Khám phá tất cả bài thi AWS Certification

Khám phá tất cả bài thi AWS Certification có sẵn của chúng tôi. Nhận thông tin về lệ phí thi, ngôn ngữ có sẵn và lựa chọn thi cho từng bài thi bên dưới.

Khi được AWS chứng nhận, bạn có thể thúc đẩy sự nghiệp của mình, cho dù bạn đang muốn tìm một vai trò mới, thể hiện kỹ năng để đảm nhận một dự án mới hay trở thành chuyên gia hàng đầu trong nhóm của bạn. Sau đây là 3 lý do:

Chuẩn bị tương lai của bạn

28%

là mức tăng trưởng dự báo cho các công việc đòi hỏi kỹ năng đám mây trong vòng 5 năm tới. Chuẩn bị cho bài thi là một cách tuyệt vời để xây dựng kỹ năng mới.1

Cho thấy khả năng sáng tạo của bạn

91%

tổ chức có nhân viên được AWS chứng nhận cho biết nhân viên đó đã tăng khả năng đổi mới, sáng tạo nhờ dịch vụ AWS.2

Xây dựng uy tín của bạn

90%

nhà lãnh đạo CNTT sử dụng nhân lực được AWS chứng nhận cho biết năng suất đã cải thiện sau khi nhân viên của họ có được AWS Certification, và 89% lãnh đạo cho thấy khả năng khắc phục sự cố nhanh hơn.2

Các bài thi có sẵn và lệ phí thi

Bạn cần vượt qua một bài thi tính giờ, có giám thị để nhận được chứng nhận AWS Certification. Bạn có thể tham dự bài thi AWS Certification thông qua một trong các nhà cung cấp bài thi của chúng tôi – Pearson VUE hoặc PSI. Hãy tìm hiểu về lệ phí thi, ngôn ngữ có sẵn và lựa chọn thi cho từng bài thi bên dưới. 

AWS-Certified_Cloud-Practitioner_badge_512x512

Chứng nhận này xác thực mức độ thành thạo về đám mây và kiến thức nền tảng về AWS.


Phí dự thi: 100 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Indonesia, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung giản thể và tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh)


Lựa chọn thi: Trung tâm khảo thí và giám thị trực tuyến; Pearson VUE hoặc PSI

Tìm hiểu thêm »
AWS-Certified_Developer_Associate_badge_512x512

Chứng nhận này xác thực khả năng viết và triển khai ứng dụng trên đám mây. 


Phí dự thi: 150 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Giản thể

Ngôn ngữ sắp ra mắt: tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh)


Lựa chọn thi: Trung tâm khảo thí và giám thị trực tuyến; Pearson VUE hoặc PSI

Tìm hiểu thêm »
AWS-Certified_Solutions-Architect_Associate_badge_512x512

Chứng nhận này xác thực khả năng thiết kế và triển khai hệ thống phân tán trên AWS.


Phí dự thi: 150 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Giản thể


Ngôn ngữ sắp ra mắt: tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh)


Lựa chọn thi: Trung tâm khảo thí và giám thị trực tuyến; Pearson VUE hoặc PSI

Lưu ý: Để làm bài thi bằng tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) hoặc tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh), bạn phải làm bài thi qua Pearson VUE.

Tìm hiểu thêm »
AWS-Certified_Sysops-Administrator_Associate__badge_512x512

Chứng nhận này xác thực khả năng triển khai, quản lý và vận hành khối lượng công việc trên AWS.


Phí dự thi: 150 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Giản thể


Lựa chọn thi: Trung tâm khảo thí và giám thị trực tuyến; Pearson VUE


Tìm hiểu thêm »
AWS-Certified_Devops-Engineer_Professional_badge_512x512

Chứng nhận này xác thực khả năng tự động hóa hoạt động kiểm thử, triển khai cơ sở hạ tầng và ứng dụng AWS.


Phí dự thi: 300 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Giản thể


Lựa chọn thi: Trung tâm khảo thí và giám thị trực tuyến; Pearson VUE hoặc PSI

Tìm hiểu thêm »
AWS-Certified_ Certified_Solutions-Architect_Professional_badge_512x512

Chứng nhận này xác thực khả năng thiết kế, triển khai và đánh giá ứng dụng trên AWS trong các yêu cầu đa dạng và phức tạp.


Phí dự thi: 300 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Giản thể


Ngôn ngữ sắp ra mắt: tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh)


Lựa chọn thi: Trung tâm khảo thí và giám thị trực tuyến; Pearson VUE hoặc PSI

Tìm hiểu thêm »
AWS-Certified_Advanced-Networking_Specialty_badge_512x512

Chứng nhận này xác thực chuyên môn trong việc thiết kế và duy trì kiến trúc mạng với quy mô của các dịch vụ AWS.


Phí dự thi: 300 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Giản thể


Lựa chọn thi: Trung tâm khảo thí và giám thị trực tuyến; Pearson VUE hoặc PSI

Tìm hiểu thêm »
AWS-Certified_Data_Analytics_Specialty_badge_512x512

Chứng nhận này xác thực chuyên môn về kho lưu trữ dữ liệu và dịch vụ phân tích của AWS để lấy thông tin chuyên sâu từ dữ liệu.


Phí dự thi: 300 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Giản thể


Lựa chọn thi: Trung tâm khảo thí và giám thị trực tuyến; Pearson VUE hoặc PSI

Tìm hiểu thêm »
AWS-Certified_Database_Specialty_badge_512x512

Chứng nhận này xác thực chuyên môn trong việc đề xuất, thiết kế và duy trì các giải pháp cơ sở dữ liệu tối ưu trên AWS.


Phí dự thi: 300 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Giản thể


Lựa chọn thi: Trung tâm khảo thí và giám thị trực tuyến; Pearson VUE hoặc PSI

Tìm hiểu thêm »
AWS-Certified_Machine_Learning_Specialty_badge_512x512

Chứng nhận này xác thực chuyên môn trong việc xây dựng, đào tạo, điều chỉnh và triển khai mô hình máy học trên AWS.


Phí dự thi: 300 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Giản thể


Lựa chọn thi: Trung tâm khảo thí và giám thị trực tuyến; Pearson VUE hoặc PSI

Tìm hiểu thêm »
AWS-Certified_Security_Specialty_badge_512x512

Chứng nhận này xác thực chuyên môn trong việc bảo mật dữ liệu và khối lượng công việc trên Đám mây AWS.


Phí dự thi: 300 USD


Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Giản thể


Ngôn ngữ sắp ra mắt: tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh)


Lựa chọn thi: Trung tâm khảo thí và giám thị trực tuyến; Pearson VUE hoặc PSI

Tìm hiểu thêm »

Bạn đang tìm kiếm tài nguyên cho bài thi?

Chuẩn bị cho bài thi của bạn

Bạn đã sẵn sàng để đặt mục tiêu và bắt đầu chuẩn bị cho AWS Certification chưa? Hãy xem tài nguyên để bắt đầu chuẩn bị cho bài thi.

Nhận phiếu kiểm tra

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm được AWS chứng nhận bằng cách cấp kinh phí cho AWS Certification bằng phiếu kiểm tra. Cho biết giá trị khi thăng tiến kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn có chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.

1 Nguồn: Burning Glass, Skills of Mass Disruption, tháng 12/2020.
2 Nguồn: ESG Research Insights Paper Commissioned của AWS, Understanding the Value of AWS Certifications to Organizations, 2020.