Khi sử dụng Firehose dữ liệu Amazon, bạn trả tiền cho lượng dữ liệu mà bạn tải nhập vào dịch vụ. Không áp dụng phí thiết lập hay cam kết trả trước. Có bốn loại mức sử dụng theo yêu cầu với Firehose dữ liệu: tải nhập, chuyển đổi định dạng, phân phối VPC và Phân vùng động. Có thể áp dụng phí truyền tải dữ liệu bổ sung.

PUT trực tiếp và KDS làm Nguồn tải nhập

Chức năng cơ bản của luồng Firehose là tải nhập và phân phối. Hoạt động tải nhập được định giá theo bậc và tính phí theo mỗi GB được tải nhập, tăng dần theo mỗi 5 KB (bản ghi 3 KB được tính phí là 5 KB, bản ghi 12 KB được tính phí là 15 KB, v.v.). Firehose dữ liệu không tính thêm phí phân phối trừ khi sử dụng các tính năng tùy chọn.

MSK dưới dạng một Nguồn tải nhập

Chức năng cơ bản của luồng Firehose là tải nhập và phân phối. Hoạt động Tải nhập được định giá theo bậc và tính phí theo mỗi GB đã được tải nhập, không theo cơ chế tăng dần theo mỗi 5 KB. Giá được phân bậc và tính phí cho mỗi GB dựa trên giá trị cao hơn giữa số byte được tải nhập và byte được phân phối. Thanh toán dựa trên khối lượng dữ liệu, không làm tròn kích thước bản ghi.

Bản ghi có tính phí dưới dạng nguồn tải nhập

Đối với các bản ghi có nguồn gốc từ Bản ghi tự động, hoạt động Tải nhập được định giá theo bậc và tính phí theo mỗi GB được tải nhập, không theo cơ chế tăng dần theo mỗi 5 KB.

Chuyển đổi định dạng (tùy chọn)

Bạn có thể bật chuyển đổi định dạng JSON sang Apache Parquet hoặc Apache ORC với mức phí tính theo mỗi GB dựa trên lượng GB thu nạp, tăng dần theo mỗi 5 KB.

Phân phối VPC (tùy chọn)

Đối với các Luồng Firehose có điểm đích nằm trong Amazon VPC, bạn sẽ được tính phí cho lượng dữ liệu được phân phối đến đích trong VPC và mỗi giờ Luồng Firehose của bạn hoạt động trong mỗi AZ. Thời gian sử dụng dưới một giờ được tính tròn thành một giờ.

Phân vùng động đối với phân phối Amazon S3 (tùy chọn)

Bạn có thể bật Phân vùng động để liên tục nhóm dữ liệu bằng cách phân vùng khóa trong bản ghi của mình (chẳng hạn như “customer_id”) và phân phối dữ liệu được nhóm theo khóa phân vùng cho các tiền tố Amazon S3 tương ứng. Với Phân vùng động, bạn sẽ thanh toán dựa trên lượng dữ liệu được xử lý thông qua Phân vùng động và cho mỗi đối tượng được phân phối đến Amazon S3. Nếu bạn sử dụng trình phân tích cú pháp JQ cho Phân vùng động, bạn sẽ trả tiền cho mỗi giờ xử lý cho phân tích cú pháp JQ.

Giải nén bản ghi CloudWatch (tùy chọn)

Đối với các bản ghi lấy từ Bản ghi CloudWatch, nếu bật giải nén thì giá giải nén sẽ được tính cho mỗi GB đã giải nén.

Snowflake dưới dạng đích (không bắt buộc)

Đối với các luồng Firehose được định cấu hình với Snowflake dưới dạng đích, bạn sẽ phải trả phí cho lượng dữ liệu được xử lý đến đích. Giá được tính theo mỗi GB được tải nhập, không theo cơ chế tăng dần theo mỗi 5 KB. Giá dựa trên giá trị cao hơn giữa số byte được tải nhập và số byte được phân phối. 

 • PUT trực tiếp
  • Snowflake dưới dạng đích
  • Các đích khác
 • Luồng dữ liệu Kinesis dưới dạng nguồn
  • Snowflake dưới dạng đích
  • Các đích khác
 • Bản ghi tự động làm nguồn
 • MSK dưới dạng nguồn

Ví dụ định giá

Định giá tải nhập cho PUT trực tiếp và KDS làm nguồn

Dung lượng bản ghi bằng 3 KB được làm tròn lên 5 KB được tải nhập gần nhất = 5KB

Mức giá cho 500 TB đầu mỗi tháng = 0,029 USD mỗi GB

GB được tính phí cho dữ liệu tải nhập = (100 bản ghi/giây * 5 KB/bản ghi) / 1.048.576 KB/GB * 30 ngày/tháng * 86.400 giây/ngày = 1.235,96 GB

Phí tải nhập hàng tháng = 1.235,96 GB * 0,029 USD/GB = 35,84 USD

Định giá tải nhập cho MSK dưới dạng nguồn

Bản ghi có dung lượng 2 KB (không theo cơ chế tăng dần theo mỗi 5 KB)

Mức giá cho 500 TB đầu/tháng = 0,055 USD mỗi GB

GB được tính phí cho dữ liệu tải nhập (giả sử cùng khối lượng dữ liệu với dữ liệu phân phối) = (100 bản ghi /giây * 2 KB/bản ghi) / 1.048.576 KB/GB * 30 ngày/tháng * 86.400 giây/ngày = 494,38 GB

Phí khối lượng dữ liệu hàng tháng = 494,38 GB * 0,055 USD/GB = 27,19 USD

Định giá tải nhập cho Bản ghi tự động làm nguồn

Bản ghi có dung lượng 0,5 KB (500 Byte) = 0,5 KB (không tăng dần theo mỗi 5 KB)

Mức giá cho 500 TB đầu / tháng = 0,13 USD mỗi GB

GB bị tính phí tải nhập = (100 bản ghi/giây * 0,5 KB/bản ghi) / 1.048.576 KB/GB * 30 ngày/tháng *86.400 giây/ngày = 123,59 GB

Phí tải nhập hằng tháng = 123,59 GB * 0,13 USD/GB = 16,06 USD

Giá của Snowflake dưới dạng đích

Bản ghi có dung lượng 0,5 KB (500 Byte) = 0,5 KB (không theo cơ chế tăng dần theo mỗi 5 KB)

Giá mỗi GB được phân phối cho Snowflake = 0,071 USD/GB

GB bị tính phí tải nhập = (100 bản ghi/giây * 0,5 KB/bản ghi) / 1.048.576 KB/GB * 30 ngày/tháng * 86.400 giây/ngày = 123,59 GB

Phí tải nhập hằng tháng = 123,59 GB * 0,13 USD/GB = 8,77 USD

Giá của hoạt động chuyển đổi định dạng: JSON sang Parquet hoặc ORC (không bắt buộc)

Bản ghi có dung lượng 0,5 KB (500 Byte) = 0,5 KB (không tăng dần theo mỗi 5 KB)

Mức giá cho 500 TB đầu / tháng = 0,13 USD mỗi GB

GB bị tính phí tải nhập = (100 bản ghi/giây * 0,5 KB/bản ghi) / 1.048.576 KB/GB * 30 ngày/tháng *86.400 giây/ngày = 123,59 GB

Phí tải nhập hàng tháng = 123,59 GB * 0,13 USD/GB = 16,06 USD

Chuyển đổi định dạng dữ liệu là một tiện ích bổ sung tùy chọn để tải nhập dữ liệu và sử dụng GB tính phí tải nhập để tính chi phí. 

Giá mỗi GB thu nạp được chuyển đổi = 0,018 USD

Phí chuyển đổi định dạng hàng tháng = 1.235,96 GB * 0,018 USD/GB được chuyển đổi = 22,25 USD

Định giá phân phối VPC (tùy chọn)

Phân phối vào VPC là một tiện ích bổ sung tùy chọn để tải nhập dữ liệu và sử dụng GB được gửi đến đích trong VPC để tính toán chi phí.

Giá mỗi GB được phân phối đến đích trong VPC = 0,01 USD

Giá mỗi giờ AZ cho phân phối VPC = 0,01 USD

Phí xử lý VPC hàng tháng = 1.235,96 GB * 0,01 USD / GB được xử lý = 12,35 USD

Phí VPC hàng tháng theo giờ = 24 giờ * 30 ngày/tháng * 3 AZ = 2.160 giờ * 0,01 USD / giờ = 21,60 USD Tổng phí VPC hàng tháng = 33,95 USD

Định giá phân vùng linh hoạt (tùy chọn)

Phân vùng động là một tiện ích bổ sung tùy chọn để tải nhập dữ liệu và sử dụng GB được xử lý thông qua Phân vùng động, số lượng các đối tượng được phân phối đến S3 và tùy chọn giờ xử lý JQ để tính toán chi phí. Trong ví dụ này, chúng tôi giả sử đối tượng 64MB được phân phối do cấu hình gợi ý bộ đệm Luồng Firehose.

Nếu bạn sử dụng các tính năng tùy chọn – chẳng hạn như chuyển đổi dữ liệu bằng Lambda, chuyển đổi định dạng hoặc nén – trong Luồng Firehose của bạn, lượng dữ liệu được xử lý thông qua phân vùng động có thể khác với lượng dữ liệu được tải nhập từ nguồn hoặc lượng dữ liệu được phân phối đến đích. Các bước xử lý dữ liệu bổ sung được thực hiện trước và sau khi phân vùng động có thể tạo ra sự khác biệt.

Giá mỗi GB được xử lý thông qua Phân vùng động = 0,020 USD
Giá mỗi 1.000 đối tượng S3 được phân phối 0,005 USD = 0,005 USD
Giá theo mỗi giờ xử lý JQ = 0,07 USD

GB hàng tháng được xử lý thông qua Phân vùng động = (3KB * 100 bản ghi/giây) / 1.048.576 KB/GB * 86.400 giây/ngày * 30 ngày/tháng = 741,58 GB

Phí hàng tháng cho GB được xử lý thông qua Phân vùng động = 741,58 GB 0,02 USD mỗi GB được xử lý thông qua Phân vùng động = 14,83 USD

Số lượng đối tượng phân phối = 741,58 GB * 1024 MB/GB / 64 MB kích thước đối tượng = 11,866 đối tượng

Phí hàng tháng cho các đối tượng phân phối đến S3 = 11.866 đối tượng * 0,005 USD / 1000 đối tượng = 0,06 USD

Phí hàng tháng cho JQ (nếu được bật) = 70 giờ JQ tiêu thụ / tháng * 0,07 USD / giờ xử lý JQ = 4,90 USD

Giải nén bản ghi CloudWatch

Bản ghi CloudWatch gửi dữ liệu ở định dạng nén gzip. Tính năng giải nén Firehose dữ liệu giải nén dữ liệu và tính phí trên mỗi GB dữ liệu đã giải nén.

Mức sử dụng hàng tháng = 10 TB dữ liệu Bản ghi CloudWatch được giải nén

Giá mỗi GB đã giải nén = 0,00325 USD/GB trong IAD

Phí giải nén hàng tháng = 10240 GB* 0,00325 USD/GB = 33,28 USD
 

Cam kết chất lượng dịch vụ

Tìm hiểu thêm về Cam kết chất lượng dịch vụ của Firehose dữ liệu Amazon bằng cách truy cập mục Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Khám phá thêm tài nguyên Firehose dữ liệu Amazon

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có câu hỏi khác ư?
Liên hệ với chúng tôi