Tính năng mới

Đọc các bài viết về Tính năng mới để tìm hiểu về các tính năng mới nhất cũng như các thông báo về Amazon Redshift và Redshift Spectrum.

Bạn cần hỗ trợ ở khâu Chứng minh khái niệm?

Nếu đang xây dựng giải pháp chứng minh khái niệm với Amazon Redshift, bạn nên đọc Xây dựng chứng minh khái niệm cho Amazon Redshift. Để yêu cầu hỗ trợ chứng minh khái niệm từ phía chúng tôi, nhấp vào đây.

Tài liệu

Hướng dẫn bắt đầu: Giới thiệu Amazon Redshift, giúp tạo tài khoản và giới thiệu về lần trải nghiệm đầu tiên với Amazon Redshift thông qua một ví dụ đơn giản. Cung cấp các mẹo và liên kết đến các tài nguyên và tính năng sản phẩm cao cấp. HTML | PDF | Kindle

Hướng dẫn quản lý cụm Amazon Redshift: Giới thiệu về cách tạo và quản lý các cụm Amazon Redshift. HTML | PDF | Kindle

Hướng dẫn nhà phát triển cơ sở dữ liệu Amazon Redshift: Giải thích cách thiết kế, xây dựng, truy vấn và lưu giữ cơ sở dữ liệu để tạo kho dữ liệu. Phần này cũng bao gồm cú pháp cho các lệnh và chức năng của Amazon Redshift SQL. HTML | PDF

Tài liệu tham khảo API Amazon Redshift: Mô tả chi tiết tất cả hoạt động API trong Amazon Redshift. Phần này cũng cung cấp các yêu cầu mẫu, phản hồi và lỗi đối với các giao thức dịch vụ web được hỗ trợ. HTML | PDF

Hướng dẫn về Amazon Redshift CLI: Mô tả chi tiết giao diện dòng lệnh cho Amazon Redshift. Phần này cung cấp các cú pháp, tùy chọn cơ bản và các ví dụ về cách sử dụng cho mỗi lệnh. HTML

Những phương thức tốt nhất

Nạp dữ liệu: Nạp dữ liệu hiệu quả bằng lệnh COPY, chèn dữ liệu và các bảng xử lý. Tìm hiểu thêm »

Thiết kế lược đồ kho dữ liệu: Thiết kế cơ sở dữ liệu đạt hiệu suất truy vấn cao, yêu cầu lưu trữ và bộ nhớ thấp và giảm tối thiểu các hoạt động I/O. Tìm hiểu thêm »

Tăng tốc hiệu suất truy vấn: Tăng tốc truy vấn nhằm đạt hiệu suất tối đa bằng các thủ thuật và phương pháp này. Tìm hiểu thêm »

Tập lệnh & công cụ tăng tốc và quản lý

Tập lệnh quản trị Amazon Redshift   

Tập lệnh SQL để chạy chẩn đoán trên cụm Amazon Redshift bằng cách sử dụng các bảng hệ thống. Tải xuống tại đây »

Danh sách tập lệnh:

 • top_queries.sql – trả về 50 câu lệnh truy vấn lâu nhất trong 7 ngày gần nhất
 • perf_alerts.sql – trả về các trường hợp cảnh báo gần nhất, quét qua toàn bộ bảng
 • filter_used.sql – trả về bộ lọc được áp dụng cho bảng cần quét để hỗ trợ chọn khóa sắp xếp
 • commit_stats.sql – hiển thị thông tin về sử dụng tài nguyên cụm thông qua câu lệnh COMMIT
 • current_session_info.sql – hiển thị thông tin về các phiên hiện đang chạy truy vấn
 • missing_table_stats.sql – hiển thị kế hoạch EXPLAIN bị đánh dấu "thiếu thống kê" trên các bảng bên dưới
 • queuing_queries.sql – danh sách các truy vấn đang chờ trên vùng truy vấn WLM
  table_info.sql – Trả về thông tin lưu trữ bảng (kích cỡ, độ lệch, v.v.) 

Xem thông tin về quản trị SQL5    

Bảng ảo SQL sử dụng trong quản lý cụm Amazon Redshift và tạo Lược đồ DDL. Tất cả bảng áo giả định bạn có một lược đồ đặt tên là Admin. Tải xuống tại đây »

Danh sách bảng ảo:

 • v_check_data_distribution.sql – xem phân bố dữ liệu thông qua lát cắt
 • v_constraint_dependency.sql – xem các khóa ngoại ràng buộc giữa các bảng
 • v_generate_group_ddl.sql – xem DDL cho một nhóm
 • v_generate_schema_ddl.sql – xem DDL cho các lược đồ
 • v_generate_tbl_ddl.sql – xem DDL cho một bảng, chứa khóa phân chia, khóa sắp xếp & ràng buộc
 • v_generate_unload_copy_cmd.sql – tạo các lệnh ngừng và sao chép cho một đối tượng
 • v_generate_user_object_permissions.sql – xem DDL cho quyền của người dùng đối với các bảng và bảng ảo
 • v_generate_view_ddl.sql – xem DDL cho một bảng ảo
 • v_get_obj_priv_by_user.sql – xem bảng/bảng ảo mà người dùng có quyền truy cập vào
 • v_get_schema_priv_by_user.sql – xem lược đồ người dùng có quyền truy cập vào
 • v_get_tbl_priv_by_user.sql – xem các bảng người dùng truy cập có quyền truy cập vào
 • v_get_users_in_group.sql – xem tất cả người dùng trong một nhóm
 • v_get_view_priv_by_user.sql – xem các bảng ảo mà người dùng có quyền truy cập vào
 • v_object_dependency.sql – hợp nhất các bảng ảo phụ thuộc khác cùng với nhau
 • v_space_used_per_tbl.sql – kéo dung lượng đã dùng cho mỗi bảng
 • v_view_dependency.sql – xem tên các bảng ảo phụ thuộc vào các bảng/bảng ảo khác
 • v_check_transaction_locks.sql – xem thông tin về các khóa do tiến trình xử lý mở tạo ra
 • v_check_wlm_query_time.sql – xem thời gian chờ và thời gian thực thi WLM trong 7 ngày gần nhất
 • v_check_wlm_query_trend_daily.sql – xem số đếm truy vấn, thời gian chờ, thời gian thực thi WLM theo ngày
 • v_check_wlm_query_trend_hourly.sql – xem số đếm truy vấn, thời gian chờ, thời gian thực thi WLM theo giờ
 • v_generate_cancel_query.sql – xem truy vấn hủy
 • v_get_cluster_restart_ts.sql – xem ngày giờ khởi động lại gần nhất của cụm
 • v_get_vacuum_details.sql – xem chi tiết lệnh xóa

Tiện ích mã hóa theo cột

Xác định độ nén tối ưu của dữ liệu Amazon Redshift với tiện ích này Tải xuống tại đây »

Tiện ích Dỡ tải/Sao chép

Dễ dàng di chuyển dữ liệu giữa hai bảng Amazon Redshift có thể có trong các cơ sở dữ liệu, cụm hoặc khu vực khác nhau. Tất cả dữ liệu xuất ra đều được mã hóa với AWS Key Management Service (KMS). Có thể sử dụng tiện ích này để bổ sung AWS Data Pipeline nhằm di chuyển dữ liệu theo định kỳ giữa các hệ thống, chẳng hạn như giữa sản xuất và kiểm tra hoặc để lưu giữ các bản sao chỉ đọc trên các cụm khác. Tải xuống tại đây »

Các chức năng & công cụ do cộng đồng đóng góp

Công cụ phân tích & quản trị

Dễ dàng  

Các Hàm do người dùng định nghĩa (UDF) phổ biến. Tổng hợp các UDF Do Periscope đóng góp. Tìm hiểu thêm » | Tải xuống tại đây »

Công cụ ETL của Yelp dành cho Amazon Redshift. Sử dụng Mycroft của Yelp để tự động nạp dữ liệu vào Amazon Redshift. Đọc bài đăng blog này để tìm hiểu thêm thông tin. Tải xuống tại đây »

Framework để phát triển các UDF. Nhằm dễ dàng hơn cho quá trình phát triển, Periscope đã xây dựng một Framework để quản lý và kiểm thử các UDF. Do Periscope Data đóng góp. Tải xuống tại đây »

re:Dash. Sự kết hợp từ dữ liệu mã nguồn mở miễn phí và xây dựng nền tảng trực quan cho phép truy cập nhanh và dễ dàng vào hàng tỉ bản ghi. Các tính năng bao gồm trình duyệt lược đồ, lập lịch biểu đã được cải tiến, tự động hoàn tất và khả năng viết các truy vấn Python. Do Everthing.me đóng góp. Tải xuống tại đây »

Bảng thông tin quản trị Amazon Redshift của EverythingMe. Giám sát các truy vấn đang chạy, hàng đợi WLM và các bảng/lược đồ bằng công cụ thân thiện với người dùng này. Được đóng góp bởi EverythingMe. Tải xuống tại đây »

Thư viện Spark-Redshift. Sử dụng thư viện này để nạp dữ liệu từ Amazon Redshift vào Apache Spark SQL DataFrames và ghi dữ liệu từ Apache Spark ngược về Amazon Redshift. Ví dụ cụ thể cho việc sử dụng nhập AVRO với Amazon Redshift. Do Swiftkey đóng góp. Tải xuống tại đây »

Các bài viết trên blog

Tập hợp các bài viết blog phong phú của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn về tình huống sử dụng và các phương pháp tốt nhất nhằm giúp bạn hiểu tường tận về Amazon Redshift. Truy cập vào danh sách các bài viết trên blog đầy đủ của chúng tôi theo các tài nguyên dưới đây.

Đọc các bài viết về Amazon Redshift trên AWS News Blog.

Tìm hiểu về các phương pháp tốt nhất, thông tin tính năng và các tình huống sử dụng của khách hàng tại Blog AWS Big Data.

Tìm hiểu cách thức di chuyển từ một kho dữ liệu tại chỗ lên Amazon Redshift và nhiều chủ đề khác tại Blog Cơ sở dữ liệu AWS.

Hội thảo trực tuyến

Giới thiệu về Amazon Redshift Spectrum: Truy vấn exabyte dữ liệu trong S3

Redshift Spectrum mở rộng Amazon Redshift cho các dữ liệu được lưu trữ bên trong kho dữ liệu của bạn để truy vấn dữ liệu trong Amazon S3. Bạn có thể chạy các truy vấn trên dữ liệu S3 hoặc kết nối dữ liệu S3 và Redshift để lấy thông tin riêng biệt không thế lấy được từ việc truy vấn dữ liệu độc lập silo.

Phân tích Serverless - Amazon Redshift Spectrum, AWS Glue và Amazon QuickSight

Tìm hiểu cách thức xây dựng giải pháp phân tích dữ liệu lớn không máy chủ bằng Amazon Redshift Spectrum, AWS Glue, và Amazon QuickSight, không mất chi phí đầu tư vào cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu, các giải pháp ETL phức tạp và các ứng dụng BI.

Phân tích kho dữ liệu lớn, nhanh chóng bất kể quy mô

Tìm hiểu cách chạy các truy vấn SQL đối với các định dạng dữ liệu mở được lưu trữ trong Amazon S3 và các dữ liệu được lưu trữ trong kho dữ liệu Amazon Redshift của bạn. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cách phân tích kho dữ liệu lớn và kho dữ liệu và cách thu được kết quả nhanh chóng ở bất kỳ quy mô nào, từ gigabyte đến exabyte.

Chọn các phiên sự kiện

Di chuyển kho dữ liệu truyền thống lên kho dữ liệu lớn hiện đại (ABD327)

Tìm hiểu về những khả năng, hiệu suất các tính năng cải tiến quản lý mới nhất và cùng theo dõi 21st Century Fox thảo luận về việc họ di chuyển kho dữ liệu tại chỗ lên Amazon Redshift và cấu trúc kho dữ liệu lớn.

Phát triển một nền tảng thông tin – Hành trình khác biệt của Sysco (ABD303)

Cùng theo dõi cách thức nhóm Phân tích và trí tuệ doanh nghiệp của Sysco tạo kho dữ liệu lớn với các cơ chế truy vấn và phân tích có thể thay đổi quy mô nhờ tận dụng các dịch vụ AWS, như Amazon Redshift Spectrum, Amazon S3, Amazon EMR, AWS Glue, Amazon Elasticsearch Service và các dịch vụ AWS khác.

Những phương thức tốt nhất cho kho dữ liệu với Amazon Redshift & Redsh (ABD304)

Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về phương thức kho dữ liệu hiện đại phân tích tất cả dữ liệu của bạn, bên trong và bên ngoài kho dữ liệu, mà không cần di chuyển thông tin. Cùng lắng nghe chia sẻ về những phương thức tốt nhất để thiết kế lược đồ tối ưu, tăng hiệu quả trong việc nạp dữ liệu và tối ưu hóa truy vấn để đạt được thông lượng và hiệu suất cao.

Tự phân tích với AWS Big Data and Tableau (ARC217)

Cùng xem cách thức nhóm Trí tuệ kinh doanh thanh toán toàn cầu Expedia đã kiến trúc, thiết kế và xây dựng một giải pháp tập hợp cơ sở dữ liệu đám mây hoàn thiện từ hệ thống tại chỗ bằng AWS and Tableau trực tuyến. Tìm hiểu thêm về các phương thức tốt nhất, kỹ thuật tối ưu hóa và các bài học kinh nghiệm.

Chuyển cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu lên đám mây (DAT317)

Tìm hiểu cách để di chuyển dễ dàng và bảo mật dữ liệu và mã lập trình hướng thủ tục từ kho dữ liệu và cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn lên Amazon Redshift và cách dịch vụ AWS khác sử dụng AWS Database Migration Service (AWS DMS) và AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT).

GPS: Thủ thuật tối ưu hóa: Amazon Redshift dành cho kho dữ liệu đám mây (GPSTEC315)

Tìm hiểu các mẹo và kỹ thuật để tối ưu hóa phát triển, hiệu quả trong quy mô và chi phí Amazon Redshift để phù hợp với nhu cầu đang phát triển đối với kho dữ liệu của bạn.

Tìm hiểu thêm về giá Amazon Redshift

Truy cập trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon Redshift
Bạn có thêm thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi