Tài liệu

Hướng dẫn sử dụng IAM

Hướng dẫn này giới thiệu cho bạn về IAM bằng cách giải thích các tính năng của IAM giúp bạn áp dụng các quyền ở mức độ chi tiết trong AWS. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách cấp quyền truy cập bằng việc xác định và áp dụng chính sách IAM cho các vai trò và tài nguyên. Ngoài ra, hướng dẫn này giải thích cách IAM hoạt động và cách bạn có thể sử dụng IAM để kiểm soát quyền truy cập cho người dùng và khối lượng công việc của mình. 

HTML | PDF | Kindle

Tài liệu tham khảo API AWS STS

Tài liệu AWS Security Token Service (AWS STS) này mô tả các hoạt động của API để bạn đảm nhận vai trò trong AWS bằng cách lập trình. Tài liệu này cũng cung cấp ví dụ về các yêu cầu, phản hồi và lỗi đối với những giao thức dịch vụ web được hỗ trợ.

HTML


Phần IAM trong Tài liệu tham khảo AWS CLI Command mô tả các lệnh AWS CLI bạn có thể sử dụng để quản trị IAM. Phần này cũng cung cấp cú pháp, tùy chọn và các ví dụ về cách sử dụng cho mỗi lệnh.

Phần AWS STS trong Tài liệu tham khảo AWS CLI Command mô tả các lệnh AWS CLI bạn có thể sử dụng để tạo thông tin xác thực bảo mật tạm thời. Phần này cũng cung cấp cú pháp, tùy chọn và các ví dụ về cách sử dụng cho mỗi lệnh.

Tài liệu tham khảo IAM API mô tả chi tiết toàn bộ hoạt động API cho IAM. Tài liệu này cũng cung cấp ví dụ về các yêu cầu, phản hồi và lỗi đối với những giao thức dịch vụ web được hỗ trợ.
 

Danh sách phát video

Ảnh chụp màn hình từ phiên SEC324 của Brigid Johnson tại AWS re:Invent 2021

Các video về Danh tính, bảo mật và tuân thủ AWS từ AWS re:Invent 2021

Các video hướng dẫn hữu ích về các chủ đề liên quan đến Danh tính, bảo mật và tuân thủ AWS.

Ảnh chụp màn hình từ video Trình phân tích truy cập IAM của Brandon Wu
 
Video về IAM Access Analyzer, công cụ sử dụng suy luận tự động để xác định tất cả các đường dẫn truy cập được một chính sách dựa trên tài nguyên cho phép.

Bài đăng trên blog

Ngày
  • Ngày
1

Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ bài đăng nào về IAM trên blog tại thời điểm này. Truy cập vào Blog AWS để xem những nội dung khác.

Tìm hiểu thêm về IAM

Đọc các Câu hỏi thường gặp
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với IAM
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi