Với Amazon FSx for Windows File Server, bạn chỉ trả phí cho tài nguyên mà bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu hay phí thiết lập. Bạn trả tiền cho dung lượng lưu trữ và thông lượng mà bạn chỉ định cho hệ thống tệp, cũng như cho mọi bản sao lưu của hệ thống tệp. Bạn cũng trả tiền cho dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Amazon FSx trên các Vùng sẵn sàng (AZ) hoặc kết nối ngang hàng VPC trong cùng một Khu vực AWS và cho dữ liệu được truyền "ra" khỏi Amazon FSx đến các Khu vực AWS khác.

Dung lượng lưu trữ: Mức giá của dung lượng lưu trữ tùy thuộc vào loại triển khai (một hay nhiều vùng sẵn sàng) và loại thiết bị lưu trữ (SSD hoặc HDD) mà bạn chọn cho hệ thống tệp của mình.

Bạn trả tiền cho dung lượng lưu trữ trung bình được cung cấp cho các hệ thống tệp của mình mỗi tháng, tính bằng gigabyte-tháng "GB-Tháng", như được thể hiện trong ví dụ về giá.

Thông lượng: Mức giá của thông lượng tùy thuộc vào loại triển khai (một hay nhiều vùng sẵn sàng) mà bạn chọn cho hệ thống tệp của mình.

Bạn trả tiền cho thông lượng trung bình mà bạn đã cung cấp cho các hệ thống tệp của mình mỗi tháng, tính bằng “MBps-tháng”. Đối với các hệ thống tệp trên nhiều vùng sẵn sàng, chi phí truyền dữ liệu giữa các Vùng sẵn sàng để sao chép dữ liệu được bao gồm trong giá thông lượng.

Sao lưu: Các bản sao lưu – cả tự động và do người dùng tạo – sẽ làm phát sinh phí lưu trữ sao lưu. Bản sao lưu mang tính tăng dần, có nghĩa là chỉ những thay đổi sau lần sao lưu gần nhất mới được lưu lại, nhờ vậy, bạn tiết kiệm được chi phí lưu trữ do không bị trùng lặp dữ liệu. Bạn trả tiền cho dung lượng lưu trữ sao lưu trung bình mỗi tháng, tính bằng "GB-tháng".

Truyền dữ liệu: Dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Amazon FSx trên các Vùng sẵn sàng (AZ) hoặc kết nối ngang hàng VPC trong cùng một Khu vực AWS được tính theo mức phí cho việc truyền dữ liệu trong cùng một Khu vực AWS. Xin lưu ý rằng chi phí truyền dữ liệu phát sinh để sao chép dữ liệu trên các Vùng sẵn sàng cho hệ thống tệp trên nhiều Vùng sẵn sàng được bao gồm trong giá thông lượng.

Dữ liệu được truyền "ra" khỏi Amazon FSx đến một Khu vực AWS khác (bao gồm việc sao chép bản sao lưu trên các Khu vực) được tính theo mức phí liên khu vực cho hoạt động truyền dữ liệu liên khu vực cụ thể.

Chống trùng lặp dữ liệu

Amazon FSx cũng có thể chống trùng lặp và nén dữ liệu của bạn. Mức tiết kiệm thường thấy như sau:

Nội dung Mức tiết kiệm dung lượng lưu trữ thường thấy
Tài liệu văn phòng, ảnh, nhạc và video 30-50%
Mã nhị phân phần mềm, tệp bản dựng và ký hiệu chương trình 70-80%
Các nội dung chia sẻ tệp đa dụng (kết hợp các mục trên) 50-60%

Giá

 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Truyền dữ liệu
 • Triển khai một vùng sẵn sàng
 • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
 • Truyền dữ liệu
 • Truyền dữ liệu trong cùng Khu vực AWS

  Dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Amazon FSx trên các Vùng sẵn sàng hoặc kết nối ngang hàng VPC trong cùng một Khu vực AWS được tính theo mức phí 0,01 USD/GB theo mỗi chiều. Xin lưu ý rằng chi phí truyền dữ liệu phát sinh để sao chép dữ liệu trên các Vùng sẵn sàng cho hệ thống tệp trên nhiều Vùng sẵn sàng được bao gồm trong giá thông lượng.

  Giá truyền dữ liệu liên khu vực

*Giả sử mức tiết kiệm thường thấy là 50%

Ví dụ về giá

Giả sử bạn muốn lưu trữ 10 TB dữ liệu chia sẻ tệp đa dụng bằng HDD tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Dựa trên mức tiết kiệm chống trùng lặp thường thấy là 50-60%, bạn cung cấp hệ thống tệp nhiều vùng sẵn sàng dung lượng 5 TB với thông lượng 16 MBps. Giả sử bạn có dung lượng lưu trữ sao lưu trung bình là 5 TB trong tháng.

Tổng phí hàng tháng:

Lưu trữ: 5 TB x 0,025 USD/GB-tháng= 128 USD/tháng

Thông lượng: 16 MBps x 4,50 USD/MBps-tháng= 72 USD/tháng

Sao lưu: 5 TB x 0,050 USD/GB-tháng= 256 USD/tháng

Tổng phí hàng tháng: 456 USD (0,045 USD/GB-tháng cho 10 TB dữ liệu)

Bộ tính toán giá

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu cách bắt đầu

Tìm hiểu thêm về Amazon FSx for Windows File Server.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon FSx trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập