Bảng cấu hình máy chủ chuyên dụng

Bảng bên dưới liệt kê các cấu hình dòng phiên bản và kích cỡ phiên bản được hỗ trợ trên các máy chủ chuyên dụng. Bảng này cũng bao gồm thông tin về số lượng phiên bản mà bạn có thể chạy cho một kích cỡ và dòng phiên bản cụ thể dựa trên dung lượng nhân xử lý vật lý được liên kết với Máy chủ chuyên dụng. Để biết thêm thông tin về các phiên bản, hãy truy cập Loại phiên bản EC2.

Thuộc tính của máy chủ chuyên dụng                                           Công suất phiên bản mỗi máy chủ theo kích cỡ phiên bản  
Dòng phiên bản
Socket Nhân xử lý vật lý nano micro small medium large xlarge 2xlarge 3xlarge 4xlarge 6xlarge 8xlarge 9xlarge 10xlarge 12xlarge 16xlarge 18xlarge 24xlarge 32xlarge 48xlarge 112xlarge .metal .metal-48xl
a1 1 16 - - - 16 8 4 2 - 1 - - - - - - - - - - - 1 -
c3 2 20 - - - - 16 8 4 - 2 - 1 - - - - - - - - - - -
c4 2 20 - - - - 16 8 4 - 2 - 1 - - - - - - - - - - -
c5 2 36 - - - - 36 18 8 - 4 - - 2 - - - 1 - - - - - -
c5d 2 36 - - - - 36 18 8 - 4 - - 2 - - - 1 - - - - - -
c5n 2 36 - - - - 36 18 8 - 4 - - 2 - - - 1 - - - - 1 -
c6a 2 96 - - - - 96 48 24 - 12 - 6 - - 4 2 - 2 1 1 - 1 -
c6g 1 64 - - - 64 32 16 8 - 4 - 2 - - 1 1 - - - - - 1 -
c6gd 1 64 - - - 64 32 16 8 - 4 - 2 - - 1 1 - - - - - 1 -
c6gn 1 64 - - - 64 32 16 8 - 4 - 2 - - 1 1 - - - - - - -
c6i 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
c6id 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
c6in 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
c7g 3 192 - - - 192 96 48 24 - 12 - 6 - - 3 3 - - - - - 3 -

c7gd

3

192

-

-

-

192

96

48

24

-

12

-

6

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-
c7gn 3 192 - - - 192 96 48 24 - 12 - 6 - - 3 3 - - - - - - -
d2 2 24 - - - - - 8 4 - 2 - 1 - - - - - - - - - - -
f1 2 16 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
g2 2 16 - - - - - - 4 - - - 1 - - - - - - - - - - -
g3 2 36 - - - - - - - - 4 - 2 - - - 1 - - - - - - -
g4dn 2 48 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - 1 -
g4ad 2 96 - - - - - - - - 12 - 6 - - - - - - - - - - -
g5 2 96 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 - - -
g5g 1 64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
h1 2 36 - - - - - - 8 - 4 - 2 - - - 1 - - - - - - -
i2 2 20 - - - - - 8 4 - 2 - 1 - - - 1 - - - - - - -
i3 2 36 - - - - 32 16 8 - 4 - 2 - - - 1 - - - - - 1 -
i3en 2 48 - - - - 48 24 12 8 - 4 - - - 2 - - 1 - - - 1 -
i4i 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - - 2 - - 1 - - - -
i4g 1 64 - - - - 32 16 8 - 4 - 2 - - - 1 - - - - - - -
mac1 1 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
mac2 1 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
m3 2 20 - - - 32 16 8 4 - - - - - - - - - - - - - - -
m4 2 24 - - - - 22 11 5 - 2 - - - 1 - - - - - - - - -
m5 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
m5d 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
m5dn 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
m5n 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
m5zn 2 24 - - - - 24 12 6 4 - 2 - - - 1 - - - - - - - -
m6g 1 64 - - - 64 32 16 8 - 4 - 2 - - 1 1 - - - - - 1 -
m6a 2 96 - - - - 96 48 24 - 12 - 6 - - 4 2 - 2 1 1 - 1 -
m6gd 1 64 - - - 64 32 16 8 - 4 - 2 - - 1 1 - - - - - 1 -
m6i 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
m6id 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
m6idn 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
m6in 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
m7a 2 192 - - - 192 96 48 24 - 12 - 6 - - 4 2 - 2 1 1 - - 1
m7g 3 192 - - - 192 96 48 24 - 12 - 6 - - 3 3 - - - - - 3 -

m7gd

3

192

-

-

-

192

96

48

24

-

12

-

6

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-
m7i 2 96 - - - - 96 48 24 - 12 - 6 - - 4 2 - - - - - - -
p2 2 36 - - - - - 16 - - - - 2 - - - 1 - - - - - - -
p3 2 36 - - - - - - 8 - - - 2 - - - 1 - - - - - - -
p3dn 2 96 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
p4d 2 96 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
p4de 2 96 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
r3 2 20 - - - - 16 8 4 - 2 - 1 - - - - - - - - - - -
r4 2 36 - - - - 32 16 8 - 4 - 2 - - - 1 - - - - - - -
r5 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
r5b 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
r5d 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
r5dn 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
r5n 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
r6a 2 96 - - - - 96 48 24 - 12 - 6 - - 4 2 - 2 1 1 - 1 -
r6g 1 64 - - - 64 32 16 8 - 4 - 2 - - 1 1 - - - - - 1 -
r6gd 1 64 - - - 64 32 16 8 - 4 - 2 - - 1 1 - - - - - 1 -
r6i 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
r6id 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
r6idn 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
r6in 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
r7g 3 192 - - - 192 96 48 24 - 12 - 6 - - 3 3 - - - - - 3 -

r7gd

3

192

-

-

-

192

96

48

24

-

12

-

6

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-
r7iz 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 - - - - - - - -
t3 2 48 192 192 192 192 96 48 24 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
x1 4 72 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1 - - - -
x1e 4 72 - - - - - 32 16 - 8 - 4 - - - 2 - - 1 - - - -
x2gd 1 64 - - - 64 32 16 8 - 4 - 2 - - 1 1 - -   - - 1 -
x2idn 2 64 - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 1 - - 1 -
x2iedn 2 64 - - - - - 32 16 - 8 - 4 - - - 2 - 1 1 - - 1 -
x2iezn 2 24 - - - - - - 6 - 2 2 1 - - 1 - - - - - - 1 -
z1d 2 24 - - - - 24 12 6 4 - 2 - - - 1 - - - - - - - -
u-6tb1 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
u-9tb1 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
u-12tb1 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
u-18tb1 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
u-24tb1 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
inf1 2 48 - - - - - - - - - 4 - - - - - - 1 - - - - -

Một số Máy chủ chuyên dụng được cung cấp bởi Hệ thống AWS Nitro hỗ trợ nhiều loại phiên bản trong cùng một dòng phiên bản trên một máy chủ (vui lòng xem hướng dẫn sử dụng Máy chủ chuyên dụng). Ví dụ: khi phân bổ Máy chủ chuyên dụng R5, bạn có thể sử dụng máy chủ có 2 socket và 48 nhân xử lý vật lý để chạy các loại phiên bản R5 khác nhau như r5.2xlarge, r5.4xlarge và các loại khác trên cùng một máy chủ. Bạn có thể chạy bất kỳ số lượng phiên bản nào phù hợp với dung lượng nhân xử lý được liên kết với máy chủ. Các bảng dưới đây cung cấp ví dụ về cách bạn có thể chạy các loại phiên bản khác nhau trên một máy chủ. Bảng đầu tiên hiển thị hai tình huống cho Máy chủ chuyên dụng R5, trong đó bạn có thể chạy các loại phiên bản khác nhau để sử dụng 48 nhân xử lý vật lý được liên kết với máy chủ. Bảng thứ hai hiển thị hai tình huống cho Máy chủ chuyên dụng C5, trong đó bạn có thể chạy các loại phiên bản khác nhau để sử dụng 36 nhân xử lý vật lý được liên kết với máy chủ. Bảng thứ ba hiển thị bốn tình huống cho Máy chủ chuyên dụng T3, trong đó bạn có thể chạy các loại phiên bản khác nhau để sử dụng 48 nhân xử lý vật lý được liên kết với máy chủ.

Máy chủ chuyên dụng R5

Tổng số nhân xử lý hiện có trên máy chủ

48

 

Số phiên bản

Loại phiên bản

Số lượng nhân xử lý đã sử dụng

Tình huống 1

4

r5.4xlarge

32

4

r5.2xlarge

16

Tổng số nhân xử lý đã sử dụng trên máy chủ

48

Tình huống 2

1

r5.12xlarge

24

1

r5.4xlarge

8

4

r5.2xlarge

16

Tổng số nhân xử lý đã sử dụng trên máy chủ

48

Máy chủ chuyên dụng C5

Tổng số nhân xử lý hiện có trên máy chủ

36

 

Số phiên bản

Loại phiên bản

Số lượng nhân xử lý đã sử dụng

Tình huống 1

1

c5.9xlarge

18

2

c5.4xlarge

16

1

c5.xlarge

2

Tổng số nhân xử lý đã sử dụng trên máy chủ

36

Tình huống 2

4

c5.4xlarge

32

1

c5.xlarge

2

2

c5.large

2

Tổng số nhân xử lý đã sử dụng trên máy chủ

36

Máy chủ chuyên dụng T3

Tổng tối đa các phiên bản có sẵn trên máy chủ

192

 

Số phiên bản

Loại phiên bản

Số lượng nhân xử lý đã sử dụng

Tình huống 1

96

t3.small

48

 


48

t3.large


48

t3.medium

Tổng số phiên bản: 192

Các phiên bản có sẵn: 0

 

Tình huống 2

24

t3.2xlarge

48

Tổng số phiên bản: 48

Các phiên bản có sẵn: 0

 

Tình huống 3

192

t3.medium

48

Tổng số phiên bản: 192

Các phiên bản có sẵn: 0

 

Tình huống 4 48 t3.nano 48
72 t3.micro
24 t3.medium
24 t3.large
24 t3.xlarge
Tổng số phiên bản: 192 Các phiên bản có sẵn: 0  

Giá cả Máy chủ chuyên dụng

Bạn có thể chọn thanh toán chi phí máy chủ chuyên dụng theo một trong ba mô hình giá cả khác nhau: Theo nhu cầu, Dự trữ và Savings Plans.

Giá cả Theo nhu cầu

Khi bạn trả Theo nhu cầu cho Máy chủ chuyên dụng, bạn sẽ trả theo mỗi giây (tối thiểu 60 giây) mà Máy chủ chuyên dụng hoạt động trong tài khoản của bạn (hoặc được phân bổ). Bạn có thể kết thúc thanh toán cho bất kỳ Máy chủ chuyên dụng Theo nhu cầu cụ thể nào bằng cách ngưng sử dụng máy chủ ấy. Theo nhu cầu cho phép bạn dễ dàng tăng hoặc giảm quy mô mà không cần cam kết dài hạn. Để tìm hiểu thêm về cách phân bổ hoặc giải phóng Máy chủ chuyên dụng, hãy truy cập Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Máy chủ chuyên dụng.

Lưu ý rằng Máy chủ chuyên dụng EC2 Mac theo nhu cầu có thời gian thanh toán và phân bổ máy chủ tối thiểu là 24 giờ.

Định giá đặt trước máy chủ

Phiên bản Dự trữ sẽ giúp bạn giảm tới 70% giá thành so với giá phiên bản Theo yêu cầu.  Có thể mua phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng bằng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc bằng AWS CLI.

Bạn có thể chọn giữa ba tùy chọn thanh toán phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng. Với tùy chọn Trả trước toàn bộ, bạn thanh toán cho toàn bộ phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng bằng một lần thanh toán trước toàn bộ. Bạn sẽ được giảm giá nhiều nhất với tùy chọn này so với giá của phiên bản Theo yêu cầu. Với tùy chọn Trả trước một phần, bạn thanh toán trước một khoản nhỏ, sau đó được tính phí theo giờ đã chiết khấu cho máy chủ chuyên dụng trong suốt thời gian dự trữ. Tùy chọn Không trả trước không yêu cầu thanh toán trước và cung cấp giá chiết khấu theo giờ trong suốt kỳ hạn.

Savings Plans

Bạn có thể mua Savings Plans để giảm chi tiêu cho máy chủ chuyên dụng. Savings Plans là một mô hình định giá linh hoạt giúp bạn tiết kiệm tới 72% mức sử dụng điện toán AWS. Mô hình định giá này tính giá thấp hơn đối với mức sử dụng các phiên bản Amazon EC2 bất kể dòng phiên bản, kích cỡ, hệ điều hành, hình thức thuê hoặc Khu vực AWS. Truy cập trang giá Savings Plans để tìm hiểu thêm.

Giá Windows Server trên Máy chủ chuyên dụng

Theo các điều khoản cấp phép của Microsoft, bạn có thể đưa giấy phép Windows Server và SQL Server mà bạn có sẵn vào Máy chủ chuyên dụng. Không phát sinh thêm phí khi sử dụng phần mềm nếu bạn chọn đưa vào giấy phép của riêng bạn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Windows Server AMI do Amazon cung cấp để chạy các phiên bản mới nhất của Windows Server trên Máy chủ chuyên dụng. Điều này là phổ biến trong các trường hợp bạn có sẵn giấy phép SQL Server đủ điều kiện để chạy trên Máy chủ chuyên dụng nhưng cần Windows Server để chạy khối lượng công việc của SQL Server. Giá sử dụng Windows Server AMI là 0,046 USD mỗi giờ cho mỗi vCPU. Ví dụ, nếu bạn sử dụng Windows Server AMI để chạy phiên bản r5.large (2 vCPUs) trên máy chủ, sau đó bạn bị tính phí 0,092 USD cho mỗi giờ sử dụng phiên bản ngoài phí liên quan đến Máy chủ chuyên dụng R5. Giá tại tất cả các khu vực là giống nhau.

*Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ của Máy chủ chuyên dụng. Mỗi tháng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng đó nhân với mức giá sử dụng theo giờ. Chi phí sử dụng theo giờ tương đương với tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn, chia cho tổng số giờ (dựa trên năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn.

**Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị để giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng với giá của phiên bản Theo yêu cầu. Khi bạn mua phiên bản Dự trữ của máy chủ chuyên dụng, phí sẽ được tính cho từng giờ trong toàn bộ kỳ hạn mà bạn lựa chọn, bất kể phiên bản có đang hoạt động hay không. Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị chi phí theo giờ được chiết khấu cho phiên bản Dự trữ của Máy chủ chuyên dụng (đó là tổng giá thành trong toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ của Máy chủ chuyên dụng, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ của kỳ hạn).

Lưu ý: Hỗ trợ nhiều loại phiên bản trên cùng một Máy chủ chuyên dụng có sẵn cho các dòng phiên bản hoạt động trên Hệ thống AWS Nitro. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Hệ thống AWS Nitro. Các dòng phiên bản không được cung cấp bởi Hệ thống AWS Nitro chỉ hỗ trợ một cấu hình loại phiên bản trên mỗi máy chủ.

Chú ý: Giá cả cho Windows Server AMI do Amazon cung cấp áp dụng cho Window Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 và 2022. Giá cả tính theo số giờ sử dụng phiên bản đối với mỗi phiên bản kể từ lúc phiên bản được khởi chạy cho tới khi bị ngắt hoặc dừng. Phiên bản sử dụng chưa hết một giờ sẽ được tính tròn là một giờ đối với tất cả phiên bản Windows Server.

Lưu ý: Các Máy chủ chuyên dụng u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 và u-24tb1 chỉ được cung cấp theo kỳ hạn Đặt trước là 1 năm và 3 năm cho cả phiên bản ảo và phiên bản metal. Giá Theo nhu cầu cho u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 và u-24tb1 chỉ áp dụng khi hết kỳ hạn đặt trước 1 năm và 3 năm, đồng thời không được gia hạn.

Lưu ý: Liên hệ nhóm quản lý tài khoản AWS để biết giá phiên bản bao gồm chi phí chạy các AMI riêng và công khai trên các hệ điều hành khác nhau trên các Máy chủ chuyên dụng u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 và u-24tb1.

Hoạt động kế toán liên quan đến Máy chủ chuyên dụng

AWS không đưa ra lời khuyên về kế toán và bạn nên trao đổi với nhân viên kế toán để tìm câu trả lời. Bạn cũng nên xem lại định nghĩa về Máy chủ chuyên dụng EC2 trước khi đưa ra quyết định chi phí vốn hay chi phí hoạt động cho một lần mua. Vui lòng truy cập trang này để xem chi tiết những câu hỏi thường gặp về chủ đề này.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu

Có nhiều cách để bắt đầu sử dụng Amazon EC2 miễn phí.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon EC2 trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập