Đối với Trình bảo vệ thiết bị của AWS IoT, bạn chỉ cần thanh toán cho những gì bạn sử dụng mà không thêm bất kỳ chi phí tối thiểu hay bắt buộc sử dụng dịch vụ nào khác. Tính năng Kiểm tra và Phát hiện sẽ được tính phí riêng biệt.

Tính năng Kiểm tra sẽ theo dõi các chính sách, chứng chỉ và các tài nguyên khác liên quan đến thiết bị của bạn để đảm bảo cấu hình bảo mật phù hợp. Bạn có thể xuất báo cáo xác định các sai lệch từ các thiết lập gợi ý và các chính sách truy cập theo lịch trình hoặc ngẫu nhiên.

Tính năng Phát hiện cho phép bạn theo dõi liên tục dữ liệu chỉ số bảo mật giá trị cao được báo cáo bởi các thiết bị (ví dụ: số lượng cổng TCP/IP nghe trên thiết bị hoặc danh sách IP mà thiết bị đang giao tiếp cùng) và đám mây (ví dụ: số lần cấp phép lỗi). Khi bạn sử dụng tính năng Phát hiện quy tắc, dữ liệu chỉ số liên tục được đánh giá dựa trên các hành vi do người dùng xác định; khi bạn sử dụng tính năng Phát hiện ML, dữ liệu số liệu liên tục được đánh giá bằng các mô hình máy học được xây dựng tự động để xác định các điểm bất thường. Trong trường hợp phát hiện ra điểm bất thường, một thông báo cảnh báo sẽ được gửi tới Amazon SNS.

Định giá tính năng kiểm tra

Khi bật tính năng Kiểm tra, bạn sẽ mất phí dựa trên số lượng đối tượng nhận quyền trên thiết bị đang hoạt động trong một tháng.
Đối với chứng chỉ được tạo, cập nhật hoặc sử dụng để kết nối với AWS IoT Core, chúng tôi sẽ xem như chứng chỉ này đang hoạt động. 
Đối với đối tượng nhận quyền ngoài chứng chỉ được sử dụng để kết nối với AWS IoT Core, chúng tôi sẽ xem như đối tượng nhận quyền này đang hoạt động.

Cách định giá tính năng Phát hiện quy tắc

Tính năng Phát hiện dựa trên quy tắc cho phép bạn xác định các quy tắc và ngưỡng để giám sát các thiết bị trong nhóm của mình về các vấn đề hoạt động và bảo mật theo các chỉ số như tin nhắn đã gửi và số lần kết nối. Bạn cũng có thể thực hiện các hành động tích hợp để ứng phó với các sự cố đã phát hiện, như cách ly thiết bị. Bạn sẽ được tính phí dựa trên số lượng điểm dữ liệu chỉ số được báo cáo tới AWS IoT Device Defender để giám sát. Ví dụ: Điểm dữ liệu chỉ số có thể là số lượng tin nhắn do thiết bị của bạn đi.

Đối với AWS IoT Device Defender, bạn sẽ được tính phí riêng khi sử dụng Kết nối tới AWS IoT Core nhưng sẽ không phải chịu chi phí phát sinh thêm cho AWS IoT Core Messaging khi báo cáo điểm dữ liệu chỉ số đến AWS IoT Device Defender. Chi phí chuyển thông báo cảnh báo qua Amazon SNS sẽ được tính riêng.

Giá ML Detect

ML Detect cung cấp cho bạn cách thức dễ dàng giám sát các thiết bị trong nhóm của mình về các vấn đề hoạt động và bảo mật theo các chỉ số như tin nhắn đã gửi và số lần kết nối. Bạn cũng có thể thực hiện các hành động tích hợp để ứng phó với các sự cố đã phát hiện, như cách ly thiết bị. Bạn sẽ được tính phí dựa trên số lượng điểm dữ liệu chỉ số được báo cáo tới AWS IoT Device Defender để giám sát. Ví dụ: Điểm dữ liệu chỉ số có thể là số lượng tin nhắn do thiết bị của bạn đi.

Với ML Detect, các điểm dữ liệu của số liệu sẽ được dùng để đào tạo mô hình ML và thực hiện các phép đánh giá điểm bất thường. Phí sẽ phát sinh khi các điểm dữ liệu của số liệu được báo cáo, bất kể ML Detect đã sẵn sàng tiến hành các phép đánh giá điểm bất thường hay chưa.

Bậc miễn phí

Bậc Miễn phí AWS cung cấp các tính năng sử dụng AWS IoT Device Defender sau đây cho khách hàng mới của AWS:

  • Kiểm tra - Đối với tất cả các thiết bị trong nhóm của bạn trong tháng đầu tiên
  • Phát hiện quy tắc - 1 triệu điểm dữ liệu chỉ số trong tháng đầu tiên

Khi sử dụng vượt quá các mức này, bạn sẽ chịu phí theo mức giá đã công bố.

Ví dụ về giá của các hợp phần AWS IoT Device Defender

Kiểm tra

Bạn có 100 thiết bị kết nối với AWS IoT Core hằng tháng. Chi phí cho tính năng Kiểm tra sẽ được tính như sau:
Mức phí = 100 thiết bị x 0,0011 USD mỗi thiết bị mỗi tháng = 0,11 USD mỗi tháng
 
Bạn có 100 thiết bị kết nối với AWS IoT Core trong một tháng nhất định bằng chứng chỉ. Bạn đã tạo 100 chứng chỉ mới cho cùng nhóm thiết bị đó. Tháng đó xem như bạn có 200 đối tượng nhận quyền "hoạt động".
Mức phí = 200 thiết bị x 0,0011 USD mỗi thiết bị mỗi tháng = 0,22 USD mỗi tháng

Phát hiện quy tắc

Bạn có 100 thiết bị và chúng đang báo cáo 4 chỉ số với tốc độ 2 điểm dữ liệu mỗi giờ khi bật tính năng Phát hiện dựa trên quy tắc. Chi phí cho tính năng Phát hiện dựa trên quy tắc sẽ được tính như sau:
Số điểm dữ liệu chỉ số mỗi tháng = 100 thiết bị x 4 chỉ số X 2 điểm dữ liệu mỗi giờ x 24 giờ mỗi ngày x 30 ngày mỗi tháng = 0,576M
Mức phí = 0,576M điểm dữ liệu chỉ số x 0,025 USD cho mỗi 100K điểm dữ liệu chỉ số = 0,14 USD mỗi tháng

Phát hiện ML

Bạn có 20 thiết bị và chúng đang báo cáo 6 chỉ số với tốc độ 2 điểm dữ liệu mỗi giờ khi bật tính năng Phát hiện ML. Chi phí cho tính năng Phát hiện ML sẽ được tính như sau:
Số điểm dữ liệu chỉ số mỗi tháng = 20 thiết bị x 6 chỉ số x 2 điểm dữ liệu mỗi giờ x 24 giờ mỗi ngày x 30 ngày mỗi tháng = 172,8K
Mức phí = 172,8K điểm dữ liệu chỉ số x 2,00 USD cho mỗi 100K điểm dữ liệu chỉ số = 3,46 USD mỗi tháng

Nếu bạn tăng số thiết bị của mình lên 100 và chúng đang báo cáo 6 chỉ số với tốc độ 2 điểm dữ liệu mỗi giờ khi bật ML Detect thì chi phí của bạn cho tính năng Phát hiện ML sẽ được tính như sau:
Số lượng điểm dữ liệu chỉ số mỗi tháng = 100 thiết bị x 6 chỉ số x 2 điểm dữ liệu mỗi giờ x 24 giờ mỗi ngày x 30 ngày mỗi tháng = 864K
Mức phí = 300K điểm dữ liệu chỉ số x 2,00 USD cho mỗi 100K điểm dữ liệu chỉ số + (864-300)K điểm dữ liệu chỉ số x 0,75 USD cho mỗi 100K điểm dữ liệu chỉ số = 10,23 USD mỗi tháng

Tổng chi phí hàng tháng cho AWS IoT Device Defender

Tổng chi phí hằng tháng cho AWS IoT Device Defender của bạn như sau:

Tổng phí hằng tháng = 0,11 USD Chi phí kiểm tra + 0,14 USD Chi phí cho tính năng Phát hiện quy tắc + 10,23 USD Chi phí cho tính năng Phát hiện ML (cho 100 thiết bị báo cáo 6 chỉ số) = 10,48 USD

Tìm hiểu thêm về các tính năng của AWS IoT Device Defender

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có câu hỏi khác ư?
Liên hệ với chúng tôi