Giá kết nối VPN Site-to-Site của AWS và VPN Site-to-Site Tăng tốc

Region

Truyền dữ liệu ra trên VPN Site-to-Site của AWS phát sinh chi phí truyền dữ liệu ra được giải thích trong trang về giá theo nhu cầu của EC2.

Bạn không phải chịu phụ phí dành riêng cho dịch vụ VPN Site-to-Site khi bật bản ghi VPN Site-to-Site. Bạn sẽ phải chịu các khoản phí tiêu chuẩn khi sử dụng dịch vụ Amazon CloudWatch (đăng tải bản ghi VPN Site-to-Site lên CloudWatch).

Giá của Kết nối VPN Site-to-Site Tăng tốc:
Nếu bạn bật tăng tốc khi tạo kết nối VPN Site-to-Site của AWS đến Amazon VPC của bạn, giá của kết nối VPN Site-to-Site sẽ được áp dụng như được chỉ rõ ở trên. Bạn cũng sẽ phải chịu phí theo giờ cho hai Global Accelerator trên mỗi kết nối VPN và phí Truyền dữ liệu ra Premium (DT-Premium). DT-Premium phụ thuộc vào nguồn (Khu vực AWS) và đích đến (vị trí biên). Xem trang về giá của AWS Global Accelerator. Bạn sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào của AWS Global Accelerator cho các VPN không được tăng tốc.

Ví dụ về giá dịch vụ

Ví dụ về giá 1: Site-to-Site VPN

Bạn tạo kết nối AWS Site-to-Site VPN tới Amazon VPC của bạn ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio). Kết nối hoạt động trong 30 ngày, 24 giờ một ngày. Bạn truyền 1.000 GB dữ liệu vào và 500 GB dữ liệu ra qua kết nối này.

  • Phí kết nối AWS Site-to-Site VPN: AWS Site-to-Site VPN được tính phí theo giờ khi các kết nối đang hoạt động. Đối với Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), phí là 0,05 USD/giờ. Bạn sẽ phải trả 36 USD phí kết nối mỗi tháng.
  • Phí truyền dữ liệu ra: 100 GB dung lượng đầu tiên là miễn phí, nên bạn phải trả tiền cho 400 GB với mức phí 0,09 USD/GB. Bạn sẽ phải trả 36 USD phí truyền dữ liệu ra mỗi tháng.

Bạn sẽ phải trả 72 USD phí AWS Site-to-Site VPN mỗi tháng.

Ví dụ về giá 2: Site-to-Site VPN tăng tốc

Bạn tạo kết nối Site-to-Site VPN tăng tốc từ Amazon VPC của bạn ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) đến một trang web từ xa ở Châu Âu. Kết nối hoạt động trong 30 ngày, 24 giờ một ngày. Bạn truyền 1.000 GB dữ liệu vào và 500 GB dữ liệu ra qua kết nối này.

  • Phí kết nối Site-to-Site VPN tăng tốc: VPN Site-to-Site tăng tốc được tính phí theo giờ khi các kết nối đang hoạt động. Đối với Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), phí là 0,05 USD/giờ. Bạn sẽ phải trả 36 USD phí kết nối mỗi tháng.
  • Phí truyền dữ liệu ra: 100 GB dung lượng đầu tiên là miễn phí, nên bạn bị tính phí cho 400 GB với mức phí 0,09 USD/GB. Bạn sẽ phải trả 36 USD phí truyền dữ liệu ra mỗi tháng.
  • Phí AWS Global Accelerator theo giờ: Bạn phải trả phí theo giờ cho hai Bộ tăng tốc toàn cầu cho mỗi giờ kết nối hoạt động. Phí theo giờ cho mỗi Global Accelerator là 0,025 USD, hoặc 0,05 USD mỗi giờ. Bạn sẽ phải trả 36 USD phí sử dụng Global Accelerator theo giờ mỗi tháng. 
  • Phí Truyền dữ liệu cao cấp qua Site-to-Site VPN tăng tốc: Mức phí Truyền dữ liệu cao cấp qua VPN được xác định bởi dòng dữ liệu lớn hơn được truyền đi, trong trường hợp này là 1.000 GB dữ liệu được truyền vào. Mức phí là 0,015 USD/GB cho mỗi 1.000 GB dung lượng lưu thông giữa các Khu vực ở Hoa Kỳ và Châu Âu. Bạn sẽ phải trả 15 USD phí Truyền dữ liệu cao cấp qua Site-to-Site VPN tăng tốc mỗi tháng.

Bạn sẽ phải trả 123 USD phí Site-to-Site VPN tăng tốc mỗi tháng.

Giá VPN máy khách AWS

Region

Ví dụ định giá: VPN máy khách AWS

Bạn tạo điểm cuối VPN máy khách AWS ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) và liên kết điểm cuối này với một mạng con. Sau đó, bạn tạo 10 kết nối VPN máy khách đến điểm cuối VPN máy khách AWS của bạn. Những kết nối này hoạt động trong một giờ.

  • Phí điểm cuối VPN máy khách AWS theo giờ: Đối với Khu vực AWS này, bạn sẽ phải trả 0,1 USD/giờ phí VPN máy khách AWS theo giờ.
  • Phí kết nối VPN máy khách AWS theo giờ: 10 kết nối VPN máy khách AWS hoạt động trong 1 giờ. Bạn sẽ phải trả 0,5 USD/giờ phí kết nối VPN máy khách AWS.

Trong trường hợp này, bạn sẽ phải trả 0,6 USD/giờ phí VPN máy khách AWS.

Nhận câu trả lời về AWS VPN

Đọc các câu hỏi thường gặp về AWS VPN.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS VPN trên Bảng điều khiển AWS.

Bắt đầu