Amazon ECS Anywhere

Chạy bộ chứa trên cơ sở hạ tầng tại chỗ của bạn

Chạy mặt phẳng điều khiển ECS quen thuộc trong khu vực để bạn có thể giảm chi phí vận hành phát sinh và tập trung vào công cuộc đổi mới.

Đảm bảo trải nghiệm đơn giản và nhất quán, bất kể ứng dụng dựa trên bộ chứa của bạn đang chạy ở đâu.

Hợp lý hóa hoạt động quản lý phần mềm tại chỗ và trên AWS nhờ trình điều phối bộ chứa được chuẩn hóa.

Cách hoạt động

Dịch vụ bộ chứa linh hoạt (ECS) Anywhere của Amazon là một tính năng của Amazon ECS cho phép bạn dễ dàng chạy và quản lý khối lượng công việc của bộ chứa trên cơ sở hạ tầng của mình. Tính năng này giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ và mở rộng quy mô doanh nghiệp mà không làm ảnh hưởng đến các khoản đầu tư tại chỗ.

Sơ đồ thể hiện quy trình tạo khóa kích hoạt, cài đặt tác tử SSM và ECS, xác định ứng dụng rồi triển khai và quản lý ứng dụng dựa trên bộ chứa với ECS Anywhere.

Trường hợp sử dụng

Triển khai khối lượng công việc xử lý dữ liệu tại vị trí biên

Chạy các khối lượng công việc xử lý dữ liệu trong bộ chứa tại vị trí biên trên phần cứng của riêng bạn để duy trì độ trễ thấp.

Sử dụng các khoản đầu tư vốn hiện có

Đảm bảo tính nhất quán với các công cụ Amazon ECS tại chỗ tương tự khi bạn di chuyển sang AWS.

Triển khai các khối lượng công việc bộ chứa dựa trên GPU

Chạy máy học (ML), xử lý hình ảnh, trực quan hóa 3D, dữ liệu lớn và các ứng dụng khác mà không cần phải truyền dữ liệu của bạn sang AWS.

Chạy khối lượng công việc trên bộ chứa Windows

Sử dụng giấy phép Windows Server hiện có của bạn để chạy khối lượng công việc trên bộ chứa Windows trong môi trường tại chỗ.

Cách bắt đầu

Xem giá của Amazon ECS Anywhere

Bắt đầu xây dựng mà không cần cam kết trả trước.

Đọc bài đăng trên blog về ECS Anywhere

Đọc phân tích trong bài đăng trên blog về cách sử dụng ECS Anywhere.

Tìm hiểu cách sử dụng ECS Anywhere

Khám phá các hệ điều hành, kiến trúc, v.v. được hỗ trợ.


Khám phá thêm về AWS