Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose, bạn phải trả tiền cho khối lượng dữ liệu mà bạn nhập vào dịch vụ. Không áp dụng phí thiết lập hay cam kết trả trước. Có bốn loại mức sử dụng theo yêu cầu với Kinesis Data Firehose: thu nạp, chuyển đổi định dạng, phân phối VPC và Phân vùng động. Có thể áp dụng phí truyền tải dữ liệu bổ sung.

Thu nạp

Chức năng cơ bản của luồng phân phối Kinesis Data Firehose là thu nạp và phân phối. Thu nạp được định giá theo bậc và tính phí theo mỗi GB thu nạp, tăng dần theo mỗi 5KB (bản ghi 3KB được tính phí là 5KB, một bản ghi 12KB được tính phí là 15KB, v.v.). Kinesis Data Firehose không tính thêm phí phân phối trừ khi sử dụng các tính năng tùy chọn.

Chuyển đổi định dạng (tùy chọn)

Bạn có thể bật chuyển đổi định dạng JSON sang Apache Parquet hoặc Apache ORC với mức phí tính theo mỗi GB dựa trên lượng GB thu nạp, tăng dần theo mỗi 5KB.

Phân phối VPC (tùy chọn)

Đối với luồng phân phối có điểm đích nằm trong Amazon VPC, bạn sẽ được tính phí cho mỗi giờ luồng phân phối của bạn hoạt động trong mỗi AZ. Thời gian sử dụng dưới một giờ được tính tròn thành một giờ. Phí xử lý dữ liệu áp dụng cho mỗi GB thu nạp, tăng dần theo mỗi 5KB.

Phân vùng linh hoạt đối với phân phối Amazon S3 (tùy chọn)

Bạn có thể bật Phân vùng động để liên tục nhóm dữ liệu theo các khóa trong các bản ghi của mình (chẳng hạn như “customer_id”) và phân phối dữ liệu tới các tiền tố S3 ánh xạ tới từng khóa. Với Phân vùng động, bạn thanh toán theo mỗi GB phân phối tới S3, theo mỗi đối tượng và tùy chọn theo mỗi giờ xử lý JQ để phân tích cú pháp dữ liệu. 

Ví dụ về định giá

Định giá thu nạp

Dung lượng bản ghi bằng 3KB được làm tròn lên 5KB thu nạp gần nhất = 5KB

Mức giá cho 500 TB đầu mỗi tháng = 0,029 USD mỗi GB

GB tính phí thu nạp = (100 bản ghi/giây * 5 KB/bản ghi) / 1.048.576 KB/GB * 30 ngày/tháng * 86.400 giây/ngày = 1.235,96 GB

Phí thu nạp hàng tháng = 1.235,96 GB * 0,029 USD/GB = 35,84 USD

Định giá chuyển đổi định dạng: JSON sang Parquet hoặc ORC (tùy chọn)

Chuyển đổi định dạng dữ liệu là một tiện ích bổ sung tùy chọn để thu nạp dữ liệu và sử dụng GB tính phí thu nạp để tính toán chi phí. 

Giá mỗi GB thu nạp được chuyển đổi = 0,018 USD

Phí chuyển đổi định dạng hàng tháng = 1.235,96 GB * 0,018 USD/GB được chuyển đổi = 22,25 USD

Định giá phân phối VPC (tùy chọn)

Phân phối vào VPC là một tiện ích bổ sung tùy chọn để thu nạp dữ liệu và sử dụng GB tính phí thu nạp để tính toán chi phí. 

Giá mỗi GB được xử lý vào VPC = 0,01 USD

Giá mỗi giờ AZ cho phân phối VPC = 0,01 USD

Phí xử lý VPC hàng tháng = 1.235,96 GB * 0,01 USD / GB được xử lý = 12,35 USD

Phí VPC hàng tháng theo giờ = 24 giờ * 30 ngày/tháng * 3 AZ = 2.160 giờ * 0,01 USD / giờ = 21,60 USD Tổng phí VPC hàng tháng = 33,95 USD

Định giá phân vùng linh hoạt (tùy chọn)

Phân vùng linh hoạt là một tiện ích bổ sung tùy chọn để thu nạp dữ liệu và sử dụng GB và các đối tượng được phân phối đến S3 và tùy chọn giờ xử lý JQ để tính toán chi phí. Trong ví dụ này, chúng tôi giả sử đối tượng 64MB được phân phối do cấu hình gợi ý bộ đệm luồng phân phối.

Giá mỗi GB phân phối = 0,020 USD
Giá theo mỗi 1.000 đối tượng phân phối = 0,005 USD
Giá theo mỗi giờ xử lý JQ = 0,07 USD

GB phân phối hàng tháng = (3KB * 100 bản ghi / giây) * 1.048.576 KB/GB * 86.400 giây/ngày * 30 ngày / tháng = 741,58 GB

Phí hàng tháng cho GB phân phối = 741,58 GB * 0,02 USD mỗi GB phân phối = 14,83 USD

Số lượng đối tượng phân phối = 741,58 GB * 1024 MB/GB / 64 MB kích thước đối tượng = 11,866 đối tượng

Phí hàng tháng cho các đối tượng phân phối đến S3 = 11.866 đối tượng * 0,005 USD / 1000 đối tượng = 0,06 USD

Phí hàng tháng cho JQ (nếu được bật) = 70 giờ JQ tiêu thụ / tháng * 0,07 USD / giờ xử lý JQ = 4,90 USD

Cam kết chất lượng dịch vụ

Tìm hiểu thêm về Cam kết chất lượng dịch vụ Amazon Kinesis Data Firehose bằng cách truy cập mục Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Khám phá thêm tài nguyên Amazon Kinesis Data Firehose

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi