Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0464 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0,5197 USD
  ml.t3.medium 0,0582 USD
  ml.t3.large 0,1165 USD
  ml.t3.xlarge 0,233 USD
  ml.t3.2xlarge 0,4659 USD
  ml.m4.xlarge 0,28 USD
  ml.m4.2xlarge 0,56 USD
  ml.m4.4xlarge 1,12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4,48 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1,075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
     
  Điện toán tối ưu – Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2,227 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4,284 USD
  ml.c5d.xlarge 0,269 USD
  ml.c5d.2xlarge
  0,538 USD
  ml.c5d.4xlarge 1,075 USD
  ml.c5d.9xlarge 2,419 USD
  ml.c5d.18xlarge 4.838 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10,08 USD
  ml.p2.16xlarge 20,16 USD
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  Các phiên bản sổ ghi chép Amazon SageMaker Studio
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.system
  0.00364 USD
  ml.t3.micro 0.0146 USD
  ml.t3.small 0.0291 USD
  ml.t3.medium 0,0582 USD
  ml.t3.large 0,1165 USD
  ml.t3.xlarge 0,233 USD
  ml.t3.2xlarge 0.4659 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.8xlarge 2.150 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.16xlarge 4.301 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
     
  Điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c5.large 0.119 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.12xlarge 2.856 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c5.24xlarge 5.712 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD
  Tăng tốc suy diễn
  Trình tăng tốc Thông lượng trong FP-32 TFLOPS*
  Thông lượng trong FP-16 TFLOPS** Bộ nhớ Giá mỗi giờ
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.168 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.336 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.476 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.182 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.364 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB
  0,728 USD

  * FP-32 TFLOPS = thao tác dấu phẩy động 32 tỷ bit mỗi giây

  ** FP-16 TFLOPS = Nghìn tỷ thao tác dấu phẩy động 16 bit mỗi giây

  2 GB
  2 GB

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,14 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0464 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0,5197 USD
  ml.t3.medium 0,0582 USD
  ml.t3.large 0,1165 USD
  ml.t3.xlarge 0,233 USD
  ml.t3.2xlarge 0,4659 USD
  ml.m4.xlarge 0,28 USD
  ml.m4.2xlarge 0,56 USD
  ml.m4.4xlarge 1,12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1,075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2,227 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.r5.large 0.176 USD
  ml.r5.xlarge 0.353 USD
  ml.r5.2xlarge 0.706 USD
  ml.r5.4xlarge 1.411 USD
  ml.r5.8xlarge 2.822 USD
  ml.r5.12xlarge 4.234 USD
  ml.r5.16xlarge 5.645 USD
  ml.r5.24xlarge 8.467 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10,08 USD
  ml.p2.16xlarge 20,16 USD
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1,075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
  ml.m4.xlarge 0,28 USD
  ml.m4.2xlarge 0,56 USD
  ml.m4.4xlarge 1,12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4,48 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c5n.xlarge 0.302 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.605 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.210 USD
  ml.c5n.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5n.18xlarge 5.443 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2,227 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10,08 USD
  ml.p2.16xlarge 20,16 USD
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  m.p3dn.24xlarge 43.697 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,14 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.065 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0,5197 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1,075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
  ml.m4.xlarge 0,28 USD
  ml.m4.2xlarge 0,56 USD
  ml.m4.4xlarge 1,12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4,48 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0.119 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4,284 USD
  ml.c4.large 0.14 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại  
  ml.r5.large 0.176 USD
  ml.r5.xlarge 0.353 USD
  ml.r5.2xlarge 0.706 USD
  ml.r5.4xlarge 1.411 USD
  ml.r5.12xlarge 4.234 USD
  ml.r5.24xlarge 8.467 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10,08 USD
  ml.p2.16.xlarge 20,16 USD
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD
  ml.inf1.xlarge 0.515 USD
  ml.inf1.2xlarge 0.818 USD
  ml.inf1.6xlarge 2.667 USD
  ml.inf1.24xlarge 10,667 USD
  Tăng tốc suy diễn
  Trình tăng tốc Thông lượng trong FP-32 TFLOPS*
  Thông lượng trong FP-16 TFLOPS** Bộ nhớ Giá mỗi giờ
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.168 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.336 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.476 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.182 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.364 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB
  0,728 USD

  * FP-32 TFLOPS = thao tác dấu phẩy động 32 tỷ bit mỗi giây

  ** FP-16 TFLOPS = thao tác dấu phẩy động 16 tỷ bit mỗi giây

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1,075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
  ml.m4.xlarge 0,28 USD
  ml.m4.2xlarge 0,56 USD
  ml.m4.4xlarge 1,12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4,48 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4,284 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2,227 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10,08 USD
  ml.p2.16xlarge 20,16 USD
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34,272 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,14 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0464 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0,5197 USD
  ml.t3.medium 0,0582 USD
  ml.t3.large 0,1165 USD
  ml.t3.xlarge 0,233 USD
  ml.t3.2xlarge 0,4659 USD
  ml.m4.xlarge 0,28 USD
  ml.m4.2xlarge 0,56 USD
  ml.m4.4xlarge 1,12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4,48 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1,075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2,227 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4,284 USD
  ml.c5d.xlarge 0,269 USD
  ml.c5d.2xlarge 0,538 USD
  ml.c5d.4xlarge 1,075 USD
  ml.c5d.9xlarge 2,419 USD
  ml.c5d.18xlarge 4.838 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10,08 USD
  ml.p2.16xlarge 20,16 USD
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  Các phiên bản sổ ghi chép Amazon SageMaker Studio
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.system 0.00364 USD
  ml.t3.micro 0.0146 USD
  ml.t3.small 0.0291 USD
  ml.t3.medium 0,0582 USD
  ml.t3.large 0,1165 USD
  ml.t3.xlarge 0,233 USD
  ml.t3.2xlarge 0.4659 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.8xlarge 2.150 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.16xlarge 4.301 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c5.large 0.119 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.12xlarge 2.856 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c5.24xlarge 5.712 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD
  Tăng tốc suy diễn
  Trình tăng tốc Thông lượng trong FP-32 TFLOPS* Thông lượng trong FP-16 TFLOPS**
  Bộ nhớ Giá mỗi giờ
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.168 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.336 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.476 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.182 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.364 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB 0.728 USD

  *FP-32 TFLOPS = thao tác dấu phẩy động 32 tỷ bit mỗi giây

  **FP-16 TFLOPS = thao tác dấu phẩy động 16 tỷ bit mỗi giây

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,14 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0464 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0,5197 USD
  ml.t3.medium 0,0582 USD
  ml.t3.large 0,1165 USD
  ml.t3.xlarge 0,233 USD
  ml.t3.2xlarge 0,4659 USD
  ml.m4.xlarge 0,28 USD
  ml.m4.2xlarge 0,56 USD
  ml.m4.4xlarge 1,12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1,075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2,227 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại  
  ml.r5.large 0.176 USD
  ml.r5.xlarge 0.353 USD
  ml.r5.2xlarge 0.706 USD
  ml.r5.4xlarge 1.411 USD
  ml.r5.8xlarge 2.822 USD
  ml.r5.12xlarge
  4.234 USD
  ml.r5.16xlarge 5.645 USD
  ml.r5.24xlarge 8.467 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10,08 USD
  ml.p2.16xlarge 20,16 USD
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1,075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
  ml.m4.xlarge 0,28 USD
  ml.m4.2xlarge 0,56 USD
  ml.m4.4xlarge 1,12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4,48 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c5n.xlarge 0.302 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.610 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.210 USD
  ml.c5n.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5n.18xlarge 5.443 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2,227 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10,08 USD
  ml.p2.16xlarge 20,16 USD
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,14 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.065 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0,5197 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1,075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
  ml.m4.xlarge 0,28 USD
  ml.m4.2xlarge 0,56 USD
  ml.m4.4xlarge 1,12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4,48 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0.119 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4,284 USD
  ml.c4.large 0.14 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại  
  ml.r5.large 0.176 USD
  ml.r5.xlarge 0.353 USD
  ml.r5.2xlarge 0.706 USD
  ml.r5.4xlarge 1.411 USD
  ml.r5.12xlarge 4.234 USD
  ml.r5.24xlarge 8.467 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10,08 USD
  ml.p216.xlarge 20,16 USD
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD
  Tăng tốc suy diễn
  Trình tăng tốc Thông lượng trong FP-32 TFLOPS* Thông lượng trong FP-16 TFLOPS**
  Bộ nhớ Giá mỗi giờ
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.168 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.336 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.476 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.182 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.364 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB 0.728 USD

  *FP-32 TFLOPS = thao tác dấu phẩy động 32 tỷ bit mỗi giây

  **FP-16 TFLOPS = thao tác dấu phẩy động 16 tỷ bit mỗi giây

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1,075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
  ml.m4.xlarge 0,28 USD
  ml.m4.2xlarge 0,56 USD
  ml.m4.4xlarge 1,12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4,48 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4,284 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2,227 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10,08 USD
  ml.p2.16xlarge 20,16 USD
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34,272 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,14 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0464 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0,5197 USD
  ml.t3.medium 0,0582 USD
  ml.t3.large 0,1165 USD
  ml.t3.xlarge 0,233 USD
  ml.t3.2xlarge 0,4659 USD
  ml.m4.xlarge 0,28 USD
  ml.m4.2xlarge 0,56 USD
  ml.m4.4xlarge 1,12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4,48 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1,075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2,227 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4,284 USD
  ml.c5d.xlarge 0,269 USD
  ml.c5d.2xlarge 0,538 USD
  ml.c5d.4xlarge 1,075 USD
  ml.c5d.9xlarge 2,419 USD
  ml.c5d.18xlarge 4.838 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10,08 USD
  ml.p2.16xlarge 20,16 USD
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  Các phiên bản sổ ghi chép Amazon SageMaker Studio
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.system 0.00364 USD
  ml.t3.micro 0.0146 USD
  ml.t3.small 0.0291 USD
  ml.t3.medium 0,0582 USD
  ml.t3.large 0,1165 USD
  ml.t3.xlarge 0,233 USD
  ml.t3.2xlarge 0.4659 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1.075 USD
  ml.m5.8xlarge 2.150 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.16xlarge 4.301 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c5.large 0.119 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.12xlarge 2.856 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c5.24xlarge 5.712 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD
  Tăng tốc suy diễn
  Trình tăng tốc Thông lượng trong FP-32 TFLOPS*
  Thông lượng trong FP-16 TFLOPS**
  Bộ nhớ Giá mỗi giờ
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.168 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.336 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.476 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.182 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.364 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32
  4 GB
  0,728 USD

  * FP-32 TFLOPS = chỉ thị dấu phẩy động 32 tỷ bit mỗi giây

  * FP-16 TFLOPS = chỉ thị dấu phẩy động 16 tỷ bit mỗi giây

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,14 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0464 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0,5197 USD
  ml.t3.medium 0,0582 USD
  ml.t3.large 0,1165 USD
  ml.t3.xlarge 0,233 USD
  ml.t3.2xlarge 0,4659 USD
  ml.m4.xlarge 0,28 USD
  ml.m4.2xlarge 0,56 USD
  ml.m4.4xlarge 1,12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4.48 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1,075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2,227 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
     
  ml.c5d.18xlarge 4.838 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.r5.large 0.176 USD
  ml.r5.xlarge 0.353 USD
  ml.r5.2xlarge 0.706 USD
  ml.r5.4xlarge 1.411 USD
  ml.r5.8xlarge 2.822 USD
  ml.r5.12xlarge 4.234 USD
  ml.r5.16xlarge 5.645 USD
  ml.r5.24xlarge 8.467 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10,08 USD
  ml.p2.16xlarge 20,16 USD
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1,075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
  ml.m4.xlarge 0,28 USD
  ml.m4.2xlarge 0,56 USD
  ml.m4.4xlarge 1,12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4,48 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c5n.xlarge 0.302 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.605 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.210 USD
  ml.c5n.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5n.18xlarge 5.443 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2,227 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10,08 USD
  ml.p2.16xlarge 20,16 USD
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  ml.p3dn.24xlarge 43.697 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,14 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.065 USD
  ml.t2.large 0.1299 USD
  ml.t2.xlarge 0.2598 USD
  ml.t2.2xlarge 0,5197 USD
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1,075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
  ml.m4.xlarge 0,28 USD
  ml.m4.2xlarge 0,56 USD
  ml.m4.4xlarge 1,12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4,48 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0.119 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4,284 USD
  ml.c4.large 0.14 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2.227 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại  
  ml.r5.large 0.176 USD
  ml.r5.xlarge 0.353 USD
  ml.r5.2xlarge 0.706 USD
  ml.r5.4xlarge 1.411 USD
  ml.r5.12xlarge 4.234 USD
  ml.r5.24xlarge 8.467 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10,08 USD
  ml.p216.xlarge 20,16 USD
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34.272 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.736 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.053 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.686 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.046 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.477 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.093 USD
  ml.inf1.xlarge 0.515 USD
  ml.inf1.2xlarge 0.818 USD
  ml.inf1.6xlarge 2.667 USD
  ml.inf1.24xlarge 10,667 USD
  Tăng tốc suy diễn
  Trình tăng tốc Thông lượng trong FP-32 TFLOPS*
  Thông lượng trong FP-16 TFLOPS**
  Bộ nhớ Giá mỗi giờ
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.168 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.336 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.476 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.182 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.364 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32
  4 GB
  0,728 USD

  * FP-32 TFLOPS = chỉ thị dấu phẩy động 32 tỷ bit mỗi giây

  * FP-16 TFLOPS = chỉ thị dấu phẩy động 16 tỷ bit mỗi giây

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.134 USD
  ml.m5.xlarge 0,269 USD
  ml.m5.2xlarge 0,538 USD
  ml.m5.4xlarge 1,075 USD
  ml.m5.12xlarge 3.226 USD
  ml.m5.24xlarge 6,451 USD
  ml.m4.xlarge 0,28 USD
  ml.m4.2xlarge 0,56 USD
  ml.m4.4xlarge 1,12 USD
  ml.m4.10xlarge 2.80 USD
  ml.m4.16xlarge 4,48 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4,284 USD
  ml.c4.xlarge 0.279 USD
  ml.c4.2xlarge 0.557 USD
  ml.c4.4xlarge 1.114 USD
  ml.c4.8xlarge 2,227 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.26 USD
  ml.p2.8xlarge 10,08 USD
  ml.p2.16xlarge 20,16 USD
  ml.p3.2xlarge 4,284 USD
  ml.p3.8xlarge 17.136 USD
  ml.p3.16xlarge 34,272 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,14 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0,0552 USD
  ml.t2.large 0,1546 USD
  ml.t2.xlarge 0,3091 USD
  ml.t2.2xlarge 0,6182 USD
  ml.m4.xlarge 0,328 USD
  ml.m4.2xlarge 0,655 USD
  ml.m4.4xlarge 1,31 USD
  ml.m4.10xlarge 3,276 USD
  ml.m4.16xlarge 5,242 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,168 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0,0552 USD
  ml.t2.large 0,1546 USD
  ml.t2.xlarge 0,3091 USD
  ml.t2.2xlarge 0.6182 USD
  ml.t3.medium 0.0694 USD
  ml.t3.large 0.1389 USD
  ml.t3.xlarge 0.2778 USD
  ml.t3.2xlarge
  0.555 USD
  ml.m4.xlarge 0,328 USD
  ml.m4.2xlarge 0,655 USD
  ml.m4.4xlarge 1,31 USD
  ml.m4.10xlarge 3.276 USD
  ml.m5.large 0,157 USD
  ml.m5.xlarge 0,314 USD
  ml.m5.2xlarge 0,627 USD
  ml.m5.4xlarge 1,254 USD
  ml.m5.12xlarge 3.763 USD
  ml.m4.16xlarge 5.242 USD
  ml.m5.24xlarge 7.526 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại  
  ml.c4.xlarge 0,349 USD
  ml.c4.2xlarge 0,697 USD
  ml.c4.4xlarge 1,396 USD
  ml.c4.8xlarge 2.79 USD
  ml.c5.xlarge 0,297 USD
  ml.c5.2xlarge 0,594 USD
  ml.c5.4xlarge 1,187 USD
  ml.c5.9xlarge 2,671 USD
  ml.c5.18xlarge 5.342 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.r5.large 0.196 USD
  ml.r5.xlarge 0.392 USD
  ml.r5.2xlarge 0.784 USD
  ml.r5.4xlarge 1.568 USD
  ml.r5.8xlarge 3.136 USD
  ml.r5.12xlarge 4.704 USD
  ml.r5.16xlarge 6.272 USD
  ml.r5.24xlarge 9.408 USD
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0,157 USD
  ml.m5.xlarge 0,314 USD
  ml.m5.2xlarge 0,627 USD
  ml.m5.4xlarge 1,254 USD
  ml.m5.12xlarge 3,763 USD
  ml.m5.24xlarge 7,526 USD
  ml.m4.xlarge 0,328 USD
  ml.m4.2xlarge 0,655 USD
  ml.m4.4xlarge 1,31 USD
  ml.m4.10xlarge 3,276 USD
  ml.m4.16xlarge 5,242 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,297 USD
  ml.c5.2xlarge 0,594 USD
  ml.c5.4xlarge 1,187 USD
  ml.c5.9xlarge 2,671 USD
  ml.c5.18xlarge 5.342 USD
  ml.c5n.xlarge 0.378 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.756 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.512 USD
  ml.c5n.9xlarge 3.402 USD
  ml.c5n.18xlarge 6.804 USD
  ml.c4.xlarge 0,349 USD
  ml.c4.2xlarge 0,697 USD
  ml.c4.4xlarge 1,396 USD
  ml.c4.8xlarge 2.79 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.g4dn.xlarge 0.883 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.263 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.023 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.655 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.572 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.311 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,168 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0,077 USD
  ml.t2.large 0,155 USD
  ml.t2.xlarge 0,309 USD
  ml.t2.2xlarge 0,618 USD
  ml.m5.large 0,157 USD
  ml.m5.xlarge 0,314 USD
  ml.m5.2xlarge 0,627 USD
  ml.m5.4xlarge 1,254 USD
  ml.m5.12xlarge 3,763 USD
  ml.m5.24xlarge 7,526 USD
  ml.m4.xlarge 0,328 USD
  ml.m4.2xlarge 0,655 USD
  ml.m4.4xlarge 1,31 USD
  ml.m4.10xlarge 3,276 USD
  ml.m4.16xlarge 5,242 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0,148 USD
  ml.c5.xlarge 0,297 USD
  ml.c5.2xlarge 0,594 USD
  ml.c5.4xlarge 1,187 USD
  ml.c5.9xlarge 2,671 USD
  ml.c5.18xlarge 5,342 USD
  ml.c4.large 0,174 USD
  ml.c4.xlarge 0,349 USD
  ml.c4.2xlarge 0,697 USD
  ml.c4.4xlarge 1,396 USD
  ml.c4.8xlarge 2,79 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0,157 USD
  ml.m5.xlarge 0,314 USD
  ml.m5.2xlarge 0,627 USD
  ml.m5.4xlarge 1,254 USD
  ml.m5.12xlarge 3,763 USD
  ml.m5.24xlarge 7,526 USD
  ml.m4.xlarge 0,328 USD
  ml.m4.2xlarge 0,655 USD
  ml.m4.4xlarge 1,31 USD
  ml.m4.10xlarge 3,276 USD
  ml.m4.16xlarge 5,242 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,297 USD
  ml.c5.2xlarge 0,594 USD
  ml.c5.4xlarge 1,187 USD
  ml.c5.9xlarge 2,671 USD
  ml.c5.18xlarge 5,342 USD
  ml.c4.xlarge 0,349 USD
  ml.c4.2xlarge 0,697 USD
  ml.c4.4xlarge 1,396 USD
  ml.c4.8xlarge 2,79 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,168 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

AWS GovCloud (US)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn – Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0544 USD
  ml.t2.large 0,1523 USD
  ml.t2.xlarge 0,3046 USD
  ml.t2.2xlarge 0,6093 USD
  ml.t3.medium 0,0683 USD
  ml.t3.large 0,1366 USD
  ml.t3.xlarge 0,2733 USD
  ml.t3.2xlarge 0,5466 USD
  ml.m4.xlarge 0,353 USD
  ml.m4.2xlarge 0.672 USD
  ml.m4.4xlarge 1,411 USD
  ml.m4.10xlarge 3.528 USD
  ml.m4.16xlarge 5,645 USD
  ml.m5.xlarge 0.339 USD
  ml.m5.2xlarge 0.678 USD
  ml.m5.4xlarge 1.355 USD
  ml.m5.12xlarge 4.066 USD
  ml.m5.24xlarge 8,131 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0.335 USD
  ml.c4.2xlarge 0.671 USD
  ml.c4.4xlarge 1.341 USD
  ml.c4.8xlarge 2,681 USD
  ml.c5.xlarge 0.286 USD
  ml.c5.2xlarge 0.571 USD
  ml.c5.4xlarge 1.142 USD
  ml.c5.9xlarge 2,57 USD
  ml.c5.18xlarge 5,141 USD
  ml.c5d.xlarge 0,325 USD
  ml.c5d.2xlarge 0,65 USD
  ml.c5d.4xlarge 1,299 USD
  ml.c5d.9xlarge 2,923 USD
  ml.c5d.18xlarge 5,846 USD
     
  Phiên bản GPU - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.512 USD
  ml.p2.8xlarge 12.096 USD
  ml.p2.16xlarge 24.192 USD
  ml.p3.2xlarge 5,141 USD
  ml.p3.8xlarge 20.563 USD
  ml.p3.16xlarge 41.126 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Dung lượng lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ đa dụng (SSD)        0,168 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker

  Phiên bản tiêu chuẩn – Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t3.medium 0,068 USD
  ml.t3.large 0,137 USD
  ml.t3.xlarge 0,273 USD
  ml.t3.2xlarge 0,547 USD
  ml.m4.xlarge 0,353 USD
  ml.m4.2xlarge 0,706 USD
  ml.m4.4xlarge 1,411 USD
  ml.m4.10xlarge 3.528 USD
  ml.m4.16xlarge 5,645 USD
  ml.m5.large 0.169 USD
  ml.m5.xlarge 0.339 USD
  ml.m5.2xlarge 0.678 USD
  ml.m5.4xlarge 1.355 USD
  ml.m5.12xlarge 4.066 USD
  ml.m5.24xlarge 8,131 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại  
  ml.c4.xlarge 0.335 USD
  ml.c4.2xlarge 0.671 USD
  ml.c4.4xlarge 1.341 USD
  ml.c4.8xlarge 2,681 USD
  ml.c5.xlarge 0.286 USD
  ml.c5.2xlarge 0.571 USD
  ml.c5.4xlarge 1.142 USD
  ml.c5.9xlarge 2,57 USD
  ml.c5.18xlarge 5,141 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu – Thế hệ hiện tại  
  ml.r5.large 0.211 USD
  ml.r5.xlarge 0.423 USD
  ml.r5.2xlarge 0.846 USD
  ml.r5.4xlarge 1.691 USD
  ml.r5.8xlarge 3.382 USD
  ml.r5.12xlarge 5.074 USD
  ml.r5.16xlarge 6.765 USD
  ml.r5.24xlarge 10.147 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.512 USD
  ml.p2.8xlarge 12.096 USD
  ml.p2.16xlarge 24.192 USD
  ml.p3.2xlarge 5,141 USD
  ml.p3.8xlarge 20.563 USD
  ml.p3.16xlarge 41.126 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Dung lượng lưu trữ ML
    Giá mỗi GB-tháng
  Lưu trữ đa dụng (SSD)        0,168 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn – Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.169 USD
  ml.m5.xlarge 0.339 USD
  ml.m5.2xlarge 0.678 USD
  ml.m5.4xlarge 1.355 USD
  ml.m5.12xlarge 4.066 USD
  ml.m5.24xlarge 8,131 USD
  ml.m4.xlarge 0,353 USD
  ml.m4.2xlarge 0,706 USD
  ml.m4.4xlarge 1,411 USD
  ml.m4.10xlarge 3.528 USD
  ml.m4.16xlarge 5,645 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.286 USD
  ml.c5.2xlarge 0.571 USD
  ml.c5.4xlarge 1.142 USD
  ml.c5.9xlarge 2,57 USD
  ml.c5.18xlarge 5,141 USD
  ml.c5n.xlarge 0.364 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.728 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.456 USD
  ml.c5n.9xlarge 3.276 USD
  ml.c5n.18xlarge 6.552 USD
  ml.c4.xlarge 0.335 USD
  ml.c4.2xlarge 0.671 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.341 USD
  ml.c4.8xlarge 2,681 USD
     
  Phiên bản GPU - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.512 USD
  ml.p2.8xlarge 12.096 USD
  ml.p2.16xlarge 24.192 USD
  ml.p3.2xlarge 5,141 USD
  ml.p3.8xlarge 20.563 USD
  ml.p3.16xlarge 41.126 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.928 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.327 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.125 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.840 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.903 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.680 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Dung lượng lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ đa dụng (SSD)        0,168 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn – Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0762 USD
  ml.t2.large 0,1523 USD
  ml.t2.xlarge 0,3046 USD
  ml.t2.2xlarge 0,6093 USD
  ml.m5.large 0.169 USD
  ml.m5.xlarge 0.339 USD
  ml.m5.2xlarge 0.678 USD
  ml.m5.4xlarge 1.355 USD
  ml.m5.12xlarge 4.066 USD
  ml.m5.24xlarge 8,131 USD
  ml.m4.xlarge 0,353 USD
  ml.m4.2xlarge 0,706 USD
  ml.m4.4xlarge 1,411 USD
  ml.m4.10xlarge 3.528 USD
  ml.m4.16xlarge 5,645 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0,143 USD
  ml.c5.xlarge 0.286 USD
  ml.c5.2xlarge 0.571 USD
  ml.c5.4xlarge 1.142 USD
  ml.c5.9xlarge 2,57 USD
  ml.c5.18xlarge 5,141 USD
  ml.c4.large 0,168 USD
  ml.c4.xlarge 0.335 USD
  ml.c4.2xlarge 0.671 USD
  ml.c4.4xlarge 1.341 USD
  ml.c4.8xlarge 2,681 USD
     
  Phiên bản GPU - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.512 USD
  ml.p2.8xlarge 12.096 USD
  ml.p2.16xlarge 24.192 USD
  ml.p3.2xlarge 5,141 USD
  ml.p3.8xlarge 20.563 USD
  ml.p3.16xlarge 41.126 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.g4dn.xlarge 0.928 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.327 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.125 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.840 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.903 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.680 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn – Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.169 USD
  ml.m5.xlarge 0.339 USD
  ml.m5.2xlarge 0.678 USD
  ml.m5.4xlarge 1.355 USD
  ml.m5.12xlarge 4.066 USD
  ml.m5.24xlarge 8,131 USD
  ml.m4.xlarge 0,353 USD
  ml.m4.2xlarge 0,706 USD
  ml.m4.4xlarge 1,411 USD
  ml.m4.10xlarge 3.528 USD
  ml.m4.16xlarge 5,645 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.286 USD
  ml.c5.2xlarge 0.571 USD
  ml.c5.4xlarge 1.142 USD
  ml.c5.9xlarge 2,57 USD
  ml.c5.18xlarge 5,141 USD
  ml.c4.xlarge 0.335 USD
  ml.c4.2xlarge 0.671 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.341 USD
  ml.c4.8xlarge 2,681 USD
     
  Phiên bản GPU - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.512 USD
  ml.p2.8xlarge 12.096 USD
  ml.p2.16xlarge 24.192 USD
  ml.p3.2xlarge 5,141 USD
  ml.p3.8xlarge 20.563 USD
  ml.p3.16xlarge 41.126 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ đa dụng (SSD)        0,168 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD/GB

Miền Trung Canada (Montreal)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0,0512 USD
  ml.t2.large 0,1434 USD
  ml.t2.xlarge 0,2867 USD
  ml.t2.2xlarge 0,5734 USD
  ml.m4.xlarge 0,311 USD
  ml.m4.2xlarge 0,622 USD
  ml.m4.4xlarge 1,243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4,973 USD
     
  Phiên bản GPU - Thế hệ hiện tại  
  ml.p3.2xlarge 4,712 USD
  ml.p3.8xlarge 18,85 USD
  ml.p3.16xlarge 37,699 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,154 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0,0512 USD
  ml.t2.large 0,1434 USD
  ml.t2.xlarge 0,2867 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5734 USD
  ml.t3.medium 0.065 USD
  ml.t3.large 0.130 USD
  ml.t3.xlarge 0.260 USD
  ml.t3.2xlarge 0.520 USD
  ml.m4.xlarge 0,311 USD
  ml.m4.2xlarge 0,622 USD
  ml.m4.4xlarge 1,243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4.973 USD
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0,3 USD
  ml.m5.2xlarge
  0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.mlm5.24xlarge 7.19 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0,305 USD
  ml.c4.2xlarge 0,613 USD
  ml.c4.4xlarge 1,226 USD
  ml.c4.8xlarge 2.45 USD
  ml.c5.xlarge 0,26 USD
  ml.c5.2xlarge 0,521 USD
  ml.c5.4xlarge 1,042 USD
  ml.c5.9xlarge 2,344 USD
  ml.c5.18xlarge 4.687 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.r5.large 0.193 USD
  ml.r5.xlarge 0.386 USD
  ml.r5.2xlarge 0.773 USD
  ml.r5.4xlarge 1.546 USD
  ml.r5.8xlarge 3.091 USD
  ml.r5.12xlarge 4.637 USD
  ml.r5.16xlarge 6.182 USD
  ml.r5.24xlarge 9.274 USD
     
  Phiên bản GPU - Thế hệ hiện tại  
  ml.p3.2xlarge 4,712 USD
  ml.p3.8xlarge 18,85 USD
  ml.p3.16xlarge 37.699 USD
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0,3 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.24xlarge 7,19 USD
  ml.m4.xlarge 0,311 USD
  ml.m4.2xlarge 0,622 USD
  ml.m4.4xlarge 1,243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4,973 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,266 USD
  ml.c5.2xlarge 0,521 USD
  ml.c5.4xlarge 1,042 USD
  ml.c5.9xlarge 2,344 USD
  ml.c5.18xlarge 4.687 USD
  ml.c5n.xlarge 0.330 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.661 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.322 USD
  ml.c5n.9xlarge 2.974 USD
  ml.c5n.18xlarge 5.947 USD
  ml.c4.xlarge 0,305 USD
  ml.c4.2xlarge 0,613 USD
  ml.c4.4xlarge 1,226 USD
  ml.c4.8xlarge 2,45 USD
     
  Phiên bản GPU - Thế hệ hiện tại  
  ml.p3.2xlarge 4,712 USD
  ml.p3.8xlarge 18,85 USD
  ml.p3.16xlarge 37.699 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.g4dn.xlarge 0.818 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.169 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.872 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.382 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.080 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.765 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,154 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0,072 USD
  ml.t2.large 0,143 USD
  ml.t2.xlarge 0,287 USD
  ml.t2.2xlarge 0,573 USD
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0,3 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.24xlarge 7,19 USD
  ml.m4.xlarge 0,311 USD
  ml.m4.2xlarge 0,622 USD
  ml.m4.4xlarge 1,243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4.973 USD
  ml.m5d.xlarge 0.353 USD
  ml.m5d.large 0.176 USD
  ml.m5d.4xlarge 1.411 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.706 USD
  ml.m5d.24xlarge 8.467 USD
  ml.m5d.12xlarge 4.239 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0,13 USD
  ml.c5.xlarge 0,26 USD
  ml.c5.2xlarge 0,521 USD
  ml.c5.4xlarge 1,042 USD
  ml.c5.9xlarge 2,344 USD
  ml.c5.18xlarge 4,687 USD
  ml.c4.large 0,154 USD
  ml.c4.xlarge 0,305 USD
  ml.c4.2xlarge 0,613 USD
  ml.c4.4xlarge 1,226 USD
  ml.c4.8xlarge 2.45 USD
  ml.c5d.xlarge 0.297 USD
  ml.c5d.large 0.148 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.671 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.187 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.594 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.342 USD
     
  Phiên bản GPU - Thế hệ hiện tại  
  ml.p3.2xlarge 4,712 USD
  ml.p3.8xlarge 18,85 USD
  ml.p3.16xlarge 37.699 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.g4dn.xlarge 0.818 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.169 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.872 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.382 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.080 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.765 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0,3 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.24xlarge 7,19 USD
  ml.m4.xlarge 0,311 USD
  ml.m4.2xlarge 0,622 USD
  ml.m4.4xlarge 1,243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4,973 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,26 USD
  ml.c5.2xlarge 0,521 USD
  ml.c5.4xlarge 1,042 USD
  ml.c5.9xlarge 2,344 USD
  ml.c5.18xlarge 4,687 USD
  ml.c4.xlarge 0,305 USD
  ml.c4.2xlarge 0,613 USD
  ml.c4.4xlarge 1,226 USD
  ml.c4.8xlarge 2,45 USD
     
  Phiên bản GPU - Thế hệ hiện tại  
  ml.p3.2xlarge 4,712 USD
  ml.p3.8xlarge 18,85 USD
  ml.p3.16xlarge 37,699 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,154 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

Châu Âu (Ai-len)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.05 USD
  ml.t2.large 0.1411 USD
  ml.t2.xlarge 0.2822 USD
  ml.t2.2xlarge 0,5645 USD
  ml.t3.medium 0,0638 USD
  ml.t3.large 0,1277 USD
  ml.t3.xlarge 0,2554 USD
  ml.t3.2xlarge 0,5107 USD
  ml.m4.xlarge 0,311 USD
  ml.m4.2xlarge 0,622 USD
  ml.m4.4xlarge 1,243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4,973 USD
  ml.m5.xlarge 0,3 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.24xlarge 7,19 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0.316 USD
  ml.c4.2xlarge 0.634 USD
  ml.c4.4xlarge 1.267 USD
  ml.c4.8xlarge 2,535 USD
  ml.c5.xlarge 0,269 USD
  ml.c5.2xlarge 0,538 USD
  ml.c5.4xlarge 1,075 USD
  ml.c5.9xlarge 2,419 USD
  ml.c5.18xlarge 4,838 USD
  ml.c5d.xlarge 0,305 USD
  ml.c5d.2xlarge 0,61 USD
  ml.c5d.4xlarge 1,221 USD
  ml.c5d.9xlarge 2,747 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.494 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.361 USD
  ml.p2.8xlarge 10.886 USD
  ml.p2.16xlarge 21.773 USD
  ml.p3.2xlarge 4.627 USD
  ml.p3.8xlarge 18.508 USD
  ml.p3.16xlarge 37.016 USD
  Các phiên bản sổ ghi chép Amazon SageMaker Studio
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.system 0.00399 USD
  ml.t3.micro 0.016 USD
  ml.t3.small 0.0319 USD
  ml.t3.medium 0,0638 USD
  ml.t3.large 0,1277 USD
  ml.t3.xlarge 0,2554 USD
  ml.t3.2xlarge 0.5107 USD
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0,3 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.8xlarge 2.397 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.16xlarge 4.794 USD
  ml.m5.24xlarge 7,19 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c5.large 0.134 USD
  ml.c5.xlarge 0,269 USD
  ml.c5.2xlarge 0,538 USD
  ml.c5.4xlarge 1,075 USD
  ml.c5.9xlarge 2.419 USD
  ml.c5.12xlarge 3.226 USD
  ml.c5.18xlarge 4.838 USD
  ml.c5.24xlarge 6.451 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p3.2xlarge 4.627 USD
  ml.p3.8xlarge 18.508 USD
  ml.p3.16xlarge 37.016 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.822 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.173 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.879 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.396 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.107 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.794 USD
  Tăng tốc suy diễn
  Trình tăng tốc Thông lượng trong FP-32 TFLOPS*
  Thông lượng trong FP-16 TFLOPS**
  Bộ nhớ Giá mỗi giờ
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.181 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.362 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.513 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.196 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.392 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB
  0,784 USD

  * FP-32 TFLOPS = chỉ thị dấu phẩy động 32 tỷ bit mỗi giây

  * FP-16 TFLOPS = chỉ thị dấu phẩy động 16 tỷ bit mỗi giây

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,154 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.05 USD
  ml.t2.large 0.1411 USD
  ml.t2.xlarge 0.2822 USD
  ml.t2.2xlarge 0,5645 USD
  ml.t3.medium 0,0638 USD
  ml.t3.large 0,1277 USD
  ml.t3.xlarge 0,2554 USD
  ml.t3.2xlarge 0,5107 USD
  ml.m4.xlarge 0,311 USD
  ml.m4.2xlarge 0,622 USD
  ml.m4.4xlarge 1,243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4.973 USD
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0,3 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.24xlarge 7,19 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0.316 USD
  ml.c4.2xlarge 0.634 USD
  ml.c4.4xlarge 1.267 USD
  ml.c4.8xlarge 2,535 USD
  ml.c5.xlarge 0,269 USD
  ml.c5.2xlarge 0,538 USD
  ml.c5.4xlarge 1,075 USD
  ml.c5.9xlarge 2,419 USD
  ml.c5.18xlarge 4,838 USD
  ml.c5d.xlarge 0,305 USD
  ml.c5d.2xlarge 0,61 USD
  ml.c5d.4xlarge 1,221 USD
  ml.c5d.9xlarge 2,747 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.494 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.r5.large 0.197 USD
  ml.r5.xlarge 0.395 USD
  ml.r5.2xlarge 0.79 USD
  ml.r5.4xlarge 1.579 USD
  ml.r5.8xlarge 3.158 USD
  ml.r5.12xlarge 4.737 USD
  ml.r5.16xlarge 6.317 USD
  ml.r5.24xlarge 9.475 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.361 USD
  ml.p2.8xlarge 10.886 USD
  ml.p2.16xlarge 21.773 USD
  ml.p3.2xlarge 4.627 USD
  ml.p3.8xlarge 18.508 USD
  ml.p3.16xlarge 37.016 USD
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0,3 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.24xlarge 7,19 USD
  ml.m4.xlarge 0,311 USD
  ml.m4.2xlarge 0,622 USD
  ml.m4.4xlarge 1,243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4,973 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,269 USD
  ml.c5.2xlarge 0,538 USD
  ml.c5.4xlarge 1,075 USD
  ml.c5.9xlarge 2,419 USD
  ml.c5.18xlarge 4.838 USD
  ml.c5n.xlarge 0.342 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.683 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.366 USD
  ml.c5n.9xlarge 3.074 USD
  ml.c5n.18xlarge 6.149 USD
  ml.c4.xlarge 0.316 USD
  ml.c4.2xlarge 0.634 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.267 USD
  ml.c4.8xlarge 2.535 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.361 USD
  ml.p2.8xlarge 10.886 USD
  ml.p2.16xlarge 21.773 USD
  ml.p3.2xlarge 4.627 USD
  ml.p3.8xlarge 18.508 USD
  ml.p3.16xlarge 37.016 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.822 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.173 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.879 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.396 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.107 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.794 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,154 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.07 USD
  ml.t2.large 0.1411 USD
  ml.t2.xlarge 0.2822 USD
  ml.t2.2xlarge 0,5645 USD
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0,3 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.24xlarge 7,19 USD
  ml.m4.xlarge 0,311 USD
  ml.m4.2xlarge 0,622 USD
  ml.m4.4xlarge 1,243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4,973 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0.134 USD
  ml.c5.xlarge 0,269 USD
  ml.c5.2xlarge 0,538 USD
  ml.c5.4xlarge 1,075 USD
  ml.c5.9xlarge 2,419 USD
  ml.c5.18xlarge 4,838 USD
  ml.c4.large 0.158 USD
  ml.c4.xlarge 0.316 USD
  ml.c4.2xlarge 0.634 USD
  ml.c4.4xlarge 1.267 USD
  ml.c4.8xlarge 2.535 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại  
  ml.r5.large 0.197 USD
  ml.r5.xlarge 0.395 USD
  ml.r5.2xlarge 0.79 USD
  ml.r5.4xlarge 1.579 USD
  ml.r5.12xlarge 4.738 USD
  ml.r5.24xlarge 9.475 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.361 USD
  ml.p2.8xlarge 10.886 USD
  ml.p2.16xlarge 21.773 USD
  ml.p3.2xlarge 4.627 USD
  ml.p3.8xlarge 18.508 USD
  ml.p3.16xlarge 37.016 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.821 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.174 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.879 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.397 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.107 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.793 USD
  Tăng tốc suy diễn
  Trình tăng tốc Thông lượng trong FP-32 TFLOPS*
  Thông lượng trong FP-16 TFLOPS**
  Bộ nhớ Giá mỗi giờ
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.181 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.362 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.513 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.196 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.392 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB
  0,784 USD

  * FP-32 TFLOPS = chỉ thị dấu phẩy động 32 tỷ bit mỗi giây

  * FP-16 TFLOPS = chỉ thị dấu phẩy động 16 tỷ bit mỗi giây

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.15 USD
  ml.m5.xlarge 0,3 USD
  ml.m5.2xlarge 0.599 USD
  ml.m5.4xlarge 1.198 USD
  ml.m5.12xlarge 3.595 USD
  ml.m5.24xlarge 7,19 USD
  ml.m4.xlarge 0,311 USD
  ml.m4.2xlarge 0,622 USD
  ml.m4.4xlarge 1,243 USD
  ml.m4.10xlarge 3.108 USD
  ml.m4.16xlarge 4,973 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,269 USD
  ml.c5.2xlarge 0,538 USD
  ml.c5.4xlarge 1,075 USD
  ml.c5.9xlarge 2,419 USD
  ml.c5.18xlarge 4,838 USD
  ml.c4.xlarge 0.316 USD
  ml.c4.2xlarge 0.634 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.267 USD
  ml.c4.8xlarge 2.535 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.361 USD
  ml.p2.8xlarge 10.886 USD
  ml.p2.16xlarge 21.773 USD
  ml.p3.2xlarge 4.627 USD
  ml.p3.8xlarge 18.508 USD
  ml.p3.16xlarge 37,016 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,154 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

Châu Âu (Frankfurt)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0536 USD
  ml.t2.large 0.1501 USD
  ml.t2.xlarge 0.3002 USD
  ml.t2.2xlarge 0,6003 USD
  ml.t3.medium 0,0672 USD
  ml.t3.large 0,1344 USD
  ml.t3.xlarge 0,2688 USD
  ml.t3.2xlarge 0,5376 USD
  ml.m4.xlarge 0.336 USD
  ml.m4.2xlarge 0.672 USD
  ml.m4.4xlarge 1.344 USD
  ml.m4.10xlarge 3.36 USD
  ml.m4.16xlarge 5,376 USD
  ml.m5.xlarge 0.322 USD
  ml.m5.2xlarge 0.644 USD
  ml.m5.4xlarge 1.288 USD
  ml.m5.12xlarge 3.864 USD
  ml.m5.24xlarge 7,728 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge 1.273 USD
  ml.c4.8xlarge 2,544 USD
  ml.c5.xlarge 0.272 USD
  ml.c5.2xlarge 0.543 USD
  ml.c5.4xlarge 1.086 USD
  ml.c5.9xlarge 2.444 USD
  ml.c5.18xlarge 4,889 USD
  ml.c5d.xlarge 0,311 USD
  ml.c5d.2xlarge 0,622 USD
  ml.c5d.4xlarge 1,243 USD
  ml.c5d.9xlarge 2,797 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.594 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.856 USD
  ml.p2.8xlarge 14.851 USD
  ml.p2.16xlarge 29.702 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,1666 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0536 USD
  ml.t2.large 0.1501 USD
  ml.t2.xlarge 0.3002 USD
  ml.t2.2xlarge 0,6003 USD
  ml.t3.medium 0,0672 USD
  ml.t3.large 0,1344 USD
  ml.t3.xlarge 0,2688 USD
  ml.t3.2xlarge 0,5376 USD
  ml.m4.xlarge 0.336 USD
  ml.m4.2xlarge 0.672 USD
  ml.m4.4xlarge 1.344 USD
  ml.m4.10xlarge 3.36 USD
  ml.m4.16xlarge 5.376 USD
  ml.m5.large 0,161 USD
  ml.m5.xlarge 0.322 USD
  ml.m5.2xlarge 0.644 USD
  ml.m5.4xlarge 1.288 USD
  ml.m5.12xlarge 3.864 USD
  ml.m5.24xlarge 7,728 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge 1.273 USD
  ml.c4.8xlarge 2,544 USD
  ml.c5.xlarge 0.272 USD
  ml.c5.2xlarge 0.543 USD
  ml.c5.4xlarge 1.086 USD
  ml.c5.9xlarge 2.444 USD
  ml.c5.18xlarge 4,889 USD
  ml.c5d.xlarge 0,311 USD
  ml.c5d.2xlarge 0,622 USD
  ml.c5d.4xlarge 1,243 USD
  ml.c5d.9xlarge 2,797 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.594 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.r5.large 0.213 USD
  ml.r5.xlarge 0.426 USD
  ml.r5.2xlarge 0.851 USD
  ml.r5.4xlarge 1.702 USD
  ml.r5.8xlarge 3.405 USD
  ml.r5.12xlarge 5.107 USD
  ml.r5.16xlarge 6.81 USD
  ml.r5.24xlarge 10.214 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.856 USD
  ml.p2.8xlarge 14.851 USD
  ml.p2.16xlarge 29.702 USD
  ml.p3.2xlarge 5.352 USD
  ml.p3.8xlarge 21.409 USD
  ml.p3.16xlarge 42.818 USD
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0,161 USD
  ml.m5.xlarge 0.322 USD
  ml.m5.2xlarge 0.644 USD
  ml.m5.4xlarge 1.288 USD
  ml.m5.12xlarge 3.864 USD
  ml.m5.24xlarge 7,728 USD
  ml.m4.xlarge 0.336 USD
  ml.m4.2xlarge 0.672 USD
  ml.m4.4xlarge 1.344 USD
  ml.m4.10xlarge 3.36 USD
  ml.m4.16xlarge 5,376 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.272 USD
  ml.c5.2xlarge 0.543 USD
  ml.c5.4xlarge 1.086 USD
  ml.c5.9xlarge 2.444 USD
  ml.c5.18xlarge 4.889 USD
  ml.c5n.xlarge 0.344 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.689 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.378 USD
  ml.c5n.9xlarge 3.100 USD
  ml.c5n.18xlarge 6.199 USD
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.273 USD
  ml.c4.8xlarge 2.544 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.856 USD
  ml.p2.8xlarge 14.851 USD
  ml.p2.16xlarge 29.702 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.921 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.316 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.107 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.808 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.846 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.616 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,154 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.075 USD
  ml.t2.large 0.1501 USD
  ml.t2.xlarge 0.3002 USD
  ml.t2.2xlarge 0,6003 USD
  ml.m5.large 0,161 USD
  ml.m5.xlarge 0.322 USD
  ml.m5.2xlarge 0.644 USD
  ml.m5.4xlarge 1.288 USD
  ml.m5.12xlarge 3.864 USD
  ml.m5.24xlarge 7,728 USD
  ml.m4.xlarge 0.336 USD
  ml.m4.2xlarge 0.672 USD
  ml.m4.4xlarge 1.344 USD
  ml.m4.10xlarge 3.36 USD
  ml.m4.16xlarge 5.376 USD
  ml.m5d.xlarge 0.381 USD
  ml.m5d.large 0.19 USD
  ml.m5d.4xlarge 1.523 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.762 USD
  ml.m5d.24xlarge 9.139 USD
  ml.m5d.12xlarge 4.57 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0.136 USD
  ml.c5.xlarge 0.272 USD
  ml.c5.2xlarge 0.543 USD
  ml.c5.4xlarge 1.086 USD
  ml.c5.9xlarge 2.444 USD
  ml.c5.18xlarge 4,889 USD
  ml.c4.large 0.16 USD
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge 1.273 USD
  ml.c4.8xlarge 2.544 USD
  ml.c5d.xlarge 0.311 USD
  ml.c5d.large 0.155 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.797 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.243 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.622 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.594 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại  
  ml.r5.large 0.213 USD
  ml.r5.xlarge 0.416 USD
  ml.r5.2xlarge 0.851 USD
  ml.r5.4xlarge 1.702 USD
  ml.r5.12xlarge 5.107 USD
  ml.r5.24xlarge 10.214 USD
  ml.r5d.xlarge 0.484 USD
  ml.r5d.large 0.242 USD
  ml.r5d.4xlarge 1.938 USD
  ml.r5d.2xlarge 0.969 USD
  ml.r5d.24xlarge 11.626 USD
  ml.r5d.12xlarge 5.813 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.856 USD
  ml.p2.8xlarge 14.851 USD
  ml.p2.16xlarge 29.702 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.921 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.316 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.107 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.808 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.846 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.616 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0,161 USD
  ml.m5.xlarge 0.322 USD
  ml.m5.2xlarge 0.644 USD
  ml.m5.4xlarge 1.288 USD
  ml.m5.12xlarge 3.864 USD
  ml.m5.24xlarge 7,728 USD
  ml.m4.xlarge 0.336 USD
  ml.m4.2xlarge 0.672 USD
  ml.m4.4xlarge 1.344 USD
  ml.m4.10xlarge 3.36 USD
  ml.m4.16xlarge 5,376 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.272 USD
  ml.c5.2xlarge 0.543 USD
  ml.c5.4xlarge 1.086 USD
  ml.c5.9xlarge 2.444 USD
  ml.c5.18xlarge 4,889 USD
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.273 USD
  ml.c4.8xlarge 2.544 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 1.856 USD
  ml.p2.8xlarge 14.851 USD
  ml.p2.16xlarge 29.702 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,154 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

Châu Âu (London)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0,052 USD
  ml.t2.large 0,1478 USD
  ml.t2.xlarge 0,2957 USD
  ml.t2.2xlarge 0,5914 USD
  ml.m4.xlarge 0,325 USD
  ml.m4.2xlarge 0,65 USD
  ml.m4.4xlarge 1,299 USD
  ml.m4.10xlarge 3,248 USD
  ml.m4.16xlarge 5.197 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p3.2xlarge 5,025 USD
  ml.p3.8xlarge 20,098 USD
  ml.p3.16xlarge 40,197 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,162 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0,052 USD
  ml.t2.large 0,1478 USD
  ml.t2.xlarge 0,2957 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5914 USD
  ml.t3.medium 0.661 USD
  ml.t3.large 0.1322 USD
  ml.t3.xlarge 0.2643 USD
  ml.t3.2xlarge 0.5286 USD
  ml.m4.xlarge 0,325 USD
  ml.m4.2xlarge 0,65 USD
  ml.m4.4xlarge 1,299 USD
  ml.m4.10xlarge 3,248 USD
  ml.m4.16xlarge 5.197 USD
  ml.m5.large 0,155 USD
  ml.m5.xlarge 0,311 USD
  ml.m5.2xlarge 0,622 USD
  ml.m5.4xlarge 1,243 USD
  ml.m5.12xlarge 3,73 USD
  ml.m5.24xlarge 7.459 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0,332 USD
  ml.c4.2xlarge 0,666 USD
  ml.c4.4xlarge 1,33 USD
  ml.c4.8xlarge 2.663 USD
  ml.c5.xlarge 0,283 USD
  ml.c5.2xlarge 0,566 USD
  ml.c5.4xlarge 1,131 USD
  ml.c5.9xlarge
  2,545 USD
  ml.c5.18xlarge
  5.09 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.r5.large 0.207 USD
  ml.r5.xlarge 0.414 USD
  ml.r5.2xlarge 0.829 USD
  ml.r5.4xlarge 1.658 USD
  ml.r5.8xlarge 3.315 USD
  ml.r5.12xlarge 4.973 USD
  ml.r5.16xlarge 6.630 USD
  ml.r5.24xlarge 9.946 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p3.2xlarge 5,025 USD
  ml.p3.8xlarge 20,098 USD
  ml.p3.16xlarge 40.197 USD
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0,155 USD
  ml.m5.xlarge 0,311 USD
  ml.m5.2xlarge 0,622 USD
  ml.m5.4xlarge 1,243 USD
  ml.m5.12xlarge 3,73 USD
  ml.m5.24xlarge 7,459 USD
  ml.m4.xlarge 0,325 USD
  ml.m4.2xlarge 0,65 USD
  ml.m4.4xlarge 1,299 USD
  ml.m4.10xlarge 3,248 USD
  ml.m4.16xlarge 5,197 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,283 USD
  ml.c5.2xlarge 0,566 USD
  ml.c5.4xlarge 1,131 USD
  ml.c5.9xlarge 2,545 USD
  ml.c5.18xlarge 5,09 USD
  ml.c4.xlarge 0,332 USD
  ml.c4.2xlarge 0,666 USD
  ml.c4.4xlarge
  1,33 USD
  ml.c4.8xlarge 2.663 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p3.2xlarge 5,025 USD
  ml.p3.8xlarge 20,098 USD
  ml.p3.16xlarge 40.197 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.861 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.232 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.973 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.564 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.408 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.129 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,162 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0,073 USD
  ml.t2.large 0,148 USD
  ml.t2.xlarge 0,296 USD
  ml.t2.2xlarge 0,591 USD
  ml.m5.large 0,155 USD
  ml.m5.xlarge 0,311 USD
  ml.m5.2xlarge 0,622 USD
  ml.m5.4xlarge 1,243 USD
  ml.m5.12xlarge 3,73 USD
  ml.m5.24xlarge 7,459 USD
  ml.m4.xlarge 0,325 USD
  ml.m4.2xlarge 0,65 USD
  ml.m4.4xlarge 1,299 USD
  ml.m4.10xlarge 3,248 USD
  ml.m4.16xlarge 5,197 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0,141 USD
  ml.c5.xlarge 0,283 USD
  ml.c5.2xlarge 0,566 USD
  ml.c5.4xlarge 1,131 USD
  ml.c5.9xlarge 2,545 USD
  ml.c5.18xlarge 5,09 USD
  ml.c4.large 0,167 USD
  ml.c4.xlarge 0,332 USD
  ml.c4.2xlarge 0,666 USD
  ml.c4.4xlarge 1,33 USD
  ml.c4.8xlarge 2.663 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại  
  ml.r5.large 0.207 USD
  ml.r5.xlarge 0.414 USD
  ml.r5.2xlarge 0.829 USD
  ml.r5.4xlarge 1.658 USD
  ml.r5.12xlarge 4.973 USD
  ml.r5.24xlarge 9.946 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p3.2xlarge 5,025 USD
  ml.p3.8xlarge 20,098 USD
  ml.p3.16xlarge 40.197 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.862 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.232 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.972 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.564 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.408 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.129 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0,155 USD
  ml.m5.xlarge 0,311 USD
  ml.m5.2xlarge 0,622 USD
  ml.m5.4xlarge 1,243 USD
  ml.m5.12xlarge 3,73 USD
  ml.m5.24xlarge 7,459 USD
  ml.m4.xlarge 0,325 USD
  ml.m4.2xlarge 0,65 USD
  ml.m4.4xlarge 1,299 USD
  ml.m4.10xlarge 3,248 USD
  ml.m4.16xlarge 5,197 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,283 USD
  ml.c5.2xlarge 0,566 USD
  ml.c5.4xlarge 1,131 USD
  ml.c5.9xlarge 2,545 USD
  ml.c5.18xlarge 5,09 USD
  ml.c4.xlarge 0,332 USD
  ml.c4.2xlarge 0,666 USD
  ml.c4.4xlarge
  1,33 USD
  ml.c4.8xlarge 2.663 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p3.2xlarge 5,025 USD
  ml.p3.8xlarge 20,098 USD
  ml.p3.16xlarge 40,197 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,162 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho tham chiếu thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

Châu Âu (Paris)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.074 USD
  ml.t2.large 0,148 USD
  ml.t2.xlarge 0,296 USD
  ml.t2.2xlarge 0.592 USD
  ml.t3.medium 0.066 USD
  ml.t3.large 0.132 USD
  ml.t3.xlarge 0.265 USD
  ml.t3.2xlarge 0.529 USD
  ml.m5.xlarge 0,314 USD
  ml.m5.2xlarge 0.628 USD
  ml.m5.4xlarge 1.255 USD
  ml.m5.12xlarge 3.764 USD
  ml.m5.24xlarge 7.527 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c5.xlarge 0,283 USD
  ml.c5.2xlarge 0,566 USD
  ml.c5.4xlarge 1.132 USD
  ml.c5.9xlarge 2.546 USD
  ml.c5.18xlarge 5.091 USD
  ml.c5d.xlarge 0.322 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.644 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.288 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.898 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.796 USD
     

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ Mục đích chung (SSD)        0.1624 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.074 USD
  ml.t2.large 0,148 USD
  ml.t2.xlarge 0,296 USD
  ml.t2.2xlarge 0.592 USD
  ml.t3.medium 0.066 USD
  ml.t3.large 0.132 USD
  ml.t3.xlarge 0.265 USD
  ml.t3.2xlarge 0.529 USD
  ml.m5.large 0,157 USD
  ml.m5.xlarge 0,314 USD
  ml.m5.2xlarge 0.628 USD
  ml.m5.4xlarge 1.255 USD
  ml.m5.12xlarge 3.764 USD
  ml.m5.24xlarge 7.527 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c5.xlarge 0,283 USD
  ml.c5.2xlarge 0,566 USD
  ml.c5.4xlarge 1.132 USD
  ml.c5.9xlarge 2.546 USD
  ml.c5.18xlarge 5.091 USD
  ml.c5d.xlarge 0.322 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.644 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.288 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.898 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.796 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.r5.large 0.207 USD
  ml.r5.xlarge 0.414 USD
  ml.r5.2xlarge 0.829 USD
  ml.r5.4xlarge 1.658 USD
  ml.r5.8xlarge 3.315 USD
  ml.r5.12xlarge
  4.973 USD
  ml.r5.16xlarge 6.630 USD
  ml.r5.24xlarge 9.946 USD
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0,157 USD
  ml.m5.xlarge 0,314 USD
  ml.m5.2xlarge 0.628 USD
  ml.m5.4xlarge 1.255 USD
  ml.m5.12xlarge 3.764 USD
  ml.m5.24xlarge 7.527 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,283 USD
  ml.c5.2xlarge 0,566 USD
  ml.c5.4xlarge 1.132 USD
  ml.c5.9xlarge 2.546 USD
  ml.c5.18xlarge 5.091 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.g4dn.xlarge 0.861 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.231 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.971 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.562 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.404 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.123 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ Mục đích chung (SSD)        0.1624 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.074 USD
  ml.t2.large 0,148 USD
  ml.t2.xlarge 0,296 USD
  ml.t2.2xlarge 0.592 USD
  ml.m5.large 0,157 USD
  ml.m5.xlarge 0,314 USD
  ml.m5.2xlarge 0.628 USD
  ml.m5.4xlarge 1.255 USD
  ml.m5.12xlarge 3.764 USD
  ml.m5.24xlarge 7.527 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0,141 USD
  ml.c5.xlarge 0,283 USD
  ml.c5.2xlarge 0,566 USD
  ml.c5.4xlarge 1.132 USD
  ml.c5.9xlarge 2.546 USD
  ml.c5.18xlarge 5.091 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại  
  ml.r5.large 0.207 USD
  ml.r5.xlarge 0.414 USD
  ml.r5.2xlarge 0.829 USD
  ml.r5.4xlarge 1.658 USD
  ml.r5.12xlarge 4.973 USD
  ml.r5.24xlarge 9.946 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.g4dn.xlarge 0.861 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.231 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.971 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.562 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.404 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.123 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0,157 USD
  ml.m5.xlarge 0,314 USD
  ml.m5.2xlarge 0.628 USD
  ml.m5.4xlarge 1.255 USD
  ml.m5.12xlarge 3.764 USD
  ml.m5.24xlarge 7.527 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,283 USD
  ml.c5.2xlarge 0,566 USD
  ml.c5.4xlarge 1.132 USD
  ml.c5.9xlarge 2.546 USD
  ml.c5.18xlarge 5.091 USD
     

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ Mục đích chung (SSD)        0.1624 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy diễn theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

Châu Âu (Stockholm)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t3.medium 0.06 USD
  ml.t3.large 0.121 USD
  ml.t3.xlarge 0.242 USD
  ml.t3.2xlarge 0.484 USD
  ml.m5.xlarge 0.286 USD
  ml.m5.2xlarge 0.572 USD
  ml.m5.4xlarge 1.143 USD
  ml.m5.12xlarge 3.428 USD
  ml.m5.24xlarge 6.855 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c5.xlarge 0.255 USD
  ml.c5.2xlarge 0.51 USD
  ml.c5.4xlarge 1.02 USD
  ml.c5.9xlarge 2.294 USD
  ml.c5.18xlarge 4.587 USD
  ml.c5d.xlarge 0.292 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.583 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.165 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.621 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.242 USD
     

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ Mục đích chung (SSD)        0.1463 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t3.medium 0.06 USD
  ml.t3.large 0.121 USD
  ml.t3.xlarge 0.242 USD
  ml.t3.2xlarge 0.484 USD
  ml.m5.large 0.143 USD
  ml.m5.xlarge 0.286 USD
  ml.m5.2xlarge 0.572 USD
  ml.m5.4xlarge 1.143 USD
  ml.m5.12xlarge 3.428 USD
  ml.m5.24xlarge 6.855 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c5.xlarge 0.255 USD
  ml.c5.2xlarge 0.51 USD
  ml.c5.4xlarge 1.02 USD
  ml.c5.9xlarge 2.294 USD
  ml.c5.18xlarge 4.587 USD
  ml.c5d.xlarge 0.292 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.583 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.165 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.621 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.242 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.r5.large 0.188 USD
  ml.r5.xlarge 0.375 USD
  ml.r5.2xlarge 0.736 USD
  ml.r5.4xlarge 1.501 USD
  ml.r5.8xlarge 3.002 USD
  ml.r5.12xlarge 4.502 USD
  ml.r5.16xlarge 6.003 USD
  ml.r5.24xlarge 9.005 USD
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.143 USD
  ml.m5.xlarge 0.286 USD
  ml.m5.2xlarge 0.572 USD
  ml.m5.4xlarge 1.143 USD
  ml.m5.12xlarge 3.428 USD
  ml.m5.24xlarge 6.855 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.255 USD
  ml.c5.2xlarge 0.51 USD
  ml.c5.4xlarge 1.02 USD
  ml.c5.9xlarge 2.294 USD
  ml.c5.18xlarge 4.587 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.g4dn.xlarge 0.781 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.117 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.788 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.231 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.810 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.464 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ Mục đích chung (SSD)        0.1463 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.143 USD
  ml.m5.xlarge 0.286 USD
  ml.m5.2xlarge 0.572 USD
  ml.m5.4xlarge 1.143 USD
  ml.m5.12xlarge 3.428 USD
  ml.m5.24xlarge 6.855 USD
  ml.m5d.xlarge 0.336 USD
  ml.m5d.large 0.168 USD
  ml.m5d.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5d.24xlarge 8.064 USD
  ml.m5d.12xlarge 4.032 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0.127 USD
  ml.c5.xlarge 0.255 USD
  ml.c5.2xlarge 0.51 USD
  ml.c5.4xlarge 1.02 USD
  ml.c5.9xlarge 2.294 USD
  ml.c5.18xlarge 4.587 USD
  ml.c5d.xlarge 0.291 USD
  ml.c5d.large 0.146 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.621 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.165 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.582 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.242 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại  
  ml.r5.large 0.188 USD
  ml.r5.xlarge 0.375 USD
  ml.r5.2xlarge 0.750 USD
  ml.r5.4xlarge 1.501 USD
  ml.r5.12xlarge 4.502 USD
  ml.r5.24xlarge 9.005 USD
  ml.r5d.xlarge 0.426 USD
  ml.r5d.large 0.213 USD
  ml.r5d.4xlarge 1.702 USD
  ml.r5d.2xlarge 0.851 USD
  ml.r5d.24xlarge 10.213 USD
  ml.r5d.12xlarge 5.107 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.g4dn.xlarge 0.781 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.117 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.788 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.231 USD
  ml.g4dn.12xlarge 5.81 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.464 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.143 USD
  ml.m5.xlarge 0.286 USD
  ml.m5.2xlarge 0.572 USD
  ml.m5.4xlarge 1.143 USD
  ml.m5.12xlarge 3.428 USD
  ml.m5.24xlarge 6.855 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.255 USD
  ml.c5.2xlarge 0.51 USD
  ml.c5.4xlarge 1.02 USD
  ml.c5.9xlarge 2.294 USD
  ml.c5.18xlarge 4.587 USD
     

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ Mục đích chung (SSD)        0.1463 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy diễn theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t3.medium 0.082 USD
  ml.t3.large 0.164 USD
  ml.t3.xlarge 0.328 USD
  ml.t3.2xlarge 0.655 USD
  ml.m5.xlarge 0.37 USD
  ml.m5.2xlarge 0.74 USD
  ml.m5.4xlarge 1.479 USD
  ml.m5.12xlarge 4.436 USD
  ml.m5.24xlarge 8.871 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c5.xlarge 0.303 USD
  ml.c5.2xlarge 0.605 USD
  ml.c5.4xlarge 1.21 USD
  ml.c5.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5.18xlarge 5.444 USD
  ml.c5d.xlarge 0.345 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.689 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.378 USD
  ml.c5d.9xlarge 3.1 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.2 USD
     

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ Mục đích chung (SSD)        0.1848 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t3.medium 0.082 USD
  ml.t3.large 0.164 USD
  ml.t3.xlarge 0.327 USD
  ml.t3.2xlarge 0.654 USD
  ml.m5.large 0.185 USD
  ml.m5.xlarge 0.37 USD
  ml.m5.2xlarge 0.74 USD
  ml.m5.4xlarge 1.479 USD
  ml.m5.12xlarge 4.436 USD
  ml.m5.24xlarge 8.871 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c5.xlarge 0.303 USD
  ml.c5.2xlarge 0.605 USD
  ml.c5.4xlarge 1.21 USD
  ml.c5.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5.18xlarge 5.444 USD
  ml.c5d.xlarge 0.345 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.689 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.378 USD
  ml.c5d.9xlarge 3.1 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.2 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.r5.large 0.234 USD
  ml.r5.xlarge 0.468 USD
  ml.r5.2xlarge 0.935 USD
  ml.r5.4xlarge 1.870 USD
  ml.r5.8xlarge 3.741 USD
  ml.r5.12xlarge 5.611 USD
  ml.r5.16xlarge 7.482 USD
  ml.r5.24xlarge 11.222 USD
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.185 USD
  ml.m5.xlarge 0.37 USD
  ml.m5.2xlarge 0.74 USD
  ml.m5.4xlarge 1.479 USD
  ml.m5.12xlarge 4.436 USD
  ml.m5.24xlarge 8.871 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.303 USD
  ml.c5.2xlarge 0.605 USD
  ml.c5.4xlarge 1.21 USD
  ml.c5.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5.18xlarge 5.444 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.g4dn.xlarge 1.134 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.621 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.596 USD
  ml.g4dn.8xlarge 4.691 USD
  ml.g4dn.12xlarge 8.434 USD
  ml.g4dn.16xlarge 9.383 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ Mục đích chung (SSD)        0.1848 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.185 USD
  ml.m5.xlarge 0.37 USD
  ml.m5.2xlarge 0.74 USD
  ml.m5.4xlarge 1.479 USD
  ml.m5.12xlarge 4.436 USD
  ml.m5.24xlarge 8.871 USD
  ml.m5d.large 0.217 USD
  ml.m5d.xlarge 0.434 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.868 USD
  ml.m5d.4xlarge 1.736 USD
  ml.m5d.12xlarge 5.208 USD
  ml.m5d.24xlarge 10.416 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0.151 USD
  ml.c5.xlarge 0.303 USD
  ml.c5.2xlarge 0.605 USD
  ml.c5.4xlarge 1.21 USD
  ml.c5.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5.18xlarge 5.444 USD
  ml.c5d.large 0.172 USD
  ml.c5d.xlarge 0.344 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.689 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.378 USD
  ml.c5d.9xlarge 3.100 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.199 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại  
  ml.r5.large 0.234 USD
  ml.r5.xlarge 0.468 USD
  ml.r5.2xlarge 0.935 USD
  ml.r5.4xlarge 1.87 USD
  ml.r5.12xlarge 5.611 USD
  ml.r5.24xlarge 11.222 USD
  ml.r5d.large 0.245 USD
  ml.r5d.xlarge 0.490 USD
  ml.r5d.2xlarge 0.980 USD
  ml.r5d.4xlarge 1.736 USD
  ml.r5d.12xlarge 5.880 USD
  ml.r5d.24xlarge 11.760 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.g4dn.xlarge 1.134 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.621 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.596 USD
  ml.g4dn.8xlarge 4.691 USD
  ml.g4dn.12xlarge 8.434 USD
  ml.g4dn.16xlarge 9.383 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.185 USD
  ml.m5.xlarge 0.37 USD
  ml.m5.2xlarge 0.74 USD
  ml.m5.4xlarge 1.479 USD
  ml.m5.12xlarge 4.436 USD
  ml.m5.24xlarge 8.871 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.303 USD
  ml.c5.2xlarge 0.605 USD
  ml.c5.4xlarge 1.21 USD
  ml.c5.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5.18xlarge 5.444 USD
     

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ Mục đích chung (SSD)        0.1848 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy diễn theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0,0496 USD
  ml.t2.large 0,1389 USD
  ml.t2.xlarge 0,2778 USD
  ml.t2.2xlarge 0,5555 USD
  ml.m4.xlarge 0,294 USD
  ml.m4.2xlarge 0,588 USD
  ml.m4.4xlarge 1,176 USD
  ml.m4.10xlarge 2,94 USD
  ml.m4.16xlarge 4,704 USD
     
  Phiên bản GPU - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2,405 USD
  ml.p2.8xlarge 19,242 USD
  ml.p2.16xlarge 38,483 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,16 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0,0496 USD
  ml.t2.large 0,1389 USD
  ml.t2.xlarge 0,2778 USD
  ml.t2.2xlarge 0.5555 USD
  ml.t3.medium 0.063 USD
  ml.t3.large 0.125 USD
  ml.t3.xlarge 0.251 USD
  ml.t3.2xlarge 0.502 USD
  ml.m4.xlarge 0,294 USD
  ml.m4.2xlarge 0,588 USD
  ml.m4.4xlarge 1,176 USD
  ml.m4.10xlarge 2,94 USD
  ml.m4.16xlarge 4.704 USD
  ml.m5.large 0,141 USD
  ml.m5.xlarge 0,283 USD
  ml.m5.2xlarge 0,566 USD
  ml.m5.4xlarge 1,131 USD
  ml.m5.12xlarge 3,394 USD
  ml.m5.24xlarge 6.787 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0,28 USD
  ml.c4.2xlarge 0,56 USD
  ml.c4.4xlarge 1,12 USD
  ml.c4.8xlarge 2.24 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.r5.large 0.182 USD
  ml.r5.xlarge 0.364 USD
  ml.r5.2xlarge 0.728 USD
  ml.r5.4xlarge 1.456 USD
  ml.r5.8xlarge 2.912 USD
  ml.r5.12xlarge 4.368 USD
  ml.r5.16xlarge 5.824 USD
  ml.r5.24xlarge 8.736 USD
     
  Phiên bản GPU - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2,405 USD
  ml.p2.8xlarge 19,242 USD
  ml.p2.16xlarge 38.483 USD
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0,141 USD
  ml.m5.xlarge 0,283 USD
  ml.m5.2xlarge 0,566 USD
  ml.m5.4xlarge 1,131 USD
  ml.m5.12xlarge 3,394 USD
  ml.m5.24xlarge 6,787 USD
  ml.m4.xlarge 0,294 USD
  ml.m4.2xlarge 0,588 USD
  ml.m4.4xlarge 1,176 USD
  ml.m4.10xlarge 2,94 USD
  ml.m4.16xlarge 4,704 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4.284 USD
  ml.c5n.xlarge 0.302 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.605 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.210 USD
  ml.c5n.9xlarge 2.722 USD
  ml.c5n.18xlarge 5.443 USD
  ml.c4.xlarge 0,28 USD
  ml.c4.2xlarge 0,56 USD
  ml.c4.4xlarge
  1,12 USD
  ml.c4.8xlarge 2,24 USD
     
  Phiên bản GPU - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2,405 USD
  ml.p2.8xlarge 19,242 USD
  ml.p2.16xlarge 38.483 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.g4dn.xlarge 0.811 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.159 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.855 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.353 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.028 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.707 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,16 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0,069 USD
  ml.t2.large 0,139 USD
  ml.t2.xlarge 0,278 USD
  ml.t2.2xlarge 0,556 USD
  ml.m5.large 0,141 USD
  ml.m5.xlarge 0,283 USD
  ml.m5.2xlarge 0,566 USD
  ml.m5.4xlarge 1,131 USD
  ml.m5.12xlarge 3,394 USD
  ml.m5.24xlarge 6,787 USD
  ml.m4.xlarge 0,294 USD
  ml.m4.2xlarge 0,588 USD
  ml.m4.4xlarge 1,176 USD
  ml.m4.10xlarge 2,94 USD
  ml.m4.16xlarge 4,704 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0.119 USD
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4,284 USD
  ml.c4.large 0.14 USD
  ml.c4.xlarge 0,28 USD
  ml.c4.2xlarge 0,56 USD
  ml.c4.4xlarge 1,12 USD
  ml.c4.8xlarge 2,24 USD
     
  Phiên bản GPU - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2,405 USD
  ml.p2.8xlarge 19,242 USD
  ml.p2.16xlarge 38.483 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.g4dn.xlarge 0.811 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.159 USD
  ml.g4dn.4xlarge 1.855 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.353 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.028 USD
  ml.g4dn.16xlarge 6.707 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0,141 USD
  ml.m5.xlarge 0,283 USD
  ml.m5.2xlarge 0,566 USD
  ml.m5.4xlarge 1,131 USD
  ml.m5.12xlarge 3,394 USD
  ml.m5.24xlarge 6,787 USD
  ml.m4.xlarge 0,294 USD
  ml.m4.2xlarge 0,588 USD
  ml.m4.4xlarge 1,176 USD
  ml.m4.10xlarge 2,94 USD
  ml.m4.16xlarge 4,704 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.238 USD
  ml.c5.2xlarge 0.476 USD
  ml.c5.4xlarge 0.952 USD
  ml.c5.9xlarge 2.142 USD
  ml.c5.18xlarge 4,284 USD
  ml.c4.xlarge 0,28 USD
  ml.c4.2xlarge 0,56 USD
  ml.c4.4xlarge
  1,12 USD
  ml.c4.8xlarge 2,24 USD
     
  Phiên bản GPU - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2,405 USD
  ml.p2.8xlarge 19,242 USD
  ml.p2.16xlarge 38,483 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,16 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0576 USD
  ml.t2.large 0.1613 USD
  ml.t2.xlarge 0.3226 USD
  ml.t2.2xlarge 0,6451 USD
  ml.t3.medium 0,0728 USD
  ml.t3.large 0,1456 USD
  ml.t3.xlarge 0,2912 USD
  ml.t3.2xlarge 0,5824 USD
  ml.m4.xlarge 0.344 USD
  ml.m4.2xlarge 0.689 USD
  ml.m4.4xlarge 1.378 USD
  ml.m4.10xlarge 3.444 USD
  ml.m4.16xlarge 5,51 USD
  ml.m5.xlarge 0.33 USD
  ml.m5.2xlarge 0.661 USD
  ml.m5.4xlarge 1.322 USD
  ml.m5.12xlarge 3.965 USD
  ml.m5.24xlarge 7,93 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge 1.27 USD
  ml.c4.8xlarge 2,541 USD
  ml.c5.xlarge 0,269 USD
  ml.c5.2xlarge 0,538 USD
  ml.c5.4xlarge 1,075 USD
  ml.c5.9xlarge 2,419 USD
  ml.c5.18xlarge 4,838 USD
  ml.c5d.xlarge 0,308 USD
  ml.c5d.2xlarge 0,616 USD
  ml.c5d.4xlarge 1,232 USD
  ml.c5d.9xlarge 2,772 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.544 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2.051 USD
  ml.p2.8xlarge 16.408 USD
  ml.p2.16xlarge 32.816 USD
  ml.p3.2xlarge 5.927 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.419 USD
  Tăng tốc suy diễn
  Trình tăng tốc Thông lượng trong FP-32 TFLOPS*
  Thông lượng trong FP-16 TFLOPS**
  Bộ nhớ Giá mỗi giờ
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.275 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.549 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.778 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.294 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.602 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB 1,19 USD

  * FP-32 TFLOPS = chỉ thị dấu phẩy động 32 tỷ bit mỗi giây

  * FP-16 TFLOPS = chỉ thị dấu phẩy động 16 tỷ bit mỗi giây

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,1596 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0576 USD
  ml.t2.large 0.1613 USD
  ml.t2.xlarge 0.3226 USD
  ml.t2.2xlarge 0,6451 USD
  ml.t3.medium 0,0728 USD
  ml.t3.large 0,1456 USD
  ml.t3.xlarge 0,2912 USD
  ml.t3.2xlarge 0,5824 USD
  ml.m4.xlarge 0.344 USD
  ml.m4.2xlarge 0.689 USD
  ml.m4.4xlarge 1.378 USD
  ml.m4.10xlarge 3.444 USD
  ml.m4.16xlarge 5,51 USD
  ml.m5.xlarge 0.33 USD
  ml.m5.2xlarge 0.661 USD
  ml.m5.4xlarge 1.322 USD
  ml.m5.12xlarge 3.965 USD
  ml.m5.24xlarge 7,93 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge 1.27 USD
  ml.c4.8xlarge 2,541 USD
  ml.c5.xlarge 0,269 USD
  ml.c5.2xlarge 0,538 USD
  ml.c5.4xlarge 1,075 USD
  ml.c5.9xlarge 2,419 USD
  ml.c5.18xlarge 4,838 USD
  ml.c5d.xlarge 0,308 USD
  ml.c5d.2xlarge 0,616 USD
  ml.c5d.4xlarge 1,232 USD
  ml.c5d.9xlarge 2,772 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.544 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2.051 USD
  ml.p2.8xlarge 16.408 USD
  ml.p2.16xlarge 32.816 USD
  ml.p3.2xlarge 5.927 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.419 USD
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.165 USD
  ml.m5.xlarge 0.33 USD
  ml.m5.2xlarge 0.661 USD
  ml.m5.4xlarge 1.322 USD
  ml.m5.12xlarge 3.965 USD
  ml.m5.24xlarge 7,93 USD
  ml.m4.xlarge 0.344 USD
  ml.m4.2xlarge 0.689 USD
  ml.m4.4xlarge 1.378 USD
  ml.m4.10xlarge 3.444 USD
  ml.m4.16xlarge 5,51 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,269 USD
  ml.c5.2xlarge 0,538 USD
  ml.c5.4xlarge 1,075 USD
  ml.c5.9xlarge 2,419 USD
  ml.c5.18xlarge 4.838 USD
  ml.c5n.xlarge 0.342 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.683 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.366 USD
  ml.c5n.9xlarge 3.074 USD
  ml.c5n.18xlarge 6.149 USD
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.27 USD
  ml.c4.8xlarge 2.541 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2.051 USD
  ml.p2.8xlarge 16.408 USD
  ml.p2.16xlarge 32.816 USD
  ml.p3.2xlarge 5.927 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.419 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.906 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.295 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.073 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.748 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.737 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.494 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,1596 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0806 USD
  ml.t2.large 0.1613 USD
  ml.t2.xlarge 0.3226 USD
  ml.t2.2xlarge 0,6451 USD
  ml.m5.large 0.165 USD
  ml.m5.xlarge 0.33 USD
  ml.m5.2xlarge 0.661 USD
  ml.m5.4xlarge 1.322 USD
  ml.m5.12xlarge 3.965 USD
  ml.m5.24xlarge 7,93 USD
  ml.m4.xlarge 0.344 USD
  ml.m4.2xlarge 0.689 USD
  ml.m4.4xlarge 1.378 USD
  ml.m4.10xlarge 3.444 USD
  ml.m4.16xlarge 5.51 USD
  ml.m5d.xlarge 0.389 USD
  ml.m5d.large 0.195 USD
  ml.m5d.4xlarge 1.557 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.778 USD
  ml.m5d.24xlarge 9.341 USD
  ml.m5d.12xlarge 4.67 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0.134 USD
  ml.c5.xlarge 0,269 USD
  ml.c5.2xlarge 0,538 USD
  ml.c5.4xlarge 1,075 USD
  ml.c5.9xlarge 2,419 USD
  ml.c5.18xlarge 4,838 USD
  ml.c4.large 0.16 USD
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge 1.27 USD
  ml.c4.8xlarge 2.541 USD
  ml.c5d.xlarge 0.308 USD
  ml.c5d.large 0.154 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.772 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.232 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.616 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.544 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại  
  ml.r5.large 0.213 USD
  ml.r5.xlarge 0.426 USD
  ml.r5.2xlarge 0.851 USD
  ml.r5.4xlarge 1.702 USD
  ml.r5.12xlarge 5.107 USD
  ml.r5.24xlarge 10.214 USD
  ml.r5d.xlarge 0.484 USD
  ml.r5d.large 0.242 USD
  ml.r5d.4xlarge 1.938 USD
  ml.r5d.2xlarge 0.969 USD
  ml.r5d.24xlarge 11.626 USD
  ml.r5d.12xlarge 5.813 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2.051 USD
  ml.p2.8xlarge 16.408 USD
  ml.p2.16xlarge 32.816 USD
  ml.p3.2xlarge 5.927 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.419 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.906 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.295 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.073 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.748 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.737 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.494 USD
  Tăng tốc suy diễn
  Trình tăng tốc Thông lượng trong FP-32 TFLOPS*
  Thông lượng trong FP-16 TFLOPS**
  Bộ nhớ Giá mỗi giờ
  ml.eia2.medium 1 8 2 GB 0.275 USD
  ml.eia2.large 2 16 4 GB 0.549 USD
  ml.eia2.xlarge 4 32 8 GB 0.778 USD
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.294 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.602 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB 1,19 USD

  * FP-32 TFLOPS = chỉ thị dấu phẩy động 32 tỷ bit mỗi giây

  * FP-16 TFLOPS = chỉ thị dấu phẩy động 16 tỷ bit mỗi giây

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.165 USD
  ml.m5.xlarge 0.33 USD
  ml.m5.2xlarge 0.661 USD
  ml.m5.4xlarge 1.322 USD
  ml.m5.12xlarge 3.965 USD
  ml.m5.24xlarge 7,93 USD
  ml.m4.xlarge 0.344 USD
  ml.m4.2xlarge 0.689 USD
  ml.m4.4xlarge 1.378 USD
  ml.m4.10xlarge 3.444 USD
  ml.m4.16xlarge 5,51 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,269 USD
  ml.c5.2xlarge 0,538 USD
  ml.c5.4xlarge 1,075 USD
  ml.c5.9xlarge 2,419 USD
  ml.c5.18xlarge 4,838 USD
  ml.c4.xlarge 0.318 USD
  ml.c4.2xlarge 0.636 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.27 USD
  ml.c4.8xlarge 2.541 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2.051 USD
  ml.p2.8xlarge 16.408 USD
  ml.p2.16xlarge 32.816 USD
  ml.p3.2xlarge 5.927 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.419 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,1596 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0584 USD
  ml.t2.large 0.1635 USD
  ml.t2.xlarge 0,327 USD
  ml.t2.2xlarge 0,6541 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0,7 USD
  ml.m4.4xlarge 1,4 USD
  ml.m4.10xlarge 3,5 USD
  ml.m4.16xlarge 5.60 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2,405 USD
  ml.p2.8xlarge 19,242 USD
  ml.p2.16xlarge 38,483 USD
  ml.p3.2xlarge 5.928 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,168 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0584 USD
  ml.t2.large 0.1635 USD
  ml.t2.xlarge 0,327 USD
  ml.t2.2xlarge 0,6541 USD
  ml.t3.medium 0,0739 USD
  ml.t3.large 0,1478 USD
  ml.t3.xlarge 0,2957 USD
  ml.t3.2xlarge 0.5914
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0,7 USD
  ml.m4.4xlarge 1,4 USD
  ml.m4.10xlarge 3,5 USD
  ml.m4.16xlarge 5.60 USD
  ml.m5.large 0,168 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 8.064 USD
     
  Điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0,323 USD
  ml.c4.2xlarge 0,647 USD
  ml.c4.4xlarge 1,294 USD
  ml.c4.8xlarge 2.587 USD
  ml.c5.xlarge 0,274 USD
  ml.c5.2xlarge 0,549 USD
  ml.c5.4xlarge 1,098 USD
  ml.c5.9xlarge 2.47 USD
  ml.c5.18xlarge 4.939 USD
     
  Bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại  
  ml.r5.large 0.213 USD
  ml.r5.xlarge 0.426 USD
  ml.r5.2xlarge 0.851 USD
  ml.r5.4xlarge 1.702 USD
  ml.r5.8xlarge 3.405 USD
  ml.r5.12xlarge 5.107 USD
  ml.r5.16xlarge 6.81 USD
  ml.r5.24xlarge 10.214 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2,405 USD
  ml.p2.8xlarge 19,242 USD
  ml.p2.16xlarge 38,483 USD
  ml.p3.2xlarge 5.928 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0,168 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 8,064 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0,7 USD
  ml.m4.4xlarge 1,4 USD
  ml.m4.10xlarge 3,5 USD
  ml.m4.16xlarge 5,6 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,274 USD
  ml.c5.2xlarge 0,549 USD
  ml.c5.4xlarge 1,098 USD
  ml.c5.9xlarge 2,47 USD
  ml.c5.18xlarge 4.939 USD
  ml.c5n.xlarge 0.347 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.694 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.389 USD
  ml.c5n.9xlarge 3.125 USD
  ml.c5n.18xlarge 6.250 USD
  ml.c4.xlarge 0,323 USD
  ml.c4.2xlarge 0,647 USD
  ml.c4.4xlarge
  1,294 USD
  ml.c4.8xlarge 2.587 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2,41 USD
  ml.p2.8xlarge 19,24 USD
  ml.p2.16xlarge 38,48 USD
  ml.p3.2xlarge 5.928 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD
  ml.g4dn.xlarge 1.030 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.473 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.359 USD
  ml.g4dn.8xlarge 4.263 USD
  ml.g4dn.12xlarge 7.664 USD
  ml.g4dn.16xlarge 8.525 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,168 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0818 USD
  ml.t2.large 0.1635 USD
  ml.t2.xlarge 0,327 USD
  ml.t2.2xlarge 0,6541 USD
  ml.m5.large 0,168 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 8,064 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0,7 USD
  ml.m4.4xlarge 1,4 USD
  ml.m4.10xlarge 3,5 USD
  ml.m4.16xlarge 5.60 USD
  ml.m5d.xlarge 0.395 USD
  ml.m5d.large 0.197 USD
  ml.m5d.4xlarge 1.579 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.79 USD
  ml.m5d.24xlarge 9.475 USD
  ml.m5d.12xlarge 4.738 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0,137 USD
  ml.c5.xlarge 0,274 USD
  ml.c5.2xlarge 0,549 USD
  ml.c5.4xlarge 1,098 USD
  ml.c5.9xlarge 2,47 USD
  ml.c5.18xlarge 4,939 USD
  ml.c4.large 0,161 USD
  ml.c4.xlarge 0,323 USD
  ml.c4.2xlarge 0,647 USD
  ml.c4.4xlarge 1,294 USD
  ml.c4.8xlarge 2.587 USD
  ml.c5d.xlarge 0.314 USD
  ml.c5d.large 0.157 USD
  ml.c5d.9xlarge 2.822 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.254 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.627 USD
  ml.c5d.18xlarge 5.645 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại  
  ml.r5.large 0.213 USD
  ml.r5.xlarge 0.426 USD
  ml.r5.2xlarge 0.851 USD
  ml.r5.4xlarge 1.702 USD
  ml.r5.12x.large 5.107 USD
  ml.r5.24xlarge 10.214 USD
  ml.r5d.xlarge 0.487 USD
  ml.r5d.large 0.244 USD
  ml.r5d.4xlarge 1.949 USD
  ml.r5d.2xlarge 0.974 USD
  ml.r5d.24xlarge 11.693 USD
  ml.r5d.12xlarge 5.846 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2,41 USD
  ml.p2.8xlarge 19,24 USD
  ml.p2.16xlarge 38,48 USD
  ml.p3.2xlarge 5.928 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD
  ml.g4dn.xlarge 1.030 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.473 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.359 USD
  ml.g4dn.8xlarge 4.263 USD
  ml.g4dn.12xlarge 7.664 USD
  ml.g4dn.16xlarge 8.525 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0,168 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 8,064 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0,7 USD
  ml.m4.4xlarge 1,4 USD
  ml.m4.10xlarge 3,5 USD
  ml.m4.16xlarge 5,6 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,274 USD
  ml.c5.2xlarge 0,549 USD
  ml.c5.4xlarge 1,098 USD
  ml.c5.9xlarge 2,47 USD
  ml.c5.18xlarge 4,939 USD
  ml.c4.xlarge 0,323 USD
  ml.c4.2xlarge 0,647 USD
  ml.c4.4xlarge
  1,294 USD
  ml.c4.8xlarge 2.587 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2,41 USD
  ml.p2.8xlarge 19,24 USD
  ml.p2.16xlarge 38,48 USD
  ml.p3.2xlarge 5.928 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,168 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0584 USD
  ml.t2.large 0.1635 USD
  ml.t2.xlarge 0.327 USD
  ml.t2.2xlarge 0,6541 USD
  ml.t3.medium
  0,0739 USD
  ml.t3.large 0,1478 USD
  ml.t3.xlarge 0,2957 USD
  ml.t3.2xlarge 0,5914 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0.7 USD
  ml.m4.4xlarge 1.4 USD
  ml.m4.10xlarge 3.5 USD
  ml.m4.16xlarge 5,6 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 8,064 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0.365 USD
  ml.c4.2xlarge 0.731 USD
  ml.c4.4xlarge 1.459 USD
  ml.c4.8xlarge 2,919 USD
  ml.c5.xlarge 0,311 USD
  ml.c5.2xlarge 0,622 USD
  ml.c5.4xlarge 1,243 USD
  ml.c5.9xlarge 2,797 USD
  ml.c5.18xlarge 5,594 USD
  ml.c5d.xlarge 0,353 USD
  ml.c5d.2xlarge 0,706 USD
  ml.c5d.4xlarge 1,411 USD
  ml.c5d.9xlarge 3,175 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.35 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.93 USD
  ml.p3.8xlarge 23.71 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,168 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0584 USD
  ml.t2.large 0.1635 USD
  ml.t2.xlarge 0.327 USD
  ml.t2.2xlarge 0,6541 USD
  ml.t3.medium
  0,0739 USD
  ml.t3.large 0,1478 USD
  ml.t3.xlarge 0,2957 USD
  ml.t3.2xlarge 0,5914 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0.7 USD
  ml.m4.4xlarge 1.4 USD
  ml.m4.10xlarge 3.5 USD
  ml.m4.16xlarge 5.6 USD
  ml.m5.large 0,168 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 8,064 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0.365 USD
  ml.c4.2xlarge 0.731 USD
  ml.c4.4xlarge 1.459 USD
  ml.c4.8xlarge 2,919 USD
  ml.c5.xlarge 0,311 USD
  ml.c5.2xlarge 0,622 USD
  ml.c5.4xlarge 1,243 USD
  ml.c5.9xlarge 2,797 USD
  ml.c5.18xlarge 5.594 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.r5.large 0.211 USD
  ml.r5.xlarge 0.423 USD
  ml.r5.2xlarge 0.846 USD
  ml.r5.4xlarge 1.691 USD
  ml.r5.8xlarge 3.382 USD
  ml.r5.12xlarge 5.074 USD
  ml.r5.16xlarge 6.765 USD
  ml.r5.24xlarge 10.147 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.928 USD
  ml.p3.8xlarge 23.710 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0,168 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 7,93 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0.7 USD
  ml.m4.4xlarge 1.4 USD
  ml.m4.10xlarge 3.5 USD
  ml.m4.16xlarge 5,6 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,311 USD
  ml.c5.2xlarge 0,622 USD
  ml.c5.4xlarge 1,243 USD
  ml.c5.9xlarge 2,797 USD
  ml.c5.18xlarge 5.594 USD
  ml.c5n.xlarge 0.395 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.790 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.579 USD
  ml.c5n.9xlarge 3.553 USD
  ml.c5n.18xlarge 7.106 USD
  ml.c4.xlarge 0.365 USD
  ml.c4.2xlarge 0.731 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.459 USD
  ml.c4.8xlarge 2.919 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.93 USD
  ml.p3.8xlarge 23.71 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.958 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.369 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.192 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.962 USD
  ml.g4dn.12xlarge 7.122 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.923 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,1596 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0818 USD
  ml.t2.large 0.1635 USD
  ml.t2.xlarge 0.327 USD
  ml.t2.2xlarge 0,6541 USD
  ml.m5.large 0,168 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 8,064 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0.7 USD
  ml.m4.4xlarge 1.4 USD
  ml.m4.10xlarge 3.5 USD
  ml.m4.16xlarge 5.6 USD
  ml.m5d.xlarge 0.398 USD
  ml.m5d.large 0.199 USD
  ml.m5d.4xlarge 1.59 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.795 USD
  ml.m5d.24xlarge 9.542 USD
  ml.m5d.12xlarge 4.771 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0,155 USD
  ml.c5.xlarge 0,311 USD
  ml.c5.2xlarge 0,622 USD
  ml.c5.4xlarge 1,243 USD
  ml.c5.9xlarge 2,797 USD
  ml.c5.18xlarge 5,594 USD
  ml.c4.large 0,182 USD
  ml.c4.xlarge 0.365 USD
  ml.c4.2xlarge 0.731 USD
  ml.c4.4xlarge 1.459 USD
  ml.c4.8xlarge 2.919 USD
  ml.c5d.xlarge 0.353 USD
  ml.c5d.large 0.176 USD
  ml.c5d.9xlarge 3.175 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.411 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.706 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.35 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại  
  ml.r5.large 0.211 USD
  ml.r5.xlarge 0.423 USD
  ml.r5.2xlarge 0.846 USD
  ml.r5.4xlarge 1.691 USD
  ml.r5.12xlarge 5.074 USD
  ml.r5.24xlarge 10.147 USD
  ml.r5d.xlarge 0.487 USD
  ml.r5d.large 0.244 USD
  ml.r5d.4xlarge 1.949 USD
  ml.r5d.2xlarge 0.974 USD
  ml.r5d.24xlarge 11.693 USD
  ml.r5d.12xlarge 5.846 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.270 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.93 USD
  ml.p3.8xlarge 23.71 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.958 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.369 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.192 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.962 USD
  ml.g4dn.12xlarge 7.122 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.923 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0,168 USD
  ml.m5.xlarge 0.336 USD
  ml.m5.2xlarge 0.672 USD
  ml.m5.4xlarge 1.344 USD
  ml.m5.12xlarge 4.032 USD
  ml.m5.24xlarge 7,93 USD
  ml.m4.xlarge 0.35 USD
  ml.m4.2xlarge 0.7 USD
  ml.m4.4xlarge 1.4 USD
  ml.m4.10xlarge 3.5 USD
  ml.m4.16xlarge 5,6 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,311 USD
  ml.c5.2xlarge 0,622 USD
  ml.c5.4xlarge 1,243 USD
  ml.c5.9xlarge 2,797 USD
  ml.c5.18xlarge 5,594 USD
  ml.c4.xlarge 0.365 USD
  ml.c4.2xlarge 0.731 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.459 USD
  ml.c4.8xlarge 2.919 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.93 USD
  ml.p3.8xlarge 23.71 USD
  ml.p3.16xlarge 47.421 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,1596 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0608 USD
  ml.t2.large 0.1702 USD
  ml.t2.xlarge 0.3405 USD
  ml.t2.2xlarge 0,681 USD
  ml.t3.medium 0,0762 USD
  ml.t3.large 0,1523 USD
  ml.t3.xlarge 0,3046 USD
  ml.t3.2xlarge
  0,6093 USD
  ml.m4.xlarge 0.361 USD
  ml.m4.2xlarge 0.722 USD
  ml.m4.4xlarge 1.445 USD
  ml.m4.10xlarge 3.612 USD
  ml.m4.16xlarge 5,779 USD
  ml.m5.xlarge 0.347 USD
  ml.m5.2xlarge 0.694 USD
  ml.m5.4xlarge 1.389 USD
  ml.m5.12xlarge 4.166 USD
  ml.m5.24xlarge 8,333 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0,353 USD
  ml.c4.2xlarge 0,706 USD
  ml.c4.4xlarge 1,411 USD
  ml.c4.8xlarge 2,822 USD
  ml.c5.xlarge 0,3 USD
  ml.c5.2xlarge 0.599 USD
  ml.c5.4xlarge 1.198 USD
  ml.c5.9xlarge 2.696 USD
  ml.c5.18xlarge 5,393 USD
  ml.c5d.xlarge 0,342 USD
  ml.c5d.2xlarge 0,683 USD
  ml.c5d.4xlarge 1,366 USD
  ml.c5d.9xlarge 3,074 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.149 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.872 USD
  ml.p3.8xlarge 23.489 USD
  ml.p3.16xlarge 46.978 USD
  Tăng tốc suy diễn
  Trình tăng tốc Thông lượng trong FP-32 TFLOPS*
  Thông lượng trong FP-16 TFLOPS**
  Bộ nhớ
  Giá mỗi giờ
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.308 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.63 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB
  1,246 USD

  * FP-32 TFLOPS = vận hành nổi 32 tỷ bit mỗi giây

  ** FP-16 TFLOPS = vận hành nổi 16 tỷ bit mỗi giây

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,168 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0608 USD
  ml.t2.large 0.1702 USD
  ml.t2.xlarge 0.3405 USD
  ml.t2.2xlarge 0,681 USD
  ml.t3.medium 0,0762 USD
  ml.t3.large 0,1523 USD
  ml.t3.xlarge 0,3046 USD
  ml.t3.2xlarge
  0,6093 USD
  ml.m4.xlarge 0.361 USD
  ml.m4.2xlarge 0.722 USD
  ml.m4.4xlarge 1.445 USD
  ml.m4.10xlarge 3.612 USD
  ml.m4.16xlarge 5.779 USD
  ml.m5.large 0,174 USD
  ml.m5.xlarge 0.347 USD
  ml.m5.2xlarge 0.694 USD
  ml.m5.4xlarge 1.389 USD
  ml.m5.12xlarge 4.166 USD
  ml.m5.24xlarge 8.333 USD
  ml.m5d.xlarge 0.409 USD
  ml.m5d.large 0.204 USD
  ml.m5d.4xlarge 1.635 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.818 USD
  ml.m5d.24xlarge 9.811 USD
  ml.m5d.12xlarge 4.906 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0,353 USD
  ml.c4.2xlarge 0,706 USD
  ml.c4.4xlarge 1,411 USD
  ml.c4.8xlarge 2,822 USD
  ml.c5.xlarge 0,3 USD
  ml.c5.2xlarge 0.599 USD
  ml.c5.4xlarge 1.198 USD
  ml.c5.9xlarge 2.696 USD
  ml.c5.18xlarge 5,393 USD
  ml.c5d.xlarge 0.342 USD
  ml.c5d.large 0.171 USD
  ml.c5d.9xlarge 3.074 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.366 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.683 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.149 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.r5.large 0.213 USD
  ml.r5.xlarge 0.426 USD
  ml.r5.2xlarge 0.851 USD
  ml.r5.4xlarge 1.702 USD
  ml.r5.8xlarge 3.405 USD
  ml.r5.12xlarge 5.107 USD
  ml.r5.16xlarge 6.81 USD
  ml.r5.24xlarge 10.214 USD
  ml.r5d.xlarge 0.487 USD
  ml.r5d.large 0.244 USD
  ml.r5d.4xlarge 1.949 USD
  ml.r5d.2xlarge 0.974 USD
  ml.r5d.24xlarge 11.693 USD
  ml.r5d.12xlarge 5.846 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.872 USD
  ml.p3.8xlarge 23.489 USD
  ml.p3.16xlarge 46.978 USD
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0,174 USD
  ml.m5.xlarge 0.347 USD
  ml.m5.2xlarge 0.694 USD
  ml.m5.4xlarge 1.389 USD
  ml.m5.12xlarge 4.166 USD
  ml.m5.24xlarge 8,333 USD
  ml.m4.xlarge 0.361 USD
  ml.m4.2xlarge 0.722 USD
  ml.m4.4xlarge 1.445 USD
  ml.m4.10xlarge 3.612 USD
  ml.m4.16xlarge 5,779 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,3 USD
  ml.c5.2xlarge 0.599 USD
  ml.c5.4xlarge 1.198 USD
  ml.c5.9xlarge 2.696 USD
  ml.c5.18xlarge 5.393 USD
  ml.c5n.xlarge 0.381 USD
  ml.c5n.2xlarge 0.762 USD
  ml.c5n.4xlarge 1.523 USD
  ml.c5n.9xlarge 3.427 USD
  ml.c5n.18xlarge 6.854 USD
  ml.c4.xlarge 0,353 USD
  ml.c4.2xlarge 0,706 USD
  ml.c4.4xlarge
  1,411 USD
  ml.c4.8xlarge 2.822 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.872 USD
  ml.p3.8xlarge 23.489 USD
  ml.p3.16xlarge 46.978 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.994 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.421 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.275 USD
  ml.g4dn.8xlarge 4.113 USD
  ml.g4dn.12xlarge 7.393 USD
  ml.g4dn.16xlarge 8.225 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,168 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.0851 USD
  ml.t2.large 0.1702 USD
  ml.t2.xlarge 0.3405 USD
  ml.t2.2xlarge 0,681 USD
  ml.m5.large 0,174 USD
  ml.m5.xlarge 0.347 USD
  ml.m5.2xlarge 0.694 USD
  ml.m5.4xlarge 1.389 USD
  ml.m5.12xlarge 4.166 USD
  ml.m5.24xlarge 8,333 USD
  ml.m4.xlarge 0.361 USD
  ml.m4.2xlarge 0.722 USD
  ml.m4.4xlarge 1.445 USD
  ml.m4.10xlarge 3.612 USD
  ml.m4.16xlarge 5,779 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0.15 USD
  ml.c5.xlarge 0,3 USD
  ml.c5.2xlarge 0.599 USD
  ml.c5.4xlarge 1.198 USD
  ml.c5.9xlarge 2.696 USD
  ml.c5.18xlarge 5,393 USD
  ml.c4.large 0.176 USD
  ml.c4.xlarge 0,353 USD
  ml.c4.2xlarge 0,706 USD
  ml.c4.4xlarge 1,411 USD
  ml.c4.8xlarge 2.822 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại  
  ml.r5.large 0.213 USD
  ml.r5.xlarge 0.426 USD
  ml.r5.2xlarge 0.851 USD
  ml.r5.4xlarge 1.702 USD
  ml.r5.12xlarge 5.107 USD
  ml.r5.24xlarge 10.214 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.872 USD
  ml.p3.8xlarge 23.489 USD
  ml.p3.16xlarge 46.978 USD
  ml.g4dn.xlarge 0.994 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.421 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.276 USD
  ml.g4dn.8xlarge 4.113 USD
  ml.g4dn.12xlarge 7.394 USD
  ml.g4dn.16xlarge 8.225 USD
  Tăng tốc suy diễn
  Trình tăng tốc Thông lượng trong FP-32 TFLOPS*
  Thông lượng trong FP-16 TFLOPS**
  Bộ nhớ
  Giá mỗi giờ
  ml.eia1.medium 1 8 1 GB
  0.308 USD
  ml.eia1.large 2 16 2 GB
  0.63 USD
  ml.eia1.xlarge 4 32 4 GB
  1,246 USD

  * FP-32 TFLOPS = vận hành nổi 32 tỷ bit mỗi giây

  ** FP-16 TFLOPS = vận hành nổi 16 tỷ bit mỗi giây

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0,174 USD
  ml.m5.xlarge 0.347 USD
  ml.m5.2xlarge 0.694 USD
  ml.m5.4xlarge 1.389 USD
  ml.m5.12xlarge 4.166 USD
  ml.m5.24xlarge 8,333 USD
  ml.m4.xlarge 0.361 USD
  ml.m4.2xlarge 0.722 USD
  ml.m4.4xlarge 1.445 USD
  ml.m4.10xlarge 3.612 USD
  ml.m4.16xlarge 5,779 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0,3 USD
  ml.c5.2xlarge 0.599 USD
  ml.c5.4xlarge 1.198 USD
  ml.c5.9xlarge 2.696 USD
  ml.c5.18xlarge 5,393 USD
  ml.c4.xlarge 0,353 USD
  ml.c4.2xlarge 0,706 USD
  ml.c4.4xlarge
  1,411 USD
  ml.c4.8xlarge 2.822 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.p2.xlarge 2.159 USD
  ml.p2.8xlarge 17.27 USD
  ml.p2.16xlarge 34.541 USD
  ml.p3.2xlarge 5.872 USD
  ml.p3.8xlarge 23.489 USD
  ml.p3.16xlarge 46.978 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0,168 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

Nam Mỹ (Sao Paulo)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.104 USD
  ml.t2.large 0.208 USD
  ml.t2.xlarge 0.417 USD
  ml.t2.2xlarge 0.833 USD
  ml.t3.medium 0.094 USD
  ml.t3.large 0.188 USD
  ml.t3.xlarge 0.376 USD
  ml.t3.2xlarge 0.753 USD
  ml.m4.xlarge 0.445 USD
  ml.m4.2xlarge 0.89 USD
  ml.m4.4xlarge 1.781 USD
  ml.m4.10xlarge 4.452 USD
  ml.m4.16xlarge 7.123 USD
  ml.m5.xlarge 0.428 USD
  ml.m5.2xlarge 0.857 USD
  ml.m5.4xlarge 1.714 USD
  ml.m5.12xlarge 5.141 USD
  ml.m5.24xlarge 10.282 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0.433 USD
  ml.c4.2xlarge 0.865 USD
  ml.c4.4xlarge 1.729 USD
  ml.c4.8xlarge 3.458 USD
  ml.c5.xlarge 0.367 USD
  ml.c5.2xlarge 0.734 USD
  ml.c5.4xlarge 1.467 USD
  ml.c5.9xlarge 3.301 USD
  ml.c5.18xlarge 6.602 USD
     

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ Mục đích chung (SSD)        0.266 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.104 USD
  ml.t2.large 0.208 USD
  ml.t2.xlarge 0.417 USD
  ml.t2.2xlarge 0.833 USD
  ml.t3.medium 0.094 USD
  ml.t3.large 0.188 USD
  ml.t3.xlarge 0.376 USD
  ml.t3.2xlarge 0.753 USD
  ml.m4.xlarge 0.445 USD
  ml.m4.2xlarge 0.89 USD
  ml.m4.4xlarge 1.781 USD
  ml.m4.10xlarge 4.452 USD
  ml.m4.16xlarge 7.123 USD
  ml.m5.large $0.214 USD
  ml.m5.xlarge 0.428 USD
  ml.m5.2xlarge 0.857 USD
  ml.m5.4xlarge 1.714 USD
  ml.m5.12xlarge 5.141 USD
  ml.m5.24xlarge 10.282 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c4.xlarge 0.433 USD
  ml.c4.2xlarge 0.865 USD
  ml.c4.4xlarge 1.729 USD
  ml.c4.8xlarge 3.458 USD
  ml.c5.xlarge 0.367 USD
  ml.c5.2xlarge 0.734 USD
  ml.c5.4xlarge 1.467 USD
  ml.c5.9xlarge 3.301 USD
  ml.c5.18xlarge 6.602 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.r5.large 0.372 USD
  ml.r5.xlarge 0.745 USD
  ml.r5.2xlarge 1.49 USD
  ml.r5.4xlarge 2.979 USD
  ml.r5.8xlarge 5.958 USD
  ml.r5.12xlarge 8.938 USD
  ml.r5.16xlarge 11.917 USD
  ml.r5.24xlarge 17.875 USD
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large $0.214 USD
  ml.m5.xlarge 0.428 USD
  ml.m5.2xlarge 0.857 USD
  ml.m5.4xlarge 1.714 USD
  ml.m5.12xlarge 5.141 USD
  ml.m5.24xlarge 10.282 USD
  ml.m4.xlarge 0.445 USD
  ml.m4.2xlarge 0.89 USD
  ml.m4.4xlarge 1.781 USD
  ml.m4.10xlarge 4.452 USD
  ml.m4.16xlarge 7.123 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.367 USD
  ml.c5.2xlarge 0.734 USD
  ml.c5.4xlarge 1.467 USD
  ml.c5.9xlarge 3.301 USD
  ml.c5.18xlarge 6.602 USD
  ml.c4.xlarge 0.433 USD
  ml.c4.2xlarge 0.865 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.729 USD
  ml.c4.8xlarge 3.458 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.g4dn.xlarge 1.252 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.789 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.864 USD
  ml.g4dn.8xlarge 5.177 USD
  ml.g4dn.12xlarge 9.309 USD
  ml.g4dn.16xlarge 10.356 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ Mục đích chung (SSD)        0.266 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t2.medium 0.104 USD
  ml.t2.large 0.208 USD
  ml.t2.xlarge 0.417 USD
  ml.t2.2xlarge 0.833 USD
  ml.m5.large $0.214 USD
  ml.m5.xlarge 0.428 USD
  ml.m5.2xlarge 0.857 USD
  ml.m5.4xlarge 1.714 USD
  ml.m5.12xlarge 5.141 USD
  ml.m5.24xlarge 10.282 USD
  ml.m4.xlarge 0.445 USD
  ml.m4.2xlarge 0.89 USD
  ml.m4.4xlarge 1.781 USD
  ml.m4.10xlarge 4.452 USD
  ml.m4.16xlarge 7.123 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0.183 USD
  ml.c5.xlarge 0.367 USD
  ml.c5.2xlarge 0.734 USD
  ml.c5.4xlarge 1.467 USD
  ml.c5.9xlarge 3.301 USD
  ml.c5.18xlarge 6.602 USD
  ml.c4.large 0.217 USD
  ml.c4.xlarge 0.433 USD
  ml.c4.2xlarge 0.865 USD
  ml.c4.4xlarge 1.729 USD
  ml.c4.8xlarge 3.458 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.g4dn.xlarge 1.252 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.789 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.864 USD
  ml.g4dn.8xlarge 5.177 USD
  ml.g4dn.12xlarge 9.309 USD
  ml.g4dn.16xlarge 10.356 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large $0.214 USD
  ml.m5.xlarge 0.428 USD
  ml.m5.2xlarge 0.857 USD
  ml.m5.4xlarge 1.714 USD
  ml.m5.12xlarge 5.141 USD
  ml.m5.24xlarge 10.282 USD
  ml.m4.xlarge 0.445 USD
  ml.m4.2xlarge 0.89 USD
  ml.m4.4xlarge 1.781 USD
  ml.m4.10xlarge 4.452 USD
  ml.m4.16xlarge 7.123 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.367 USD
  ml.c5.2xlarge 0.734 USD
  ml.c5.4xlarge 1.467 USD
  ml.c5.9xlarge 3.301 USD
  ml.c5.18xlarge 6.602 USD
  ml.c4.xlarge 0.433 USD
  ml.c4.2xlarge 0.865 USD
  ml.c4.4xlarge
  1.729 USD
  ml.c4.8xlarge 3.458 USD
     

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ Mục đích chung (SSD)        0.266 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy diễn theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

Trung Đông (Bahrain)

 • Dựng

  Phiên bản máy tính xách tay ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t3.medium 0.07 USD
  ml.t3.large 0.14 USD
  ml.m5.xlarge 0.329 USD
  ml.m5.2xlarge 0.659 USD
  ml.m5.4xlarge 1.319 USD
  ml.m5.12xlarge 3.955 USD
  ml.m5.24xlarge 7.91 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c5.xlarge 0.295 USD
  ml.c5.2xlarge 0.591 USD
  ml.c5.4xlarge 1.183 USD
  ml.c5.9xlarge 2.661 USD
  ml.c5.18xlarge 5.323 USD
  ml.c5d.xlarge 0.336 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.672 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.343 USD
  ml.c5d.9xlarge 3.021 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.042 USD
     

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0.169 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp

  Dữ liệu được xử lý
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0.016 USD/GB
 • Xử lý

  Tác vụ xử lý Amazon SageMaker
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.t3.medium 0.0703 USD
  ml.t3.large 0.1404 USD
  ml.t3.xlarge 0.2808 USD
  ml.t3.2xlarge 0.5618 USD
  ml.m5.large 0.165 USD
  ml.m5.xlarge 0.329 USD
  ml.m5.2xlarge 0.659 USD
  ml.m5.4xlarge 1.319 USD
  ml.m5.12xlarge 4.656 USD
  ml.m5.24xlarge 7.91 USD
     
  Phiên bản điện toán tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.c5.xlarge 0.295 USD
  ml.c5.2xlarge 0.591 USD
  ml.c5.4xlarge 1.183 USD
  ml.c5.9xlarge 2.661 USD
  ml.c5.18xlarge 5.323 USD
     
  Phiên bản bộ nhớ tối ưu - Thế hệ hiện tại
   
  ml.r5.large 0.217 USD
  ml.r5.xlarge 0.434 USD
  ml.r5.2xlarge 0.868 USD
  ml.r5.4xlarge 1.734 USD
  ml.r5.8xlarge 3.475 USD
  ml.r5.12xlarge 5.211 USD
  ml.r5.16xlarge 6.948 USD
  ml.r5.24xlarge 10.423 USD
  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0.17 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Đào tạo mô hình

  Phiên bản đào tạo ML theo yêu cầu
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.165 USD
  ml.m5.xlarge 0.329 USD
  ml.m5.2xlarge 0.659 USD
  ml.m5.4xlarge 1.319 USD
  ml.m5.12xlarge 3.955 USD
  ml.m5.24xlarge 7.91 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.295 USD
  ml.c5.2xlarge 0.591 USD
  ml.c5.4xlarge 1.183 USD
  ml.c5.9xlarge 2.661 USD
  ml.c5.18xlarge 5.323 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.g4dn.xlarge 0.903 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.291 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.068 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.737 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.717 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.473 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.


  Bộ lưu trữ ML
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0.169 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
 • Triển khai mô hình

  Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.165 USD
  ml.m5.xlarge 0.329 USD
  ml.m5.2xlarge 0.659 USD
  ml.m5.4xlarge 1.319 USD
  ml.m5.12xlarge 3.955 USD
  ml.m5.24xlarge 7.91 USD
  ml.m5d.large 0.195 USD
  ml.m5d.xlarge 0.388 USD
  ml.m5d.2xlarge 0.776 USD
  ml.m5d.12xlarge 4.656 USD
  ml.m5d.24xlarge 9.314 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.large 0,148 USD
  ml.c5.xlarge 0.295 USD
  ml.c5.2xlarge 0.591 USD
  ml.c5.4xlarge 1.183 USD
  ml.c5.9xlarge 2.661 USD
  ml.c5.18xlarge 5.323 USD
  ml.c5d.large 0.168 USD
  ml.c5d.xlarge 0.336 USD
  ml.c5d.2xlarge 0.672 USD
  ml.c5d.4xlarge 1.343 USD
  ml.c5d.9xlarge 3.021 USD
  ml.c5d.18xlarge 6.042 USD
     
  Điện toán tăng tốc - Thế hệ hiện tại  
  ml.g4dn.xlarge 0.903 USD
  ml.g4dn.2xlarge 1.291 USD
  ml.g4dn.4xlarge 2.068 USD
  ml.g4dn.8xlarge 3.737 USD
  ml.g4dn.12xlarge 6.717 USD
  ml.g4dn.16xlarge 7.473 USD

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Phiên bản ML theo yêu cầu cho Chuyển đổi lô
  Phiên bản tiêu chuẩn - Thế hệ hiện tại Giá mỗi giờ
  ml.m5.large 0.165 USD
  ml.m5.xlarge 0.329 USD
  ml.m5.2xlarge 0.659 USD
  ml.m5.4xlarge 1.319 USD
  ml.m5.12xlarge 3.955 USD
  ml.m5.24xlarge 7.91 USD
     
  Phiên bản điện toán - Thế hệ hiện tại  
  ml.c5.xlarge 0.295 USD
  ml.c5.2xlarge 0.591 USD
  ml.c5.4xlarge 1.183 USD
  ml.c5.9xlarge 2.661 USD
  ml.c5.18xlarge 5.323 USD
     

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành.

  Bộ lưu trữ ML (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy luận theo thời gian thực)
    Giá mỗi giờ
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD)        0.169 USD cho mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ được cung cấp
  Xử lý dữ liệu (Chỉ áp dụng cho Phiên bản lưu trữ máy chủ ML theo yêu cầu cho suy diễn theo thời gian thực)
    Phí
  Dữ liệu được xử lý NHẬN VỀ 0,016 USD/GB
  Dữ liệu được xử lý TRUYỀN ĐI
  0,016 USD cho mỗi GB

Ví dụ về giá số 1

Một nhà khoa học dữ liệu đã dành một tuần nghiên cứu về mô hình xây dựng ý tưởng mới. Cô ấy đào tạo mô hình 4 lần trên một ml.m4.4xlarge trong 30 phút cho mỗi lần đào tạo với Trình gỡ lỗi Amazon SageMaker được kích hoạt bằng cách sử dụng 2 quy tắc tích hợp và 1 quy tắc tùy chỉnh mà cô ấy đã viết. Đối với quy tắc tùy chỉnh, cô ấy đã chỉ định phiên bản ml.m5.xlarge. Cô ấy đào tạo bằng cách sử dụng 3 GB dữ liệu đào tạo trong Amazon S3 và đẩy tệp đầu ra mô hình 1 GB vào Amazon S3. SageMaker tạo các Ổ đĩa SSD mục đích chung (gp2) cho mỗi phiên bản Đào tạo. SageMaker cũng tạo các Ổ đĩa SSD mục đích chung (gp2) cho mỗi quy tắc được chỉ định. Trong ví dụ này, tổng cộng 4 Ổ đĩa SSD mục đích chung (gp2) sẽ được tạo. Trình gỡ lỗi SageMaker phát hành 1 GB dữ liệu gỡ lỗi cho Amazon S3 của khách hàng.

Giờ Phiên bản đào tạo Phiên bản gỡ lỗi Chi phí mỗi giờ
Tổng
4 * 0.5 = 2.00
ml.m4.4xlarge
không áp dụng 1.12 USD 2.24 USD
4 * 0.5 * 2 = 4
không áp dụng
Không có phụ phí cho các phiên bản quy tắc tích hợp 0 USD
0 USD
4 * 0.5 = 2
ml.m5.xlarge không áp dụng 0.27 USD 0.54 USD
        -------
        2.78 USD
  Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD) cho đào tạo (GB)
Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD) cho những quy tắc được tích hợp trong Trình gỡ lỗi (GB) Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD) cho những quy tắc tùy chỉnh trong Trình gỡ lỗi (GB) Phí cho mỗi GB-tháng Tổng
Dung lượng đã sử dụng 3 2 1    
Chi phí 0.00083 USD Không có phụ phí cho các ổ đĩa lưu trữ quy tắc tích hợp
0.00028 USD 0.10000 USD 0.0011 USD

Tổng chi phí cho đào tạo, gỡ lỗi trong ví dụ này là 2.7811 USD. Các phiên bản điện toán và các ổ đĩa lưu trữ cho mục đích chung được sử dụng bởi các quy tắc tích hợp sẵn của SageMaker Debugger sẽ không phát sinh thêm phí.

Ví dụ về giá 2

Khi đó, mô hình trong ví dụ 1 được triển khai để sản xuất thành hai (2) phiên bản ml.c5.xlarge cho lưu trữ máy chủ multi-AZ đáng tin cậy. Amazon SageMaker Model Monitor được kích hoạt với một (1) phiên bản ml.m5.4xlarge và các công việc giám sát được lên lịch một lần mỗi ngày. Mỗi công việc giám sát mất 5 phút để hoàn thành. Mô hình này nhận 100MB dữ liệu mỗi ngày và kết quả bằng 1/10 kích thước dữ liệu đầu vào.

Số giờ mỗi tháng Phiên bản lưu trữ máy chủ Các phiên bản giám sát mô hình
Chi phí mỗi giờ Tổng
24 * 31 * 2 = 1488 ml.c5.xlarge   0.238 USD 354.144 USD
31*0.08 = 2.5   ml.m5.4xlarge 1.075 USD 2.688 USD
Dữ liệu nhận về mỗi tháng - Lưu trữ máy chủ Dữ liệu truyền đi mỗi tháng - Lưu trữ máy chủ Chi phí trên mỗi GB nhận về hoặc truyền đi Tổng
100MB * 31 = 3100MB
  0.02 USD 0.050 USD
  10MB * 31 = 310MB 0.02 USD 0.006 USD

Tổng của đào tạo và lưu trữ máy chủ = 356.832 USD; Tổng của 3100 MB dữ liệu được xử lý nhận về và 310MB dữ liệu được xử lý truyền đi cho Lưu trữ máy chủ mỗi tháng = 0.056 USD. Tổng của ví dụ luồng công việc này là 356.887 USD mỗi tháng.


Lưu ý, đối với các quy tắc tích hợp với phiên bản ml.m5.xlarge, bạn có được tổng tối đa 30 giờ giám sát trên tất cả các điểm cuối mỗi tháng, miễn phí.

Ví dụ về giá 3

Amazon SageMaker Batch Transform chỉ tính phí bạn đối với phiên bản được sử dụng trong khi thực thi các tác vụ của bạn. Nếu dữ liệu của bạn đã sẵn sàng trên Amazon S3, thì không phát sinh chi phí đọc dữ liệu đầu vào từ S3 và ghi dữ liệu đầu ra lên S3.

Mô hình ở Ví dụ #1 được dùng để chạy Batch Transform. Nhà khoa học dữ liệu chạy bốn tác vụ Batch Transform riêng lẻ trên 3 ml.m4.4xlarge trong 15 phút trong mỗi lần chạy tác vụ. Cô tải lên bộ dữ liệu đánh giá có kích thước 1 GB lên S3 trong mỗi lần chạy và kết quả bằng 1/10 kích thước dữ liệu đầu vào, nó được lưu trữ trở lại trên S3.

Giờ   Phiên bản đào tạo  Chi phí mỗi giờ Tổng
3 * 0,25 * 4 = 3 giờ ml.m4.xlarge 1.12 USD 3.36 USD
GB dữ liệu nhận về - Batch Transform
GB dữ liệu truyền đi - Batch Transform Chi phí trên mỗi GB nhận về hoặc truyền đi Tổng
0 0 0.02 USD 0

Tổng của tác vụ Batch Transform = 3.36 USD; Tổng của 4.4 GB truyền lên Amazon S3 = 0.  Tổng của ví dụ luồng công việc này là 3.36 USD mỗi tháng.

Ví dụ về giá 4

Amazon SageMaker Processing chỉ tính phí bạn đối với phiên bản được sử dụng trong khi thực thi các tác vụ của bạn. Khi bạn cung cấp dữ liệu đầu vào để xử lý trong Amazon S3, Amazon SageMaker tải dữ liệu từ Amazon S3 về bộ lưu trữ tệp cục bộ khi bắt đầu tác vụ xử lý.

Nhà phân tích dữ liệu chạy một tác vụ Xử lý để xử lý trước và xác thực dữ liệu trên hai phiên bản ml.m5.4xlarge trong thời gian tác vụ là 10 phút. Cô ấy tải lên bộ dữ liệu 100 GB trong S3 làm đầu vào cho tác vụ xử lý và dữ liệu đầu ra có kích thước tương đương được lưu trữ trở lại trong S3.

Giờ   Các phiên bản xử lý  Chi phí mỗi giờ Tổng
1 * 2 * 0.167 = 0.334 ml.m5.4xlarge 1.075 USD 0.359 USD
Bộ lưu trữ mục đích chung (SSD) (GB)
 Chi phí mỗi giờ Tổng
100 GB * 2 = 200
0.14 USD 0.0032 USD

Tổng phí cho tác vụ xử lý Amazon SageMaker = 0.359 USD;
Tổng phí cho 200 GB dung lượng lưu trữ mục đích chung SSD = 0.0032 USD.
Tổng giá của ví dụ này là 0,3622 USD

Ví dụ về giá cả số 5

Một nhà khoa học dữ liệu trải qua chuỗi hành động sau đây trong khi sử dụng Sổ ghi chép SageMaker.

 1. Mở sổ ghi chép 1 trong nhân TensorFlow trên phiên bản ml.c5.xlarge, sau đó làm việc trên sổ ghi chép này trong 1 giờ.
 2. Mở sổ ghi chép 2 trên phiên bản ml.c5.xlarge. Sổ này sẽ tự động mở trong cùng một phiên bản ml.c5.xlarge đang chạy sổ ghi chép 1. 
 3. Làm việc trên sổ ghi chép 1 và sổ ghi chép 2 đồng thời trong 1 giờ. 
 4. Nhà khoa học dữ liệu sẽ bị tính phí cho tổng số hai (2) giờ sử dụng ml.c5.xlarge. Đối với giờ trùng mà nhà khoa học làm việc trên sổ ghi chép 1 và sổ ghi chép 2 đồng thời, mỗi ứng dụng kernel sẽ được đo lường trong 0,5 giờ và nhà khoa học sẽ bị tính phí cho 1 giờ sử dụng.
Ứng dụng nhân Phiên bản sổ ghi chép Giờ Tổng chi phí mỗi giờ Tổng
TensorFlow ml.c5.xlarge 1 0,24 USD  
TensorFlow ml.c5.xlarge 0,5 0,12 USD  
Khoa học dữ liệu ml.c5.xlarge 0,5 0,12 USD  
        0,48 USD


Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon SageMaker

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi