Sao chép liên khu vực (CRR) của Amazon S3

Với Sao chép liên khu vực S3 (CRR), bạn có thể sao chép các đối tượng (cùng với siêu dữ liệu và thẻ đối tượng tương ứng của các đối tượng) vào Khu vực AWS khác để giảm độ trễ, đảm bảo tính tuân thủ, bảo mật, khôi phục sau thảm họa và phục vụ các trường hợp sử dụng khác. Tính năng S3 CRR có thể được định cấu hình từ vùng lưu trữ S3 nguồn duy nhất để sao chép đối tượng vào một hoặc nhiều vùng lưu trữ đích trong Khu vực AWS khác.

Amazon S3 CRR tự động sao chép dữ liệu giữa các vùng lưu trữ trên các Khu vực AWS khác nhau. Với CRR, bạn có thể thiết lập sao chép ở mức vùng lưu trữ, mức tiếp đầu ngữ chung hoặc mức đối tượng bằng cách sử dụng thẻ đối tượng S3. Bạn có thể sử dụng CRR để cung cấp quyền truy cập dữ liệu có độ trễ thấp ở các vùng địa lý khác nhau. CRR cũng có thể giúp ích nếu bạn phải tuân thủ yêu cầu lưu trữ các bản sao dữ liệu ở cách xa nhau hàng trăm dặm. Bạn có thể sử dụng CRR để thay đổi quyền sở hữu tài khoản cho các đối tượng được sao chép để ngăn vô tình xóa dữ liệu. Để tìm hiểu thêm về CRR, vui lòng truy cập tài liệu Sao chép S3.

Trường hợp sử dụng

Tuân thủ — Amazon S3 lưu trữ dữ liệu của bạn trên nhiều Vùng sẵn sàng ở xa về mặt địa lý theo mặc định, nhưng các yêu cầu tuân thủ có thể chỉ ra rằng bạn lưu trữ dữ liệu ở khoảng cách xa hơn. CRR cho phép bạn sao chép dữ liệu giữa các Khu vực AWS ở xa để đáp ứng các yêu cầu này.

Hiệu năng độ trễ — Nếu khách hàng hoặc người dùng cuối của bạn phân tán ở một hoặc nhiều vị trí địa lý, bạn có thể giảm thiểu độ trễ truy cập dữ liệu bằng cách duy trì nhiều bản sao đối tượng trong các Khu vực AWS gần hơn về mặt địa lý với khách hàng của bạn.

Hiệu quả khu vực — Nếu bạn có các cụm điện toán trong hai Khu vực AWS trở lên phân tích cùng một bộ đối tượng, bạn có thể chọn duy trì các bản sao đối tượng trong tất cả các Khu vực AWS đó.

Sao chép cùng khu vực (SRR) của Amazon S3

Amazon S3 SRR là một tính năng S3 tự động sao chép dữ liệu giữa các vùng lưu trữ trong cùng Khu vực AWS. Với SRR, bạn có thể thiết lập sao chép ở mức vùng lưu trữ, mức tiếp đầu ngữ chung hoặc mức đối tượng bằng cách sử dụng thẻ đối tượng S3. Bạn có thể sử dụng SRR để tạo một hoặc nhiều bản sao cho dữ liệu của bạn trong cùng một Khu vực AWS. SRR giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về chủ quyền dữ liệu và tuân thủ bằng cách giữ một bản sao dữ liệu của bạn trong một tài khoản AWS riêng biệt ở cùng một khu vực với bản gốc. Bạn có thể sử dụng SRR để thay đổi quyền sở hữu tài khoản cho các đối tượng được sao chép để ngăn vô tình xóa dữ liệu. Bạn cũng có thể sử dụng SRR để dễ dàng tổng hợp nhật ký từ các vùng lưu trữ S3 khác nhau để tiến hành xử lý trong khu vực hoặc để cấu hình sao chép trực tiếp giữa môi trường thử nghiệm và môi trường phát triển. 

Trường hợp sử dụng

Tổng hợp nhật ký vào một vùng lưu trữ duy nhất — Nếu lưu trữ nhật ký trong nhiều vùng lưu trữ hoặc trên nhiều tài khoản, bạn có thể dễ dàng sao chép nhật ký vào một vùng lưu trữ duy nhất trong khu vực. Điều này cho phép xử lý nhật ký đơn giản hơn ở một vị trí.

Sao chép giữa các tài khoản nhà phát triển và kiểm thử — Nếu bạn hoặc khách hàng của bạn có tài khoản nhà phát triển và kiểm thử sử dụng cùng một dữ liệu, bạn có thể sao chép các đối tượng giữa nhiều tài khoản đó trong khi duy trì siêu dữ liệu đối tượng bằng cách thực hiện quy tắc SRR.

Tuân thủ luật chủ quyền dữ liệu — Thông thường, khách hàng được yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong các tài khoản AWS riêng biệt trong khi không cho phép đưa dữ liệu ra khỏi một khu vực nhất định. Sao chép cùng khu vực có thể giúp bạn sao lưu dữ liệu quan trọng khi các quy định tuân thủ không cho phép dữ liệu rời khỏi quốc gia của bạn.

Sao chép Amazon S3 Batch

Mặc dù sao chép trực tiếp như CRR và SRR sẽ tự động sao chép các đối tượng mới được tải lên khi chúng được ghi vào vùng lưu trữ của bạn, S3 Batch Replication cho phép bạn sao chép các đối tượng hiện có. Bạn có thể sử dụng S3 Batch Replication để lấp đầy một vùng lưu trữ mới được tạo bằng các đối tượng hiện có, thử lại các đối tượng mà trước đây không sao chép được, di chuyển dữ liệu giữa các tài khoản hoặc thêm vùng lưu trữ mới vào kho dữ liệu của bạn. S3 Batch Replication hoạt động trên bất kỳ lượng dữ liệu nào, mang đến cho bạn một cách được quản lý hoàn toàn để đáp ứng nhu cầu tuân thủ và chủ quyền dữ liệu, khôi phục sau thảm họa và tối ưu hóa hiệu suất. Bạn có thể bắt đầu với Sao chép S3 Batch qua một vài nhấp chuột trong bảng điều khiển S3 hoặc một yêu cầu API.

S3 Batch Replication bổ sung cho tính năng Sao chép trong cùng một khu vực (SRR) và Sao chép trong khu vực khác (CRR). S3 Batch Replication sao chép các đối tượng hiện có, trong có SRR và CRR giám sát nội dung tải lên của đối tượng mới và sao chép các đối tượng đó giữa các vùng lưu trữ.

Trường hợp sử dụng

Lấp đầy các vùng lưu trữ mới tạo — Nếu bạn có sáng kiến mới về lưu trữ trong nhiều khu vực cần bạn phải thiết lập các vùng lưu trữ mới và lấp đầy các vùng lưu trữ đó bằng các đối tượng hiện có từ vùng lưu trữ khác, bạn có thể dùng Batch Replication để sao chép các đối tượng này.

Thử sao chép lại — Nếu bạn cần thử sao chép lại vì nhiều lý do - bao gồm cả khi các đối tượng không thể sao chép vào lúc đầu, khi các đối tượng trước đây đã được sao chép thành công đến một điểm đích nhưng bây giờ cần được sao chép sang một điểm đích khác hoặc khi sao chép các đối tượng sao chép từ một nguồn khác - bạn có thể sử dụng Batch Replication để thử sao chép lại.

Di chuyển — Nếu bạn cần di chuyển các đối tượng hiện có trên các vùng lưu trữ, cho dù chúng ở trong một Khu vực khác hoặc một tài khoản khác, bạn có thể sử dụng Sao chép hàng loạt để di chuyển nhằm bảo toàn siêu dữ liệu và ID phiên bản.

Kiểm soát thời gian sao chép trên Amazon S3

Tính năng Kiểm soát thời gian sao chép trên Amazon S3 giúp bạn đáp ứng các yêu cầu tuân thủ "hoặc yêu cầu kinh doanh" để sao chép dữ liệu và cung cấp khả năng hiển thị cho hoạt động sao chép trên Amazon S3. Tính năng Kiểm soát thời gian sao chép này sao chép hầu hết các đối tượng "mà bạn tải lên" Amazon S3 sau vài giây và 99,99% số đối tượng đó trong vòng 15 phút. Theo mặc định, tính năng Kiểm soát thời gian sao chép của S3 bao gồm chỉ số Sao chép trên S3 và Thông báo sự kiện S3, nhờ đó bạn có thể giám sát tổng số hoạt động API S3 đang chờ sao chép, tổng kích thước của các đối tượng đang chờ sao chép và thời gian sao chép tối đa.

Tính năng Kiểm soát thời gian sao chép của S3 được hỗ trợ bởi Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) về khả năng sao chép 99,9% đối tượng trong vòng 15 phút trong bất kỳ tháng thanh toán nào.

Để tìm hiểu thêm về tính năng Kiểm soát thời gian sao chép S3, hãy truy cập trang tài liệu Sao chép S3 hoặc Câu hỏi thường gặp về Sao chép S3.

Cách thức hoạt động của tính năng Kiểm soát thời gian sao chép S3

Giải thích về tính năng Kiểm soát thời gian sao chép S3

Bắt đầu với Sao chép S3

Sao chép Amazon S3 (CRR, SRR) và Kiểm soát thời gian sao chép S3 có thể được định cấu hình ở cấp độ vùng lưu trữ S3, mức tiếp đầu ngữ chung hoặc mức đối tượng sử dụng thẻ đối tượng S3. Ngoài ra, Kiểm soát thời gian sao chép S3 có thể được bật cho một hoặc nhiều cặp khu vực.

Để bắt đầu với Sao chép S3, truy cập hướng dẫn Sao chép S3, truy cập hướng dẫn Sao chép Lô S3, và xem FAQ về Sao chép S3 và tài liệu Sao chép S3. Để tìm hiểu về cách định giá Sao chép S3, hãy tham khảo trang định giá S3.