AWS IoT Core cho phép bạn kết nối hàng tỷ thiết bị IoT một cách tin cậy và bảo mật, đồng thời định tuyến hàng nghìn tỷ tin nhắn IoT tới các dịch vụ AWS cũng như những thiết bị khác mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng. Bạn chỉ thanh toán cho những thành phần cụ thể mà bạn sử dụng. Bạn không phải trả bất kỳ khoản phí sử dụng dịch vụ tối thiểu hay bắt buộc nào. Bạn được tính phí riêng cho việc sử dụng tính năng Kết nối, Nhắn tin, Device Shadow (lưu trữ trạng thái của thiết bị), sử dụng Registry (lưu trữ siêu dữ liệu của thiết bị) cũng như Rules Engine (chuyển đổi và định tuyến tin nhắn). Cách tiếp cận này cung cấp cho bạn sự minh bạch và một mức giá thấp bất kể loại khối lượng công việc của bạn.

Bậc miễn phí của AWS với AWS IoT Core

Bậc miễn phí của AWS có sẵn cho các khách hàng AWS IoT Core sử dụng trong 12 tháng, bắt đầu từ ngày bạn tạo tài khoản AWS. Khi mức sử dụng miễn phí của bạn hết hạn hoặc nếu mức sử dụng ứng dụng của bạn vượt quá bậc sử dụng miễn phí như được nêu bên dưới, bạn chỉ cần thanh toán theo mức định giá AWS IoT Core.

 • 2.250.000 phút kết nối 
 • 500.000 tin nhắn
 • 225.000 thao tác Registry hoặc Device Shadow
 • 250.000 quy tắc được kích hoạt và 250.000 hành động được thực thi

Ví dụ, Bậc miễn phí sẽ cho phép bạn chạy một khối lượng công việc 50 thiết bị, trong đó mỗi thiết bị:

 • Kết nối 24 giờ mỗi ngày
 • Trao đổi 300 tin nhắn mỗi ngày (tin nhắn có kích thước 5 KB trở xuống) 
 • Thực hiện 130 thao tác Registry hoặc Device Shadow mỗi ngày (bản ghi Registry hoặc Device Shadow có kích thước 1 KB trở xuống) 
 • Kích hoạt 150 lần thực thi quy tắc gọi ra một hành động mỗi ngày (tin nhắn được xử lý có kích thước 5 KB trở xuống) 

Bậc sử dụng miễn phí áp dụng trên tất cả các Khu vực AWS, ngoại trừ Khu vực GovCloud (US). Mức sử dụng của bạn được tính hàng tháng trên tất cả các khu vực và tự động áp dụng vào hóa đơn thanh toán. Lưu ý rằng mức sử dụng miễn phí không cộng dồn từ kỳ thanh toán này sang kỳ tiếp theo.

Tổng quan về giá

Kết nối

Kết nối cung cấp kết nối an toàn, được xác thực giữa các thiết bị của bạn và AWS IoT Core. Kết nối được đo bằng gia số 1 phút và dựa trên tổng thời gian thiết bị của bạn được kết nối với AWS IoT Core.

Ví dụ: ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), bạn phải thanh toán 0,042 USD mỗi thiết bị mỗi năm (một kết nối * 0,08 USD/1.000.000 phút kết nối * 525.600 phút/năm) để kết nối 24/7. Để duy trì kết nối, các thiết bị có thể gửi tin nhắn keep-alive (“Ping”) ở tần suất từ 20 phút đến mỗi 30 giây một lần và bạn không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào cho các tin nhắn này. Xem chi tiết về việc định giá kết nối bổ sung »

Nhắn tin

Tin nhắn truyền dữ liệu thiết bị đến và đi từ AWS IoT Core. Nhắn tin được đo bằng số lượng tin nhắn được truyền giữa các thiết bị của bạn và AWS IoT Core.

Đối với MQTT và HTTP, bạn không phải chịu phí tin nhắn đối với những tin nhắn được gửi hoặc nhận bằng các chủ đề dành riêng cho Basic Ingest hoặc Tiện ích tích hợp dịch vụ Alexa Voice cho AWS IoT Core

Bạn có thể gửi và nhận tin nhắn có kích thước tối đa 128 kilobyte (KB). Tin nhắn được đo bằng gia số 5 KB. Ví dụ: một tin nhắn 8 KB được tính là hai tin nhắn.

Xem thêm chi tiết về việc định giá tin nhắn »

 

Với tính năng Cập nhật phần mềm điều khiển qua mạng (FUOTA), khách hàng có thể cung cấp từ xa các bản cập nhật phần mềm điều khiển an toàn và đáng tin cậy cho những thiết bị thực địa bằng cách sử dụng LoRaWAN Multicast (MC) và cơ chế phân mảnh được xác định bởi LoRa Alliance.  Mỗi FUOTA được xác định là một tác vụ.

Nếu bạn tạo một tác vụ FUOTA cho nhóm có 1.000 thiết bị, bạn sẽ được tính cho 1.000 tác vụ. Khách hàng được nhận miễn phí 100 tác vụ FUOTA đầu tiên.

Device Shadow và Registry

Device Shadow lưu trữ trạng thái mong muốn hoặc trạng thái thực tế của một thiết bị và Registry được sử dụng để đặt tên và quản lý thiết bị. Việc sử dụng Device Shadow và Registry được đo bằng số hoạt động truy cập hoặc sửa đổi dữ liệu Device Shadow hoặc Registry.

Các hoạt động Device Shadow và Registry được đo bằng gia số 1 KB của kích thước bản ghi Device Shadow hoặc Registry. Ví dụ, bản cập nhật cho bản ghi Device Shadow 1,5 KB được tính là hai hoạt động. Xem thêm chi tiết về mức định giá Device Shadow và Registry »

Rules Engine

Rules Engine cho phép bạn chuyển đổi dữ liệu thiết bị bằng các phép toán số học hoặc hàm bên ngoài như AWS Lambda rồi sau đó định tuyến dữ liệu đến một dịch vụ AWS như Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon DynamoDB hoặc Amazon Kinesis. Việc sử dụng Công cụ quy tắc được đo cho mỗi lần quy tắc được kích hoạt và cho số lượng hành động được thực hiện trong một quy tắc, với tối thiểu một hành động cho mỗi quy tắc.

Quy tắc và hành động được tính theo gia số 5 KB của kích thước tin nhắn. Ví dụ: một quy tắc xử lý 5 KB tin nhắn và không thực thi hành động nào được tính là một quy tắc và một hành động, còn quy tắc xử lý tin nhắn 8 KB và thực thi hai hành động được tính là hai quy tắc và bốn hành động. Ngoài ra, đối với dữ liệu được truyền “vào” và “ra” khỏi một số hành động quy tắc nhất định từ bên ngoài khu vực, hành động đã thực thi sẽ được tính phí theo mức giá truyền dữ liệu của Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) như được liệt kê tại đây trong phần “Data Transfer” (Truyền dữ liệu). Xem thêm chi tiết về mức định giá Rules Engine tại đây.

Device Advisor

Sử dụng miễn phí Device Advisor. Tuy nhiên, khách hàng sẽ chịu bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc sử dụng AWS để kiểm thử (ví dụ: sử dụng AWS IoT Core cho quá trình kiểm thử hoặc ghi nhật ký cho mỗi kiểm thử trong Amazon CloudWatch). Việc sử dụng tài nguyên AWS sẽ được hiển thị cho khách hàng trong tài khoản AWS và phí sử dụng sẽ được tính vào hóa đơn AWS của nhà phát triển.

Ví dụ về giá cho các thành phần AWS IoT Core

Phí kết nối

Ví dụ 1

Bạn có 10.000 thiết bị duy trì kết nối liên tục với AWS Iot Core ở khu vực Châu Âu (Ireland) trong 30 ngày. Mức giá kết nối cho khu vực này là 0,08 USD/1.000.000 phút kết nối. Mức phí của bạn được tính như sau:

 • Số phút kết nối = 10.000 kết nối * 60 phút/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày = 432.000.000 phút kết nối
 • Tổng phí Kết nối = 432.000.000 phút kết nối * 0,08 USD/1.000.000 phút kết nối = 34,56 USD

Ví dụ 2

Trong ví dụ này, 10.000 thiết bị ở trên kết nối với AWS IoT Core ở khu vực Châu Âu (Ireland) chỉ trong 15 phút mỗi giờ, mỗi giờ trong 30 ngày. Mức phí của bạn được tính như sau:

 • Số phút kết nối = 10.000 kết nối * 15 phút/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày = 108.000.000 phút kết nối
 • Tổng phí Kết nối = 108.000.000 phút kết nối * 0,08 USD/1.000.000 phút kết nối = 8,64 USD
 

Phí nhắn tin

Ví dụ 1

Giả sử bạn có một thiết bị phát hành một tin nhắn có kích thước 2 KB mỗi giờ tới AWS IoT Core ở khu vực Châu Âu (Ireland) trong 30 ngày. Sau đó, AWS IoT Core phân phối mỗi tin nhắn (2 KB) tới năm thiết bị khác trong cùng một khu vực. Mức giá nhắn tin qua MQTT và HTTP cho một tỷ tin nhắn đầu tiên là 1 USD/1.000.000 tin nhắn. Mức phí của bạn được tính như sau:

Chi phí phát hành đến AWS IoT Core

 • Số lượng tin nhắn đã phát hành: 1 tin nhắn/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày = 720 tin nhắn
 • Phí tin nhắn đã phát hành: 720 tin nhắn * 1 USD/1.000.000 tin nhắn = 0,00072 USD

Chi phí phân phối đến thiết bị

 • Số lượng tin nhắn đã phân phối: 5 tin nhắn/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày = 3,600 tin nhắn
 • Phí tin nhắn đã phân phối: 3,600 tin nhắn * 1 USD/1.000.000 tin nhắn = 0,0036 USD

Tổng phí nhắn tin

 • Tổng phí nhắn tin = Phí tin nhắn đã phát hành + Phí tin nhắn đã phân phối
 • Tổng phí nhắn tin = 0,00072 USD+ 0,0036 USD = 0,00432 USD

Ví dụ 2

Ví dụ: bạn có một thiết bị phát hành mười tin nhắn có kích thước 8 KB mỗi giờ tới AWS IoT Core ở khu vực Châu Âu (Ireland) trong 30 ngày. Trong số mười tin nhắn được gửi đi mỗi giờ đó, bốn tin nhắn được gửi tới AWS IoT Core Rules Engine thông qua Basic Ingest. Vì trong ví dụ này, bạn đang sử dụng MQTT hoặc HTTP, bạn không phải chịu thêm phí nhắn tin đối với bốn tin nhắn được gửi hoặc nhận bằng chủ đề dành riêng cho Basic Ingest. Sáu tin nhắn còn lại được phát hành theo mức giá 1 USD/1.000.000 tin nhắn cho một tỷ tin nhắn đầu tiên. Mức phí nhắn tin của bạn được tính như sau:

Chi phí phát hành đến AWS IoT Core

Vì mỗi tin nhắn có kích thước lớn hơn 5 KB nên được tính là hai tin nhắn (5KB).

 • Số lượng tin nhắn đã phát hành thông qua Basic Ingest: 2 tin nhắn được tính * (4 tin nhắn/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày) = 5.760 tin nhắn
 • Số lượng tin nhắn đã phát hành còn lại: 2 tin nhắn được tính * (6 tin nhắn/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày) = 8.640 tin nhắn
 • Phí nhắn tin đối với tin nhắn đã phát hành thông qua Basic Ingest: 5.760 tin nhắn * 0 USD = Miễn phí
 • Phí nhắn tin đối với tin nhắn đã phát hành còn lại: 8.640 tin nhắn * 1 USD/1.000.000 tin nhắn = 0,00864 USD

Tổng phí nhắn tin = Phí nhắn tin đối với tin nhắn đã phát hành thông qua Basic Ingest + Phí nhắn tin đối với tin nhắn đã phát hành còn lại = 0 USD + 0,00864 USD = 0,00864 USD

 
Ví dụ 3
 
Bạn có một thiết bị LoRaWAN, mỗi 15 phút thiết bị này lại phát hành một tin nhắn ( 4 tin nhắn mỗi giờ) tới AWS IoT Core LoRaWAN ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) trong 30 ngày. Ứng dụng của bạn sẽ gửi tin nhắn đến thiết bị hai lần mỗi ngày để thay đổi trạng thái thiết bị. Thiết bị này cũng gửi một yêu cầu chung để bảo mật phiên thiết bị một lần mỗi tuần (được làm tròn thành bốn tuần trong ví dụ 30 ngày sau đây). Mức giá nhắn tin LoRaWAN ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) cho một tỷ tin nhắn đầu tiên là 2,3 USD/1.000.000 tin nhắn. Mức phí của bạn được tính như sau:
 
Chi phí uplink:
 
 • Số lượng tin nhắn uplink: 4 tin nhắn/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày = 2.880 tin nhắn
 • Phí tin nhắn uplink: 2.880 tin nhắn * 2,3 USD/1.000.000 tin nhắn = 0,006624 USD

Chi phí downlink:

 • Số lượng tin nhắn downlink: 2 tin nhắn/ngày * 30 ngày = 60 tin nhắn
 • Phí tin nhắn downlink: 60 tin nhắn * 2,3 USD/1.000.000 tin nhắn = 0,000138 USD

Chi phí tham gia:

 • Số lượng tin nhắn liên kết: 1 tin nhắn/tuần * 4 tuần = 4 tin nhắn
 • Phí tin nhắn liên kết: 4 tin nhắn * 2,3 USD/1.000.000 tin nhắn = 0,0000092 USD

Tổng phí nhắn tin:

 • Tổng phí nhắn tin = Phí tin nhắn uplink + Phí tin nhắn downlink + Phí tin nhắn liên kết
 • Tổng phí nhắn tin = 0,006624 USD + 0,000138 USD + 0,0000092 USD = 0,0067712 USD

Phí Device Shadow và Registry

Ví dụ 1

Bạn có 100 thiết bị kích hoạt tổng 1.000.000 cập nhật Device Shadow ở khu vực Canada (Miền Trung). Kích thước bản ghi Device Shadow cho mỗi bản cập nhật là 1,5 KB. Mức giá Device Shadow và Registry cho khu vực Canada (Miền Trung) là 1,25 USD/1.000.000 thao tác. Mức phí của bạn được tính như sau:

Vì kích thước Device Shadow vượt quá 1 KB, các hoạt động được đo theo bội số KB (2 KB) tiếp theo là hai hoạt động.

Tổng phí Device Shadow = 2 thao tác * 1.000.000 cập nhật * 1,25 USD/1.000.000 thao tác = 2,50 USD

Ví dụ 2

Giải pháp bên trên của bạn gọi API ListThing 100 lần trong 30 ngày. Mỗi lần, API trả về 500 bản ghi. Kích thước mỗi bản ghi là 1 KB. Mức phí của bạn được tính như sau:

Yêu cầu Registry = 100 yêu cầu * 500 = 50.000 yêu cầu

Tổng phí Registry = 50.000 yêu cầu * 1,25 USD/1.000.000 yêu cầu = 0,0625 USD

Phí Rules Engine

Ví dụ 1

Bạn có 100 thiết bị kích hoạt tổng 1.000.000 quy tắc ở khu vực Canada (Miền Trung). Mỗi quy tắc chuyển tiếp dữ liệu đến Amazon S3, từ đó gọi một hành động. Mức giá cho cả hai quy tắc được kích hoạt và các hành động được thực thi ở Canada (Miền Trung) là 0,15 USD (mỗi một triệu quy tắc được kích hoạt/mỗi một triệu hành động được thực thi). Mức phí của bạn được tính như sau:

 • Phí quy tắc được kích hoạt = 1.000.000 quy tắc được kích hoạt * 0,15 USD/1.000.000 quy tắc được kích hoạt = 0,15 USD
 • Phí hành động được thực thi = 1.000.000 quy tắc được kích hoạt * 1 hành động được thực thi/quy tắc được kích hoạt * 0,15 USD/1.000.000 hành động được thực thi = 0,15 USD

Tổng phí Rules Engine = Phí quy tắc + Phí hành động = 0,15 USD + 0,15 USD = 0,30 USD

Ví dụ 2

Trong ví dụ này, 100 thiết bị từ ví dụ ở trên kích hoạt tổng 1.000.000 quy tắc ở khu vực Canada (Miền Trung). Tuy nhiên, mỗi quy tắc cũng chỉ có thể gọi một hàm bên ngoài rồi sau đó chuyển tiếp dữ liệu đến Amazon S3, từ đó gọi ra hai hành động. Mức phí của bạn được tính như sau:

 • Phí quy tắc được kích hoạt = 1.000.000 quy tắc được kích hoạt * 0,15 USD/1.000.000 quy tắc được kích hoạt = 0,15 USD
 • Phí hành động được thực thi = 1.000.000 quy tắc được kích hoạt * 2 hành động được thực thi/quy tắc được kích hoạt * 0,15 USD/1.000.000 hành động được thực thi = 0,30 USD

Tổng phí công cụ quy tắc = Phí quy tắc + Phí hành động = 0,15 USD + 0,30 USD = 0,45 USD

Ví dụ về giá cho một khối lượng công việc sử dụng tất cả các thành phần AWS IoT Core

Bạn có 100.000 thiết bị duy trì kết nối liên tục với AWS Iot Core trong 30 ngày ở khu vực Châu Âu (Ireland). Mỗi ngày, mỗi thiết bị đó gửi 325 tin nhắn có kích thước 1 KB. Trong số 325 tin nhắn được thiết bị gửi đi mỗi ngày, 100 tin nhắn kích hoạt một cập nhật Device Shadow còn 200 tin nhắn kích hoạt một quy tắc thực thi một hành động. Mức phí của bạn được tính như sau:

Phí kết nối

 • Số phút kết nối = 100.000 kết nối * 60 phút/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày = 4.320.000.000 phút kết nối
 • Phí kết nối = 4.320.000.000 phút kết nối * 0,08 USD/1.000.000 phút kết nối = 345,60 USD

Phí nhắn tin

 • Tin nhắn = 100.000 thiết bị * 325 tin nhắn/thiết bị-ngày * 30 ngày = 975.000.000 tin nhắn
 • Phí nhắn tin = 975.000.000 tin nhắn * 1,00 USD/1.000.000 tin nhắn = 975,00 USD

Phí Device Shadow và Registry

 • Yêu cầu Device Shadow = 100.000 thiết bị * 100 yêu cầu/thiết bị-ngày * 30 ngày = 300.000.000 yêu cầu
 • Kích thước Device Shadow nhỏ hơn 1 KB, do đó được làm tròn lên đến KB gần nhất (1 KB)
 • Phí Device Shadow = 300.000.000 yêu cầu * 1,25 USD/1.000.000 hoạt động = 375,00 USD

Phí Rules Engine  

 • Quy tắc được kích hoạt = 100.000 thiết bị * 200 quy tắc được kích hoạt/thiết bị-ngày * 30 ngày = 600.000.000 quy tắc được kích hoạt
 • Hành động được thực thi = 600.000.000 quy tắc được kích hoạt * 1 hành động được thực thi/quy tắc được kích hoạt = 600.000.000 hành động được thực thi
 • Phí quy tắc được kích hoạt = 600.000.000 quy tắc được kích hoạt * 0,15 USD/1.000.000 quy tắc được kích hoạt = 90,00 USD
 • Phí hành động được thực thi = 600.000.000 hành động được thực thi * 0,15 USD/1.000.000 hành động được thực thi = 90,00 USD

Tổng phí Rules Engine = 90,00 USD + 90,00 USD = 180,00 USD

Tổng phí khối lượng công việc

 • Tổng phí = 346,60 USD + 975,00 USD + 375,00 USD + 180,00 USD = 1.876,60 USD

Xin lưu ý, AWS IoT Core không bao gồm việc bán lại dịch vụ viễn thông và kết nối sẽ do bên thứ ba cung cấp.

Khám phá các tài nguyên khác về AWS IoT Core

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi