Dùng thử miễn phí

Đăng ký ngay để dùng thử miễn phí Trình phát hiện gian lận của Amazon trong hai tháng. Ưu đãi bao gồm 50 giờ điện toán để đào tạo mô hình, lên đến 500 giờ điện toán để lưu trữ mô hình, 20 GB dữ liệu sự kiện được lưu trữ mỗi tháng, 30.000 lần dự đoán Thông tin chuyên sâu về gian lận trực tuyến, 30.000 lần dự đoán Thông tin chuyên sâu về gian lận giao dịch, 30.000 lần dự đoán gian lận dựa trên quy tắc mỗi tháng và 1 Triệu lần dự đoán Thông tin chuyên sâu về chiếm đoạt tài khoản cho hai tháng đầu tiên.

Tổng quan về định giá

Xử lý và lưu trữ dữ liệu
Bạn bị tính phí theo Gigabyte (GB) khi lưu trữ dữ liệu sự kiện trong Amazon Fraud Detector. Bạn có thể tùy chọn lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu sự kiện có thể được lưu trữ cả thông qua việc tải lên các sự kiện lịch sử và khi tạo dự đoán.

Đào tạo mô hình
Amazon Fraud Detector tính phí theo số giờ điện toán dùng để đào tạo một mô hình tùy chỉnh bằng dữ liệu của bạn. Giờ điện toán đại diện cho một giờ hiệu năng điện toán sử dụng 8 vCPU và 32 GB bộ nhớ. Fraud Detector tự động chọn loại phiên bản nhanh nhất, hiệu quả nhất để đào tạo dữ liệu của bạn, đồng thời phiên bản đó có thể vượt quá các thông số kỹ thuật đường cơ sở. Vì vậy, số giờ điện toán được tính phí có thể lớn hơn số giờ đào tạo đã trôi qua.

Lưu trữ mô hình
Fraud Detector tính phí hiệu năng điện toán theo giờ khi lưu trữ các mô hình đã triển khai theo nhu cầu, từ đó những mô hình này sẵn sàng được sử dụng để thực hiện dự đoán theo thời gian thực.

Dự đoán gian lận
Fraud Detector tính phí mỗi lần dự đoán gian lận. Mức giá bạn phải trả thay đổi dựa trên việc bạn đang sử dụng mô hình máy học hay chỉ bằng quy tắc của Amazon Fraud Detector. Mức giá của mỗi lần dự đoán không thay đổi đối với những dự đoán theo thời gian thực và theo lô. Các lần dự đoán gian lận được tổng hợp thành mức sử dụng trong từng tháng, rồi được lập hóa đơn theo bậc giá. Các dự đoán sử dụng mô hình được nhập từ Amazon SageMaker được định giá tương đương dự đoán dựa trên quy tắc.

Thông tin định giá chi tiết

Xử lý và lưu trữ dữ liệu    Định giá
Xử lý và lưu trữ dữ liệu 0,10 USD mỗi GB
Đào tạo và lưu trữ mô hình             Giá
Đào tạo mô hình 0.39 USD/giờ
Lưu trữ mô hình 0.06 USD/giờ
Dự đoán gian lận Giá
Thông tin chuyên sâu về gian lận trực tuyến  
100.000 lần dự đoán đầu tiên mỗi tháng                                 0,0300 USD mỗi lần dự đoán
Vượt 100.000 lần dự đoán mỗi tháng 0,0075 USD mỗi lần dự đoán
Thông tin chuyên sâu về gian lận giao dịch  
100.000 lần dự đoán đầu tiên mỗi tháng 0,0300 USD mỗi lần dự đoán
Vượt 100.000 lần dự đoán mỗi tháng 0,0075 USD mỗi lần dự đoán
Dự đoán gian lận dựa trên quy tắc  
400.000 lần dự đoán đầu tiên mỗi tháng 0,00500 USD mỗi lần dự đoán
800.000 lần dự đoán tiếp theo mỗi tháng 0,00250 USD mỗi lần dự đoán
Vượt 1.200.000 lần dự đoán mỗi tháng 0,00125 USD mỗi lần dự đoán
Thông tin chuyên sâu về chiếm đoạt tài khoản  
10.000.000 lần dự đoán đầu tiên mỗi tháng 0,0010 USD mỗi lần dự đoán
90.000.000 lần dự đoán tiếp theo mỗi tháng 0,0005 USD mỗi lần dự đoán
Vượt 100.000.000 lần dự đoán mỗi tháng 0,0003 USD mỗi lần dự đoán

Ví dụ 1: Phát hiện gian lận trực tuyến trong thời gian thực cho người bán trên nền tảng thương mại điện tử

Bạn là người bán hàng thương mại điện tử, đang tìm cách bảo vệ bản thân khỏi những đơn hàng thanh toán và các khoản bồi hoàn từ khách có độ rủi ro cao. Giả sử bạn tải lên 5 GB dữ liệu và đào tạo một mô hình duy nhất hai lần mỗi tháng, mỗi lần mất 10 giờ điện toán để hoàn thành đào tạo. Ngoài ra, bạn triển khai một mô hình trong cả tháng và sử dụng mô hình đó để tạo 1.000 lần dự đoán gian lận theo thời gian thực mỗi ngày. Hóa đơn sử dụng Amazon Fraud Detector mỗi tháng sẽ như sau:

Phí xử lý và lưu trữ dữ liệu = 5 GB x 0,10 USD mỗi GB = 0,50 USD

Phí đào tạo = 10 giờ điện toán x 2 lần đào tạo x 0,39 USD trên mỗi giờ điện toán = 7,80 USD

Phí lưu trữ: 30 ngày x 24 giờ x 1 mô hình x 0,06 USD trên mỗi giờ điện toán = 43,20 USD

Phí dự đoán gian lận (theo thời gian thực và theo lô) = 1.000 lần dự đoán/ngày x 30 ngày x 0,03 USD trên mỗi lần dự đoán theo Thông tin chuyên sâu về gian lận trực tuyến = 900 USD

Tổng chi phí = 0,50 USD + 7,80 USD + 43,20 USD + 900 USD = 951,50 USD

Ví dụ 2: Phát hiện gian lận trong giao dịch cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Là một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, bạn cung cấp giải pháp chấp nhận thanh toán không có thẻ; bạn đang tìm cách giảm tình trạng gian lận trong giao dịch bằng cách gắn cờ những thanh toán đáng ngờ. Bạn lập kế hoạch triển khai một mô hình máy học và hệ thống quyết định dựa trên quy tắc. Giả sử bạn tải lên 20 GB và đào tạo hai mô hình một lần một tháng, mỗi lần mất 10 giờ điện toán để hoàn thành đào tạo mô hình. Sau đó, bạn chọn mô hình hoạt động tốt hơn và triển khai mô hình đó trong cả tháng. Bạn tạo 20.000 lần dự đoán gian lận theo thời gian thực mỗi ngày (từ đó có 600.000 giao dịch mỗi tháng) và 1000 lần quyết định dự đoán gian lận dựa trên quy tắc mỗi ngày (từ đó có 30.000 giao dịch mỗi tháng). Hóa đơn sử dụng Amazon Fraud Detector mỗi tháng sẽ như sau:

Phí xử lý và lưu trữ dữ liệu = 20 GB x 0,10 USD mỗi GB = 2 USD

Phí đào tạo = 2 mô hình x 10 giờ điện toán x 2 lần đào tạo x 0,39 USD mỗi giờ điện toán = 15,60 USD

Phí lưu trữ: 30 ngày x 24 giờ x 1 mô hình x 0,06 USD trên mỗi giờ điện toán = 43,20 USD

Phí dự đoán gian lận dựa trên ML (theo thời gian thực) cho 100.000 giao dịch đầu tiên = 100.000 lần dự đoán x 0,03 USD mỗi lần dự đoán Thông tin chuyên sâu về gian lận giao dịch = 3.000 USD

Phí dự đoán gian lận dựa trên ML (theo thời gian thực) cho 500.000 giao dịch tiếp theo = 500.000 lần dự đoán x 0,075 USD mỗi lần dự đoán Thông tin chuyên sâu về gian lận giao dịch = 3.750 USD

Phí dự đoán gian lận dựa trên quy tắc = 1.000 lần dự đoán/ngày x 30 ngày x 0,005 USD mỗi lần Dự đoán gian lận dựa trên quy tắc = 150 USD

Tổng chi phí = 2 USD + 15,60 USD + 43,20 USD + 3.000 USD + 3.750 USD + 150 USD = 6.960,80 USD

Tài nguyên khác về giá

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Xem Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Fraud Detector trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập