Đối với AWS IoT Device Defender, bạn chỉ cần thanh toán cho những gì bạn sử dụng mà không thêm bất kỳ chi phí hay dịch vụ bắt buộc nào khác. Tính năng Kiểm tra và Phát hiện sẽ được tính phí riêng biệt.

Tính năng Kiểm tra sẽ theo dõi các chính sách, chứng chỉ và các tài nguyên khác liên quan đến thiết bị của bạn để đảm bảo cấu hình bảo mật phù hợp. Bạn có thể xuất báo cáo xác định các sai lệch từ các thiết lập gợi ý và các chính sách truy cập theo lịch trình hoặc ngẫu nhiên.

Tính năng Phát hiện cho phép bạn theo dõi liên tục dữ liệu số liệu bảo mật giá trị cao được báo cáo bởi các thiết bị (ví dụ: số lượng cổng TCP/IP nghe trên thiết bị hoặc danh sách IP mà thiết bị đang giao tiếp) và đám mây (ví dụ: số lần cấp phép lỗi). So sánh các điểm dữ liệu số liệu bảo mật trong báo cáo với các quy tắc do người dùng thiết lập để xác định hành vi bất thường của thiết bị, đó có thể là biểu thị của sự thỏa hiệp (ví dụ: một thiết bị giao tiếp với một địa chỉ IP không xác định). Trong trường hợp phát hiện ra sự thỏa hiệp, một cảnh báo sẽ được gửi tới Amazon SNS.

Giá của tính năng Kiểm tra

Khi bật tính năng Kiểm tra, bạn sẽ chịu phí dựa trên số lượng thiết bị kết nối với AWS IoT Core trong tháng .

Giá của tính năng Phát hiện

Bạn sẽ chịu phí dựa trên số lượng điểm dữ liệu số liệu được báo cáo tới AWS IoT Device Defender để theo dõi. Ví dụ, một điểm dữ liệu số liệu là danh sách các IP mà thiết bị giao tiếp tại một thời điểm cụ thể. Mỗi một điểm dữ liệu số liệu được đo theo đơn vị gia số 0,1 KB. Chính bạn sẽ quyết định số liệu nào cần báo cáo và tần suất báo cáo.

Tính năng Phát hiện theo dõi cả số liệu bên thiết bị và bên đám mây. Vui lòng xem Tài liệu hướng dẫn sử dụng AWS IoT Device Defender về cách sử dụng AWS IoT SDK để quản lý số liệu thiết bị nào được báo cáo và tần suất báo cáo. Số liệu đám mây (ví dụ: số lần cấp phép lỗi từ AWS IoT Core) sẽ được báo cáo 5 phút một lần. Bạn có thể lựa chọn số liệu đám mây nào để báo cáo từ bảng điều khiển của AWS IoT Device Defender hoặc thông quaUpdateSecurityProfile API.  

 

Đối với AWS IoT Device Defender, bạn sẽ được tính phí riêng khi sử dụng Kết nối tới AWS IoT Core nhưng sẽ không phải chịu chi phí phát sinh thêm cho AWS IoT Core Messaging khi báo cáo điểm dữ liệu số liệu đến AWS IoT Device Defender. Chi phí chuyển tin nhắn cảnh báo qua Amazon SNS sẽ được tính phí riêng.

Bậc Miễn phí

Bậc Miễn phí AWS cung cấp các tính năng sử dụng AWS IoT Device Defender sau đây cho khách hàng mới của AWS:

  • Kiểm tra - Đối với tất cả các thiết bị trong nhóm của bạn trong tháng đầu tiên
  • Phát hiện - 1 triệu điểm dữ liệu số liệu trong tháng đầu tiên

Khi sử dụng vượt quá các mức này sẽ được tính phí theo mức giá đã công bố.

Ví dụ về giá của các hợp phần AWS IoT Device Defender

Kiểm tra

Bạn có 10,000 thiết bị kết nối với AWS IoT Core hàng tháng. Chi phí cho tính năng Kiểm tra sẽ được tính như sau đây:

Phí tổn = 10.000 thiết bị X 0,0011 USD mỗi thiết bị mỗi tháng = 11 USD mỗi tháng

Phát hiện

Mỗi thiết bị trong 10.000 thiết bị của bạn cũng đều báo cáo một số liệu (ví dụ: danh sách IP mà thiết bị đang kết nối) theo tỷ lệ 10 điểm dữ liệu mỗi giờ. Chi phí cho tính năng Phát hiện sẽ được tính như sau:

Số lượng điểm dữ liệu số liệu mỗi tháng = 10.000 thiết bị X 1 số liệu X 10 điểm dữ liệu mỗi giờ X 24 giờ mỗi ngày X 30 ngày mỗi tháng = 72 triệu

Phí = 72 triệu điểm dữ liệu số liệu mỗi tháng X 0,25 USD mỗi 1 triệu điểm dữ liệu số liệu = 18 USD mỗi tháng

Tổng phí hàng tháng cho AWS IoT Device Defender

Tổng chi phí hàng tháng dành cho AWS IoT Device Defender của bạn như sau:

Tổng phí hàng tháng = 11 USD phí Kiểm tra + 18 USD phí Phát hiện = 29,00 USD

Tìm hiểu thêm về các tính năng của AWS IoT Device Defender

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi