Các chuyên gia Amazon S3 luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi và thảo luận về cách thức mà chúng tôi có thể trợ giúp tổ chức của bạn. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng một ngày làm việc.

Dấu hoa thị (*) cho biết thông tin bắt buộc.

Vui lòng cung cấp địa chỉ email công ty của bạn để chúng tôi gửi yêu cầu thông tin đến đúng liên hệ.
Vui lòng nêu các dịch vụ AWS mà bạn quan tâm, (các) trường hợp sử dụng và/hoặc ước tính mức sử dụng.