Cơ sở dữ liệu sổ cái lượng tử của Amazon

Duy trì một nhật ký bất biến, có thể xác minh bằng mật mã về các thay đổi đối với dữ liệu

Theo dõi và duy trì lịch sử của mọi thay đổi đối với dữ liệu ứng dụng theo trình tự thông qua một nhật ký bất biến và minh bạch.

Đặt niềm tin vào tính toàn vẹn của dữ liệu của bạn. Phương pháp xác minh bằng mật mã được tích hợp cho phép xác thực các thay đổi đối với dữ liệu của bên thứ ba.

Xây dựng các hệ thống chính xác, theo hướng sự kiện với các giao dịch QLDB ACID cũng như hỗ trợ phát trực tuyến đến Amazon Kinesis theo thời gian thực.

Bắt đầu từ quy mô nhỏ và chỉ thanh toán theo mức sử dụng nhờ kiến trúc phi máy chủ giúp cung cấp khả năng tự động lưu trữ và mở rộng tài nguyên.

Cách thức hoạt động

Cơ sở dữ liệu sổ cái lượng tử của Amazon (Amazon QLDB) là cơ sở dữ liệu sổ cái được quản lý toàn phần, cung cấp bản ghi giao dịch minh bạch, bất biến và có thể xác minh bằng mật mã.

Trường hợp sử dụng

Lưu trữ các giao dịch tài chính

Tạo một bản ghi chính xác và hoàn chỉnh về tất cả các giao dịch tài chính, chẳng hạn như những giao dịch tín dụng và ghi nợ.

Điều hòa các hệ thống chuỗi cung ứng

Ghi lại lịch sử của từng giao dịch và cung cấp chi tiết về từng lô được sản xuất, vận chuyển, lưu trữ và bán ra từ cơ sở sản xuất đến cửa hàng.

Duy trì lịch sử khiếu nại

Theo dõi khiếu nại trong suốt chu kỳ và xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu bằng mật mã để giúp ứng dụng có khả năng phục hồi trước các lỗi và hành vi làm sai lệch mục nhập dữ liệu.

Tập trung các bản ghi kỹ thuật số

Triển khai ứng dụng có hệ thống bản ghi để tạo ra một bản ghi hoàn chỉnh, tập trung về mọi chi tiết của nhân viên như bảng lương, tiền thưởng và phúc lợi.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách thức hoạt động của Amazon QLDB

Xây dựng và hỗ trợ các ứng dụng giống như sổ cái của bạn bằng dịch vụ được quản lý hoàn toàn.

Khám phá các tính năng của Amazon QLDB »

Tìm hiểu thêm về định giá


Chỉ thanh toán theo mức sử dụng—không cần chi trả phí tối thiểu hoặc mức sử dụng dịch vụ bắt buộc.

Xem các lựa chọn định giá »

Bắt đầu đào tạo


Từ các chương trình cấp độ phát triển đến cấp độ doanh nghiệp, được hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS