AWS Fargate

Điện toán phi máy chủ dành cho bộ chứa
Giới thiệu về AWS Fargate (0:46)
Tại sao nên chọn AWS Fargate?

AWS Fargate là một công cụ điện toán phi máy chủ, thanh toán theo mức sử dụng, cho phép bạn tập trung vào việc xây dựng ứng dụng mà không cần quản lý máy chủ. Việc chuyển các tác vụ như quản lý máy chủ, phân bổ tài nguyên và điều chỉnh quy mô sang AWS không chỉ cải thiện khả năng hoạt động của bạn mà còn đẩy nhanh quá trình chuyển từ ý tưởng sang sản xuất trên đám mây và giảm tổng chi phí sở hữu. 

Lợi ích của AWS Fargate

Với AWS Fargate, bạn có thể tập trung vào xây dựng các ứng dụng. Bạn quản lý ít hơn, chọn cách thức thanh toán và cải thiện bảo mật thông qua cô lập theo thiết kế
Triển khai và quản lý ứng dụng của bạn chứ không phải cơ sở hạ tầng. Loại bỏ chi phí vận hành để điều chỉnh quy mô, vá lỗi, hỗ trợ bảo mật và quản lý máy chủ.
Giám sát các ứng dụng của bạn thông qua các tích hợp dựng sẵn với các dịch vụ AWS như Thông tin chuyên sâu về bộ chứa của Amazon CloudWatch hoặc thu thập số liệu và bản ghi bằng các công cụ của bên thứ ba.
Cải thiện bảo mật thông qua việc cô lập khối lượng công việc theo thiết kế. Tác vụ Amazon ECS và pod Amazon EKS chạy trong môi trường thời gian hoạt động chuyên dụng riêng.
Chỉ trả tiền cho các tài nguyên điện toán được sử dụng, không cần trả trước. Tối ưu hóa chi phí hơn nữa với các Gói tiết kiệm, Fargate Spot hoặc bộ xử lý AWS Graviton.

Cách thức hoạt động

AWS Fargate tương thích với cả Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon (Amazon ECS) và Dịch vụ Kubernetes linh hoạt Amazon (Amazon EKS). Chọn bất kỳ hình ảnh bộ chứa nào tuân thủ OCI, xác định bộ nhớ và tài nguyên điện toán, cũng như chạy bộ chứa bằng điện toán phi máy chủ. Với nhiều kiến trúc CPU và hệ điều hành được hỗ trợ, bạn có thể tận hưởng lợi ích trên nhiều ứng dụng khác nhau.

Sơ đồ cho thấy những lợi ích thu được khi sử dụng AWS Fargate để chạy các ứng dụng được đưa vào bộ chứa.

Trường hợp sử dụng

Ứng dụng web, API và vi dịch vụ

Build and deploy your applications, APIs, and microservices architectures with the speed and immutability of containers. Remove the need to own, run, and manage the lifecycle of a compute infrastructure, so you can focus on your applications.

Hiện đại hóa các ứng dụng

Use AWS Fargate with Amazon ECS or Amazon EKS to more easily run and scale your containerized workloads. Migrate and run your Amazon ECS Windows containers without refactoring or rearchitecting your legacy applications.

Hỗ trợ các ứng dụng AI và ML

Create a flexible and portable artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) development environment. Train, test, and deploy your ML models with scalable resources that boost server capacity while avoiding overprovisioning.

Xử lý dữ liệu

Run data processing workloads, scale up to 16 vCPU and 120 GB memory per task, and integrate with AWS Batch for serverless parallel processing.

Khám phá thêm về AWS