AI tăng cường của Amazon

Triển khai việc đánh giá của con người đối với các dự đoán ML

500 đối tượng miễn phí trong một năm

Triển khai việc đánh giá và kiểm tra của con người đối với các dự đoán ML dựa trên yêu cầu cụ thể của bạn, bao gồm nhiều người đánh giá.

Tiếp cận thị trường nhanh hơn với quy trình làm việc được dựng sẵn và đào tạo lại các mô hình của bạn để liên tục cải tiến theo thời gian.

Tích hợp khả năng phán đoán của con người và AI vào bất kỳ ứng dụng ML nào, bất kể ứng dụng đó chạy trên AWS hay trên nền tảng khác.

Cách hoạt động

AI tăng cường của Amazon (Amazon A2I) cho phép bạn thực hiện đánh giá của con người về các hệ thống máy học (ML) để đảm bảo độ chính xác.

Sơ đồ này cho thấy cách Amazon A2I hợp nhất và tổ chức phản hồi từ đánh giá của con người dựa trên các dự đoán có độ tin cậy cao và độ tin cậy thấp.
Amazon A2I là gì? (1:31)
Tìm hiểu thêm về Amazon A2I
Amazon A2I là một dịch vụ được quản lý toàn phần giúp kết hợp các đánh giá của nhà phát triển về các dự đoán ML một cách dễ dàng hơn, loại bỏ nhu cầu xây dựng hệ thống đánh giá của con người hoặc quản lý số lượng lớn các nhà phân tích.
Tìm hiểu thêm về Amazon A2I
Amazon A2I là một dịch vụ được quản lý toàn phần giúp kết hợp các đánh giá của nhà phát triển về các dự đoán ML một cách dễ dàng hơn, loại bỏ nhu cầu xây dựng hệ thống đánh giá của con người hoặc quản lý số lượng lớn các nhà phân tích.

Trường hợp sử dụng

Nhanh chóng trích xuất thông tin quan trọng từ tài liệu chăm sóc sức khỏe

Tự động xử lý các yêu cầu thanh toán bảo hiểm, biểu mẫu tiếp nhận và đơn thuốc, đồng thời, sử dụng Amazon Textract để triển khai việc đánh giá của con người đối với dữ liệu nhạy cảm hoặc chi tiết và phức tạp.

Xử lý hàng triệu điểm dữ liệu của dịch vụ tài chính

Phân tích nhiều dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc, từ các khoản vay và đề nghị vay thế chấp đến các biểu mẫu thuế và hóa đơn.

Tích hợp đánh giá của con người vào bất kỳ quy trình làm việc ML nào

Triển khai Amazon A2I với các dịch vụ AWS AI khác để triển khai việc đánh giá của con người đối với các dự đoán ML, chẳng hạn như trích xuất cụm từ khóa.

Cách bắt đầu

Bắt đầu với Amazon A2I

Tìm hiểu cách kết hợp đánh giá của con người vào các ứng dụng ML của bạn.

Liên hệ với chuyên gia

Tìm hiểu thêm về cách Amazon A2I tích hợp sự giám sát của con người.

Bắt đầu sử dụng Amazon A2I

Gia nhập thị trường nhanh chóng hơn cùng Amazon A2I.


Khám phá thêm về AWS