Với AWS Service Catalog, bạn được tính phí theo số lệnh gọi API mà tài khoản bạn thực hiện với Service Catalog. Không tính các lệnh gọi API trong bậc miễn phí. Không có cam kết trả trước và bạn có thể ngừng thực hiện lệnh gọi API bất kỳ lúc nào. Các lệnh gọi được tính phí hàng tháng cho mức sử dụng của tháng trước đó.

Bậc miễn phí của AWS

Mỗi tháng, bậc miễn phí của AWS Service Catalog bao gồm 1.000 lệnh gọi API mà bạn có thể sử dụng miễn phí. Nếu vượt quá 1.000 lệnh gọi API mỗi tháng, bạn sẽ được tính phí dựa vào số lệnh gọi API mà bạn thực hiện. Bạn có thể chọn Khu vực AWS trong bảng bên dưới để xem giá mỗi lệnh gọi API.

Định giá

Bạn chỉ phải thanh toán cho các lệnh gọi API đã thực hiện. Mỗi lệnh gọi API được tính phí theo bậc của lệnh. Ước tính hóa đơn hàng tháng của bạn bằng cách sử dụng Công cụ tính giá AWS.

Các ví dụ định giá AWS Service Catalog

Ví dụ về định giá 1 – Tạo danh mục chứa hai sản phẩm

Bạn muốn thiết lập AWS Service Catalog bằng một danh mục chứa hai sản phẩm, rồi cấp quyền truy cập vào danh mục.

Bạn có thể phát hành lệnh gọi API hoặc CLI của AWS hoặc sử dụng bảng điều khiển AWS Service Catalog để thiết lập danh mục. Trong ví dụ này, bạn sẽ thực hiện sáu lệnh gọi API để thiết lập và cấp quyền truy cập vào danh mục. Lệnh gọi API đầu tiên thiết lập danh mục. Hai lệnh gọi thiết lập sản phẩm và thành phần lạ dự phòng. Hai lệnh gọi liên kết các sản phẩm với danh mục của bạn. Lệnh gọi cuối liên kết một người dùng, nhóm hoặc vai trò với danh mục.

Tổng hóa đơn (nếu vượt quá bậc miễn phí) = 6 lệnh gọi API * 0,0007 USD/lệnh gọi = 0,0042 USD

Ví dụ về định giá 2 – Tạo hai danh mục với mỗi danh mục chứa 25 sản phẩm, rồi chia sẻ chúng với 100 tài khoản

Bạn muốn thiết lập hai danh mục, mỗi danh mục chứa 25 sản phẩm. Mỗi sản phẩm có một phiên bản. Bạn muốn chia sẻ cả hai danh mục với 100 tài khoản.

Bạn sẽ tạo các ràng buộc về khởi chạy và các ràng buộc về mẫu cho cả hai danh mục trong tài khoản trung tâm của mình. Sau đó, bạn có thể chia sẻ cả hai danh mục với 100 tài khoản vệ tinh trong một đơn vị tổ chức do AWS Organizations quản lý. Để tìm hiểu thêm về các mô hình tài khoản trung tâm và vệ tinh, hãy đọc bài đăng blog này về việc thiết lập danh mục sản phẩm AWS Service Catalog cho nhiều tài khoản.

Bạn có thể phát hành lệnh gọi API hoặc CLI của AWS hoặc sử dụng bảng điều khiển AWS Service Catalog để thực hiện các hành động này. Trong ví dụ này, bạn sẽ thực hiện 205 lệnh gọi API trong tài khoản trung tâm và 200 lệnh gọi API cho toàn bộ các tài khoản vệ tinh, được phân tích như sau:

  1. Trong tài khoản trung tâm, hai lệnh gọi đầu tiên thiết lập danh mục. 
  2. Bạn cần sử dụng 50 lệnh gọi để tạo các sản phẩm với mỗi phiên bản cho một sản phẩm. 
  3. 50 lệnh gọi liên kết từng sản phẩm với danh mục phù hợp. 
  4. 100 lệnh gọi thiết lập ràng buộc khởi chạy và mẫu cho từng sản phẩm. 
  5. Ba lệnh gọi bật tính năng chia sẻ tổ chức của Service Catalog và chia sẻ danh mục với 100 tài khoản vệ tinh. 
  6. Cuối cùng, 2 lệnh gọi ở mỗi tài khoản vệ tinh cung cấp quyền truy cập vào cả hai danh mục.

Trong tài khoản trung tâm, nếu tài khoản của bạn chưa vượt quá bậc miễn phí hàng tháng là 1.000 lệnh gọi API, bạn sẽ không bị tính phí cho số lệnh gọi API này. Nếu tài khoản trung tâm của bạn đã vượt quá bậc miễn phí hàng tháng là 1.000 lệnh gọi API, bạn sẽ phải trả phí:

Tổng hóa đơn trong tài khoản trung tâm (nếu vượt quá bậc miễn phí) = 205 lệnh gọi API * 0,0007 USD/lệnh gọi = 0,1435 USD

Trong mỗi tài khoản vệ tinh, nếu tài khoản của bạn chưa vượt quá bậc miễn phí hàng tháng là 1.000 lệnh gọi API, bạn sẽ không bị tính phí cho số lệnh gọi API này. Nếu tài khoản vệ tinh của bạn đã vượt quá bậc miễn phí hàng tháng là 1.000 lệnh gọi API, bạn sẽ phải trả phí:

Tổng hóa đơn cho các tài khoản vệ tinh (nếu vượt quá bậc miễn phí) = 2 lệnh gọi API * 0,0007 USD/lệnh gọi * 100 tài khoản = 0,14 USD

Tổng phí: Tổng hóa đơn trong tài khoản trung tâm + tổng hóa đơn trong tài khoản vệ tinh = 0,1435 USD + 0,14 USD = 0,2835 USD

Ví dụ về định giá 3 – Cung cấp một sản phẩm và thực hiện hành động dịch vụ

Bạn đã thiết lập AWS Service Catalog, giờ bạn muốn cung cấp sản phẩm, thực hiện hành động dịch vụ (ví dụ: quyền yêu cầu) trên tài nguyên đang chạy và liệt kê kết quả.

Bạn có thể phát hành lệnh gọi API hoặc CLI của AWS hoặc sử dụng bảng điều khiển AWS Service Catalog để thực hiện các hành động này. Trong ví dụ này, bạn sẽ thực hiện tám lệnh gọi API để hoàn tất những hành động này. Bốn lệnh gọi API đầu tiên tìm kiếm sản phẩm và mô tả thuộc tính cần thiết cho việc cung cấp. Sau đó là một lệnh gọi cung cấp sản phẩm, một lệnh gọi thực thi hành động dịch vụ và hai lệnh gọi cuối mô tả trạng thái của hoạt động cung cấp và hành động dịch vụ.

Nếu tài khoản của bạn chưa vượt quá bậc miễn phí hàng tháng là 1.000 lệnh gọi API, bạn sẽ không bị tính phí cho số lệnh gọi API này. Nếu tài khoản của bạn đã vượt quá bậc miễn phí hàng tháng là 1.000 lệnh gọi API, bạn sẽ phải trả phí:

Tổng hóa đơn (nếu vượt quá bậc miễn phí) = 8 lệnh gọi API * 0,0007 USD/lệnh gọi = 0,0056 USD

Ví dụ về định giá 4 – Quản lý 10 ứng dụng, mỗi ứng dụng có 10 nhóm thuộc tính và 50 tài nguyên

Bạn muốn sử dụng AppRegistry của AWS Service Catalog để xác định và quản lý 10 ứng dụng, mỗi ứng dụng có 10 nhóm thuộc tính và 50 tài nguyên.

Bạn có thể phát hành các lệnh gọi API hoặc CLI của AWS để thực hiện các hành động này. Trong ví dụ này, bạn sẽ thực hiện 1 lệnh gọi API để thiết lập mỗi ứng dụng, tổng cộng là 10 lệnh gọi API. Bạn sẽ thực hiện 2 lệnh gọi API để tạo rồi liên kết mỗi nhóm thuộc tính với ứng dụng. Vì có 10 nhóm thuộc tính mỗi ứng dụng, tức là sẽ có tổng cộng 200 lệnh gọi API (2 lệnh gọi mỗi nhóm thuộc tính x 10 nhóm thuộc tính x 10 ứng dụng). Bạn sẽ thực hiện 1 lệnh gọi API mỗi tài nguyên mà bạn liên kết với mỗi ứng dụng. Vì có 50 tài nguyên mỗi ứng dụng, tức là có cổng cộng 500 lệnh gọi API (1 lệnh gọi mỗi tài nguyên được liên kết x 50 tài nguyên được liên kết x 10 ứng dụng).

Tổng hóa đơn (nếu vượt quá bậc miễn phí) = 710 lệnh gọi API * 0,0007 USD/lệnh gọi = 0,497 USD

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng AWS Service Catalog

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Service Catalog
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi