AWS Security Hub có sẵn trên toàn cầu. Để biết danh sách đầy đủ các khu vực nơi AWS Security Hub được cung cấp, xem Khu vực AWS. Giá của AWS Security Hub được tính theo hai mức. Các khía cạnh giá dựa trên số lượt kiểm tra bảo mật và số lượng sự kiện tải nhập thông tin tìm được.  

Kiểm tra bảo mật: AWS Security cung cấp cho khách hàng các tiêu chuẩn bảo mật được đóng gói sẵn, chẳng hạn như CIS AWS Foundations Benchmark và Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành về thẻ thanh toán (PCI DSS). Security Hub tự động đánh giá từng biện pháp kiểm soát trong một tiêu chuẩn bảo mật thông qua các biện pháp kiểm soát và nhiều biện pháp kiểm soát được cung cấp bởi các quy tắc AWS Config. Việc đánh giá biện pháp kiểm soát đối với một tài nguyên AWS được gọi là kiểm tra bảo mật và kết quả sẽ là thông tin tìm được thể hiện kết quả kiểm tra. Kiểm tra bảo mật được tính phí theo số lượt kiểm tra ứng với mỗi tài khoản trên mỗi khu vực. Bạn chỉ bị tính phí một lần cho mỗi lần đánh giá biện pháp kiểm soát đối với tài nguyên (tức là cho mỗi lần kiểm tra bảo mật) bất kể biện pháp kiểm soát được liên kết với bao nhiêu tiêu chuẩn.

Hoạt động kiểm tra bảo mật của AWS Security Hub tận dụng các mục cấu hình do AWS Config ghi lại. Buộc phải có AWS Config để thực hiện hoạt động kiểm tra bảo mật này và các mục cấu hình được định giá riêng, không liên quan đến Security Hub. Vui lòng xem Định giá cấu hình để biết chi tiết. Khách hàng của Security Hub không bị tính phí riêng cho bất kỳ quy tắc Config nào mà Security Hub bật. Các quy tắc Config mà Security Hub bật được gọi là quy tắc liên kết dịch vụ.

Sự kiện tải nhập thông tin tìm được: AWS Security Hub tải nhập các thông tin tìm được từ nhiều dịch vụ AWS khác nhau và từ các sản phẩm của đối tác. Các sự kiện tải nhập thông tin tìm được bao gồm cả tải nhập những thông tin tìm được mới và cập nhật những thông tin tìm được hiện có. Các sự kiện tải nhập thông tin tìm được liên quan đến các lượt kiểm tra bảo mật của Security Hub không bị tính phí. Sự kiện tải nhập thông tin tìm được được tính phí theo số lượng sự kiện ứng với mỗi tài khoản trên mỗi khu vực.

Dùng thử miễn phí

Thời gian dùng thử 30 ngày

Bạn có thể dùng thử AWS Security Hub mà không cần trả thêm phí với bản dùng thử miễn phí 30 ngày. Bản dùng thử miễn phí cho phép bạn có được bộ tính năng Security Hub đầy đủ và các lượt kiểm tra bảo mật trong thời gian 30 ngày. Bản dùng thử miễn phí sẽ cung cấp cho bạn số liệu ước tính về hóa đơn hàng tháng.

Chi tiết về giá

Các ví dụ về giá (theo tháng)

Ví dụ 1: Tổ chức vừa và nhỏ

Các mức giá:

  • 1 khu vực, 1 tài khoản
  • 250 lượt kiểm tra bảo mật trên mỗi tài khoản/khu vực/tháng
  • 5.000 sự kiện tải nhập thông tin tìm được trên mỗi tài khoản/khu vực/tháng

Phí hàng tháng =
250 * 0,0010 USD (100.000 lượt kiểm tra đầu tiên/tài khoản/khu vực/tháng)
+ (5.000 * 0 USD) (10.000 sự kiện đầu tiên/tài khoản/khu vực/tháng)
= 0,25 USD mỗi tháng

0,25 USD (mỗi tháng)

Ví dụ 2: Tổ chức lớn

Các mức giá:

  • 2 khu vực, 20 tài khoản
  • 500 lượt kiểm tra bảo mật trên mỗi tài khoản/khu vực/tháng
  • 10.000 sự kiện tải nhập thông tin tìm được trên mỗi tài khoản/khu vực/tháng

Phí hàng tháng =
500 * 0,0010 USD * 2 * 20 (100.000 đợt kiểm tra đầu tiên/tài khoản/khu vực/tháng)
+ 10.000 * 0 USD * 2 * 20 (10.000 sự kiện đầu tiên/tài khoản/khu vực/tháng)
= 20 USD + 0 USD
= 20 USD mỗi tháng

20 USD (mỗi tháng)

Ví dụ 3: Tổ chức rất lớn

Các mức giá:

  • 3 khu vực, 200 tài khoản
  • 1.000 đợt lượt kiểm tra bảo mật trên mỗi tài khoản/khu vực/tháng
  • 50.000 sự kiện tải nhập thông tin tìm được trên mỗi tài khoản/khu vực/tháng

Phí hàng tháng =
1.000 * 0,0010 USD * 3 * 200 (100.000 lượt kiểm tra đầu tiên/tài khoản/khu vực/tháng)
+ 10.000 * 0 USD * 3 * 200 (10.000 sự kiện đầu tiên/tài khoản/khu vực/tháng)
+ 40.000 * 0,00003 USD * 3 * 200 (hơn 10.000 sự kiện/tài khoản/khu vực/tháng)
= 600 USD + 720 USD
= 1.320 USD mỗi tháng

1.320 USD (mỗi tháng)

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Khám phá các tính năng của AWS Security Hub

Security Hub cung cấp các thông tin tìm được tổng hợp ở tất cả các dịch vụ AWS và các giải pháp cộng tác, thông tin chi tiết bảo mật tùy chọn và cấu hình sẵn, và hỗ trợ nhiều tài khoản.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Kích hoạt AWS Security Hub trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập