Câu hỏi thường gặp về Trình tạo ứng dụng AWS

Câu hỏi: Trình tạo ứng dụng AWS là gì?

Trình tạo ứng dụng AWS là trình dựng trực quan giúp nhà phát triển thiết kế kiến trúc ứng dụng dễ dàng hơn bằng cách kéo, phân nhóm và kết nối các dịch vụ AWS trong bảng tạo trực quan. Nhà phát triển có thể bắt đầu kiến trúc mới từ đầu hoặc họ có thể nhập mẫu AWS CloudFormation hoặc Mô hình ứng dụng phi máy chủ (SAM) AWS hiện có. Trải nghiệm của Trình tạo ứng dụng AWS tập trung vào các dịch vụ phi máy chủ phổ biến như AWS Lambda, AWS Step Functions và Amazon EventBridge, nhưng cũng có thể được sử dụng để tạo dịch vụ AWS bất kỳ được tài nguyên AWS CloudFormation hỗ trợ. Nhà phát triển có thể xuất cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC) để kết hợp vào các quy trình hiện có của họ, chẳng hạn như kiểm thử cục bộ với Giao diện dòng lệnh (CLI) AWS SAM, đánh giá ngang hàng thông qua kiểm soát phiên bản hoặc triển khai thông qua CloudFormation và quy trình tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD).

Hỏi: Vì sao tôi nên sử dụng Trình tạo ứng dụng AWS?

Trình tạo ứng dụng AWS biến việc xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại theo cách phỏng đoán trừu tượng thành một quá trình trực quan dễ hiểu hơn và có thể nhanh chóng lặp lại. Bạn không cần bắt đầu bằng cách tìm hiểu khung IaC hay duyệt xem tài liệu về dịch vụ. Bạn có thể lập sơ đồ giải pháp ngay lập tức như khi làm việc trên bảng trắng với đồng nghiệp, dù cần trình bày khái niệm hay thể hiện cụ thể. Khi bạn lặp lại trong trình biên tập trực quan, Trình tạo ứng dụng AWS sẽ chuẩn bị cấu hình cho các tích hợp dịch vụ liên quan cũng như các hành động về chính sách Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS giữa các tài nguyên, đồng thời giúp bạn phân nhóm tài nguyên theo các nhãn phù hợp về ngữ cảnh để đội ngũ của bạn làm việc thống nhất.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng Trình tạo ứng dụng với IDE của mình không?

Có, Trình tạo ứng dụng được bao gồm trong Bộ công cụ AWS dành cho Visual Studio Code. Hãy bắt đầu bằng cách cài đặt Bộ công cụ AWS. Mở mẫu CloudFormation trong IDE của bạn, sau đó nhấp vào nút “Mở bằng Trình tạo ứng dụng”. Bạn cũng có thể mở Trình tạo ứng dụng bằng cách nhấp chuột phải vào mẫu CloudFormation trong trình duyệt tệp VS Code.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng CodeWhisperer với Trình tạo ứng dụng AWS không?

Có, CodeWhisperer được bao gồm trong Bộ công cụ AWS dành cho Visual Studio Code cùng với Trình tạo ứng dụng AWS. Kết hợp lại, bạn có thể sử dụng CodeWhisperer để chuyển ý tưởng thành mẫu CloudFormation chức năng, trực quan hóa mẫu mới trong Trình tạo ứng dụng AWS để tiếp tục chỉnh sửa ứng dụng. CodeWhisperer, nếu được bật trong VS Code, cũng có thể tự động tạo cấu hình tài nguyên CloudFormation trực tiếp từ trang nội dung chi tiết của tài nguyên trong Trình tạo ứng dụng AWS. Khi bạn chấp nhận đề xuất mã trong mẫu hoặc sơ đồ của mình, các thay đổi sẽ tự động được phản ánh trong mẫu khác.

Hỏi: Trình biên tập trực quan có những tài nguyên nào?

Trình tạo ứng dụng AWS có thể nhập và hiển thị trực quan mọi kiến trúc AWS được xác định trong CloudFormation. Trình tạo ứng dụng AWS sẽ giúp tạo khung thuộc tính tài nguyên cho mọi dịch vụ bạn thêm qua trình dựng trực quan. Bên cạnh đó, nhiều tài nguyên phi máy chủ được cấu hình với IaC tốt nhất trong thực tiễn, bao gồm tích hợp với các dịch vụ khác.

Hỏi: Tôi có thể xác định quy trình làm việc trong ứng dụng của mình không?

Có, Trình tạo ứng dụng hỗ trợ các quy trình làm việc AWS Step Functions cho phép điều phối nhiều dịch vụ trong ứng dụng của bạn. Bạn có thể thêm dịch vụ Step Functions vào ứng dụng của mình và chỉnh sửa quy trình làm việc bằng Step Functions Workflow Studio, trình dựng trực quan cho quy trình làm việc Step Functions, trong Trình tạo ứng dụng để có trải nghiệm trình dựng trực quan duy nhất. Với Workflow Studio trong Trình tạo ứng dụng, bạn có thể tăng tốc quá trình từ phát triển đến triển khai thông qua thiết kế trực quan quy trình làm việc, đơn giản hóa việc liên kết các tác vụ quy trình làm việc với tài nguyên ứng dụng, hợp lý hóa việc tham số hóa tài nguyên cho các môi trường hoặc tài khoản khác nhau thông qua thay thế định nghĩa và chuẩn bị các hành động về chính sách IAM giữa các tài nguyên.

Hỏi: Mẫu IaC nào được hỗ trợ?

Bạn có thể nhập và hiển thị trực quan bằng cách sử dụng các mẫu CloudFormation và AWS SAM.

Câu hỏi: Trình tạo ứng dụng AWS chuyển sơ đồ thành cơ sở hạ tầng bằng cách nào?

Trình tạo ứng dụng AWS duy trì mô hình kiến trúc tổng thể có thể chuyển thành các định nghĩa IaC, bắt đầu từ tính năng hỗ trợ cho CloudFormation. Bạn có thể xem bản xem trước những định nghĩa này trong trình biên tập trực quan hoặc xuất toàn bộ mẫu cơ sở hạ tầng để kết hợp vào quy trình kiểm soát phiên bản của bạn. Khi bạn sử dụng trình biên tập để kết nối các tài nguyên với nhau, Trình tạo ứng dụng AWS được thiết kế để chuyển mục đích tích hợp hai dịch vụ thành cấu hình IaC tương ứng cho các tích hợp dịch vụ và quyền IAM liên quan để bạn có thể kiểm tra hoặc sửa đổi bất kỳ lúc nào. Ví dụ: Việc thêm một vùng lưu trữ Dịch vụ lưu trữ đơn giản (S3) của Amazon vào bảng tạo trực quan và kết nối với hàm Lambda sẽ tạo ra cấu hình cần thiết cho chính sách IAM, đăng ký sự kiện và các tệp theo khung cho chính hàm này.

Câu hỏi: Trình tạo ứng dụng AWS giúp tôi tuân theo những biện pháp tốt nhất về AWS như thế nào?

Trình tạo ứng dụng AWS được thiết kế để đặt cấu hình những định nghĩa IaC tuân theo các biện pháp tốt nhất về AWS. Ví dụ: Khi nhà phát triển thêm một vùng lưu trữ S3 vào bảng tạo, Trình tạo ứng dụng AWS được thiết kế để đặt cấu hình và tích hợp các thuộc tính BucketEncryption và PublicAccessBlockConfiguration sao cho có thể kích hoạt việc mã hóa với khóa Dịch vụ quản lý khóa (KMS) của AWS mặc định, đồng thời hủy kích hoạt quyền truy cập công khai. Bạn có thể thay đổi các cài đặt này trong trình biên tập trực quan mà không phải tìm hiểu sâu về CloudFormation. Tuy nhiên, nếu không thực hiện bất kỳ hành động nào, bạn có thể triển khai vùng lưu trữ S3 tuân theo những biện pháp tốt nhất về AWS để giảm thiểu sơ suất hoặc lỗi cấu hình thường gặp.

Câu hỏi: Tôi có thể chỉnh sửa cơ sở hạ tầng hiện có bằng Trình tạo ứng dụng AWS không?

Có, với Trình tạo ứng dụng AWS, bạn có thể nhập mẫu IaC CloudFormation hiện có của mình. Trình tạo ứng dụng AWS sẽ nhanh chóng tạo phiên bản trực quan có thể chỉnh sửa cho mẫu của bạn.

Câu hỏi: Trình tạo ứng dụng AWS có thể giúp tôi triển khai kiến trúc ứng dụng không?

Bạn có thể sử dụng Trình tạo ứng dụng AWS để chỉnh sửa và xuất mẫu CloudFormation có thể triển khai bằng các biện pháp tốt nhất về AWS, được tích hợp cho nhiều tài nguyên AWS phi máy chủ. Bạn có thể triển khai mẫu này bằng các công cụ CloudFormation thông qua CLI AWS SAM hoặc các công cụ CI/CD hiện có của bạn tương thích với mẫu CloudFormation.

Hỏi: Chi phí sử dụng Trình tạo ứng dụng AWS là bao nhiêu?

Bạn sẽ không mất thêm phí khi sử dụng Trình tạo ứng dụng AWS. Bạn trả phí cho các tài nguyên AWS (như vùng lưu trữ S3 hoặc hàm Lambda) được tạo bằng Trình tạo ứng dụng AWS theo hình thức tương tự như khi bạn tạo chúng bằng cách thủ công. Bạn chỉ phải trả phí cho những gì bạn sử dụng. Khi sử dụng dịch vụ này, bạn không phải trả các khoản phí tối thiểu, cũng như không phải cam kết trả trước.

Tìm hiểu thêm về Trình tạo ứng dụng AWS

Hướng dẫn từng bước về cách xây dựng ứng dụng phi máy chủ đầu tiên của bạn.

Khám phá tài liệu »
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng bằng Trình tạo ứng dụng AWS trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Bắt đầu »
Check out more details
Tìm hiểu thêm về Phi máy chủ

Tìm hiểu các dịch vụ AWS bạn sẽ sử dụng làm các thành phần để xây dựng ứng dụng phi máy chủ bằng Trình tạo ứng dụng AWS.

Khám phá về phi máy chủ trên AWS »