Ngày đăng: Dec 1, 2016

Việc giảm giá cho các phiên bản Amazon EC2 C4, M4 và T2 trên tất cả các khu vực AWS, được công bố vào ngày 14 tháng 11 năm 2016, hiện đã có hiệu lực.

Mức giá của Phiên bản theo yêu cầu, Phiên bản dự trữ (Tiêu chuẩn và Có thể chuyển đổi) và Máy chủ chuyên dụng cho các phiên bản C4, M4 và T2 hiện giảm tới 25%, tùy thuộc vào khu vực và nền tảng (Linux, RHEL, SUSE, Windows).

Mức giảm giá ngày hôm nay tiếp tục truyền thống giảm chi phí của AWS và chuyển khoản tiền tiết kiệm được cho khách hàng của chúng tôi. Để xem mức giá mới của EC2, vui lòng truy cập trang giá Amazon EC2.