Công cụ AWS cho PowerShell giúp các nhà phát triển và quản trị viên quản lý các dịch vụ và tài nguyên AWS của mình trong môi trường tập lệnh PowerShell. Giờ thì bạn đã có thể quản lý tài nguyên AWS của mình với cùng công cụ PowerShell mà bạn sử dụng để quản lý các môi trường Windows, Linux và MacOS.

Bắt đầu sử dụng Công cụ AWS cho PowerShell

Bắt đầu

Tìm Công cụ AWS cho PowerShell (dạng mô-đun)

Cài đặt từ Thư viện Powershell


Công cụ AWS cho PowerShell giúp bạn thực hiện nhiều thao tác tương tự như trong AWS SDK cho .NET. Bạn có thể sử dụng công cụ này từ dòng lệnh cho các tác vụ nhanh, ví dụ như kiểm soát các phiên bản Amazon EC2.

PS C:\> Start-EC2Instance -InstanceIds i-10a64379

Ngôn ngữ tập lệnh PowerShell sẽ cho phép bạn biên soạn các tập chỉ lệnh để tự động hóa việc quản lý dịch vụ AWS. Ví dụ sau sẽ lặp qua thư mục nhật ký trên phiên bản EC2, tìm các tệp lâu hơn một tuần rồi lưu trữ mọi tệp tìm được không trống lên Amazon S3 rồi xóa tệp nhật ký cũ khỏi ổ đĩa.

foreach ($i in Get-ChildItem C:\Logs)
{
  if ($i.CreationTime -lt ($(Get-Date).AddDays(-7)))
  {
    if ($i.Length -gt 0)
    {
      Write-S3Object -BucketName mylogbucket -Key Logs/$i -File $i.FullName
    }
    Remove-Item $i.FullName
  }
}

Cuối cùng, với khả năng truy cập trực tiếp các dịch vụ AWS từ PowerShell, tập chỉ lệnh của bạn nay đã có thể tận dụng mọi thứ mà Đám mây AWS có thể cung cấp.

# Catch an error and page all operators subscribed to the Amazon SNS topic Publish-SNSMessage -TopicArn arn:aws:sns:us-east-1:365928882516:OperationsError -Subject "Database Backup Failure" -Message "(details...)"

# Publish a custom metric to your Amazon CloudWatch dashboard
$dat = New-Object Amazon.CloudWatch.Model.MetricDatum
$dat.Timestamp = (Get-Date).ToUniversalTime()
$dat.MetricName = "New Posts"
$dat.Unit = "Count"
$dat.Value = $newPostCount
Write-CWMetricData -Namespace "Usage Metrics" -MetricData $dat

Sau khi cài đặt Công cụ AWS cho PowerShell, hãy chạy lệnh sau để nhận thông tin phiên bản và danh sách dịch vụ AWS hiện đang được Công cụ dành cho PowerShell hỗ trợ.

Get-AWSPowerShellVersion -ListServiceVersionInfo

Xem các ví dụ và nhiều thông tin khác trong Hướng dẫn người dùng »

Kết nối với các nhà phát triển khác trong Kho GitHub »

Khám phá thêm về cách sử dụng Windows cùng với AWS trong Trung tâm nhà phát triển Windows và .NET »

Tìm hiểu chi tiết về các công cụ PowerShell mới nhất trong Thông báo phát hành »