AWS Service Catalog

Tạo, sắp xếp và quản lý

AWS Service Catalog giúp các tổ chức tạo và quản lý danh mục dịch vụ CNTT được phê duyệt sử dụng trên AWS. Các dịch vụ CNTT này có thể bao gồm mọi thứ, từ ảnh máy ảo, máy chủ, phần mềm và cơ sở dữ liệu đến hoàn thành kiến trúc ứng dụng đa bậc. AWS Service Catalog cho phép bạn quản lý tập trung các dịch vụ CNTT thường được triển khai, đồng thời giúp bạn vừa đạt được khả năng quản trị đồng nhất và đáp ứng yêu cầu tuân thủ, vừa cho phép người dùng nhanh chóng triển khai chỉ các dịch vụ CNTT được phê duyệt mà họ cần.

AWS Service Catalog – Bắt đầu (7:16)

Lợi ích

Bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn doanh nghiệp

AWS Service Catalog cung cấp một nơi duy nhất để các tổ chức có thể quản lý tập trung nhiều danh mục dịch vụ CNTT. Với AWS Service Catalog, bạn có thể kiểm soát dịch vụ CNTT và phiên bản nào có thể sử dụng, cấu hình của dịch vụ được cung cấp cũng như quyền truy cập theo cá nhân, nhóm, bộ phận hay trung tâm chi phí.

Giúp nhân viên nhanh chóng tìm và triển khai dịch vụ CNTT được phê duyệt

Với AWS Service Catalog, bạn sẽ có quyền chỉ định danh mục dịch vụ AWS cũng như phần mềm AWS Marketplace riêng và cung cấp cho tổ chức của bạn. Sau đó, người dùng cuối có thể nhanh chóng khám phá và triển khai các dịch vụ CNTT bằng cách sử dụng cổng tự phục vụ.

Quản lý tập trung vòng đời của dịch vụ CNTT

AWS Service Catalog cho phép bạn bổ sung nhiều phiên bản của dịch vụ CNTT theo nhu cầu, còn người dùng cuối sẽ được thông báo để họ có thể dễ dàng theo kịp bản cập nhật mới nhất. Với AWS Service Catalog, bạn sẽ có khả năng kiểm soát việc sử dụng các dịch vụ CNTT bằng cách quy định giới hạn, ví dụ như Khu vực AWS mà sản phẩm được quyền khởi chạy hay phạm vi IP cho phép.

Kết nối với phần mềm ITSM / ITOM

Các công cụ Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM), ví dụ như ServiceNow, có thể kết nối với AWS Service Catalog để giúp người dùng nền tảng ITSM yêu cầu dịch vụ và tài nguyên AWS dễ dàng hơn. AWS Service Catalog Connector for ServiceNow giúp đơn giản hóa việc cung cấp sản phẩm AWS cho người dùng ServiceNow và cho phép các quản trị viên ServiceNow quản lý cũng như giám sát các sản phẩm AWS.

Bài viết và bài đăng trên blog

Có sẵn các bài đăng trên blog về AWS Service Catalog được bổ sung có trong blog Mạng lưới Đối tác AWS (AWS Partner Network - APN).

Tìm hiểu thêm về AWS Service Catalog

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Service Catalog
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi