Với AWS Config, bạn trả phí dựa trên số lượng mục cấu hình đã ghi, số lượt đánh giá quy tắc AWS Config đang hoạt động và số lượt đánh giá gói tuân thủ trong tài khoản của mình. Mục cấu hình là một bản ghi về trạng thái cấu hình của một tài nguyên trong tài khoản AWS của bạn. Lượt đánh giá quy tắc AWS Config là một lượt đánh giá trạng thái tuân thủ của một tài nguyên theo quy tắc AWS Config trong tài khoản AWS của bạn. Lượt đánh giá gói tuân thủ là lượt đánh giá một tài nguyên theo quy tắc AWS Config trong gói tuân thủ.

Giá cả chi tiết cho các khu vực AWS công khai

Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu, không có mức tối thiểu, không cần cam kết trước. 

Phụ phí

Kết xuất nhanh cấu hình và tệp lịch sử cấu hình được gửi đến bạn trong bộ chứa Amazon S3 mà bạn chọn, còn thông báo về sự thay đổi cấu hình sẽ được gửi qua Amazon Simple Notification Service (SNS). Áp dụng phí tiêu chuẩn đối với Amazon S3 và Amazon SNS. Các quy tắc tùy chỉnh sẽ được soạn bằng AWS Lambda. Áp dụng mức phí tiêu chuẩn đối với AWS Lambda.
Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT, thuế hàng hóa và dịch vụ cũng như thuế doanh thu hiện hành. Để biết thêm thông tin về AWS Config, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp.

Ví dụ về giá cả

Giả sử mức sử dụng của bạn tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) trong một tháng cụ thể như sau.
10.000 mục cấu hình đã ghi trên nhiều loại phiên bản khác nhau
50.000 lượt đánh giá quy tắc AWS Config trên tất cả các quy tắc AWS Config cá nhân hiện có trong tài khoản
5 gói tuân thủ, mỗi gói chứa 10 quy tắc Config với 300 lượt đánh giá quy tắc trên mỗi quy tắc Config (tức là tổng cộng 5*10*300 = 15.000 lượt đánh giá)

Chi phí cho mục cấu hình

10.000 * 0,003 USD = 30 USD

Chi phí cho quy tắc Config

100.000 lượt đánh giá đầu tiên ở mức 0,001 USD mỗi lượt = 50 USD

Chi phí cho gói tuân thủ

1.000.000 lượt đánh giá đầu tiên ở mức 0,0012 USD mỗi lượt = 18 USD

Tổng hóa đơn cho Config

30 USD + 50 USD + 18 USD = 98 USD

Để biết thêm thông tin về AWS Config, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp.

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng AWS Config

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Config
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi