AWS Transfer Family hiện đại hóa và đảm bảo việc truyền tệp định kỳ để dữ liệu của bạn đến đúng giờ với độ sẵn sàng cao, đồng thời những tác vụ truyền tệp thay đổi theo quy mô phát triển của doanh nghiệp bạn. Với AWS Transfer Family, bạn không cần tài nguyên để quản lý cũng như không tốn chi phí trả trước. Bạn chỉ thanh toán cho những giao thức được bật cho truy cập và lượng dữ liệu (gigabyte) được tải lên cũng như tải xuống qua những giao thức đó. Bạn lựa chọn các giao thức, nhà cung cấp danh tính cũng như chọn cấu hình điểm cuối.

Phụ phí

Bạn bị tính mức phí áp dụng cho tác vụ yêu cầu, lưu trữ và truyền dữ liệu tiêu chuẩn để đọc và ghi từ Amazon Simple Storage Service (S3) hoặc Amazon Elastic File System (EFS). Khi truyền dữ liệu vào và ra khỏi dịch vụ, bạn thanh toán theo mức giá Truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn. Bạn cũng bị tính phí theo mức phí tiêu chuẩn áp dụng cho việc tra cứu tên miền Amazon Route 53, Amazon API Gateway, các yêu cầu gọi hàm AWS Lambda để truy cập vào kho dữ liệu định danh của bạn, AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch Logs và Events.

Ví dụ về định giá

Ví dụ 1: Sử dụng giao thức đơn

Giả sử bạn thiết lập điểm cuối của mình và bật điểm cuối đó để truy cập qua Giao thức truyền tệp tin bảo mật (SFTP). Sau đó, bạn cấu hình 20 người dùng cuối để truy cập dữ liệu được lưu trữ trong vùng lưu trữ Amazon S3 của bạn qua SFTP. Tổng cộng, người dùng của bạn tải xuống 1GB/ngày dữ liệu từ các vùng lưu trữ S3. Chúng tôi tính toán chi phí AWS Transfer Family hàng tháng của bạn bằng mức định giá ở Khu vực US-East-1 như sau:

SFTP được bật trên điểm cuối của bạn: 

Với mức giá theo giờ là 0,30 USD, mức phí hàng tháng của bạn cho SFTP là:

        0,30 USD * 24 giờ * 30 ngày = 216 USD

Tải lên và tải xuống dữ liệu qua SFTP: 

Với mức giá 0,04 USD/GB, mức phí tải lên và tải xuống dữ liệu hàng tháng của bạn qua SFTP là:

        0,04 USD * 1 GB * 30 ngày = 1,20 USD

Cộng thêm các khoản phí ở trên, tổng chi phí hàng tháng cho AWS Transfer Family của bạn sẽ là:

        216 USD+ 1,20 USD = 217,20 USD.

Ví dụ 2: Số lượng người dùng lớn và mức sử dụng nhiều trên nhiều giao thức

Giả sử bạn bật điểm cuối của mình cho SFTP và Bảo mật giao thức truyền tệp (FTPS), đồng thời bạn cấu hình 1.000 người dùng cuối truy cập dữ liệu trong vùng lưu trữ Amazon S3 của bạn qua bất kỳ giao thức nào trong ba giao thức đó. Tổng số người dùng của bạn tải lên 100 GB dữ liệu/ngày và tải xuống 50 GB/ngày qua SFTP, đồng thời tải lên 200 GB dữ liệu/ngày và tải xuống 100 GB/ngày qua FTPS. Chúng tôi tính toán chi phí AWS Transfer Family hàng tháng của bạn bằng mức định giá ở Khu vực US-East-1 như sau:

SFTP được bật trên điểm cuối của bạn: 

Với mức giá theo giờ là 0,30 USD, mức phí điểm cuối hàng tháng của bạn cho SFTP là:

    0,30 USD* 24 giờ * 30 ngày = 216 USD

Tải lên và tải xuống dữ liệu qua SFTP: 

Với mức giá 0,04 USD/GB, mức phí tải lên và tải xuống dữ liệu hàng tháng của bạn là:

    0,04 USD* 100 GB * 30 ngày (tải lên) + 0,04 USD * 50 GB * 30 ngày (tải xuống) = 120 USD + 60 USD = 180 USD

FTPS được bật trên điểm cuối của bạn: 

Với mức giá theo giờ là 0,30 USD, mức phí điểm cuối hàng tháng của bạn cho FTPS là:

    0,30 USD* 24 giờ * 30 ngày = 216 USD

Tải lên và tải xuống dữ liệu qua FTPS: 

Với mức giá 0,04 USD/GB, mức phí tải lên và tải xuống dữ liệu hàng tháng của bạn là:

    0,04 USD * 200 GB * 30 ngày (tải lên) + 0,04 USD * 100 GB * 30 ngày (tải xuống) = 240 USD + 120 USD = 360 USD

Cộng thêm các khoản phí ở trên, tổng chi phí hàng tháng cho AWS Transfer Family của bạn sẽ là:

    216 USD + 180 USD + 216 USD+ 360 USD = 972 USD

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu cách bắt đầu

Tìm hiểu thêm thông tin về AWS Transfer Family và tham khảo các bước đơn giản để bắt đầu.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Transfer Family trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Bắt đầu