AWS Lake Formation

Quản lý tập trung, bảo mật và chia sẻ dữ liệu dành cho việc phân tích và máy học

Tìm hiểu về AWS Lake Formation

Quản lý và điều chỉnh quy mô quyền truy cập dữ liệu rất phức tạp và tốn thời gian. Tìm hiểu cách Lake Formation có thể giúp bạn quản lý tập trung và điều chỉnh quy mô quyền truy cập dữ liệu ở mức độ chi tiết và chia sẻ dữ liệu một cách tự tin trong và ngoài tổ chức của mình.
Tập trung quản lý bảo mật hồ dữ liệu (14:45)

Lợi ích của Lake Formation

Quản lý quyền truy cập hồ dữ liệu ở mức độ chi tiết bằng các tính năng giống như cơ sở dữ liệu quen thuộc.
Đơn giản hóa việc quản lý và quản trị bảo mật cho người dùng của bạn trên quy mô lớn.
Nhanh chóng có được thông tin chuyên sâu chi tiết hơn từ dữ liệu được chia sẻ bảo mật với người dùng nội bộ và bên ngoài.
Giám sát quyền truy cập dữ liệu của bạn và giúp đạt được sự tuân thủ với kiểm tra dữ liệu toàn diện.

Cách hoạt động

AWS Lake Formation tập trung quản lý quyền đối với dữ liệu của bạn và giúp việc chia sẻ dữ liệu trong tổ chức và với bên ngoài trở nên dễ dàng hơn.

Sơ đồ thể hiện cách Lake Formation xây dựng, bảo mật và quản lý dữ liệu trong hồ dữ liệu.

Trường hợp sử dụng

Quản lý quyền bằng cách sử dụng các tính năng giống như cơ sở dữ liệu quen thuộc

Centralize permissions management for data resources, including databases and tables, from one place in the AWS Glue Data Catalog.

Quản trị và giúp bảo mật dữ liệu của bạn trên quy mô lớn

Scale permissions across your users by setting attributes on data and applying attribute permissions.

Đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu trong và ngoài tổ chức của bạn

Encourage innovation by allowing users to quickly find, appropriately access, and share data with confidence in accordance with your goals and policies.

Giám sát quyền truy cập và cải thiện tuân thủ với việc kiểm tra

Proactively address data challenges and protect your business with comprehensive data-access auditing.

Khám phá thêm về AWS