Ý tưởng để tạo cơ sở hạ tầng AWS

Ý tưởng là các thành phần đám mây mã hóa chi tiết cấu hình, bản mẫu soạn sẵn và logic glue để sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ AWS. AWS CDK cung cấp thư viện ý tưởng bao gồm nhiều dịch vụ và tính năng AWS, cho phép bạn xác định cơ sở hạ tầng của ứng dụng của mình ở mức cao. Ngoài ra, các cấu trúc có thể điều chỉnh và kết hợp. Bạn có thể dễ dàng thay đổi bất kỳ thông số nào hoặc mã hóa ý tưởng tùy chỉnh của riêng bạn.

AWS CDK cũng cung cấp Tài nguyên CFN, ánh xạ 1: 1 với tài nguyên AWS CloudFormation cấp cơ sở và cung cấp cách xác định CloudFormation bằng ngôn ngữ lập trình. Tài nguyên CFN cung cấp phạm vi đầy đủ gồm tài nguyên CloudFormation và có sẵn ngay sau khi tài nguyên CloudFormation được cập nhật hoặc cung cấp mới.

Ý tưởng và Tài nguyên CFN có sẵn trong Thư viện ý tưởng AWS. Truy cập tài liệu tham khảo API thư viện ý tưởng AWS để tìm hiểu thêm.

Tùy chỉnh, chia sẻ và sử dụng lại ý tưởng

Với AWS CDK, bạn có thể tùy chỉnh, chia sẻ và sử dụng lại các ý tưởng trong tổ chức hoặc cộng đồng của mình, giống như bất kỳ thư viện phần mềm nào khác. Điều này cho phép bạn xây dựng ý tưởng giúp bạn hoặc người khác bắt đầu nhanh hơn và kết hợp thực tiễn tốt nhất theo mặc định.

Được AWS CloudFormation cung cấp

AWS CDK cho phép bạn xác định cơ sở hạ tầng của mình bằng mã và cung cấp thông qua AWS CloudFormation. Bạn nhận được tất cả các lợi ích của CloudFormation, bao gồm triển khai lặp lại, hủy giao dịch dễ dàng và phát hiện sai lệch.

Sử dụng ngôn ngữ lập trình, công cụ và quy trình làm việc quen thuộc

AWS CDK cho phép bạn mô hình hóa cơ sở hạ tầng ứng dụng bằng TypeScript, Python, Java, .NET và Go (bản xem trước dành cho nhà phát triển). Cùng với CDK, nhà phát triển có thể sử dụng IDE, các công cụ kiểm tra và mẫu quy trình làm việc hiện có. Khi tận dụng các công cụ như tài liệu tự động hoàn thành và nội tuyến, AWS CDK cho phép bạn dành ít thời gian hơn để chuyển đổi giữa tài liệu dịch vụ và mã của bạn.

Triển khai cơ sở hạ tầng và mã thời gian chạy cùng nhau

AWS CDK cho phép bạn tham khảo tài sản mã thời gian chạy của mình trong cùng một dự án với cùng ngôn ngữ lập trình. Ví dụ: bạn có thể bao gồm mã thời gian chạy AWS Lambda hoặc hình ảnh bộ chứa Docker trong dự án CDK và khi bạn triển khai ứng dụng của mình, khung CDK sẽ tự động tải lên và định cấu hình dịch vụ AWS với tài sản thời gian chạy của bạn. Khi triển khai CDK hoàn tất, bạn sẽ có một ứng dụng đầy đủ chức năng.

Giao diện dòng lệnh thân thiện với nhà phát triển (CLI)

AWS CDK CLI cho phép bạn tương tác với các ứng dụng CDK của mình và cho phép các chức năng như tổng hợp mẫu CFN, hiển thị khác biệt giữa ngăn xếp đang chạy và các thay đổi được đề xuất, xác nhận thay đổi liên quan đến bảo mật trước khi triển khai và triển khai nhiều ngăn xếp ở nhiều môi trường. Lệnh bao gồm:

cdk init

Khởi tạo ứng dụng mặc định mới theo ngôn ngữ bạn chọn.

Command Line Interface (CLI) - cdk init

cdk synth

Biên dịch ứng dụng AWS CDK của bạn vào mẫu AWS CloudFormation.

Command Line Interface (CLI) - cdk synth

cdk diff

Xem sự “khác biệt” (diff) giữa mã AWS CDK cục bộ của bạn và ứng dụng đang chạy trong AWS.

Command Line Interface (CLI) - cdk diff

cdk deploy

Triển khai ứng dụng AWS CDK của bạn vào môi trường kiểm thử hoặc sản xuất thông qua AWS CloudFormation.

Command Line Interface (CLI) - cdk deploy

Tích hợp với IDE của bạn

AWS CDK Explorer (xem trước) là một tính năng có trong AWS Toolkit for Visual Studio Code, mang lại góc nhìn tổng thể về các ứng dụng, ngăn xếp cơ sở hạ tầng, nguồn lực và chính sách của bạn. AWS CDK Explorer liệt kê các dự án CDK và cho phép bạn dễ dàng tìm duyệt nhiều thành phần trong ứng dụng CDK của mình. Thanh bên của AWS CDK Explorer được tích hợp trong Visual Studio Code. Bạn có thể tìm thấy thanh bên này trên biểu tượng Visual Studio Code Explorer mặc định. Sau khi chạy cdk synth, bạn có thể làm mới giao diện AWS CDK Explorer để cập nhật cây hiển thị và xem những thay đổi bạn đã thực hiện đối với cơ sở hạ tầng của mình.

CDK-Features-Page-explorer.png
Bạn có câu hỏi?

Xem trang các câu hỏi thường gặp về AWS CDK.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Tài liệu

Tìm hiểu thêm về AWS CDK với Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Tìm hiểu thêm