Có gì mới

Hãy đọc các bài đăng Có gì mới để tìm hiểu về các tính năng mới nhất cũng như các thông báo về Amazon Redshift và Redshift Spectrum.

Hội thảo và Hướng dẫn từng bước

Bắt đầu với Hội thảo tự phục vụ về Amazon Redshift

Hội thảo chuyên sâu tự phục vụ về Amazon Redshift

Blog

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog. Vui lòng tham khảo Blog AWS để xem các tài nguyên khác.

Đọc các bài viết khác về Amazon Redshift trên Blog AWS News.

Tìm hiểu các phương pháp hay nhất, thông tin tính năng và các tình huống sử dụng của khách hàng tại Blog AWS Big Data.

Tìm hiểu cách thức di chuyển từ một kho dữ liệu tại chỗ lên Amazon Redshift và nhiều chủ đề khác tại Blog Cơ sở dữ liệu AWS.

Tập lệnh và công cụ điều chỉnh, quản lý

Tập lệnh quản trị Amazon Redshift   

Tập lệnh SQL để chạy chẩn đoán trên cụm Amazon Redshift bằng các bảng hệ thống. Tải xuống tại đây »

Danh sách tập lệnh:

 • top_queries.sql – trả về 50 câu lệnh truy vấn lâu nhất trong 7 ngày gần nhất
 • perf_alerts.sql – trả về các trường hợp cảnh báo hàng đầu, gộp với các lệnh quét bảng
 • filter_used.sql – trả về bộ lọc được áp dụng cho bảng cần quét để hỗ trợ chọn khóa sắp xếp
 • commit_stats.sql – hiển thị thông tin về việc sử dụng tài nguyên cụm thông qua câu lệnh COMMIT
 • current_session_info.sql – hiển thị thông tin về các phiên hiện đang chạy truy vấn
 • missing_table_stats.sql – hiển thị kế hoạch EXPLAIN có gắn cờ "thiếu thống kê" trên các bảng cơ sở
 • queuing_queries.sql – danh sách các truy vấn đang chờ trên vùng truy vấn WLM
  table_info.sql – Trả về thông tin lưu trữ bảng (kích cỡ, độ lệch, v.v.) 

Xem thông tin về quản trị SQL    

Các góc nhìn SQL để quản lý cụm Amazon Redshift và tạo DDL lược đồ. Tất cả góc nhìn sẽ giả định bạn có một lược đồ tên là Admin. Tải xuống tại đây »

Danh sách các góc nhìn:

 • v_check_data_distribution.sql – xem phân bố dữ liệu thông qua lát cắt
 • v_constraint_dependency.sql – xem các ràng buộc khóa ngoại giữa các bảng
 • v_generate_group_ddl.sql – xem DDL cho một nhóm
 • v_generate_schema_ddl.sql – xem DDL cho các lược đồ
 • v_generate_tbl_ddl.sql – xem DDL cho một bảng, chứa khóa phân chia, khóa sắp xếp và các ràng buộc
 • v_generate_unload_copy_cmd.sql – tạo các lệnh ngừng tải và sao chép cho một đối tượng
 • v_generate_user_object_permissions.sql – xem DDL cho quyền của người dùng đối với các bảng và góc nhìn
 • v_generate_view_ddl.sql – xem DDL cho một góc nhìn
 • v_get_obj_priv_by_user.sql – xem bảng/góc nhìn mà người dùng có quyền truy cập vào
 • v_get_schema_priv_by_user.sql – xem lược đồ mà người dùng có quyền truy cập vào
 • v_get_tbl_priv_by_user.sql – xem các bảng mà người dùng có quyền truy cập vào
 • v_get_users_in_group.sql – xem tất cả người dùng trong một nhóm
 • v_get_view_priv_by_user.sql – xem các góc nhìn mà người dùng có quyền truy cập vào
 • v_object_dependency.sql – hợp nhất các góc nhìn phụ thuộc khác cùng với nhau
 • v_space_used_per_tbl.sql – kéo dung lượng đã dùng cho mỗi bảng
 • v_view_dependency.sql – xem tên các góc nhìn phụ thuộc vào các bảng/góc nhìn khác
 • v_check_transaction_locks.sql – xem thông tin về các khóa do các giao dịch đang thực hiện tạo ra
 • v_check_wlm_query_time.sql – xem thời gian chờ và thời gian thực thi WLM trong 7 ngày gần nhất
 • v_check_wlm_query_trend_daily.sql – xem số lượng truy vấn, thời gian chờ, thời gian thực thi WLM theo ngày
 • v_check_wlm_query_trend_hourly.sql – xem số lượng truy vấn, thời gian chờ, thời gian thực thi WLM theo giờ
 • v_generate_cancel_query.sql – xem truy vấn hủy
 • v_get_cluster_restart_ts.sql – xem ngày giờ khởi động lại gần nhất của cụm
 • v_get_vacuum_details.sql – xem chi tiết lệnh lấy lại dữ liệu

Tiện ích mã hóa theo cột

Xác định độ nén tối ưu của dữ liệu Amazon Redshift với tiện ích này. Tải xuống tại đây »

Tiện ích Dỡ tải/Sao chép

Dễ dàng di chuyển dữ liệu giữa hai bảng Amazon Redshift có thể ở trong các cơ sở dữ liệu, cụm hoặc khu vực khác nhau. Tất cả dữ liệu xuất ra đều được mã hóa bằng AWS Key Management Service (KMS). Bạn có thể sử dụng tiện ích này để bổ sung AWS Data Pipeline nhằm định kỳ di chuyển dữ liệu giữa các hệ thống, chẳng hạn như giữa hệ thống sản xuất và thử nghiệm, hoặc để lưu giữ các bản sao chỉ đọc trên các cụm khác. Tải xuống tại đây »

Các chức năng và công cụ do cộng đồng đóng góp

Công cụ phân tích & quản trị

Dễ dàng  

Các Hàm do người dùng định nghĩa (UDF) phổ biến. Tổng hợp các UDF hữu ích cho mọi người dùng. Do Periscope đóng góp. Tìm hiểu thêm » | Tải xuống tại đây »

Công cụ ETL của Yelp dành cho Amazon Redshift. Sử dụng Mycroft của Yelp để tự động tải dữ liệu vào Amazon Redshift. Đọc bài đăng blog này để tìm hiểu thêm thông tin. Tải xuống tại đây »

Khuôn khổ để phát triển các UDF. Periscope đã xây dựng một khuôn khổ để quản lý và kiểm thử các UDF nhằm giúp quá trình phát triển trở nên dễ dàng hơn. Do Periscope Data đóng góp. Tải xuống tại đây »

re:Dash. Một nền tảng cộng tác và trực quan hóa dữ liệu nguồn mở miễn phí để cho phép truy cập nhanh và dễ dàng vào hàng tỷ bản ghi. Nền tảng này có một trình duyệt lược đồ, bao gồm các tính năng lập lịch cải tiến, tự động hoàn tất và khả năng ghi các truy vấn Python. Do Everthing.me đóng góp. Tải xuống tại đây »

Bảng thông tin quản trị Amazon Redshift của EverythingMe. Theo dõi các truy vấn đang chạy, hàng đợi WLM và các bảng/lược đồ bằng công cụ thân thiện với người dùng này. Do EverythingMe đóng góp. Tải xuống tại đây »

Thư viện Spark-Redshift. Sử dụng thư viện này để tải dữ liệu từ Amazon Redshift vào Apache Spark SQL DataFrames và ghi dữ liệu từ Apache Spark trở lại Amazon Redshift. Một ví dụ điển hình cho việc sử dụng quá trình nhập AVRO với Amazon Redshift. Do Swiftkey đóng góp. Tải xuống tại đây »

Video

Tổng quan về Amazon Redshift (2:07)
Amazon Redshift phi máy chủ (1:28)