Giả sử bạn đang xây dựng một ứng dụng trực tuyến, trong đó người dùng có thể chơi Nim, một trò chơi chiến thuật theo lượt. Trong Nim, có ba chồng vật thể. Hai người chơi thay phiên nhau loại bỏ số lượng vật thể bất kỳ khỏi một chồng. Mục tiêu của trò này là buộc người chơi còn lại loại bỏ vật thể cuối cùng.

Trong ứng dụng, bạn cần lưu trạng thái của trò chơi hiện tại. Bạn cũng cần thông báo cho người dùng tại những thời điểm khác nhau trong trò chơi. Bạn cần thông báo khi có một người dùng mời họ tham gia trò chơi mới, khi đến lượt họ chơi và khi tìm được người thắng.

Trong phòng thực hành này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng Amazon DynamoDBAmazon SNS để xử lý những nhu cầu này. Amazon DynamoDB được dùng để lưu trữ trạng thái của trò chơi hiện tại, như vậy, trạng thái có thể tồn tại giữa các lượt chơi. Amazon SNS được dùng để thông báo cho người chơi tại những thời điểm quan trọng trong trò chơi.

Trong Mô-đun 1, bạn sẽ đặt cấu hình cho môi trường và tải xuống mã dùng trong phòng thực hành.

Thời gian hoàn thành mô-đun: 20 phút

 


 • Bước 1: Tạo tài khoản AWS

  Dùng tài khoản AWS cá nhân hoặc tạo tài khoản AWS mới cho phòng thực hành này. Không dùng tài khoản tổ chức, như vậy bạn sẽ có toàn quyền truy cập vào các dịch vụ cần thiết và không để sót bất kỳ tài nguyên nào từ phòng thực hành. Nếu bạn không xóa các tài nguyên đã dùng trong phòng thực hành này khi hoàn thành, bạn có thể bị tính phí AWS.

 • Bước 2: Thiết lập IDE AWS Cloud9

  AWS Cloud9 là môi trường phát triển tích hợp (IDE) trên nền tảng đám mây cho phép bạn viết, chạy và gỡ lỗi mã chỉ bằng một trình duyệt. AWS Cloud9 bao gồm một trình soạn mã, trình gỡ lỗi và terminal. AWS Cloud9 còn đi kèm với công cụ thiết yếu cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến và AWS Command Line Interface (CLI) cài đặt sẵn nên bạn không phải cài đặt tệp hoặc đặt cấu hình máy tính xách tay khi tham gia phòng thực hành này. Môi trường AWS Cloud9 sẽ có quyền truy cập vào tài nguyên AWS giống như người dùng mà bạn đã dùng để đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS.

  Để thiết lập môi trường phát triển AWS Cloud9:

  1. Vào Bảng điều khiển quản lý AWS, chọn Services (Dịch vụ) ở đầu trang, sau đó chọn Cloud9 bên dưới Developer Tools (Công cụ của nhà phát triển).
  2. Chọn Create environment (Tạo môi trường).
  3. Nhập Trò chơi theo lượt vào hộp Name (Tên). Để trống hộp Description (Mô tả).
  4. Chọn Next step (Bước tiếp theo).
  5. Giữ Environment settings (Cài đặt môi trường) theo mặc định để tạo phiên bản EC2 t2.micro mới, sẽ ngủ đông sau 30 phút không hoạt động.
  6. Chọn Bước tiếp theo.
  7. Xem lại tên và cài đặt môi trường rồi chọn Create environment (Tạo môi trường). Môi trường của bạn sẽ được cung cấp và chuẩn bị sau vài phút.
  8. Khi môi trường đã sẵn sàng, IDE của bạn sẽ mở ra và hiển thị dòng chào mừng.

  Giờ bạn sẽ thấy môi trường AWS Cloud9 của mình. Bạn cần làm quen với ba khu vực trên bảng điều khiển AWS Cloud9 được thể hiện trong ảnh chụp màn hình sau đây:

  • Trình khám phá tệp: Ở bên trái IDE, trình khám phá tệp hiển thị danh sách các tệp trong thư mục của bạn.
  • Trình biên tập tệp: Ở khu vực phía trên bên phải của IDE, trình biên tập tệp là nơi bạn có thể xem và sửa tệp đã chọn trong trình khám phá tệp.
  • Terminal: Khu vực phía dưới bên phải của IDE là nơi bạn chạy các lệnh để thực thi các mẫu mã.

  (Nhấp vào để phóng to)

 • Bước 3: Tải xuống mã hỗ trợ

  Trong phòng thực hành này, bạn dùng JavaScript để tương tác với cơ sở dữ liệu Amazon DynamoDB và Amazon SNS. Chạy các lệnh sau trong terminal AWS Cloud9 để tải xuống và giải nén mã mô-đun.

  cd ~/environment
  curl -sL http://d118jxrmrxsq90.cloudfront.net/turn-based.tar | tar -xv
  

  Chạy lệnh sau trong terminal AWS Cloud9 để xem các thư mục của bạn.

  ls

  Bạn sẽ thấy hai thư mục trong trình khám phá tệp AWS Cloud9:

  • application: Thư mục ứng dụng chứa mã ví dụ cho ứng dụng trò chơi theo lượt. Mã này tương tự mã bạn sẽ có trong backend ứng dụng trò chơi theo lượt thực tế của bạn.
  • scripts: Thư mục tập lệnh chứa các tập lệnh cấp quản trị viên, chẳng hạn như để tạo tài nguyên AWS hoặc tải dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của bạn.

  Chạy lệnh sau trong terminal AWS Cloud9 để cài đặt thành phần phụ thuộc cho cả hai thư mục.

  npm install --prefix scripts/ && npm install --prefix application

  Chạy lệnh sau trong terminal AWS Cloud9 để đặt Khu vực AWS trong một tệp môi trường. Ví dụ này sử dụng us-east-1 nhưng hãy nhập Khu vực AWS bạn chọn để dùng cho phòng thực hành.

  echo "export AWS_REGION=us-east-1" >> env.sh && source env.sh

  Bạn dùng tệp env.sh để lưu trữ các biến môi trường của tài nguyên cũng như các tham số khác bạn cần cho phòng thực hành này. Nếu bạn tạm nghỉ trong khi thực hành rồi bắt đầu một phiên mới trong môi trường AWS Cloud9, hãy nhớ tải lại các biến môi trường bằng cách thực thi lệnh sau trên terminal:

  source env.sh

Trong mô-đun này, bạn đã tìm hiểu về ứng dụng ví dụ mà bạn xây dựng trong phòng thực hành này. Bạn cũng thiết lập tài khoản AWS và đặt cấu hình cho phiên bản AWS Cloud9.

Giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu thực hành. Trong mô-đun tiếp theo, bạn sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu Amazon DynamoDB của mình.