AWS Chatbot

Giám sát, vận hành và khắc phục sự cố cho các tài nguyên AWS của bạn với ChatOps tương tác

Cách thức hoạt động

AWS Chatbot cho phép bạn giám sát, khắc phục sự cố và vận hành môi trường AWS ngay trong các kênh trò chuyện của bạn.
  • Thông báo
  • Sơ đồ về cách các dịch vụ AWS gửi thông báo qua Amazon SNS tới AWS Chatbot, từ đó định dạng và gửi các thông báo đó tới những kênh trò chuyện.
  • Lệnh
  • Sơ đồ thể hiện cách Slack có thể gửi các lệnh thông qua AWS Chatbot để điều khiển các dịch vụ AWS.
Tổng quan về AWS Chatbot (02:10)
Giới thiệu về AWS Chatbot
AWS Chatbot là một tổng đài tương tác, giúp bạn dễ dàng giám sát và tương tác với các tài nguyên AWS trong các kênh Microsoft Teams và Slack. Bằng cách sử dụng AWS Chatbot, bạn có thể nhận các cảnh báo và chạy các lệnh để trả lại thông tin chẩn đoán, gọi các hàm AWS Lambda và tạo các yêu cầu Hỗ trợ AWS để nhóm của bạn có thể cộng tác và ứng phó với các sự kiện nhanh hơn.
Giới thiệu về AWS Chatbot
AWS Chatbot là một tổng đài tương tác, giúp bạn dễ dàng giám sát và tương tác với các tài nguyên AWS trong các kênh Microsoft Teams và Slack. Bằng cách sử dụng AWS Chatbot, bạn có thể nhận các cảnh báo và chạy các lệnh để trả lại thông tin chẩn đoán, gọi các hàm AWS Lambda và tạo các yêu cầu Hỗ trợ AWS để nhóm của bạn có thể cộng tác và ứng phó với các sự kiện nhanh hơn.

Trường hợp sử dụng

Nhanh chóng phát hiện và xử lý các chi phí bất thường

Có khả năng nắm được các khoản chi bất thường gần như theo thời gian thực nhờ cảnh báo từ công cụ Phát hiện bất thường về chi phí AWS trong Microsoft Teams và Slack bằng cách sử dụng AWS Chatbot.

Tìm hiểu thêm về phát hiện chi phí bất thường »

Khắc phục các phát hiện bảo mật từ Trung tâm bảo mật AWS

Chạy các lệnh của Giao diện dòng lệnh AWS từ các kênh Microsoft Teams và Slack để khắc phục nội dung phát hiện bảo mật của bạn.

Tìm hiểu thêm về ứng phó với các vấn đề bảo mật »

Cải thiện thời gian phản hồi của quản lý sự cố

Cộng tác và giải quyết các sự cố CNTT nhanh chóng hơn từ kênh trò chuyện với Trình quản lý sự cố trong Trình quản lý hệ thống AWS.

Tìm hiểu thêm về quản lý sự cố »

Cung cấp cho nhóm DevOps khả năng xem các sự kiện của ứng dụng

Người dùng DevOps có thể nhận thông báo từ hơn 200 loại sự kiện dịch vụ trong kênh trò chuyện thông qua Amazon EventBridge.

Tìm hiểu thêm về việc xem các sự kiện Amazon EventBridge »

Cách bắt đầu

Tìm hiểu thêm về AWS Chatbot

Đọc các Câu hỏi thường gặp để tìm hiểu thêm về các thông báo và phần tích hợp của AWS Chatbot.

Xem tài liệu về AWS Chatbot

Tìm hiểu sâu hơn Hướng dẫn dành cho quản trị viên về AWS Chatbot.

Liên hệ với AWS để biết thêm thông tin về AWS Chatbot

Liên hệ để được giải đáp bất kỳ câu hỏi chưa được trả lời nào.


Khám phá thêm về AWS