AWS Security Hub thực hiện kiểm tra những phương pháp bảo mật tốt nhất và thu nạp các phát hiện bảo mật từ dịch vụ cũng như đối tác bảo mật của AWS. Dịch vụ này kết hợp các kết quả kiểm tra phương pháp bảo mật với những phát hiện từ các dịch vụ khác và từ công cụ bảo mật của đối tác nhằm mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện về trạng thái bảo mật, bảng điều khiển số tổng hợp các phát hiện về bảo mật, cũng như đề xuất cách khắc phục những vấn đề đã được xác định. Security Hub được định giá theo hai khía cạnh: số lượng thao tác kiểm tra bảo mật và số lượng các phát hiện được thu nạp mỗi tháng. 

Giá kiểm tra bảo mật: Các tiêu chuẩn bảo mật đi kèm trong gói có sẵn cho AWS Security Hub, chẳng hạn như CIS AWS Foundations Benchmark, AWS Foundational Security Best Practices và Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Những tiêu chuẩn này giúp đánh giá trạng thái bảo mật của tài khoản và tài nguyên AWS của bạn. Những tiêu chuẩn đi kèm sẵn trong gói này là một tập hợp các biện pháp kiểm soát mà Security Hub liên tục đánh giá để xác định xem có bất kỳ tài khoản hoặc tài nguyên nào không tuân theo các phương pháp bảo mật tốt nhất đã xác định không. Việc đánh giá biện pháp kiểm soát một tài nguyên AWS được gọi là kiểm tra bảo mật và quá trình này sẽ cho ra một phát hiện thể hiện kết quả kiểm tra. Bạn phải trả phí theo số thao tác kiểm tra ứng với mỗi tài khoản trên mỗi khu vực. Bạn chỉ bị tính phí một lần cho mỗi thao tác kiểm tra khi các biện pháp kiểm soát giống hệt nhau thường thấy trên các tiêu chuẩn khác nhau được đánh giá dựa trên cùng một tài nguyên.

Hoạt động kiểm tra bảo mật của AWS Security Hub tận dụng các mục cấu hình do AWS Config ghi lại. Buộc phải có AWS Config để thực hiện hoạt động kiểm tra bảo mật này và các mục cấu hình được định giá riêng, không liên quan đến Security Hub. Vui lòng xem mức định giá của Config để biết chi tiết. Khách hàng của Security Hub không bị tính phí riêng cho bất kỳ quy tắc Config nào mà Security Hub bật. Các quy tắc của Config do Security Hub kích hoạt được quy vào quy tắc liên kết dịch vụ.

Sự kiện thu nạp các phát hiện: AWS Security Hub thu nạp các phát hiện từ nhiều dịch vụ AWS và từ sản phẩm của đối tác. Sự kiện này thu nạp cả phát hiện mới và các cập nhật cho phát hiện đã có. Bạn không phải trả phí cho sự kiện thu nạp các phát hiện liên quan đến những lượt kiểm tra bảo mật của Security Hub. Bạn sẽ phải trả phí theo số lượng phát hiện được gửi đến Security Hub cho mỗi tài khoản trên mỗi khu vực mỗi tháng. Security Hub có ưu đãi bậc miễn phí vĩnh viễn gồm 10.000 phát hiện cho mỗi tài khoản trên mỗi Khu vực mỗi tháng.

Bản dùng thử miễn phí

Thời gian dùng thử miễn phí 30 ngày

Bạn có thể dùng thử AWS Security Hub mà không mất phí với bản dùng thử miễn phí 30 ngày. Bản dùng thử bao gồm bộ tính năng đầy đủ cùng khả năng kiểm tra phương pháp bảo mật tốt nhất của Security Hub. Mỗi tài khoản AWS trong mỗi Khu vực được kích hoạt Security Hub sẽ nhận được bản dùng thử miễn phí. Bản dùng thử sẽ cung cấp cho bạn ước tính hóa đơn hàng tháng nếu bạn tiếp tục sử dụng Security Hub trên cùng các tài khoản và khu vực.

Chi tiết về giá

Các ví dụ về giá (theo tháng)

Các ví dụ sau đây khám phá các tổ chức có quy mô khác nhau, trong đó cả thao tác kiểm tra bảo mật và thu nạp các phát hiện được thực hiện bằng AWS Security Hub. Tất cả các ví dụ đều lấy tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio).

Ví dụ 1: Tổ chức vừa và nhỏ

Khu vực của bạn là Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), đồng thời bạn có một tài khoản trong quá trình triển khai AWS. AWS Security Hub thực hiện 250 thao tác kiểm tra bảo mật mỗi tài khoản/khu vực/tháng. Security Hub cũng tổng hợp 5.000 thao tác thu nạp phát hiện mỗi tài khoản/khu vực/tháng.

  Tính toán chi phí Tổng chi phí
250 thao tác kiểm tra bảo mật

250 x 1 khu vực x 0,0010 USD mỗi thao tác kiểm tra (bậc 100.000 thao tác kiểm tra đầu tiên)

0,25 USD
5.000 thao tác thu nạp

5.000 x 1 khu vực x 0,00 USD mỗi sự kiện (bậc miễn phí cho 10.000 sự kiện đầu tiên)

0 USD
  Tổng chi phí mỗi tháng
0,25 USD

Ví dụ 2: Tổ chức lớn

Hai khu vực của bạn là Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) và Châu Âu (Ireland), đồng thời bạn có 20 tài khoản trong quá trình triển khai AWS. AWS Security Hub thực hiện 500 thao tác kiểm tra bảo mật trên mỗi tài khoản/khu vực/tháng. Security Hub cũng tổng hợp 10.000 thao tác thu nạp phát hiện trên mỗi tài khoản/khu vực/tháng.

  Tính toán chi phí Tổng chi phí
500 thao tác kiểm tra bảo mật

500 x 2 khu vực x 0,0010 USD mỗi thao tác kiểm tra (bậc 100.000 thao tác kiểm tra đầu tiên) x 20 tài khoản

20,00 USD
10.000 thao tác thu nạp

5.000 x 2 khu vực x 0,00 USD mỗi sự kiện (bậc miễn phí cho 10.000 sự kiện đầu tiên) x 20 tài khoản

0 USD
  Tổng chi phí mỗi tháng
20,00 USD

Ví dụ 3: Tổ chức rất lớn

Bạn có ba khu vực là Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Châu Âu (Ireland) và Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), đồng thời bạn có 200 tài khoản trong quá trình triển khai AWS. AWS Security Hub thực hiện 1.000 thao tác kiểm tra bảo mật trên mỗi tài khoản/khu vực/tháng. Security Hub cũng tổng hợp 50.000 thao tác thu nạp phát hiện trên mỗi tài khoản/khu vực/tháng.

  Tính toán chi phí Tổng chi phí
1.000 thao tác kiểm tra bảo mật

1.000 x 3 khu vực x 0,0010 USD mỗi thao tác kiểm tra (bậc 100.000 thao tác kiểm tra đầu tiên)x 200 tài khoản

600,00 USD
10.000 thao tác thu nạp

10.000 x 3 khu vực x 0,00 USD mỗi sự kiện (bậc miễn phí cho 10.000 sự kiện đầu tiên) x 200 tài khoản

0 USD
40.000 thao tác thu nạp 40.000 x 3 khu vực x 0,00003 USD mỗi sự kiện (vượt quá bậc miễn phí cho 10.000 sự kiện đầu tiên) x 200 tài khoản 720 USD
  Tổng chi phí mỗi tháng
1.320,00 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Khám phá các tính năng của AWS Security Hub

Security Hub cung cấp các thông tin tìm được tổng hợp ở tất cả các dịch vụ AWS và các giải pháp cộng tác, thông tin chi tiết bảo mật tùy chọn và cấu hình sẵn, và hỗ trợ nhiều tài khoản.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Kích hoạt AWS Security Hub trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập