Định giá AWS Config

Với AWS Config, bạn trả phí dựa trên số lượng mục cấu hình đã ghi, số lượt đánh giá quy tắc AWS Config đang hoạt động và số lượt đánh giá gói tuân thủ trong tài khoản của mình. Mục cấu hình là một bản ghi về trạng thái cấu hình của một tài nguyên trong tài khoản AWS của bạn. Đánh giá quy tắc AWS Config là đánh giá trạng thái tuân thủ của một tài nguyên theo quy tắc AWS Config trong tài khoản AWS của bạn. Đánh giá gói tuân thủ là việc đánh giá một tài nguyên theo quy tắc AWS Config trong gói tuân thủ.

Giá cả chi tiết cho các Khu vực AWS công khai

Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu, không có mức tối thiểu, không cần cam kết trước.  

Phụ phí

Ảnh chụp nhanh cấu hình và tệp lịch sử cấu hình được gửi đến bạn trong vùng lưu trữ Dịch vụ lưu trữ đơn giản (S3) của Amazon mà bạn chọn, còn thông báo về thay đổi cấu hình sẽ được gửi qua Dịch vụ thông báo đơn giản (SNS) của Amazon. Áp dụng phí tiêu chuẩn đối với Amazon S3 và Amazon SNS. Các quy tắc tùy chỉnh sẽ được soạn bằng AWS Lambda. Áp dụng phí tiêu chuẩn đối với Lambda.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT, thuế hàng hóa và dịch vụ cũng như thuế tiêu thụ hiện hành. Để biết thêm thông tin về AWS Config, hãy xem phần
Câu hỏi thường gặp.

Ví dụ định giá

Ví dụ 1 về định giá
Mức sử dụng của bạn tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) trong thời gian 24 giờ như sau: 10 mục cấu hình được ghi từ mỗi phiên bản trong số 100 phiên bản Amazon EC2, tổng cộng 1000 mục cấu hình.
Dưới đây là chi phí của các mục cấu hình này nếu bạn sử dụng tần số ghi liên tục so với tần số ghi định kỳ. 

Chi phí của các mục cấu hình theo tần số ghi liên tục
1000 mục cấu hình liên tục * 0,003 USD cho mỗi mục cấu hình liên tục = 3,00 USD

Chi phí của các mục cấu hình theo tần số ghi định kỳ
Theo tần số ghi liên tục, 10 mục cấu hình đã được ghi cho mỗi tài nguyên. Theo tần số ghi định kỳ, chỉ có 1 mục cấu hình cho mỗi tài nguyên được tạo mỗi ngày. 
1 mục cấu hình định kỳ cho mỗi tài nguyên * 100 tài nguyên = 100 mục cấu hình định kỳ
100 mục cấu hình định kỳ * 0,012 USD cho mỗi mục cấu hình định kỳ = 1,20 USD

Ví dụ 2 về định giá

Mức sử dụng của bạn tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) trong một tháng cụ thể như sau:
10.000 mục cấu hình được ghi lại đối với nhiều loại tài nguyên khác nhau
50.000 lượt đánh giá quy tắc AWS Config ở chế độ thanh tra đối với tất cả các quy tắc AWS Config cá nhân trong tài khoản
5 gói tuân thủ, mỗi gói chứa 10 quy tắc AWS Config gồm 300 lượt đánh giá quy tắc đối với mỗi quy tắc AWS Config (tức là 5*10*300 = tổng cộng 15.000 lượt đánh giá gói tuân thủ)

Chi phí cho mục cấu hình
10.000 * 0,003 USD = 30 USD

Chi phí cho quy tắc AWS Config
100.000 lượt đánh giá đầu tiên ở mức 0,001 USD mỗi lượt = 50.000 * 0,001 USD = 50 USD

Chi phí cho gói tuân thủ
100.000 lượt đánh giá gói tuân thủ đầu tiên ở mức 0,001 USD mỗi lượt = 15.000 * 0,001 =15 USD

Tổng hóa đơn AWS Config
30 USD + 50 USD + 15 USD = 95 USD 

Ví dụ 3 về định giá

Mức sử dụng của bạn tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) trong một tháng cụ thể như sau:
10.000 mục cấu hình được ghi lại đối với nhiều loại tài nguyên khác nhau
50.000 lượt đánh giá quy tắc AWS Config chỉ ở chế độ chủ động đối với tất cả các quy tắc AWS Config cá nhân trong tài khoản
5 gói tuân thủ, mỗi gói chứa 10 quy tắc AWS Config gồm 300 lượt đánh giá quy tắc AWS Config cho mỗi quy tắc AWS Config (tức là 5*10*300 = 15.000 đánh giá gói tuân thủ)

Chi phí cho mục cấu hình
10.000 * 0,003 USD = 30 USD

Chi phí cho quy tắc AWS Config
100.000 lượt đánh giá đầu tiên ở mức 0,001 USD mỗi lượt = 50.000 lượt đánh giá quy tắc từ các quy tắc tính riêng trong chế độ chủ động * 0,001 USD = 50 USD

Chi phí cho gói tuân thủ
100.000 lượt đánh giá gói tuân thủ đầu tiên ở mức 0,001 USD mỗi lượt = 15.000 * 0,001 = 15 USD

Tổng hóa đơn AWS Config
30 USD + 50 USD + 15 USD = 95 USD

Ví dụ 4 về định giá

Mức sử dụng của bạn tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) trong một tháng cụ thể như sau:
10.000 mục cấu hình được ghi lại đối với nhiều loại tài nguyên khác nhau
25.000 đánh giá quy tắc AWS Config ở chế độ thanh tra và 50.000 đánh giá quy tắc AWS Config ở chế độ chủ động từ các quy tắc AWS Config trong tài khoản có bật cả chế độ chủ động và chế độ thanh tra

Chi phí cho mục cấu hình
10.000 * 0,003 USD = 30 USD

Chi phí cho quy tắc AWS Config
100.000 lượt đánh giá đầu tiên ở mức 0,001 USD mỗi lượt = 25.000 lượt đánh giá quy tắc trong chế độ thanh tra từ các quy tắc có bật cả hai chế độ * 0,001 USD = 25 USD

50.000 lượt đánh giá quy tắc trong chế độ chủ động từ các quy tắc có bật cả hai chế độ * 0 USD = 0 USD

Tổng hóa đơn AWS Config
30 USD + 25 USD = 55 USD