Tài liệu

Hướng dẫn sử dụng IAM

Giới thiệu với bạn về AWS Identity and Access Management, giúp bạn thiết lập người dùng và nhóm, hướng dẫn cho bạn cách bảo vệ tài nguyên bằng các chính sách kiểm soát truy cập. Đồng thời cho thấy cách kết nối với các dịch vụ danh tính khác để cấp cho người dùng bên ngoài quyền truy cập vào tài nguyên AWS của bạn.

HTML | PDF | Kindle


Mô tả các lệnh AWS CLI mà bạn có thể dùng để tạo thông tin xác thực bảo mật tạm thời. Cung cấp cú pháp, tùy chọn và các ví dụ về cách sử dụng cho mỗi lệnh.

Mô tả các lệnh AWS CLI mà bạn có thể dùng để quản lý IAM. Cung cấp cú pháp, tùy chọn và các ví dụ về cách sử dụng cho mỗi lệnh.

Tài liệu tham khảo STS API

Mô tả chi tiết tất cả các hoạt động API cho AWS STS. Phần này cũng cung cấp các yêu cầu mẫu, phản hồi và lỗi đối với các giao thức dịch vụ web được hỗ trợ.

HTML | PDF


Mô tả chi tiết tất cả các hoạt động API cho AWS Identity and Access Management. Phần này cũng cung cấp các yêu cầu mẫu, phản hồi và lỗi đối với các giao thức dịch vụ web được hỗ trợ.
 
HTML | PDF

Bài đăng trên blog

Ngày
  • Ngày
1

Chúng tôi không tìm được bài đăng nào về AWS IAM trên blog tại thời điểm này. Vui lòng truy cập vào Blog AWS để xem những nội dung khác.

Tìm hiểu thêm về AWS IAM

Đọc Các câu hỏi thường gặp
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS IAM
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi