-Tháng ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ)
= 0,19 USD

Tổng phí = 857,08 USD (phí phiên bản trình truyền tải) + 148,8 USD (phí sao chép dữ liệu xuyên khu vực) + 0,38 USD (phí lưu trữ)
= 1006,26 USD
 

Bắt đầu với Amazon MQ

Hướng dẫn về Amazon MQ
Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu
Tìm hiểu thêm về tài nguyên Amazon MQ.
Tìm hiểu thêm »
Next-Steps-Create-account
Đăng ký một tài khoản miễn phí
Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.
Đăng ký »
Bắt đầu xây dựng với Amazon MQ
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng với Amazon MQ trong Bảng điều khiển quản lý AWS.
Bắt đầu »