Bắt đầu với Amazon Lightsail

Step 1

Thiết lập và đăng nhập vào tài khoản AWS của bạn

Step 2

Tạo một phiên bản

Step 3

Tạo một bộ chứa

Hướng dẫn

Khởi chạy máy ảo Linux


Tìm hiểu cách thiết lập và vận hành một phiên bản mới trên Lightsail.


Tìm hiểu thêm »

Tạo một trang web WordPress


Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách khởi chạy và cấu hình phiên bản WordPress trên Lightsail.


Tìm hiểu thêm »

Tạo và triển khai dịch vụ bộ chứa

Tìm hiểu cách tạo hình ảnh bộ chứa trên máy cục bộ của bạn và sau đó triển khai trên Amazon Lightsail. 

Tìm hiểu thêm »

Hướng dẫn từng bước

Năm bước

Thiết lập ứng dụng Plesk

Bạn có thể thiết lập và vận hành ngăn xếp lưu trữ Plesk trên Amazon Lightsail chỉ trong vài phút.

Năm bước

Tạo một trang web WordPress cân bằng tải

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách tạo một trang web WordPress cân bằng tải trên Amazon Lightsail.

Năm bước

Phân phối một ứng dụng Flask

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo một ứng dụng Flask, xây dựng một bộ chứa Docker, tạo một dịch vụ bộ chứa trên Lightsail và sau đó triển khai ứng dụng.