Tham gia khóa học kỹ thuật số miễn phí này để tìm hiểu những quy tắc cơ bản của Đám mây AWS, xây dựng các kỹ năng đám mây của bạn và chuẩn bị cho kỳ thi Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS.

Trong khóa học kỹ thuật số theo nhịp độ cá nhân này, bạn sẽ được tiếp thu kiến thức tổng quát về Đám mây AWS, bất kể vai trò kỹ thuật cụ thể. Khóa học này cung cấp tổng quan về các khái niệm đám mây và dịch vụ AWS, các nguyên tắc kiến trúc và bảo mật cơ bản, các đặc điểm cốt lõi của việc triển khai và vận hành trên Đám mây AWS, cũng như giá cả và hỗ trợ kỹ thuật.

Cấp độ

Cơ bản

Cách thức

Đào tạo kỹ thuật số

Thời lượng

4,5 giờ

Chương trình học này được dùng cho:

• Bộ phận Bán hàng
• Pháp lý
• Tiếp thị
• Chuyên viên phân tích kinh doanh
• Quản lý dự án
• Giám đốc/ban điều hành cấp cao
• Học viên AWS Academy
• Các chuyên viên liên quan đến CNTT khác 

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

• Đưa ra định nghĩa về Đám mây AWS và cơ sở hạ tầng toàn cầu cơ bản
• Mô tả các dịch vụ chính trên nền tảng AWS và các trường hợp sử dụng thông thường
• Mô tả các nguyên tắc kiến trúc cơ bản của Đám mây AWS
• Mô tả các khía cạnh cơ bản về bảo mật và tuân thủ của nền tảng AWS và mô hình bảo mật được chia sẻ
• Xác định các mô hình thanh toán, quản lý tài khoản và định giá
• Xác định nguồn tài liệu hoặc hỗ trợ kỹ thuật (ví dụ: báo cáo nghiên cứu chuyên sâu, yêu cầu hỗ trợ)
• Mô tả tuyên bố giá trị của Đám mây AWS
• Mô tả các đặc điểm cơ bản/cốt lõi của việc triển khai và vận hành trên Đám mây AWS

Những người tham dự khóa học này nên có các điều kiện tiên quyết sau đây:

• Kiến thức kỹ thuật CNTT tổng quát
• Kiến thức kinh doanh CNTT tổng quát 

Khóa học này được cung cấp dưới hình thức:

  • Đào tạo kỹ thuật số
Đăng ký ngay tại địa chỉ aws.training