AWS Artifact

Truy cập các báo cáo bảo mật và tuân thủ của ISV cũng như của AWS

Lợi ích của AWS Artifact

Tiết kiệm thời gian với quyền truy cập theo yêu cầu đối với các báo cáo tuân thủ của AWS và Nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV) trong cổng thông tin tự phục vụ.
Chấp nhận, chấm dứt và tải các thỏa thuận tuân thủ xuống theo nhu cầu nhờ AWS.
Cải thiện sự tự tin của bạn khi triển khai khối lượng công việc bằng cách nắm rõ khả năng bảo mật và tuân thủ của AWS.

Cách hoạt động

AWS Artifact là tài nguyên tập trung, tổng hợp cho thông tin liên quan đến việc tuân thủ quan trọng đối với bạn. Tài nguyên này cung cấp quyền truy cập theo nhu cầu vào các báo cáo tuân thủ và bảo mật từ AWS cũng như Nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV) bán sản phẩm trên Chợ điện tử AWS.

Sơ đồ hiển thị cách AWS Artifact cho phép người dùng tải xuống các báo cáo tuân thủ của AWS và bên thứ ba cũng như xem lại các thỏa thuận.

Trường hợp sử dụng

Tìm báo cáo do chuyên viên đánh giá của AWS phát hành, các chứng nhận, công nhận và lời chứng của bên thứ ba khác về AWS trong một tài nguyên toàn diện.
Xem xét, chấp nhận và quản lý các thỏa thuận của bạn với AWS, rồi áp dụng các chúng cho tài khoản hiện tại và tương lai trong tổ chức của bạn.
Tiến hành thẩm định chuyên sâu các ISV bán sản phẩm trên Chợ điện tử AWS, với quyền truy cập theo nhu cầu vào các báo cáo về bảo mật và tuân thủ của họ.

Khám phá thêm về AWS