Sử dụng Amazon WorkMail không yêu cầu phí trả trước, không yêu cầu cam kết tối thiểu và không yêu cầu hợp đồng dài hạn.

Amazon WorkMail có mức phí 4 USD mỗi người dùng mỗi tháng và cung cấp 50 GB dung lượng lưu trữ hộp thư cho mỗi người dùng. Bạn có thể bắt đầu dùng thử miễn phí trong 30 ngày cho tối đa 25 người dùng.

Tài nguyên khác về mức giá của AWS

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá tài nguyên Amazon WorkMail

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon WorkMail
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi