Các tính năng của Amazon VPC Lattice

Amazon VPC Lattice tự động quản lý kết nối mạng và định tuyến lớp ứng dụng giữa các dịch vụ trên các tài khoản AWS và VPC khác nhau. Bạn có thể vận hành mạng của mình mà không cần phải quản lý kết nối mạng cơ bản, bộ cân bằng tải giao diện người dùng hoặc sidecar proxy bên cạnh mọi khối lượng công việc. Amazon VPC Lattice tích hợp với Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS để cung cấp cho bạn khả năng xác thực và ủy quyền quen thuộc giống như khi sử dụng các dịch vụ AWS khác. Bằng cách sử dụng Amazon VPC Lattice, bạn có thể chọn từ các loại điện toán khác nhau như phiên bản, bộ chứa và phi máy chủ, cho một dịch vụ nhất định, giúp bạn hiện đại hóa từ kiến trúc ứng dụng nguyên khối sang kiến trúc vi dịch vụ. Khả năng này cũng giúp cải thiện khả năng điều chỉnh quy mô và hiệu quả chi phí.

Amazon VPC Lattice quản lý tất cả nhu cầu giám sát, bảo mật và kết nối giữa các dịch vụ của bạn để bạn có thể tập trung vào logic ứng dụng và phân phối ứng dụng nhanh hơn.

Thư mục dịch vụ

Amazon VPC Lattice cung cấp một thư mục dịch vụ với chế độ xem tập trung về các dịch vụ mà bạn sở hữu hoặc được chia sẻ với bạn thông qua Trình quản lý quyền truy cập tài nguyên AWS (AWS RAM).

Mạng dịch vụ

Bằng cách sử dụng Amazon VPC Lattice, bạn có thể tạo một mạng dịch vụ có ranh giới logic được sử dụng để tự động triển khai việc khám phá và kết nối dịch vụ. Bạn cũng có thể áp dụng các chính sách truy cập và khả năng quan sát chung cho một tập hợp các dịch vụ.

Kết nối tự động giữa VPC và tài khoản

Amazon VPC Lattice tự động quản lý kết nối mạng giữa các VPC và tài khoản bên cạnh việc dịch địa chỉ mạng giữa IPv4, IPv6 và các địa chỉ IP chồng chéo.

Quản lý lưu lượng nâng cao và định tuyến lớp ứng dụng

Amazon VPC Lattice là một proxy lớp ứng dụng được quản lý toàn phần, cung cấp các biện pháp kiểm soát chung để định tuyến lưu lượng dựa trên đặc điểm của yêu cầu. Amazon VPC Lattice cũng hỗ trợ định tuyến có trọng số cho các triển khai kiểu liên tục và từng phần.

Xác thực và ủy quyền theo bối cảnh cụ thể

Amazon VPC Lattice tích hợp với Quản lý nhận dạng và truy cập (IAM) AWS để xác thực và ủy quyền giữa các dịch vụ, cung cấp cùng khả năng xác thực và ủy quyền quen thuộc mà bạn sử dụng ngày nay với các dịch vụ AWS.