Sử dụng Amazon Kinesis Data Firehose, bạn phải trả tiền cho khối lượng dữ liệu mà bạn nhập vào dịch vụ. Không áp dụng phí thiết lập hay cam kết trả trước. Bạn bị tính phí cho khối lượng dữ liệu được đưa lên Kinesis Data Firehose, và nếu áp dụng, cho việc chuyển đổi định dạng dữ liệu sang định dạng Apache Parquet hay ORC. Phí sử dụng liên quan đến Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon Elasticsearch Service và Splunk được tính riêng.

Đối với luồng phân phối có đích nằm trong Amazon VPC, bạn sẽ được tính phí cho mỗi giờ luồng phân phối của bạn hoạt động trong mỗi AZ. Thời gian sử dụng dưới một giờ được tính tròn thành một giờ. Phí xử lý dữ liệu áp dụng cho mỗi Gigabyte được xử lý cho đích bên trong VPC Amazon của bạn, bất kể trạng thái của đích đến. Lưu ý rằng có thể mất phí truyền dữ liệu. Bạn có thể ước tính giá trị hóa đơn của mình theo giá niêm yết trên trang này.

Dữ liệu được tải nạp, chuyển đổi định dạng và phân phối VPC

Giá căn cứ theo khối lượng dữ liệu được đưa lên Amazon Kinesis Data Firehose, được tính bằng số bản ghi dữ liệu bạn gửi lên dịch vụ nhân với dung lượng của mỗi bản ghi, được làm tròn lên sát 5KB (5120 byte) nhất. Ví dụ: nếu bản ghi dữ liệu của bạn có dung lượng 42KB mỗi bản ghi, Kinesis Data Firehose sẽ tính mỗi bản ghi tương đương với 45KB dữ liệu được nhập. Nếu bạn cấu hình luồng dữ liệu phân phối của bạn để chuyển đổi dữ liệu đến sang định dạng Apache Parquet hoặc Apache ORC trước khi dữ liệu được phân phối đến đích, phí chuyển đổi định dạng áp dụng dựa trên khối lượng dữ liệu đến. Nếu bạn định cấu hình luồng phân phối của mình để phân phối đến đích nằm trong VPC, bạn sẽ được tính phí dựa trên số lượng dữ liệu được xử lý qua VPC và cho số giờ luồng phân phối của bạn hoạt động trong mỗi AZ.

Ví dụ về giá

Ví dụ về giá 1

Nếu bạn gửi 1.000 bản ghi dữ liệu phát trực tuyến mỗi giây, mỗi bản ghi có dung lượng 3KB, lên Amazon Kinesis Data Firehose ở Miền Đông Hoa Kỳ để tải lên Amazon S3, phí hàng tháng của bạn được tính như sau:

Phí hàng tháng

Dung lượng bản ghi bằng 3KB được làm tròn lên 5KB = 5KB gần nhất

Dữ liệu được sử dụng (GB mỗi giây) = (1.000 bản ghi/giây * 5 KB/bản ghi) / 1.048.576 KB/GB = 0,004768 GB/giây

Dữ liệu được sử dụng (GB mỗi tháng) = 30 ngày/tháng * 86.400 giây/ngày * 0,004768 GB/giây = 12.359,62 GB/tháng

Giá ở Miền Đông Hoa Kỳ là 0,029 USD mỗi GB dữ liệu được sử dụng cho 500 TB đầu/tháng

Phí hàng tháng = 12.359,62 GB * 0,029 USD/GB = 358.43 USD

Ví dụ về giá 2

Nếu bạn gửi 5.000 bản ghi dữ liệu phát trực tuyến mỗi giây, mỗi bản ghi có dung lượng 7KB, lên Amazon Kinesis Data Firehose ở Miền Đông Hoa Kỳ để tải lên Amazon S3 và Amazon Redshift, phí hàng tháng của bạn được tính như sau:

Phí hàng tháng

Dung lượng bản ghi bằng 7KB được làm tròn lên 5KB = 10KB gần nhất

Dữ liệu được sử dụng (GB mỗi giây) = (5.000 bản ghi/giây * 10 KB/bản ghi) / 1.048.576 KB/GB = 0,0476837 GB/giây

Dữ liệu được sử dụng (GB mỗi tháng) = 30 ngày/tháng * 86.400 giây/ngày * 0,0476837 GB/giây = 123.596,19 GB/tháng

Giá ở Miền Đông Hoa Kỳ là 0,029 USD mỗi GB dữ liệu được sử dụng cho 500 TB đầu/tháng

Phí hàng tháng = 123.596,19 GB * 0,029 USD/GB = 3,584.29 USD

Ví dụ về giá 3

Nếu bạn gửi 5.000 bản ghi dữ liệu phát trực tuyến mỗi giây, mỗi bản ghi có dung lượng 7KB, lên Amazon Kinesis Data Firehose ở Miền Đông Hoa Kỳ để tải lên Amazon S3 trong đó có bật chuyển đổi định dạng sang Apache Parquet, phí hàng tháng của bạn được tính như sau:

Phí hàng tháng

Dung lượng bản ghi bằng 7KB được làm tròn lên 5KB = 10KB gần nhất

Dữ liệu được sử dụng (GB mỗi giây) = (5.000 bản ghi/giây * 10 KB/bản ghi) / 1.048.576 KB/GB = 0,0476837 GB/giây

Dữ liệu được sử dụng (GB mỗi tháng) = 30 ngày/tháng * 86.400 giây/ngày * 0,0476837 GB/giây = 123.596,19 GB/tháng

Giá ở Miền Đông Hoa Kỳ là 0,029 USD mỗi GB dữ liệu được sử dụng cho 500 TB đầu/tháng và 0,018 USD mỗi GB đối với chuyển đổi định dạng

Phí hàng tháng = 123.596,19 GB * 0,029 USD/GB + 0,018 USD/GB = 5,809.02 USD

Ví dụ về giá 4

Nếu bạn gửi 1.000 bản ghi dữ liệu phát trực tuyến mỗi giây, trong đó mỗi bản ghi có dung lượng 3KB, lên Amazon Kinesis Data Firehose ở Miền Đông Hoa Kỳ để tải lên miền Amazon Elasticsearch Service nằm trong một VPC bằng 3 AZ/mạng con, phí hàng tháng của bạn được tính như sau:

Phí hàng tháng

Dung lượng bản ghi bằng 3KB được làm tròn lên 5KB = 5KB gần nhất

Dữ liệu được sử dụng (GB mỗi giây) = (1.000 bản ghi/giây * 5 KB/bản ghi) / 1.048.576 KB/GB = 0,004768 GB/giây

Dữ liệu được sử dụng (GB mỗi tháng) = 30 ngày/tháng * 86.400 giây/ngày * 0,004768 GB/giây = 12.359,62 GB/tháng

Giá ở Miền Đông Hoa Kỳ là 0,029 USD mỗi GB dữ liệu được sử dụng cho 500 TB đầu/tháng

Giá ở Miền Đông Hoa Kỳ là 0,01 USD mỗi GB dữ liệu được xử lý đến đích trong VPC

Mỗi giờ, mỗi AZ cho phân phối VPC (giờ mỗi tháng * AZ) = 24 giờ * 30 ngày/tháng * 3 AZ = 2.160 giờ

Phí hàng tháng = 12.359,62 GB * 0,029 USD/GB + 12.359,62 USD/GB * 0,01 USD/GB + 2.160 giờ * 0,01 USD/giờ = 503,63 USD

Thỏa thuận mức dịch vụ

Tìm hiểu thêm về Cam kết chất lượng dịch vụ Amazon Kinesis Data Firehose bằng cách truy cập mục Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Khám phá thêm tài nguyên Amazon Kinesis Data Firehose

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi