Định giá của Amazon VPC Lattice

Ba yếu tố xác định chi phí sử dụng Amazon VPC Lattice: số lượng dịch vụ được cung cấp, phí xử lý dữ liệu đối với lưu lượng truy cập đi đến và đến từ mỗi dịch vụ cũng như số lượng yêu cầu HTTP (chỉ dành cho trình xử lý sự kiện HTTP/HTTPS) hoặc kết nối TCP (chỉ dành cho trình xử lý sự kiện TLS) mà mỗi dịch vụ nhận được.

Dịch vụ: Dịch vụ VPC Lattice là một lớp đơn giản hóa logic nằm trước ứng dụng của bạn, bao gồm trình xử lý sự kiện, quy tắc và nhóm mục tiêu, tương tự như bộ cân bằng tải. Mục tiêu của dịch vụ VPC Lattice có thể được hỗ trợ bởi các loại dịch vụ điện toán khác nhau như phiên bản EC2, bộ chứa cùng các chức năng phi máy chủ và có thể giao tiếp với nhau bằng TCP hoặc HTTP. Sau khi một dịch vụ được cung cấp trong VPC Lattice, bạn sẽ bị tính phí cho mỗi giờ hoặc nửa giờ mà dịch vụ đó chạy. Giá dịch vụ khác nhau tùy theo Khu vực AWS.

Xử lý dữ liệu: Phí xử lý dữ liệu phát sinh trên mỗi gigabyte (GB) dữ liệu được truyền qua từng dịch vụ. Lượng dữ liệu được tính bằng cách cộng lượng dữ liệu mà mỗi dịch vụ nhận được và phản hồi tương ứng mà dịch vụ đó gửi tới máy khách. Giá mỗi GB thay đổi tùy theo Khu vực.

Yêu cầu HTTP hoặc kết nối TCP: Các dịch vụ VPC Lattice có thể được cấu hình để giao tiếp bằng HTTP/HTTPS hoặc TLS Passthrough. Nếu một dịch vụ được cấu hình với loại trình xử lý sự kiện HTTP/HTTPS, bạn sẽ phải trả phí cho số lượng yêu cầu HTTP mà dịch vụ nhận được từ máy khách. Đối với trình xử lý sự kiện TLS, bạn sẽ phải trả phí cho số lượng kết nối TCP mà dịch vụ nhận được từ máy khách.

Bảng giá

Ví dụ định giá

Ví dụ 1: Dịch vụ có tỷ lệ yêu cầu thấp

Bạn cung cấp một mạng dịch vụ ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và liên kết 100 dịch vụ với mạng đó. Trong một tháng, mỗi dịch vụ xử lý 100 GB dữ liệu với 200.000 yêu cầu mỗi giờ. Trong ví dụ này, chúng tôi tính phí của bạn như sau (tất cả giá được hiển thị bằng USD):

Chi phí hàng tháng hàng giờ:

 • Bạn trả 0,025 USD mỗi giờ cho mỗi dịch vụ ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
 • Chúng tôi giả định rằng một tháng bằng 730 giờ (8.760 giờ trong một năm/12 tháng = 730 giờ mỗi tháng)
 • 100 dịch vụ * 0,025 USD mỗi giờ * 730 giờ = 1.825,00 USD mỗi tháng

Phí xử lý dữ liệu hàng tháng:

 •  Bạn trả 0,025 USD cho mỗi GB dữ liệu được xử lý bởi mỗi dịch vụ ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
 • 100 dịch vụ * 100 GB mỗi tháng * 0,025 USD mỗi GB = 250,00 USD

Phí yêu cầu hàng tháng:

 • 300.000 yêu cầu đầu tiên mỗi giờ là miễn phí. Bạn trả 0,10 USD mỗi giờ cho 1 triệu yêu cầu tiếp theo.
 • Mỗi dịch vụ nhận được 200.000 yêu cầu mỗi giờ, nằm trong Bậc miễn phí của AWS.
 • Phí yêu cầu = 0 USD mỗi tháng. 
 • Phí hàng giờ: 1,825,00 USD mỗi tháng
 • Phí xử lý dữ liệu: 250,00 USD mỗi tháng
 • Phí yêu cầu: 0 USD mỗi tháng
 • Tổng cộng: 1.825,00 USD + 250,00 USD = 2.075,00 USD mỗi tháng

Ví dụ 2: Các dịch vụ có sự kết hợp giữa tỷ lệ yêu cầu thấp và tỷ lệ yêu cầu cao

Bạn cung cấp một mạng dịch vụ ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và liên kết 100 dịch vụ với mạng đó. Trong một tháng, 99 dịch vụ trong số này xử lý 100 GB dữ liệu với 200.000 yêu cầu mỗi giờ. Một dịch vụ xử lý 2.000 GB dữ liệu với 4 triệu yêu cầu mỗi giờ. Trong ví dụ này, chúng tôi tính phí của bạn như sau (tất cả giá được hiển thị bằng USD):

Chi phí hàng tháng hàng giờ:

 • Bạn trả 0,025 USD mỗi giờ cho mỗi dịch vụ ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
 • Chúng tôi giả định rằng một tháng bằng 730 giờ (8.760 giờ trong một năm/12 tháng = 730 giờ mỗi tháng)
 • 100 dịch vụ * 0,025 USD mỗi giờ * 730 giờ = 1.825,00 USD mỗi tháng

Phí xử lý dữ liệu hàng tháng:

 • Bạn trả 0,025 USD cho mỗi GB dữ liệu được xử lý bởi mỗi dịch vụ ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
 • Mỗi dịch vụ trong số 99 dịch vụ (99%) xử lý 100 GB mỗi tháng, trong khi 1 dịch vụ (1%) xử lý 2.000 GB mỗi tháng
 • 99 dịch vụ * 100 GB mỗi tháng * 0,025 USD mỗi GB = 247,50 USD mỗi tháng
 • 1 dịch vụ * 2.000 GB mỗi tháng * 0,025 USD mỗi GB = 50,00 USD mỗi tháng

Phí yêu cầu hàng tháng:

 • 300.000 yêu cầu đầu tiên mỗi giờ là miễn phí. Bạn trả 0,10 USD mỗi giờ cho 1.000.000 (1 triệu) yêu cầu tiếp theo.
 • 99 dịch vụ nhận được 200.000 yêu cầu mỗi giờ, nằm trong Bậc miễn phí của AWS.
 • 1 dịch vụ nhận được 4.000.000 yêu cầu mỗi giờ. 300.000 yêu cầu đầu tiên là miễn phí. Bạn bị tính phí cho 3.700.000 (3,7 triệu) yêu cầu tiếp theo.
 • 1 dịch vụ * 3,7 triệu yêu cầu mỗi giờ * 0,10 USD / 1 triệu yêu cầu * 730 giờ = 270,10 USD mỗi tháng. 
 • Phí hàng giờ: 1.825,00 USD mỗi tháng
 • Phí xử lý dữ liệu: 247,50 USD + 50,0 USD= 297,50 USD mỗi tháng
 • Phí yêu cầu: 270,10 USD mỗi tháng
 • Tổng cộng: 1.825,00 USD + 297,50 USD + 270,10 USD = 2.392,60 USD mỗi tháng

Ví dụ 3: Các dịch vụ có tỷ lệ yêu cầu thay đổi

Bạn đã cung cấp một mạng dịch vụ ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và liên kết 100 dịch vụ với mạng đó. Mỗi dịch vụ nhận được 1.000.000 yêu cầu mỗi giờ và xử lý 1 GB mỗi giờ trong 10 giờ vào Thứ Hai và Thứ Ba. Trong thời gian còn lại, dịch vụ nhận được 100.000 yêu cầu mỗi giờ và xử lý 0,1 GB mỗi giờ. Trong ví dụ này, chúng tôi tính phí của bạn như sau (tất cả giá được hiển thị bằng USD):

Chi phí hàng tháng hàng giờ:

 • Bạn trả 0,025 USD mỗi giờ cho mỗi dịch vụ ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
 • Chúng tôi giả định rằng một tháng bằng 730 giờ (8.760 giờ trong một năm/12 tháng = 730 giờ mỗi tháng)
 • 100 dịch vụ * 0,025 USD mỗi giờ * 730 giờ = 1.825,00 USD mỗi tháng

Phí xử lý dữ liệu hàng tháng:

 • Bạn trả 0,025 USD cho mỗi GB dữ liệu được xử lý bởi mỗi dịch vụ ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
 • Giả sử trong tháng có 5 thứ Hai và 5 thứ Ba; ví dụ: 10 giờ * 5 ngày + 10 giờ * 5 ngày = 100 giờ, trong đó các dịch vụ xử lý 10 GB mỗi giờ. Thời gian còn lại của tháng sẽ bao gồm 730 giờ – 100 giờ = 630 giờ, trong đó các dịch vụ xử lý 0,1 GB mỗi giờ
 • 100 dịch vụ * 100 giờ * 1 GB mỗi giờ * 0,025 USD mỗi GB = 250,00 USD mỗi tháng
 • 100 dịch vụ * 630 giờ * 0,1 GB mỗi giờ * 0,025 USD mỗi GB = 157,50 USD mỗi tháng

Phí yêu cầu hàng tháng:

 • 300.000 yêu cầu đầu tiên mỗi giờ là miễn phí. Bạn trả 0,10 USD mỗi giờ cho 1.000.000 (1 triệu) yêu cầu tiếp theo.
 • Mỗi dịch vụ nhận được 100.000 yêu cầu mỗi giờ trong 630 giờ, nằm trong Bậc miễn phí của AWS. Mỗi dịch vụ cũng nhận được 1 triệu yêu cầu mỗi giờ trong 100 giờ. Bạn bị tính phí cho 700.000 (0,7 triệu) yêu cầu tiếp theo.
 • 100 dịch vụ * 0,7 triệu yêu cầu mỗi giờ * 0,10 USD/1 triệu yêu cầu * 100 giờ = 700,00 USD mỗi tháng.
 • Phí hàng giờ: 1,825,00 USD mỗi tháng
 • Phí xử lý dữ liệu: 250,00 USD + 157,50 USD = USD 407,50 mỗi tháng
 • Phí yêu cầu: 700,00 USD mỗi tháng
 • Tổng cộng: 1.825,00 USD + 407,50 USD + 700,00 USD = 2.932,50 USD mỗi tháng

Ví dụ 4: Dịch vụ có trình xử lý sự kiện HTTP và TLS Passthrough

Bạn cung cấp dịch vụ VPC Lattice với trình xử lý sự kiện HTTPS và TLS được cấu hình ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Trong một tháng, dịch vụ này xử lý 100GB dữ liệu với tốc độ 3.000.000 yêu cầu mỗi giờ trên trình xử lý sự kiện HTTP. Trình xử lý sự kiện TLS xử lý 2.000 GB dữ liệu với 200.000 kết nối mỗi giờ. Trong ví dụ này, chúng tôi tính phí của bạn như sau (tất cả giá được hiển thị bằng USD):

Chi phí hàng tháng hàng giờ:

 • Bạn trả 0,025 USD mỗi giờ cho mỗi dịch vụ ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
 • Chúng tôi giả định rằng một tháng tương đương với 730 giờ (8.760 giờ trong một năm/12 tháng = 730 giờ mỗi tháng)
 • 1 dịch vụ * 0,025 USD mỗi giờ * 730 giờ = 18,25 USD mỗi tháng

Phí xử lý dữ liệu hàng tháng:

 • Bạn trả 0,025 USD cho mỗi GB dữ liệu được xử lý bởi mỗi dịch vụ ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
 • Dịch vụ xử lý 100 GB dữ liệu HTTP mỗi tháng và 2.000 GB dữ liệu TLS Passthrough, tổng cộng là 2.100 GB dữ liệu được xử lý mỗi tháng
 • 2.100 GB mỗi tháng * 0,025 USD mỗi GB = 52,50 USD mỗi tháng

Phí yêu cầu/kết nối hàng tháng:

 • 300.000 yêu cầu HTTP đầu tiên (hoặc kết nối TCP cho trình xử lý sự kiện TLS) được miễn phí. Bạn trả 0,10 USD mỗi giờ cho 1.000.000 (1 triệu) yêu cầu HTTP tiếp theo (hoặc kết nối TCP cho trình xử lý sự kiện TLS)
 • Dịch vụ đã nhận được 3.000.000 yêu cầu trên trình xử lý sự kiện HTTP và 200.000 yêu cầu trên trình xử lý sự kiện TLS
 • 300.000 yêu cầu HTTP đầu tiên được miễn phí. Bạn sẽ phải trả phí cho 2.700.000 yêu cầu tiếp theo trên trình xử lý sự kiện HTTP
 • 300.000 kết nối TCP đầu tiên cho trình xử lý sự kiện TLS được miễn phí. Bạn sẽ không phải trả phí cho 200.000 yêu cầu trên trình xử lý sự kiện TLS nằm trong Bậc miễn phí của AWS
 • 1 dịch vụ * 2,7 triệu yêu cầu mỗi giờ * 0,10 USD/1 triệu yêu cầu * 730 giờ = 197,10 USD mỗi tháng
 • Phí hàng giờ: 18,25 USD mỗi tháng
 • Phí xử lý dữ liệu: 52,50 USD mỗi tháng
 • Phí yêu cầu hoặc kết nối: 197,10 USD mỗi tháng
 • Tổng cộng: 18,25 USD + 52,50 USD + 197,10 USD = 267,85 USD mỗi tháng

Tài nguyên khác về giá

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng