Với AWS Transfer Family, bạn chỉ phải trả cho các giao thức bạn đã bật để truy cập vào điểm cuối của mình và lượng dữ liệu được truyền qua mỗi giao thức. Bạn không mất phí trả trước và không phải tự mình quản lý tài nguyên. Bạn chọn các giao thức, xác định nhà cung cấp và cấu hình điểm cuối để cho phép truyền qua các giao thức đã chọn. Bạn được lập hóa đơn trên cơ sở hàng giờ cho mỗi giao thức được bật để truy cập điểm cuối của mình, cho đến khi bạn xóa giao thức đó. Bạn cũng bị tính phí dựa trên lượng dữ liệu (Gigabyte) được tải lên và tải xuống qua mỗi giao thức.

Phụ phí

Bạn bị tính mức phí áp dụng cho yêu cầu tiêu chuẩn, lưu trữ và truyền dữ liệu để đọc và ghi từ Amazon S3. Khi truyền dữ liệu vào và ra khỏi dịch vụ, bạn phải trả tốc độ Truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn. Bạn cũng bị tính phí theo mức phí tiêu chuẩn áp dụng cho việc tra cứu tên miền Amazon Route 53, API Gateway, Lambda invocations để truy cập vào kho dữ liệu định danh của bạn, Amazon CloudTrail, CloudWatch Logs và Events.

Ví dụ về giá

Ví dụ 1: Sử dụng giao thức đơn

Giả sử bạn thiết lập điểm cuối của mình và bật điểm cuối để truy cập SFTP. Sau đó, bạn cấu hình 20 người dùng cuối để truy cập dữ liệu được lưu trữ trong vùng lưu trữ Amazon S3 của bạn qua SFTP. Người dùng của bạn tải xuống tổng cộng 1 GB dữ liệu/ngày từ vùng lưu trữ Amazon S3. Chúng tôi tính phí AWS Transfer Family hàng tháng của bạn bằng cách áp dụng mức giá ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ 1 như sau:

Bật SFTP trên điểm cuối của bạn: Theo mức giá 0.30 USD mỗi giờ, khoản phí hàng tháng cho SFTP của bạn là:

        0.30 USD * 24 giờ * 30 ngày = 216 USD

Tải lên và tải xuống dữ liệu SFTP: Theo mức giá 0.04 USD/GB, phí tải lên và tải xuống dữ liệu hàng tháng của bạn qua SFTP là:

        0.04 USD * 1 GB * 30 ngày = 1.20 USD

Cộng thêm các khoản phí ở trên, tổng chi phí hàng tháng cho AWS Transfer Family của bạn sẽ là:

        216 USD + 1.20 USD = 217.20 USD.

Ví dụ 2: Số lượng người dùng lớn và mức sử dụng nhiều trên nhiều giao thức

Giả sử bạn bật điểm cuối của mình cho SFTP và FTPS và định cấu hình 1.000 người dùng cuối truy cập dữ liệu trong vùng lưu trữ Amazon S3 của bạn qua bất kỳ giao thức nào trong ba giao thức. Tổng số người dùng của bạn tải lên 100 GB dữ liệu/ngày và tải xuống 50 GB/ngày qua SFTP và tải lên 200 GB dữ liệu/ngày và tải xuống 100 GB/ngày qua FTPS. Chúng tôi tính phí AWS Transfer Family hàng tháng của bạn bằng cách áp dụng mức giá ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ 1 như sau:

Bật SFTP trên điểm cuối của bạn: Theo mức giá 0.30 USD mỗi giờ, khoản phí điểm cuối hàng tháng cho SFTP của bạn là:

    0.30 USD * 24 giờ * 30 ngày = 216 USD

Phí tải lên và tải xuống dữ liệu SFTP: Theo mức giá 0.04 USD/GB, phí tải lên và tải xuống dữ liệu hàng tháng của bạn là:

    0.04 USD * 100 GB * 30 ngày (tải lên) + 0.04 USD * 50 GB * 30 ngày (tải xuống) = 120 USD + 60 USD = 180 USD

Bật FTPS trên điểm cuối của bạn: Theo mức giá 0.30 USD mỗi giờ, khoản phí điểm cuối hàng tháng cho FTPS của bạn là:

    0.30 USD * 24 giờ * 30 ngày = 216 USD

Phí tải lên và tải xuống dữ liệu FTPS: Theo mức giá 0.04 USD/GB, phí tải lên và tải xuống dữ liệu hàng tháng của bạn là:

    0,04 USD * 100 GB * 30 ngày (tải lên) + 0,04 USD * 100 GB * 30 ngày (tải xuống) = 240 USD + 120 USD = 360 USD

Cộng thêm các khoản phí ở trên, tổng chi phí hàng tháng cho AWS Transfer Family của bạn sẽ là:

    216 USD + 180 USD + 216 USD + 360 USD = 972 USD .

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Tìm hiểu cách bắt đầu

Tìm hiểu thêm thông tin về AWS Transfer Family và tham khảo các bước đơn giản để bắt đầu.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Transfer Family trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Bắt đầu