Hãy tham gia khóa đào tạo kỹ thuật số miễn phí này để nắm được tổng quan về các khái niệm đám mây, dịch vụ, các vấn đề bảo mật, cấu trúc, giá và hỗ trợ của AWS. Chuẩn bị cho bài thi AWS Certified Cloud Practitioner.

Trong khóa học theo nhịp độ cá nhân 100 cấp này, bạn sẽ được tiếp thu kiến thức tổng quát về Đám mây AWS, bất kể vai trò kỹ thuật cụ thể. Bạn sẽ được học các khái niệm đám mây thiết yếu cũng như các dịch vụ, các vấn đề bảo mật, kiến trúc, tính giá và hỗ trợ của AWS.

Cấp độ

Cơ bản

Cách thức

Đào tạo kỹ thuật số

Thời lượng

7 giờ

Chương trình học này được dùng cho:

 • Bộ phận Bán hàng
 • Pháp lý
 • Tiếp thị
 • Chuyên viên phân tích kinh doanh
 • Quản lý dự án
 • Chuyên viên cấp C
 • Học viên Học viện AWS
 • Các chuyên viên liên quan đến CNTT khác

Trong khóa học này, bạn sẽ được học:

 • Khái niệm về Đám mây AWS và cơ sở hạ tầng toàn cầu cơ bản
 • Các dịch vụ chính trên nền tảng AWS và các trường hợp sử dụng thông thường (ví dụ: điện toán, phân tích, v.v.)
 • Các nguyên tắc cấu trúc Đám mây AWS cơ bản
 • Các vấn đề bảo mật và tuân thủ cơ bản của nền tảng AWS và mô hình bảo mật chung
 • Các hình thức tính phí, quản lý tài khoản và mô hình giá
 • Nguồn tài liệu hoặc hỗ trợ kỹ thuật (ví dụ: báo cáo nghiên cứu chuyên sâu, yêu cầu hỗ trợ, v.v.)
 • Tuyên bố giá trị của Đám mây AWS
 • Các đặc điểm cốt lõi của công tác triển khai và vận hành trên Đám mây AWS

Chúng tôi đề xuất rằng những người tham dự khóa học này cần có các điều kiện tiên quyết sau đây:

 • Kiến thức kỹ thuật CNTT tổng quát
 • Kiến thức kinh doanh CNTT tổng quát

Khóa học này được cung cấp dưới hình thức:

 • Đào tạo kỹ thuật số
Đăng ký ngay tại địa chỉ aws.training