Với AWS IoT Core, bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng mà không mất phí tối thiểu hoặc sử dụng dịch vụ bắt buộc. Bạn chỉ trả hóa đơn riêng cho việc sử dụng kết nối, nhắn tin, sử dụng Device Shadow (lưu trữ trạng thái thiết bị), sử dụng Registry (lưu trữ siêu dữ liệu thiết bị) và sử dụng Công cụ quy tắc (chuyển đổi và định tuyến tin nhắn). Cách tiếp cận này cung cấp cho bạn tính minh bạch và mức giá thấp bất kể loại khối lượng công việc của bạn, vì bạn chỉ trả tiền cho các thành phần AWS IoT Core cụ thể mà bạn sử dụng.

Hãy ước tính hóa đơn hàng tháng của bạn bằng Công cụ tính giá AWS.

Tổng quan về định giá

Kết nối

Kết nối cung cấp kết nối an toàn, được xác thực giữa các thiết bị của bạn và AWS IoT Core. Kết nối được đo bằng gia số 1 phút và dựa trên tổng thời gian thiết bị của bạn được kết nối với AWS IoT Core.

Ví dụ: ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), bạn phải trả 0,042 USD/thiết bị/năm (1 kết nối * 0,08 USD/1.000.000 phút kết nối * 525.600 phút/năm) để kết nối 24/7. Để duy trì kết nối, các thiết bị có thể gửi tin nhắn keep-alive (“Ping”) ở tần suất từ 20 phút đến mỗi 30 giây một lần và bạn không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào cho các tin nhắn này. Xem thêm chi tiết về giá kết nối »

Nhắn tin

Tin nhắn truyền dữ liệu thiết bị đến và đi từ AWS IoT Core. Nhắn tin được đo bằng số lượng tin nhắn được truyền giữa các thiết bị của bạn và AWS IoT Core.

Đối với MQTT và HTTP, bạn không phải chịu chi phí tin nhắn đối với tin nhắn được gửi hoặc nhận bằng cách sử dụng các chủ đề dành riêng của Basic Ingest hoặc Tích hợp dịch vụ Alexa Voice dành cho AWS IoT Core

Bạn có thể gửi và nhận tin nhắn có kích thước tối đa 128 kilobyte (KB). Tin nhắn được đo bằng gia số 5 KB. Ví dụ: một tin nhắn 8 KB được tính là hai tin nhắn.

Xem thêm chi tiết về giá nhắn tin »

 

Device Shadow và Registry

Device Shadow lưu trữ trạng thái mong muốn hoặc trạng thái thực tế của một thiết bị và Registry được sử dụng để đặt tên và quản lý thiết bị. Việc sử dụng Device Shadow và Registry được đo bằng số hoạt động truy cập hoặc sửa đổi dữ liệu Device Shadow hoặc Registry.

Các hoạt động Device Shadow và Registry được đo bằng gia số 1 KB của kích thước bản ghi Device Shadow hoặc Registry. Ví dụ, bản cập nhật cho bản ghi Device Shadow 1,5 KB được tính là hai hoạt động. Xem thêm chi tiết về giá của Device Shadow và Registry >>

Công cụ quy tắc

Công cụ quy tắc cho phép bạn chuyển đổi dữ liệu thiết bị bằng cách sử dụng các phép tính số học hoặc các hàm bên ngoài như AWS Lambda, và sau đó định tuyến dữ liệu đến một dịch vụ AWS như Amazon S3, Amazon DynamoDB hoặc Amazon Kinesis. Việc sử dụng Công cụ quy tắc được đo cho mỗi lần quy tắc được kích hoạt và cho số lượng hành động được thực hiện trong một quy tắc, với tối thiểu một hành động cho mỗi quy tắc.

Quy tắc và hành động được tính theo gia số 5 KB của kích thước tin nhắn. Ví dụ: một quy tắc xử lý 5 KB tin nhắn và không thực thi hành động nào được tính là một quy tắc và một hành động, quy tắc xử lý tin nhắn 8 KB và thực thi hai hành động được tính là hai quy tắc và bốn hành động. Ngoài ra, đối với dữ liệu truyền “vào” và “ra” khỏi một số hành động quy tắc từ bên ngoài khu vực, hành động được thực thi sẽ được tính theo phí truyền dữ liệu EC2 như được liệt kê ở đây trong phần “Truyền dữ liệu”. Xem thêm chi tiết về giá của Công cụ quy tắc ở đây.

Device Advisor

Sử dụng miễn phí Device Advisor. Tuy nhiên, khách hàng sẽ chịu bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc sử dụng AWS để kiểm thử (ví dụ: sử dụng AWS IoT Core cho quá trình kiểm thử hoặc ghi nhật ký cho mỗi kiểm thử trong Amazon CloudWatch). Việc sử dụng tài nguyên AWS sẽ được hiển thị cho khách hàng trong tài khoản AWS và phí sử dụng sẽ được tính vào hóa đơn AWS của nhà phát triển.

Bậc miễn phí của AWS với AWS IoT Core

 • 2.250.000 phút kết nối
 • 500.000 tin nhắn
 • 225.000 hoạt động của Registry hoặc Device Shadow
 • 250.000 quy tắc được kích hoạt và 250.000 hành động được thực hiện

Ví dụ, Bậc miễn phí sẽ cho phép bạn chạy một khối lượng công việc 50 thiết bị, trong đó mỗi thiết bị:

 • Kết nối 24 giờ mỗi ngày
 • Trao đổi 300 tin nhắn mỗi ngày (kích thước tin nhắn 5 KB hoặc nhỏ hơn)
 • Thực hiện 130 hoạt động của Registry hoặc Device Shadow mỗi ngày (bản ghi Registry hoặc Device Shadow 1 KB hoặc nhỏ hơn)
 • Kích hoạt 150 thực hiện quy tắc mỗi ngày gọi ra một hành động (kích thước tin nhắn được xử lý 5 KB hoặc nhỏ hơn)

Bạn được phép sử dụng bậc miễn phí của AWS trong vòng 12 tháng tính từ ngày bạn tạo tài khoản AWS. Khi mức sử dụng miễn phí hết hạn hoặc nếu ứng dụng của bạn vượt quá các bậc miễn phí, bạn chỉ phải trả mức phí như trên. Bậc sử dụng miễn phí áp dụng trên tất cả các Khu vực AWS ngoại trừ GovCloud (US). Mức sử dụng của bạn được tính hàng tháng trên tất cả các khu vực và tự động áp dụng vào hóa đơn thanh toán. Lưu ý rằng mức sử dụng miễn phí không cộng dồn từ kỳ thanh toán này sang kỳ tiếp theo.

Ví dụ về giá cho các thành phần AWS IoT Core

Phí kết nối

Ví dụ về giá 1

Chi phí của bạn để kết nối 10.000 thiết bị với AWS IoT Core trong 30 ngày sẽ được tính như sau:

 • Số phút kết nối = 10.000 kết nối * 60 phút/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày = 432.000.000 phút kết nối
 • Tổng phí kết nối = 432.000.000 phút kết nối * 0,08 USD/1.000.000 phút kết nối = 34,56 USD

Ví dụ về giá 2

Chi phí của bạn để kết nối 10.000 thiết bị với AWS IoT Core trong 15 phút mỗi giờ trong 30 ngày sẽ được tính như sau:

 • Số phút kết nối = 10.000 kết nối * 15 phút/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày = 108.000.000 phút kết nối
 • Tổng phí kết nối = 108.000.000 phút kết nối * 0.08 USD/1.000.000 phút kết nối = 8.64 USD
 

Phí nhắn tin

Ví dụ về giá 1

Trong 30 ngày, thiết bị của bạn phát hành một tin nhắn 2 KB mỗi giờ đến AWS IoT Core và AWS IoT Core sau đó gửi mỗi tin nhắn đến 5 thiết bị khác. Mức phí của bạn được tính như sau:

Chi phí phát hành đến AWS IoT Core

 • Số lượng tin nhắn đã phát hành: 1 tin nhắn/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày = 720 tin nhắn
 • Phí tin nhắn đã phát hành: 720 tin nhắn * 1 USD/1.000.000 tin nhắn = 0,00072 USD

Chi phí phân phối đến thiết bị

 • Số lượng tin nhắn đã phân phối: 5 tin nhắn/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày = 3,600 tin nhắn
 • Phí tin nhắn đã phân phối: 3,600 tin nhắn * 1 USD/1.000.000 tin nhắn = 0,0036 USD

Tổng phí nhắn tin

 • Tổng phí nhắn tin = Phí tin nhắn đã phát hành + Phí tin nhắn đã phân phối
 • Tổng phí nhắn tin = 0,00072 USD + 0,0036 USD = 0,00432 USD

Ví dụ về giá 2

Trong 30 ngày, thiết bị của bạn phát hành mười tin nhắn 8 KB mỗi giờ đến AWS IoT Core. Bốn trong số mười tin nhắn được gửi Công cụ quy tắc thông qua Basic Ingest. Mức phí nhắn tin của bạn được tính như sau:

Chi phí phát hành đến AWS IoT Core

 • Vì mỗi tin nhắn lớn hơn 5 KB nên được tính là 2 (5 KB) tin nhắn.
 • Số lượng tin nhắn đã phát hành thông qua Basic Ingest: 2 * (4 tin nhắn/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày) = 5.760 tin nhắn
 • Số lượng tin nhắn đã phát hành còn lại: 2 * (6 tin nhắn/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày) = 8.640 tin nhắn
 • Phí nhắn tin đối với tin nhắn đã phát hành thông qua Basic Ingest: Miễn phí
 • Phí nhắn tin đối với tin nhắn đã phát hành còn lại: 8.640 tin nhắn * 1 USD/1.000.000 tin nhắn = 0,00864 USD
 • Tổng phí nhắn tin = Phí nhắn tin đối với tin nhắn đã phát hành thông qua Basic Ingest + Phí nhắn tin đối với tin nhắn đã phát hành còn lại = 0 USD + 0,00864 USD = 0,00864 USD
 
Ví dụ về giá 3
 
Trong 30 ngày, thiết bị LoRaWAN của bạn xuất bản một tin nhắn sau mỗi 15 phút lên AWS IoT Core cho LoRaWAN. Ứng dụng của bạn sẽ gửi tin nhắn đến thiết bị hai lần mỗi ngày để thay đổi trạng thái thiết bị. Thiết bị cũng gửi yêu cầu tham gia để bảo mật phiên thiết bị mỗi tuần một lần. Mức phí của bạn được tính như sau:
 
Chi phí uplink:
 
 • Số lượng Tin nhắn uplink: 4 tin nhắn/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày = 2880 tin nhắn
 • Phí tin nhắn uplink: 2880 tin nhắn * 2,3 USD/1.000.000 tin nhắn = 0,006624 USD

Chi phí downlink:

 • Số lượng tin nhắn downlink: 2 tin nhắn/ngày * 30 ngày = 60 tin nhắn
 • Phí tin nhắn downlink: 60 tin nhắn * 2,3 USD/1.000.000 tin nhắn = 0,000138 USD

Chi phí tham gia:

 • Số lượng Tin nhắn tham gia: 1 tin nhắn/tuần * 4 tuần = 4 tin nhắn
 • Phí tin nhắn tham gia: 4 tin nhắn * 2,3 USD/1.000.000 tin nhắn = 0,0000092 USD

Tổng phí nhắn tin

 • Tổng phí nhắn tin = Phí tin nhắn uplink + Phí tin nhắn downlink + Phí tin nhắn tham gia
 • Tổng phí nhắn tin = 0,0067712 USD

Phí Device Shadow và Registry

Ví dụ về giá 1

Thiết bị của bạn kích hoạt 1 triệu cập nhật Device Shadow. Kích thước bản ghi Device Shadow cho mỗi bản cập nhật là 1,5 KB. Mức phí của bạn được tính như sau:

 • Vì kích thước Device Shadow vượt quá 1 KB, các hoạt động được đo theo bội số KB (2 KB) tiếp theo là hai hoạt động.
 • Tổng phí Device Shadow = 2 hoạt động * 1.000.000 * 1,25 USD/1.000.000 hoạt động = 2,5 USD

Ví dụ về giá 2

Trong 30 ngày, bạn truy vấn API ListThing 100 lần. Mỗi lần, API trả về 500 bản ghi và kích thước của mỗi bản ghi là 1 KB. Mức phí của bạn được tính như sau:

 • Yêu cầu Registry = 100 yêu cầu * 500 = 50.000 yêu cầu
 • Tổng phí Registry = 50.000 yêu cầu * 1.25 USD/1.000.000 yêu cầu = 0.0625 USD

Phí Công cụ quy tắc 

Ví dụ về giá 1

Thiết bị của bạn kích hoạt 1 triệu quy tắc. Mỗi quy tắc chuyển tiếp dữ liệu đến Amazon S3, từ đó gọi một hành động. Mức phí của bạn được tính như sau:

 • Phí Quy tắc = 1.000.000 quy tắc được kích hoạt * 0,15 USD/1.000.000 quy tắc được kích hoạt = 0,15 USD
 • Phí hành động = 1.000.000 quy tắc được kích hoạt * 1 hành động được thực thi/quy tắc được kích hoạt * 0,15 USD/1.000.000 hành động được thực thi = 0,15 USD
 • Tổng phí Công cụ quy tắc = Phí quy tắc + Phí hành động = 0,15 USD + 0,15 USD = 0,3 USD

Ví dụ về giá 2

Thiết bị của bạn kích hoạt 1 triệu quy tắc. Mỗi quy tắc truy vấn một hàm ngoài và sau đó chuyển tiếp dữ liệu đến Amazon S3, từ đó gọi hai hành động. Mức phí của bạn được tính như sau:

 • Phí Quy tắc = 1.000.000 quy tắc được kích hoạt * 0,15 USD/1.000.000 quy tắc được kích hoạt = 0,15 USD
 • Phí hành động = 1.000.000 quy tắc được kích hoạt * 2 hành động được thực thi/quy tắc được kích hoạt * 0,15 USD/1.000.000 hành động được thực thi = 0,30 USD
 • Tổng phí công cụ quy tắc = Phí quy tắc + Phí hành động = 0,15 USD + 0,30 USD = 0,45 USD

Ví dụ về giá cho một khối lượng công việc sử dụng tất cả các thành phần AWS IoT Core

100.000 thiết bị duy trì kết nối liên tục với AWS IoT Core trong 30 ngày. Mỗi ngày, mỗi thiết bị trao đổi 325 tin nhắn có dung lượng 1 KB. Trong số 325 tin nhắn được trao đổi, 100 tin nhắn kích hoạt cập nhật Device Shadow và 200 tin nhắn kích hoạt một quy tắc thực hiện một hành động. Mức phí của bạn được tính như sau:

Phí kết nối

 • Số phút kết nối = 100.000 kết nối * 60 phút/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày = 4.320.000.000 phút kết nối
 • Phí kết nối = 4.320.000.000 phút kết nối * 0,08 USD/1.000.000 phút kết nối = 345,6 USD

Phí nhắn tin

 • Tin nhắn = 100.000 thiết bị * 325 tin nhắn/thiết bị-ngày * 30 ngày = 975.000.000 tin nhắn
 • Phí nhắn tin = 975.000.000 tin nhắn * 1 USD/1.000.000 tin nhắn = 975 USD

Phí Device Shadow và Registry

 • Yêu cầu Device Shadow = 100.000 thiết bị * 100 yêu cầu/thiết bị-ngày * 30 ngày = 300.000.000 yêu cầu
 • Kích thước Device Shadow nhỏ hơn 1 KB, do đó được làm tròn lên đến KB gần nhất (1 KB)
 • Phí Device Shadow = 300.000.000 yêu cầu * 1,25 USD/1.000.000 hoạt động = 375 USD

Phí Công cụ quy tắc  

 • Quy tắc được kích hoạt = 100.000 thiết bị * 200 quy tắc được kích hoạt/thiết bị-ngày * 30 ngày = 600.000.000 quy tắc được kích hoạt
 • Hành động được thực thi = 600.000.000 quy tắc được kích hoạt * 1 hành động được thực thi/quy tắc được kích hoạt = 6000.000.000 hành động được thực thi
 • Phí Quy tắc = 600.000.000 quy tắc được kích hoạt * 0,15 USD/1.000.000 quy tắc được kích hoạt = 90 USD
 • Phí hành động = 600.000.000 hành động được thực hiện * 0,15 USD/1.000.000 hành động được thực hiện = 90 USD
 • Tổng phí Công cụ quy tắc = 90 USD + 90 USD = 180 USD

Tổng phí khối lượng công việc

 • Tổng phí = 346,6 USD + 975 USD + 375 USD+ 180 USD = 1.876,6 USD

 

Xin lưu ý, AWS IoT Core không bao gồm việc bán lại dịch vụ viễn thông và kết nối sẽ do bên thứ ba cung cấp.

Khám phá các tài nguyên khác về AWS IoT Core

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi