Với Amazon MQ, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu hay cam kết trả trước. Bạn trả tiền cho thời gian chạy phiên bản chương trình trung chuyển tin nhắn, dung lượng lưu trữ sử dụng hàng tháng và phí truyền dữ liệu tiêu chuẩn**. Thật dễ dàng để bắt đầu với Amazon MQ trong 12 tháng đầu tiên với Bậc miễn phí của AWS.

Giá trình trung chuyển


Mức sử dụng phiên bản theo giờ

Bạn trả tiền cho mức sử dụng trình trung chuyển tin nhắn theo giờ (được tính phí ở độ phân giải một giây), với các mức phí khác nhau tùy thuộc vào kích thước của phiên bản trình trung chuyển tin nhắn và việc bạn chọn trình trung chuyển đơn phiên bản hay trình trung chuyển hoạt động/dự phòng để có mức độ sẵn sàng cao. Xem Bảng giá trình trung chuyển để biết chi tiết. 

Giá dung lượng lưu trữ trình trung chuyển


Mức sử dụng dung lượng lưu trữ hàng tháng

Có hai loại lưu trữ trình trung chuyển – độ bền được tối ưu hóa bằng Amazon Elastic File System (Amazon EFS) và lưu lượng được tối ưu hóa bằng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Với Amazon MQ, bạn trả cho mức dung lượng lưu trữ trung bình sử dụng mỗi tháng. Mức này được tính bằng cách cộng thêm số GB sử dụng mỗi giờ rồi chia cho số giờ trong tháng, được kết quả là một giá trị theo định dạng "GB-Tháng", như thể hiện trong ví dụ về giá. Xem Bảng giá dung lượng lưu trữ trình trung chuyển để biết chi tiết.

Bậc miễn phí của AWS


Số lượng và thời lượng

Amazon MQ là dịch vụ miễn phí dùng thử. Bậc miễn phí của AWS bao gồm tối đa 750 giờ chạy trình trung chuyển mq.t2.micro hoặc mq.t3.micro đơn phiên bản mỗi tháng và tối đa 5 GB dung lượng lưu trữ được tối ưu hóa độ bền mỗi tháng trong một năm. Tài khoản AWS mới được nhận 12 tháng truy cập Bậc miễn phí của AWS. Xem Bậc miễn phí của AWS để biết chi tiết.

Giá trình trung chuyển

Phí truyền dữ liệu

Đối với lưu lượng được chuyển tiếp giữa các chương trình trung chuyển trên các vùng sẵn sàng trong cùng khu vực, bạn sẽ được tính phí ở mức 0,01 USD/GB mỗi chiều. Đối với các mạng liên vùng, bạn sẽ được tính phí băng thông gửi đi từng khu vực theo biểu giá EC2. Ví dụ: từ Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) đến Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), bạn sẽ được tính phí 0.02 USD/GB. Băng thông gửi vào khu vực AWS không bị tính phí.

Đối với Mạng lưới chương trình trung chuyển, không có phí bổ sung. Bạn sẽ được tính phí cho mỗi chương trình trung chuyển trong mạng lưới, cộng với bất kỳ phí truyền dữ liệu nào đối với lưu lượng mạng giữa các khu vực và các Vùng sẵn sàng

Bạn sẽ trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn cho dữ liệu được truyền đến và ra khỏi Amazon MQ.

Ví dụ về giá

Ví dụ về giá 1

Nếu bạn đang vận hành một trình trung chuyển hoạt động/dự phòng mq.m5.large ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với kiểu lưu trữ Amazon EFS, đồng thời, trình trung chuyển của bạn sử dụng 1 GB dung lượng lưu trữ trong 15 ngày vào tháng 3 và 10 GB dung lượng lưu trữ trong 16 ngày cuối tháng 3, bạn sẽ trả phí trong tháng như sau:

Phí phiên bản trình trung chuyển
Mức sử dụng phiên bản (theo giờ) = 31 ngày x 24 giờ/ngày = 744 giờ
x 0.576 USD (giá mỗi giờ cho một trình trung chuyển hoạt động/dự phòng mq.m5.large ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia))
= 428.54 USD


Phí dung lượng lưu trữ

Mức sử dụng dung lượng lưu trữ theo GB-Giờ = [1 GB x 15 ngày x (24 giờ/ngày)] + [10 GB x 16 ngày x (24 giờ/ngày)]
= 4.200 GB-Giờ

Chuyển đổi GB-Giờ thành GB-Tháng để tính phí hàng tháng:
4.200 GB-Giờ / 24 giờ / 31 ngày = 5,64516 GB-Tháng - 5 GB-Tháng miễn phí = 0,64516
x 0,3 USD (giá mỗi GB-Tháng ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ)
= 0,19 USD

 

Tổng phí = 428,54 USD (phí phiên bản trình trung chuyển) + 0,19 USD (phí dung lượng lưu trữ) = 428,73 USD

Ví dụ về giá 2

Nếu bạn đang vận hành 3 trình trung chuyển mq.m5.large trong một mạng các trình trung chuyển ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), mỗi trình trung chuyển có kiểu lưu trữ Amazon EBS và có giới hạn dung lượng lưu trữ mặc định là 200 GB, bạn sẽ trả phí trong tháng như sau:

Phí phiên bản trình trung chuyển
Tổng mức sử dụng phiên bản (giờ) = [31 ngày x 24 giờ/ngày x 3 phiên bản trình trung chuyển] = 2.232 giờ
x 0.288 USD (giá mỗi giờ cho một mq.m5.large ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia))
= 642.82 USD


Phí dung lượng lưu trữ

Tổng mức sử dụng dung lượng lưu trữ tính theo GB-Giờ = [200 GB x 31 ngày x (24 giờ/ngày) x 3 ổ đĩa Amazon EBS] = 446.400 GB-Giờ

Chuyển đổi GB-Giờ thành GB-Tháng để tính phí hàng tháng:
446.400 GB-Giờ / 24 giờ / 31 ngày = 600 GB-Tháng
x 0.10 USD (giá mỗi GB-Tháng ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ)
= 60 USD

Tổng phí = 642,82 USD (phí phiên bản trình trung chuyển) + 60 USD (phí dung lượng lưu trữ) = 702,82 USD

Bộ tính toán giá

Khám phá thêm về các tài nguyên Amazon MQ

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi