Bộ hỗ trợ truyền AWS hiện đại hóa và đảm bảo việc truyền tệp định kỳ để dữ liệu của bạn đến đúng giờ với độ sẵn sàng cao, đồng thời những tác vụ truyền tệp điều chỉnh quy mô theo doanh nghiệp đang phát triển của bạn. Với Bộ hỗ trợ truyền AWS, bạn không cần tài nguyên để quản lý cũng như không tốn chi phí trả trước. Bạn chỉ cần thanh toán cho những giao thức được bật trên (các) điểm cuối Máy chủ của mình, lượng dữ liệu (gigabyte) đã tải lên và tải xuống thông qua SFTP/FTPS/FTP hoặc số lượng tin nhắn được gửi đi hoặc nhận thông qua AS2 và lượng dữ liệu được xử lý bằng Quy trình làm việc của Bộ hỗ trợ truyền AWS. Khi sử dụng bộ kết nối SFTP để kết nối với máy chủ SFTP từ xa, bạn phải trả tiền cho số lượng cuộc gọi bộ kết nối và lượng dữ liệu được gửi hoặc truy xuất.

Lưu ý: Bạn có thể chọn tối đa 3 Vùng sẵn sàng (AZ) cho máy chủ Bộ hỗ trợ truyền. Không có chi phí bổ sung liên quan đến việc có nhiều AZ cho một máy chủ.

 • Điểm cuối để chia sẻ tệp
 • Bộ kết nối với các máy chủ được lưu trữ bên ngoài
 • Quy trình làm việc được quản lý

Phụ phí

Bạn bị tính mức phí áp dụng cho tác vụ yêu cầu, lưu trữ và truyền dữ liệu tiêu chuẩn để đọc và ghi từ Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (S3) hoặc Hệ thống tệp linh hoạt của Amazon (EFS). Bạn cũng bị tính phí theo mức phí tiêu chuẩn áp dụng cho việc tra cứu tên miền Amazon Route 53, Cổng API Amazon, các yêu cầu gọi hàm AWS Lambda để truy cập vào kho chứa dữ liệu định danh của bạn, Trình quản lý thông tin bí mật của AWS để lưu trữ khóa PGP, AWS CloudTrail, Bản ghi Amazon CloudWatch và Events.

Ví dụ định giá

 • Giả sử bạn thiết lập điểm cuối của mình và bật điểm cuối đó để truy cập qua Giao thức truyền tệp bảo mật (SFTP). Sau đó, bạn cấu hình 20 người dùng cuối để truy cập dữ liệu được lưu trữ trong vùng lưu trữ Amazon S3 của bạn qua SFTP. Tổng cộng, người dùng của bạn tải xuống 1GB/ngày dữ liệu từ các vùng lưu trữ S3. Chúng tôi tính toán chi phí Bộ hỗ trợ truyền AWS hàng tháng của bạn bằng mức định giá ở Khu vực US-East-1 như sau:

  SFTP được bật trên điểm cuối của bạn: 
  Với mức giá theo giờ là 0,30 USD, mức phí hàng tháng của bạn cho SFTP là:
  0,30 USD* 24 giờ * 30 ngày = 216 USD

  Tải lên và tải xuống dữ liệu qua SFTP: 
  Với mức giá 0,04 USD/GB, mức phí tải lên và tải xuống dữ liệu hàng tháng của bạn qua SFTP là:
  0,04 USD * 1 GB * 30 ngày =
  1,20 USD

  Cộng thêm các khoản phí ở trên, tổng chi phí hàng tháng cho Bộ hỗ trợ truyền AWS của bạn sẽ là:
  216 USD + 1,20 USD = 217,20 USD.

 • Giả sử bạn bật điểm cuối Máy chủ của mình cho SFTP và giao thức Bảo mật giao thức truyền tệp (FTPS), đồng thời cấu hình 1.000 người dùng cuối truy cập dữ liệu trong vùng lưu trữ Amazon S3 của bạn qua bất kỳ giao thức nào trong ba giao thức đó. Tổng số người dùng của bạn tải lên 100 GB dữ liệu/ngày và tải xuống 50 GB/ngày qua SFTP, đồng thời tải lên 200 GB dữ liệu/ngày và tải xuống 100 GB/ngày qua FTPS. Chúng tôi tính toán chi phí Bộ hỗ trợ truyền AWS hàng tháng của bạn bằng mức định giá ở Khu vực US-East-1 như sau:

  SFTP được bật trên điểm cuối Máy chủ của bạn:
  Với mức giá theo giờ là 0,30 USD, mức phí điểm cuối hàng tháng của bạn cho SFTP là:
  0,30 USD* 24 giờ * 30 ngày = 216 USD

  Tải lên và tải xuống dữ liệu qua SFTP: 
  Với mức giá 0,04 USD/GB, mức phí tải lên và tải xuống dữ liệu hàng tháng của bạn là:
  0,04 USD* 100 GB * 30 ngày (tải lên) + 0,04 USD * 50 GB * 30 ngày (tải xuống) = 120 USD + 60 USD = 180 USD

  FTPS được bật trên điểm cuối Máy chủ của bạn: 
  Với mức giá theo giờ là 0,30 USD, mức phí điểm cuối hàng tháng của bạn cho FTPS là:
  0,30 USD* 24 giờ * 30 ngày = 216 USD

  Tải lên và tải xuống dữ liệu qua FTPS:
  Với mức giá 0,04 USD/GB, mức phí tải lên và tải xuống dữ liệu hàng tháng của bạn là:
  0,04 USD * 200 GB * 30 ngày (tải lên) + 0,04 USD * 100 GB * 30 ngày (tải xuống) = 240 USD + 120 USD = 360 USD

  Cộng thêm các khoản phí ở trên, tổng chi phí hàng tháng cho AWS Transfer Family của bạn sẽ là:
  216 USD + 180 USD + 216 USD+ 360 USD = 972 USD

 • Giả sử bạn thiết lập một điểm cuối Máy chủ và chỉ sử dụng điểm cuối đó để nhận tin nhắn AS2 từ các đối tác thương mại của bạn. Bạn cũng thiết lập một Bộ kết nối và chỉ sử dụng nó để gửi tin nhắn AS2 cho các đối tác thương mại của bạn. Hàng ngày, bạn nhận được 500 tin nhắn có kích cỡ nhỏ hơn 50 MB từ các đối tác thương mại của bạn, và bạn gửi 500 tin nhắn đi có kích cỡ nhỏ hơn 50 MB cho các đối tác thương mại của bạn. Chúng tôi tính toán chi phí Bộ hỗ trợ truyền AWS hàng tháng của bạn bằng mức định giá ở Khu vực US-East-1 như sau:

  AS2 được bật trên điểm cuối Máy chủ của bạn:
  Với mức giá 0,30 USD/giờ, mức phí hàng tháng dành cho AS2 của bạn là:
  0,30 USD* 24 giờ * 30 ngày = 216 USD

  Các tin nhắn trao đổi với đối tác thương mại qua AS2:
  Với mức giá 0,01 USD/tin nhắn, mức phí hàng tháng để nhận tin nhắn qua AS2 của bạn là:
  0,01 USD * 500 tin nhắn * 30 ngày = 150 USD

  Với mức giá 0,01 USD/tin nhắn, mức phí hàng tháng của bạn để gửi tin nhắn bằng Bộ kết nối AS2 là:
  0,01 USD * 500 tin nhắn * 30 ngày = 150 USD

  Cộng thêm các khoản phí ở trên, tổng chi phí hàng tháng cho Bộ hỗ trợ truyền AWS của bạn sẽ là:
  216 USD + 150 USD + 150= 516 USD

 • Giả sử bạn thiết lập điểm cuối của mình và chỉ sử dụng cho AS2 và SFTP. Sau đó, bạn cấu hình 20 đối tác thương mại để gửi và nhận tin nhắn qua AS2. Hàng ngày, người dùng AS2 của bạn gửi hơn 500 tin nhắn, trong đó kích cỡ mỗi tin nhắn dưới 50 MB và người dùng SFTP tải lên 100 GB và tải xuống 50 GB. Chúng tôi tính toán chi phí Bộ hỗ trợ truyền AWS hàng tháng của bạn bằng mức định giá ở Khu vực US-East-1 như sau:

  AS2 và SFTP được bật trên điểm cuối của bạn:
  Với mức giá 0,30 USD/giờ/giao thức, mức phí hàng tháng cho AS2 và SFTP của bạn là:
  0,30 USD * 24 giờ * 30 ngày * 2 = 432 USD

  Các tin nhắn trao đổi với đối tác thương mại qua AS2:
  Với mức giá 0,01 USD/tin nhắn, mức phí hàng tháng để nhận tin nhắn qua AS2 của bạn là:
  0,01 USD * 500 tin nhắn * 30 ngày =
  150 USD

  Dữ liệu được người dùng của bạn tải lên và tải xuống qua SFTP:
  Với mức giá 0,04 USD/GB, mức phí tải lên và tải xuống dữ liệu hàng tháng của bạn là:
  0,04 USD* 100 GB * 30 ngày (tải lên) + 0,04 USD * 50 GB * 30 ngày (tải xuống) = 120 USD + 60 USD = 180 USD

  Cộng thêm các khoản phí ở trên, tổng chi phí hàng tháng cho Bộ hỗ trợ truyền AWS của bạn sẽ là:

  432 USD + 150 USD + 180 USD = 762 USD

 • Giả sử bạn thiết lập điểm cuối của mình và chỉ sử dụng cho AS2. Sau đó, bạn cấu hình 20 đối tác thương mại để gửi và nhận tin nhắn qua AS2. Hàng ngày, người dùng của bạn gửi hơn 500 tin nhắn, trong đó có 50 tin nhắn với kích cỡ 225 MB mỗi tin. Chúng tôi tính toán chi phí Bộ hỗ trợ truyền AWS hàng tháng của bạn bằng mức định giá ở Khu vực US-East-1 như sau:

  AS2 được bật trên điểm cuối của bạn:
  Với mức giá 0,30 USD/giờ, mức phí hàng tháng dành cho AS2 của bạn là:
  0,30 USD* 24 giờ * 30 ngày = 216 USD

  Các tin nhắn trao đổi với đối tác thương mại qua AS2:

  Với mức giá 0,01 USD/tin nhắn, mức phí hàng tháng của bạn để trao đổi 450 tin nhắn qua AS2 với kích cỡ tin nhắn <= 50 MB là:
  0,01 USD * 450 tin nhắn * 30 ngày = 135 USD

  Với mức giá 0,01 USD mỗi 50 MB tin nhắn dành cho các tin nhắn có kích cỡ lớn hơn 50 MB, mức phí hàng tháng của bạn để trao đổi 50 tin nhắn qua AS2, trong đó mỗi tin nhắn có kích cỡ 225 MB là:
  0,01 USD * 50 tin nhắn * (225 MB  50 MB) * 30 ngày = 0,01 USD * 50 tin nhắn * 4 đoạn với 50 MB mỗi tin nhắn * 30 ngày = 60 USD

  Cộng thêm các khoản phí ở trên, tổng chi phí hàng tháng cho Bộ hỗ trợ truyền AWS của bạn sẽ là:
  216 USD + 135 USD + 60 USD = 411 USD 

 • Giả sử bạn thiết lập điểm cuối SFTP của mình và sử dụng điểm cuối đó để nhận các tệp mã hóa PGP từ đối tác thương mại. Đối tác thương mại gửi tổng cộng 1 GB dữ liệu mỗi ngày. Dữ liệu này được giải mã thông qua Quy trình làm việc và được lưu giữ trong vùng lưu trữ S3 của bạn. Chúng tôi tính toán chi phí Bộ hỗ trợ truyền AWS hàng tháng của bạn bằng mức định giá ở Khu vực US-East-1 như sau:

  SFTP được bật trên điểm cuối của bạn:
  Với mức giá 0,30 USD/giờ, mức phí hàng tháng dành cho SFTP của bạn là:
  0,30 USD* 24 giờ * 30 ngày = 216 USD

  Tải lên và tải xuống dữ liệu qua SFTP: 
  Với mức giá 0,04 USD/GB, mức phí tải lên và tải xuống dữ liệu hàng tháng của bạn qua SFTP là:
  0,04 USD * 1 GB * 30 ngày = 1,20 USD

  Dữ liệu được xử lý thông qua bước Giải mã quy trình làm việc: 
  Với mức giá 0,10 USD/GB, mức phí hàng tháng dành cho dữ liệu được xử lý thông qua bước Giải mã quy trình làm việc của bạn là:
  0,10 USD * 1 GB * 30 ngày =
  3,00 USD

  Cộng thêm các khoản phí ở trên, tổng chi phí hàng tháng cho Bộ hỗ trợ truyền AWS của bạn sẽ là:
  216 USD + 1,20 USD + 3,00 USD = 220,20 USD 

 • Giả sử bạn thiết lập 1 điểm cuối máy chủ và bật điểm cuối đó để truy cập qua Giao thức truyền tệp bảo mật (SFTP). Tổng cộng, người dùng của bạn tải lên 5 GB/ngày dữ liệu qua các điểm cuối SFTP của bạn và dữ liệu tải lên được giải mã bằng Giải mã quy trình làm việc PGP. Ngoài ra, bạn thiết lập 10 bộ kết nối SFTP và sử dụng chúng để gửi và truy xuất tệp từ máy chủ SFTP từ xa. Tổng cộng, mỗi ngày bạn gửi 100 tệp với dung lượng 0,05 GB mỗi tệp và truy xuất 50 tệp với dung lượng 0,05 GB mỗi tệp từ các máy chủ từ xa bằng cách sử dụng bộ kết nối SFTP. Chúng tôi tính toán chi phí Bộ hỗ trợ truyền AWS hàng tháng của bạn bằng mức định giá ở Khu vực US-East-1 như sau:

  SFTP được bật trên các điểm cuối của bạn:

  Với mức giá theo giờ là 0,30 USD, mức phí hàng tháng của bạn cho các điểm cuối máy chủ được bật SFTP là:

  1 điểm cuối * 0,30 USD * 24 giờ * 30 ngày = 216,00 USD

   

  Tải lên và tải xuống dữ liệu qua SFTP:

  Với mức giá 0,04 USD/GB, mức phí hàng tháng của bạn để tải lên và tải xuống dữ liệu qua điểm cuối máy chủ SFTP
  là:

  0,04 USD * 5 GB * 30 ngày = 6,00 USD

   

  Giải mã quy trình làm việc PGP:

  Với mức giá 0,10 USD/GB, mức phí hàng tháng của bạn để giải mã PGP là:

  0,10 USD * 5 GB * 30 ngày = 15,00 USD

   

  Các cuộc gọi bộ kết nối SFTP:

  Với mức giá 0,001 USD cho mỗi cuộc gọi bộ kết nối, mức phí hàng tháng của bạn để thực hiện các hoạt động API của bộ kết nối
  để gửi tệp là:

  0,001 USD * 100 tệp * 30 ngày = 3,00 USD

  Với mức giá 0,001 USD cho mỗi cuộc gọi bộ kết nối, mức phí hàng tháng của bạn để thực hiện các hoạt động bộ kết nối để truy xuất tệp là:

  0,001 USD * 50 tệp * 30 ngày = 1,50 USD

   

  Dữ liệu được gửi và truy xuất bằng bộ kết nối SFTP:

  Với mức giá 0,40 USD/GB, mức phí hàng tháng của bạn để gửi dữ liệu bằng bộ kết nối SFTP là:

  0,40 USD * 100 tệp * 0,05 GB * 30 ngày = 60,00 USD

  Với mức giá 0,40 USD/GB, mức phí hàng tháng của bạn để truy xuất dữ liệu bằng bộ kết nối SFTP là:

  0,40 USD * 50 tệp * 0,05 GB * 30 ngày = 30,00 USD

  Cộng thêm các khoản phí ở trên, tổng chi phí hàng tháng cho Bộ hỗ trợ truyền AWS của bạn sẽ là:

  216,00 USD + 6,00 USD + 15,00 USD + 3,00 USD + 1,50 USD + 60,00 USD
  + 30,00 USD = 331,50 USD

 • Giả sử bạn thiết lập 1 bộ kết nối SFTP và sử dụng bộ kết nối đó để liệt kê các tệp được lưu trữ trên máy chủ SFTP từ xa, tiếp theo là truy xuất các tệp đó từ máy chủ từ xa đến vị trí Amazon S3 của bạn. Tổng cộng, bạn liệt kê các tệp 5 lần mỗi ngày, với mỗi danh sách chứa 10 tệp có kích thước 1 GB mỗi tệp. Sau mỗi thao tác danh sách, bạn cũng truy xuất các tệp đó từ máy chủ từ xa. Chúng tôi tính toán chi phí Bộ hỗ trợ truyền AWS hàng tháng của bạn bằng mức định giá ở Khu vực US-East-1 như sau:

   

  Các cuộc gọi bộ kết nối SFTP:

  Ở mức 0,001 USD cho mỗi cuộc gọi bộ kết nối, phí hàng tháng của bạn để thực hiện các thao tác API StartDirectoryListing để liệt kê tệp là: 0,001 USD* 5 lần thực thi danh sách mỗi ngày * 30 ngày = 0,15 USD Với 0,001 USD cho mỗi cuộc gọi bộ kết nối, phí hàng tháng cho việc thực hiện các thao tác API StartFileTransfer để truy xuất tệp là: 0,001 USD* 5 lô mỗi ngày * 10 tệp mỗi lô * 30 ngày = 1,50 USD

  Dữ liệu được truy xuất bằng bộ kết nối SFTP:

  Với mức phí 0,40 USD/GB, phí hàng tháng của bạn để truy xuất dữ liệu bằng Bộ kết nối SFTP là: 0,40 USD * 5 lô mỗi ngày * 10 tệp mỗi lô * 1 GB mỗi tệp * 30 ngày = 600,00 USD

  Cộng thêm các khoản phí ở trên, tổng chi phí hàng tháng cho Bộ hỗ trợ truyền AWS của bạn sẽ là: 0,15 USD + 1,50 USD + 600,00 USD = 601,65 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu

Tìm hiểu thêm thông tin về AWS Transfer Family và tham khảo các bước đơn giản để bắt đầu.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Transfer Family trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Bắt đầu