Thiết lập môi trường AWS

HƯỚNG DẪN

Giới thiệu

Thực hiện theo từng bước hướng dẫn để thiết lập tài khoản và môi trường của bạn

Tổng quan

Trong nội dung này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập tài khoản AWS và môi trường phát triển. Hoạt động này sẽ hỗ trợ bạn tương tác với tài khoản AWS và cung cấp mọi tài nguyên bạn cần theo phương thức lập trình.

Những điều bạn sẽ đạt được

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

  • Tạo tài khoản AWS mới
  • Định cấu hình người dùng
  • Thiết lập AWS CLI
  • Thiết lập môi trường AWS Cloud9

 Trải nghiệm AWS

Mới bắt đầu

 Thời gian để hoàn thành

45 phút

 Chi phí để hoàn thành

Đủ điều kiện sử dụng Bậc miễn phí

 Yêu cầu

Trình duyệt internet được đề xuất: Phiên bản Chrome hoặc Firefox mới nhất

 Lần cập nhật gần nhất

Ngày 4 tháng 10 năm 2023

Mô-đun

Hướng dẫn này được chia thành các mô-đun ngắn sau đây. Bạn phải hoàn thành từng mô-đun trước khi sang mô-đun tiếp theo.

  1. Tạo tài khoản AWS (10 phút)
  2. Định cấu hình người dùng (15 phút)
  3. Thiết lập AWS CLI (10 phút)
  4. Thiết lập môi trường phát triển tích hợp (IDE) trong AWS Cloud9 (15 phút)  

Trang này có hữu ích không?