Tìm hiểu về các tài nguyên giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi

Kinh nghiệm thực tế chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi cấp chứng nhận. Đối với hầu hết các chứng nhận, bạn nên có ít nhất một năm kinh nghiệm thực tế sử dụng AWS. Chúng tôi cũng cung cấp chương trình đào tạo và tài liệu để giúp bạn chuẩn bị. Chọn chứng nhận dưới đây để xem lộ trình chuẩn bị mà chúng tôi đề xuất.