Tóm tắt giá cả / bậc

Với Tường lửa mạng của AWS, bạn trả phí theo giờ cho mỗi điểm cuối tường lửa. Bạn cũng phải thanh toán cho lượng lưu lượng truy cập, tính theo gigabyte, mà điểm cuối tường lửa của bạn xử lý. Phí xử lý dữ liệu áp dụng với từng Gigabyte được xử lý qua điểm cuối tường lửa, bất kể nguồn hay đích đến của lưu lượng truy cập. Bạn phải trả thêm phí theo giờ cho Kiểm tra nâng cao khi bạn sử dụng tính năng kiểm tra TLS. Ở một số khu vực, bạn cũng có thể trả thêm phí cho lượng lưu lượng truy cập, tính theo gigabyte, mà điểm cuối tường lửa xử lý cho Kiểm tra nâng cao khi bạn sử dụng tính năng kiểm tra TLS. Bạn cũng sẽ phải trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn cho toàn bộ dữ liệu được truyền qua Tường lửa mạng của AWS.

Định giá Cổng NAT

Nếu bạn chọn tạo cổng NAT trong tài khoản AWS cùng với Tường lửa mạng, bạn sẽ được miễn phí xử lý cổng NAT tiêu chuẩn và phí sử dụng theo giờ trên cơ sở một-một với mức sử dụng Điểm cuối tường lửa mạng tiêu chuẩn theo giờ và Xử lý lưu lượng tường lửa mạng tiêu chuẩn cho tường lửa của bạn. Lợi ích này không bao gồm điểm cuối kiểm tra nâng cao của Tường lửa mạng và Xử lý lưu lượng kiểm tra nâng cao tường lửa mạng. Ngoài ra, cổng NAT và tường lửa mạng của bạn phải ở cùng một khu vực để nhận được lợi ích này. Ví dụ: Phí này sẽ không được miễn nếu bạn sử dụng Tường lửa mạng ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) và Cổng NAT ở Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon).

Bảng giá – Theo khu vực

Ví dụ 1 – Định giá Tường lửa mạng với cổng NAT

Trong ví dụ này, bạn đã tạo tường lửa mạng và cổng NAT và bạn có phiên bản Amazon EC2 với lưu lượng được định tuyến đến Internet thông qua tường lửa mạng và cổng NAT. Phiên bản EC2 gửi tệp 1 GB đến một trong các vùng lưu trữ S3 của bạn. Phiên bản EC2, tường lửa mạng, cổng NAT và Vùng lưu trữ S3 nằm trong cùng khu vực (Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)) và tường lửa mạng, cổng NAT và phiên bản EC2 nằm trong cùng một vùng sẵn sàng. Các khoản phí sau được áp dụng:

 • Phí theo giờ cho điểm cuối tường lửa mạng: 0,395 USD mỗi giờ cho điểm cuối tường lửa được cung cấp.
 • Phí xử lý dữ liệu tường lửa mạng: 0,065 USD cho 1 GB dữ liệu được tường lửa xử lý.
 • Phí theo giờ của Cổng NAT: Không tính phí cho mỗi giờ mà điểm cuối tường lửa được cung cấp.
 • Phí xử lý dữ liệu cổng NAT: Không tính phí cho mỗi gigabyte xử lý cổng NAT cho mỗi gigabyte được tường lửa của bạn xử lý.
 • Phí truyền dữ liệu EC2: Phí truyền dữ liệu EC2 tiêu chuẩn được áp dụng. Nhưng vì phiên bản EC2 và vùng lưu trữ S3 của bạn nằm trong cùng một khu vực, chúng tôi không tính phí cho việc truyền dữ liệu giữa EC2 và S3. Không tính phí đối với truyền dữ liệu giữa cổng NAT của bạn và phiên bản EC2 vì lưu lượng vẫn nằm trong cùng một vùng sẵn sàng sử dụng các địa chỉ IP riêng. Nếu cổng NAT và phiên bản EC2 nằm trong các vùng sẵn sàng khác nhau, phí truyền dữ liệu EC2 sẽ được áp dụng. Hãy xem phần Truyền dữ liệu tại trang Định giá EC2 để biết thêm chi tiết.

Do đó, tổng phí là 0,065 USD cho 1 GB dữ liệu được tường lửa của bạn xử lý khi sử dụng cổng NAT cộng với 0,395 USD cho mỗi giờ tường lửa được cung cấp. Trong ví dụ này không có phí truyền dữ liệu. Tuy nhiên, nếu bạn gửi cùng một tệp đến một địa điểm trên Internet không phải của AWS, phí truyền dữ liệu EC2 sẽ áp dụng cho dữ liệu được chuyển ra từ EC2 sang Internet.

Lưu ý: Để tránh phải trả phí xử lý dữ liệu cổng NAT, bạn có thể tạo điểm cuối VPC kiểu cổng và định tuyến lưu lượng đến và ra khỏi S3 qua điểm cuối VPC thay vì đi qua cổng NAT. Việc sử dụng điểm cuối VPC kiểu cổng không bị tính phí xử lý dữ liệu hoặc phí theo giờ. Để biết chi tiết về cách sử dụng điểm cuối VPC, hãy xem Tài liệu về điểm cuối VPC.

Ví dụ 2 – Định giá Tường lửa mạng với cổng NAT

Trong ví dụ này, bạn có 2 tường lửa mạng trong hai AZ của khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và có 5.000 GB lưu lượng truy cập gửi đi mỗi tháng (30 ngày). Nếu bạn đang kết nối Internet từ một mạng con riêng, bạn cũng có thể quyết định sử dụng 2 cổng NAT trong mỗi AZ.

Tổng mức sử dụng của bạn cho Tường lửa mạng của AWS là

 • 1.440 giờ sử dụng (720 giờ trong một tháng * 2 điểm cuối tường lửa mạng)
 • 5.000 GB lưu lượng truy cập gửi đi được xử lý

Bởi vì mỗi tường lửa được cách ly hoàn toàn theo khu vực để có mức độ sẵn sàng cao, bạn không phải trả phí giữa các vùng sẵn sàng. Do đó, phí sẽ là 568,80 USD = (0,395 USD * 1.440 giờ) cộng với 325 USD = (0,065 USD/GB * 5.000 GB được xử lý). Tổng phí hàng tháng sẽ là 893,80 USD mỗi tháng.

Đối với cổng NAT, bạn sẽ nhận được 1.440 giờ sử dụng cổng NAT và 5.000 GB cổng NAT được xử lý mà không mất thêm chi phí trong cùng tháng này.

Ví dụ 3 – Định giá Tường lửa mạng với kiểm tra nâng cao

Trong ví dụ này, bạn đã tạo tường lửa mạng ở Châu Âu (Ireland) và có 5.000 GB lưu lượng truy cập mỗi tháng. Các khoản phí sau được áp dụng:

 • Phí theo giờ cho điểm cuối tường lửa mạng: 0,395 USD cho mỗi giờ mà điểm cuối tường lửa được cung cấp ở Châu Âu (Ireland).
 • Phí theo giờ cho Điểm cuối kiểm tra nâng cao của Tường lửa mạng: 0,489 USD cho mỗi giờ mà điểm cuối tường lửa được cung cấp ở Châu Âu (Ireland).
 • Phí xử lý dữ liệu tường lửa mạng: 0.065 USD cho 1 GB dữ liệu được tường lửa xử lý ở Châu Âu (Ireland).
 • Phí xử lý dữ liệu kiểm tra nâng cao của tường lửa mạng: Không tính thêm phí cho dữ liệu Kiểm tra nâng cao được xử lý bởi tường lửa ở Châu Âu (Ireland).

Tổng phí điểm cuối sẽ là 636,48 USD = (0,395 USD * 720 giờ mỗi tháng) + (0,489 USD * 720 giờ mỗi tháng). Tổng phí xử lý dữ liệu sẽ là 325 USD = (0,065 USD/GB * 5.000 GB được xử lý). Tổng hóa đơn của bạn sẽ là 961,48 USD cho tháng đó.

Ví dụ 4 – Định giá Tường lửa mạng với kiểm tra nâng cao và cổng NAT

Trong ví dụ này, bạn đã tạo tường lửa mạng và cổng NAT ở Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) và có 5.000 GB lưu lượng truy cập mỗi tháng. Các khoản phí sau được áp dụng:

 • Phí theo giờ cho điểm cuối tường lửa mạng: 0,395 USD cho mỗi giờ mà điểm cuối tường lửa được cung cấp ở Châu Á Thái Bình Dương (Sydney).
 • Phí theo giờ cho điểm cuối kiểm tra nâng cao của Tường lửa mạng: 0,711 USD cho mỗi giờ mà điểm cuối tường lửa được cung cấp ở Châu Á Thái Bình Dương (Sydney).
 • Phí xử lý dữ liệu tường lửa mạng: 0,065 USD cho 1 GB dữ liệu được tường lửa xử lý ở Châu Á Thái Bình Dương (Sydney).
 • Phí xử lý dữ liệu kiểm tra nâng cao của Tường lửa mạng: 0,009 USD cho 1 GB dữ liệu Kiểm tra nâng cao được tường lửa xử lý ở Châu Á Thái Bình Dương (Sydney).
 • Phí theo giờ của Cổng NAT: Không tính phí cho mỗi giờ mà điểm cuối tường lửa được cung cấp ở Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) dựa trên mức sử dụng Điểm cuối tường lửa mạng tiêu chuẩn theo giờ. Phí theo giờ cho Điểm cuối kiểm tra nâng cao tường lửa mạng không được bao gồm trong ưu đãi định giá theo gói Cổng NAT – Tường lửa mạng.
 • Phí xử lý dữ liệu cổng NAT: Không tính phí cho mỗi gigabyte xử lý cổng NAT cho mỗi gigabyte lưu lượng được tường lửa của bạn xử lý ở Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) dựa trên hoạt động Xử lý lưu lượng tường lửa mạng tiêu chuẩn. Xử lý lưu lượng kiểm tra nâng cao của Tường lửa mạng không được bao gồm trong ưu đãi định giá theo gói với Cổng NAT – Tường lửa mạng.

Tổng phí điểm cuối sẽ là 796,32 USD = (0,395 USD * 720 giờ mỗi tháng) + (0,711 USD * 720 giờ mỗi tháng). Tổng phí xử lý dữ liệu sẽ là 370 USD = (0,065 USD/GB * 5.000 GB đã xử lý) + (0,009 USD/GB * 5.000 GB đã xử lý). Tổng hóa đơn của bạn sẽ là 1.166,32 USD cho tháng đó.

Bạn có thắc mắc?

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp về Tường lửa mạng của AWS.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Tường lửa mạng của AWS trong Bảng điều khiển Amazon VPC.

Đăng nhập