Dùng thử miễn phí

Bắt đầu với Amazon Fraud Detector miễn phí ngay hôm nay. Trong hai tháng đầu tiên sau khi đăng ký, bạn được cung cấp:

Đào tạo mô hình
Lến tới 50 giờ điện toán để đào tạo mô hình mỗi tháng.

Lưu trữ mô hình
Lên tới 500 giờ điện toán để lưu trữ mô hình mỗi tháng.

Dự đoán gian lận
Lên tới 30.000 lần dự đoán theo Thông tin chuyên sâu về gian lận trực tuyến trong thời gian thực và 30.000 lần dự đoán gian lận theo quy tắc trong thời gian thực mỗi tháng.

Tổng quan về giá

Đào tạo mô hình

Bạn được tính phí theo số giờ điện toán dùng để đào tạo một mô hình tùy chỉnh bằng dữ liệu của mình. Giờ điện toán đại diện cho một giờ sử dụng điện toán bằng CPU 8v và bộ nhớ 32 GiB. Amazon Fraud Detector tự động chọn loại phiên bản hiệu quả nhất để đào tạo dữ liệu của bạn. Đây có thể là phiên bản vượt quá thông số kỹ thuật cơ sở để hoàn thành tác vụ nhanh chóng hơn. Vì vậy, số giờ điện toán được tính phí có thể lớn hơn số giờ đào tạo đã trôi qua.

Lưu trữ mô hình

Bạn được tính phí theo mức sử dụng điện toán mỗi giờ khi lưu trữ các mô hình đã triển khai theo nhu cầu, để các mô hình đó dùng được cho dự đoán trong thời gian thực.

Dự đoán gian lận

Bạn được tính phí trên mỗi lần dự đoán gian lận trong thời gian thực của Amazon Fraud Detector. Mức giá được tính sẽ thay đổi dựa trên việc bạn đang sử dụng machine learning hay đánh giá gian lận chỉ bằng quy tắc. Các lần dự đoán gian lận được tổng hợp thành mức sử dụng trong từng tháng, rồi được lập hóa đơn theo bậc giá.

Chi tiết về giá

Ví dụ 1: Phát hiện gian lận trực tuyến trong thời gian thực cho người bán trên nền tảng thương mại điện tử

Người bán trên nền tảng thương mại điện thử mong muốn ngăn chặn các đơn thanh toán của khách truy cập và khoản bồi hoàn có rủi ro cao, thông qua tính năng phát hiện gian lận trong thời gian thực dựa trên thuộc tính của đơn đặt hàng. Người này đào tạo một mô hình Thông tin chuyên sâu về gian lận trực tuyến 2 lần/tháng, mỗi lần cần 10 giờ điện toán để hoàn thành. Ngoài ra, khách hàng này còn triển khai một mô hình trong cả tháng và dùng mô hình đó để tạo 1.000 lần dự đoán gian lận trong thời gian thực mỗi ngày.

Hóa đơn sử dụng Amazon Fraud Detector mỗi tháng của người này như sau:

Phí đào tạo = 10 giờ điện toán x 2 lần đào tạo x 0.39 USD trên mỗi giờ điện toán = 7.80 USD

Phí lưu trữ: 30 ngày x 24 giờ x 1 mô hình x 0.06 USD trên mỗi giờ điện toán = 43.20 USD

Phí phát hiện gian lận (trong thời gian thực) = 1.000 lần dự đoán/ngày x 30 ngày x 0.03 USD trên mỗi lần dự đoán bằng Thông tin chuyên sâu về gian lận trực tuyến = 900 USD

Tổng chi phí = 7.80 USD + 43.20 USD + 900 USD + 951 USD

Các tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Fraud Detector trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập