Amazon Augmented AI (Amazon A2I) cho phép con người và các mô hình machine learning làm việc cùng nhau để tăng tốc độ và độ chính xác của các mô hình machine learning (ML). Khi cần đánh giá của con người, Amazon A2I hướng dẫn người đánh giá từng bước trong một quy trình được gọi là quy trình làm việc. Ba nhóm người có thể cung cấp nhãn bằng các quy trình làm việc này: nhân viên Amazon Mechanical Turk, nhân viên của bạn hoặc nhà cung cấp bên thứ ba.

Bạn trả tiền cho mỗi đối tượng được con người đánh giá (có thể là hình ảnh, bản ghi âm, một phần văn bản, v.v.). Nếu bạn sử dụng Nhà cung cấp AWS Marketplace hoặc Amazon Mechanical Turk, bạn phải trả thêm chi phí cho mỗi đối tượng được con người đánh giá. Nếu bạn dùng nhân viên của mình để đánh giá thì sẽ không tốn thêm chi phí cho mỗi đối tượng được đánh giá.

Bậc miễn phí

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon A2I. Trong năm đầu tiên, tổng cộng 500 bản đánh giá con người thông qua Amazon A2I đều miễn phí (42 đối tượng mỗi tháng). Điều này không bao gồm bất kỳ chi phí phát sinh khi sử dụng nhà cung cấp lực lượng lao động AWS Marketplace hoặc Amazon Mechanical Turk.

Chi tiết về giá

Giá của Amazon A2I với Amazon Rekognition

Đối với mỗi ảnh khi hoàn thành đánh giá của con người, bạn phải trả phí đánh giá Amazon A2I như sau.

Giá của Amazon A2I với Amazon Textract

Đối với mỗi trang khi hoàn thành đánh giá của con người, bạn phải trả phí đánh giá Amazon A2I như sau.

Giá quy trình làm việc Amazon A2I với mô hình tùy chỉnh

Đối với mỗi đối tượng khi hoàn thành đánh giá của con người, bạn phải trả phí đánh giá Amazon A2I như sau.

Giá của lực lượng lao động

Nếu bạn sử dụng nhà cung cấp, chi phí cho mỗi đánh giá do nhà cung cấp thiết lập. Bạn có thể xem thông tin chi tiết giá của từng nhà cung cấp trong AWS Marketplace. Nếu bạn sử dụng Amazon Mechanical Turk để đánh giá, bạn phải trả phí cho mỗi đối tượng trên mỗi người đánh giá. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nhiều người đánh giá cho mỗi đối tượng để cải thiện độ chính xác tổng thể.

Chi tiết về giá

Ví dụ 1: Sử dụng Amazon A2I với Amazon Rekognition (nhân viên nội bộ cho đánh giá con người)

Một công ty truyền thông xã hội sử dụng Amazon Rekognition và Amazon A2I để kiểm duyệt hình ảnh được tải lên trên ứng dụng của họ. Đầu tiên, họ phân tích hình ảnh bằng Amazon Rekognition và gửi một phần hình ảnh để con người đánh giá. Họ gửi 150.000 hình ảnh mỗi tháng để con người đánh giá. Khi sử dụng quy trình làm việc tích hợp sẵn của Amazon A2I để kiểm duyệt hình ảnh, nhân viên của họ đánh giá tất cả 150.000 hình ảnh này.

Do công ty sử dụng nhân viên nội bộ, nên giá cho 100.000 ảnh đầu tiên do con người đánh giá là 0,03 USD mỗi ảnh và giá cho 50.000 ảnh tiếp theo là 0,02 USD mỗi ảnh.

Tổng chi phí = 100.000 ảnh được con người đánh giá x 0,03 USD mỗi ảnh + 50.000 ảnh được con người đánh giá x 0,02 USD mỗi ảnh
                  = 3.000 USD + 1.000 USD
                  = 4.000 USD

Chi phí Amazon Rekognition tính riêng. Tham khảo trang giá Amazon Rekognition để biết chi tiết.

Ví dụ 2: Sử dụng Amazon A2I với Amazon Textract (nhân viên nội bộ cho đánh giá con người)

Một công ty xử lý tài liệu sử dụng Amazon Textract và Amazon A2I để trích xuất dữ liệu biểu mẫu từ tài liệu của họ. Đầu tiên họ phân tích tài liệu bằng Amazon Textract và gửi một phần tài liệu để con người đánh giá. Họ gửi 200.000 trang mỗi tháng để con người đánh giá. Khi sử dụng quy trình làm việc tích hợp sẵn của Amazon A2I để xử lý tài liệu, nhân viên của họ đánh giá tất cả 200.000 trang này.

Do công ty sử dụng nhân viên nội bộ, nên giá cho 100.000 trang đầu tiên do con người đánh giá là 0,03 USD mỗi trang và giá cho 100.000 trang tiếp theo là 0,02 USD mỗi trang.

Tổng chi phí = 100.000 trang được con người đánh giá x 0,03 USD mỗi trang + 100.000 trang được con người đánh giá x 0,02 USD mỗi trang
                  = 3.000 USD + 2.000 USD
                  = 5.000 USD

Chi phí Amazon Textract tính riêng. Tham khảo trang giá Amazon Textract để biết chi tiết.

Ví dụ 3: Sử dụng Amazon A2I với Amazon Textract (Amazon Mechanical Turk cho đánh giá con người)

Một công ty xử lý tài liệu sử dụng Amazon Textract và Amazon A2I để trích xuất dữ liệu biểu mẫu từ tài liệu của họ. Đầu tiên họ phân tích tài liệu bằng Amazon Textract và gửi một phần tài liệu để con người đánh giá. Họ gửi 200.000 trang mỗi tháng để con người đánh giá. Họ quyết định thanh toán cho người đánh giá là 0,012 USD mỗi trang. Họ cũng quyết định để mỗi trang được đánh giá 3 lần để cải thiện tính chính xác của các đánh giá bằng con người.

Khi sử dụng quy trình làm việc tích hợp sẵn của Amazon A2I để xử lý tài liệu, con người đánh giá tất cả 200.000 trang.

Vì công ty sử dụng Amazon Mechanical Turk, quy trình làm việc này bao gồm khoản phí bổ sung 0,036 USD mỗi trang được con người xem xét để trả cho người đánh giá.

Tổng chi phí = (100.000 trang được con người đánh giá x 0,03 USD mỗi trang) + (100.000 trang được con người đánh giá x 0,02 USD mỗi trang) + (200.000 trang được con người đánh giá x 0,012 USD thanh toán cho người đánh giá mỗi trang x 3 người đánh giá mỗi trang)
                 = 3.000 USD + 2.000 USD + 7.200 USD
                 = 12.200 USD

Bạn có thắc mắc?

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp về Amazon A2I.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon A2I trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập