Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS

Tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu chi phí và mức sử dụng AWS của bạn

Nắm rõ các yếu tố làm phát sinh chi phí ở cấp độ tài nguyên và xác định những cơ hội tối ưu hóa chi phí.

Sắp xếp dữ liệu về chi phí và mức sử dụng bằng các thẻ phân bổ chi phí và các hạng mục chi phí AWS của riêng bạn.

Tạo và xuất bản các báo cáo thanh toán để phân tích chi phí đám mây của bạn.

Thu thập thông tin chuyên sâu về chi phí AWS của bạn và nắm rõ những khoản bạn chi tiêu.

Cách thức hoạt động

Với Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS (CUR), bạn có thể đánh giá, lập danh sách và sắp xếp dữ liệu về chi phí và mức sử dụng toàn diện nhất cho tài khoản của bạn.

Trường hợp sử dụng

Theo dõi mức sử dụng gói tiết kiệm của bạn

Phân bổ thêm các khoản phí liên quan và tính toán phân bổ chi phí nội bộ dựa trên nhu cầu báo cáo của tổ chức bạn.

Tìm hiểu thêm về AWS CUR »

Tích hợp với các dịch vụ phân tích khác

Truy vấn thông tin về chi phí và mức sử dụng của bạn bằng cách tích hợp dữ liệu hoặc thực hiện phân tích dữ liệu chuyên sâu hơn bằng các dịch vụ AWS khác.

Tìm hiểu thêm về tích hợp dịch vụ »

Nắm rõ các chi phí bất thường

Phân tích chi phí của bạn một cách chi tiết hơn khi hóa đơn của bạn cao hơn hoặc thấp hơn dự kiến.

Sử dụng AWS CUR với tài khoản thành viên »

Truy vấn báo cáo chi phí và mức sử dụng để phân tích nguyên nhân gốc rễ của xu hướng bất thường và hành động ngay lập tức.

Đọc từ điển dữ liệu »

Cách bắt đầu sử dụng

Kiểm soát chi phí AWS


Sử dụng Bậc miễn phí của AWS và Ngân sách AWS để kiểm soát chi phí của bạn.

Tìm hiểu thêm »

Khám phá giải pháp quản lý tài chính trên đám mây

Đánh giá các tài nguyên có thể giúp theo dõi dữ liệu về chi phí và mức sử dụng đám mây.

Tìm hiểu thêm »

Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển


Phân tích và tìm hiểu rõ hơn về chi phí và mức sử dụng AWS của bạn.

Bắt đầu »

Khám phá thêm về AWS